PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 8 lipca 2004 r.

A
A


Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 8 lipca 2004 r.

Pomoc osobom bezdomnym, a także grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym zapewnili radni przyjmując programy gminne poświęcone tej tematyce. Rada Miasta Gdańska przegłosowała także program dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Gdańsk posiada trzy ważne programy skierowane do najbardziej potrzebujących: "Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015", "Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia jej skutków na lata 2004" oraz "Gminny Programu Dożywiania Dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych na lata 2004-2005".

"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych" jest dokumentem określającym zasady prowadzonej przez miasto polityki społecznej. Strategia skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z różnych powodów. Cele strategii zmierzają do stworzenia takich warunków i działań, aby poprawić jakość życia tej warstwy społecznej w różnych obszarach. Strategia zakłada stworzenie m.in. systemu pomocy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych czy medycznych, a także zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagrożonych, poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji, kultury i sportu. Do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym zaliczono osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, dzieci i młodzież pozbawioną opieki rodziców biologicznych, osoby starsze, ofiary przemocy, osoby uzależnione, opuszczające zakłady karne, uchodźców czy ofiary klęsk żywiołowych.

"Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków na lata 2004-2006" określa działania, które mają spowodować ograniczenie zjawiska bezdomności w Gdańsku.
Szacuje się, iż w naszym mieście przebywa 931 osób bezdomnych. Program ma za zadanie pomóc części osób bezdomnych powrócić do życia społecznego, zapewnić im pomoc w ośrodkach wsparcia, a przede wszystkim zmniejszyć liczbę osób bezdomnych.


Radni poparli także "Program Dożywiania Dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych w latach 2004-2006". Zgodnie z dokumentem każde potrzebujące dziecko otrzyma w szkole gorący posiłek, a tam gdzie tego potrzeba także podwieczorek. Koszt jednego obiadu ustalono na 2,50 zł. Ok. 5 tys. dzieci jest dożywianych poprzez gminę.

Radni zgodzili się na udzielenie pożyczki Politechnice Gdańskiej w wysokości 500 tys. zł. Pieniądze te pozwolą uczelni wykonać przeszklenie dziedzińca gmachu głównego.

Mieszkańcy Gdańska, którzy przerobili swoją instalację grzewczą w 2003 lub 2004 roku, a przed jej modernizacją stosowali do celów grzewczych paliwo stałe (koks, węgiel), będą mogli zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Gdańsku o dofinansowanie wykonanej inwestycji. Aby otrzymać dofinansowanie przeprowadzonej modernizacji trzeba udokumentować, iż przerobiony system grzewczy pracował na paliwo stałe.