Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 28 kwietnia 2005 r.

A
A


Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 28 kwietnia 2005 r.

Rada Miasta udzieliła prezydentowi Gdańska absolutorium z wykonania budżetu za rok 2004. Poza tym przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Targu Węglowego i Chełmu (rejon ulic Witosa - Sikorskiego - Ptasiej) oraz wsparto Gdańską Fundację Przedsiębiorczości.

Na kwietniowej sesji radni przyjęli sprawozdanie prezydenta Gdańska z wykonania budżetu za rok 2004. Rok ten miasto zamknęło rekordową nadwyżką budżetową - prawie 148 mln zł. Prezydent Paweł Adamowicz przedstawił czynniki, które zadecydowały o powstaniu tak dużej nadwyżki: m.in. optymalne rozdysponowanie pieniędzy na inwestycje, mniej wydatków na administrację, rozważna polityka finansowa, mniej wydanych pieniędzy na usuwanie skutków zimy ze względu na łagodniejszą aurę. Prezydent podkreślał, iż z osiągniętym wynikiem budżetowym Gdańsk znalazł się na czele miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Pieniądze z nadwyżki pozwoliły na zmniejszenie kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

Gdańscy radni poparli pomysł utworzenia Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która ma wspierać rozwój gospodarczy Gdańska m.in. poprzez działalność edukacyjną w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rada zgodziła się na przekazanie na realizację celów Fundacji kwoty 350 tys. zł.

Uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia dla rejonu Targu Węglowego. Plan przewiduje zabudowę obecnego placu w części zachodniej. W nowoprojektowanej zabudowie dopuszczono funkcje usługowe z pewnymi wyłączeniami. Nawiązując do historycznego wyglądu tego miejsca, gdzie ważnym punktem był nie odbudowany po II wojnie światowej Hotel Gdański („Danzinger Hof”), mieszczący się po drugiej stronie Bramy Wyżynnej, władze miasta chciałyby powrócić do tej historii i proponują zlokalizowanie na Targu Węglowym hotelu. Zgodnie z zapisami planu parking usytuowany obecnie na terenie placu ma zostać przeniesiony do podziemi. Plan zaleca także wprowadzenie zieleni oraz małej architektury.

Radni uchwalili także plan zagospodarowania przestrzennego dla Chełmu, rejon ulic Witosa, gen. Sikorskiego, Ptasiej. Północno-zachodnia część terenów znajduje się w użytkowaniu wieczystym przez spółkę Tesco Polska. Plan umożliwia w tym rejonie realizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. Plan proponuje także renowacje terenów zielonych obecnych w rejonie ul. Gen Sikorskiego, Ptasiej, Hebanowskiego i Zamiejskiej i utworzenie w tym miejscu parku osiedlowego. W planie uwzględniono także obsługę komunikacyjną tego rejonu Chełmu.Renata Twarduś