Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Regulamin "Sylwestrowego Konkursu Butelkowego"

A
A
Ostatnia aktualizacja: 07 grudnia 2018 r.

Regulamin Konkursu  2018/2019


1. Organizatorem Konkursu jest:

RADA MIASTA GDAŃSKA


2. Operatorem Konkursu jest:

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o. o. w Gdańsku


3. Uczestnictwo w Konkursie:

1) Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie jego trwania tj. 30 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. (godz. 24:00), wrzuciły szklane butelki po napojach - zawierające w środku kartki z danymi (imię, nazwisko, nr telefonu) -  do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników na szkło, ustawionych na Targu Węglowym, przy Zielonej Bramie, w Parku Oruńskim, Jarze Wilanowskim i przy Molo w Brzeźnie.

2) Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

3) Z konkursu wyłączeni są pracownicy i członkowie rodzin Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.


4. Cele konkursu:

Zachęcenie gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.

Propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów oraz dbania o środowisko. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie pobitego szkła w miejscu zabawy.


5. Czas trwania konkursu:

Od dnia 30 grudnia 2018 r. godz. 9:00  do  2 stycznia 2019 r. (godz. 24.00).


6. Lokalizacja pojemników:

- 2  pojemniki na Targu Węglowym (przy Katowni i przy wjeździe na Targ),

- 1 pojemnik przy Zielonej Bramie w Gdańsku,

- 1 pojemnik w parku Oruńskim (w okolicach sceny),

- 2 pojemniki w Jarze Wilanowskim (wejście od ul. Wilanowskiej),

- 1 pojemnik na Molo w Brzeźnie (przy wejściu).


7. Komisja Konkursowa:

1) Konkurs i losowanie przeprowadzi Komisja Konkursowa.

2) W skład Komisji Konkursowej wejdą: Przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Biura Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.


8. Nagrody:

1) Nagrodami losowanymi w Konkursie będą kolejno:

 • rower,
 • soundbar,
 • wideorejestrator samochodowy,
 • słuchawki bezprzewodowe,
 • głośnik bezprzewodowy,
 • pięć kompletów nagród ufundowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku.


9. Postanowienia końcowe:

1) Regulamin znajduje się na stronie http://bip.gdansk.pl/rada-miasta

2) Informacji o konkursie udziela:

Wioletta Krewniak / Biuro Rady Miasta Gdańska   tel. 58 323 70 25, email: wioletta.krewniak@gdansk.gda.pl

3) Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach.

Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.

4) Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.

Przekazanie swoich danych osobowych traktowane jest jako przesłanie zgłoszenia i jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

5) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.

6) Rozdanie wszystkich nagród odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.


10. Ochrona Danych Osobowych:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych jest Miasto Gdańsk. - Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w konkursie i wręczenia wylosowanej nagrody.

 1. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi Pani/Pana zgoda wrażona poprzez deklarację wzięcia udziału konkursie, w ten sposób, że wrzuca Pani/Pan kartkę ze swoimi danymi osobowymi do szklanej butelki, a tę do specjalnie oznakowanych plakatami konkursowymi pojemników na szkło.
 2. Odbiorcy danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe laureatów konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać upublicznione na www.gdansk.pl
 1. Okres przechowywania danych

Kartki z imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu, które nie zostaną wylosowane będą zutylizowane przez Zakład Utylizacyjny  Sp. z o.o. w Gdańsku, w ciągu miesiąca od ich zgromadzenia. Kartki wylosowane przez Komisje Konkursową zostaną zarchiwizowane na rok w Biurze Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku

 1. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem konkursu przysługuje Pani/Panu:

* prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymywania ich kopii,

* prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

* prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć lub ograniczyć możliwość skorzystania z tego prawa,

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Brak podania danych wyklucza Panią/Pana z „Sylwestrowego Konkursu Butelkowego”
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gdansk.gda.pl ; +48 58 323 60 00, 48 58 323 60 68.


Według Ministerstwa Cyfryzacji, przetwarzania danych osobowych na cele przeprowadzenia konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

„Administrator danych organizując konkurs, będący przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i nast., może przetwarzać dane osobowe uczestnika konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, m.in. w celu: organizacji konkursów, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych.”