Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy

A
A

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Przeróbka w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

Spacer badawczy po dzielnicy Przeróbka – 7 maja 2018 r.

 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:
 • Przetoczna – zły stan nawierzchni ulicy i brak oświetlenia. Woda przy poboczach, problem z odwodnieniem. Wykonać oświetlenie ulicy przy budynkach mieszkalnych. Wyciąć uschnięte drzewo stojące nieopodal skrzyżowania z ul. Siennicką. Odmalować oznakowanie poziome na terenie całej dzielnicy.

Z uwagi na znaczny stopień dekapitalizacji nawierzchni jezdni objawiający się tworzeniem lokalnych zagłębień konieczna jest modernizacja ulicy z dostosowaniem konstrukcji jezdni do aktualnego obciążenia ruchem pojazdów z jednoczesnym wyprofilowaniem niwelety jezdni celem nadania odpowiednich spadków jezdni dla spływu wód opadowych do istniejących wpustów ściekowych. Remont ulicy jest uwzględniony w programie modernizacji ulic w Gdańsku na 75 pozycji na łączna ilość 528 ulic uwzględnionych  w programie. Tempo modernizacji ulic jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. Do czasu modernizacji ulicy – w czerwcu br. - staraniem GZDiZ, ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic, zostały wykonane lokalne naprawy nawierzchni jezdni w miejscach szczególnie uciążliwych dla użytkowników.

Właścicielem istniejącej infrastruktury oświetleniowej jest Energa Oświetlenie Sp. z o.o., która na wniosek GZDiZ wykonała pomiary fotometryczne. Potwierdziły one zastrzeżenia mieszkańców co do jakości oświetlenia. Dział techniczny Energii Oświetlenie poinformował o wszczętych staraniach uzupełnienia(obecnie oprawa jest zainstalowana na co drugim słupie) i kompleksowej wymiany opraw sodowych na LED wzdłuż całej ul. Przetocznej, co będzie wiązało się również z wymianą istniejącej linii zasilającej. Opisana przebudowa będzie możliwa do zrealizowania po uwzględnieniu robót w tzw. Planie inwestycyjnym ww. firmy.

Drzewo (jarząb szwedzki) zlokalizowane na rogu ulic Przetoczonej i Sienickiej  jest egzemplarzem martwym nie stwarzającym zagrożenia powstania złomu lub wywrotu. Zostanie usunięte po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego. W celu przyspieszenia procedury uzyskania decyzji,  w maju br. została przeprowadzona wizja w terenie przy udziale przedstawicieli departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W dniu 03.07.20018 r. wpłynęło do GZDiZ pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, iż odstępuje od opiniowania projektu decyzji na usunięcie drzew, w tym również martwego drzewa na ul. Przetocznej. W związku z powyższym projekt decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego został uzgodniony. Decyzja o wycince wpłynęła do GZDiZ w lipcu br. Przewidywany termin usunięcia drzewa – sierpień br.

Odtworzono oznakowanie przejść dla pieszych w dzielnicy, a w chwili obecnej trwa odnawianie pozostałego oznakowania.

Gdańskie Wody / Gdańska Infrastruktura Wodociągowo -  Kanalizacyjna - przeanalizować sposób polepszenia odpływu deszczówki z ulicy oraz ustalić przyczyny zalewania ulicy.

 • Gdańskie Wody - na podstawie  wizji terenowej stwierdzono, że sieć kanalizacji deszczowej działa prawidłowo. Problem z odprowadzeniem wód opadowych spowodowany jest nierównościami w drodze.
 • GIWK - aktualny plan inwestycyjny nie zawiera zadań związanych z budową/przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Przetocznej.
 • Pastoriusza: zły stan nawierzchni ulicy, co prowadzi do nagromadzenia deszczówki. Bieżące łatanie dziur w jezdni. Dziurawa pokrywa studzienki sanitarnej do załatania. Ustalić miejsca w których należy wyprofilować ulice, tak aby nie gromadziła się woda. Być może dobrym rozwiązaniem będzie utworzenie dodatkowych studzienek.

W czerwcu br. Gdańskie Wody wykonały dodatkowy wpust wpust uliczny z infrastrukturą dodatkową w postaci 13 metrów przykanalika. Wymieniono i wyregulowano istniejący wcześniej wpust. Staraniem GZDiZ  zostanie „przebrukowana” nawierzchnia jezdni  w miejscach gdzie powstają szczególnie uciążliwe zastoiska wody powodujące największy dyskomfort dla użytkowników oraz zostaną usunięte ubytki w nawierzchni jezdni.

GIWK - aktualny plan inwestycyjny nie zawiera zadań związanych z budową/przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Pastoriusza

 • Kryniczna – bieżące łatanie dziur oraz wyrównanie nawierzchni ulicy z wykonaniem wpustów przy skrzyżowaniu z ul. Sienną (na wysokości pojemników do segregacji odpadów).

Staraniem GZDiZ  zostanie „przebrukowana” nawierzchnia jezdni w miejscach gdzie powstają szczególnie uciążliwe zastoiska wody powodujące największy dyskomfort dla użytkowników. W czerwcu br. zostały usunięte ubytki w nawierzchni bitumicznej jezdni.

GIWK - aktualny plan inwestycyjny nie zawiera zadań związanych z budową/przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Krynicznej

Gdańskie Wody - Na skrzyżowaniu ulic Kryniczna i Sienna w czerwcu br. zamontowany został nowy wpust uliczny. Wymieniono i wyregulowano istniejący wcześniej wpust.

 • Dobudować podjazdy dla osób niepełnosprawnych i wózków przy schodach na nabrzeże. Ustawić ławki na nabrzeżu w porozumieniu z Radą Dzielnicy Przeróbka i Urzędem Morskim.

Realizacja zadania wymaga uzgodnienia projektu z Urzędem Morskim w Gdyni. Zadanie zostanie uwzględnione w planach zamierzeń remontowych GZDiZ przewidzianych do realizacji w 2019 roku w oparciu o opracowaną i  uzgodnioną w  2018 roku dokumentacją wykonawczą. Nadbrzeże, o którym mowa nie jest własnością gminną, nigdy nie zostało przekazane w utrzymanie i nie jest w administracji GZDIZ. Montaż ławek na terenie nie stanowiącym własności gminnej nie jest w kompetencji miasta. Rada Dzielnicy Przeróbka dotychczas nie wnioskowała i nie przekazała środków na zamontowanie na bulwarze jakichkolwiek ławek.

 • Sienna (odcinek od ul. Krynicznej do ul. Bajki) – bieżące łatanie dziur.

Naprawa nawierzchni jezdni została wykonana  w maju br.

 

 • Sienna 9A – wykonać nową elewację budynku. Przeanalizować możliwość ułożenia płyt uzupełniających drogę wykonaną w ramach Budżetu Obywatelskiego od budynków przy ul. Siennej 5.

Realizacja zadania zostanie uwzględniona w planach remontowych GZDiZ w 2019 roku.

 • Sienna 11 – uzupełnić dziury asfaltem między jezdnią a poboczem przy dojeździe do posesji.

Naprawa nawierzchni jezdni została wykonana w maju br.

 • Dickensa - wyprofilować nawierzchnię ulicy.

Realizacja zadania uwzględniona w programie modernizacji ulic w Gdańsku na 303 pozycji na łączna ilość 528 ulic w programie. Tempo modernizacji ulic jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. Do czasu modernizacji ulicy - w czerwcu br. - GZDiZ, ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic, wykonał lokalne naprawy nawierzchni jezdni w miejscach szczególnie uciążliwych dla użytkowników.

 • Lenartowicza (w rejonie przystanków tramwajowych) – oznakować jezdnię fluorescencyjnymi pasami przy przystankach wiedeńskich. Zorganizować spotkanie Komisji Bezpieczeństwa z Radą Dzielnicy Przeróbka w celu wyznaczenia najodpowiedniejszych miejsc na przejścia dla pieszych.

11 lipca br. odbyło się spotkanie Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu z Radną Dzielnicy Przeróbka, jednak dotyczyło ono wyznaczenia przejść dla pieszych. Nie był poruszany temat oznakowania fluorescencyjnego, którego nie stosuje się w Gdańsku. Stosuje się tylko drogowe farby odblaskowe, zgodnie z przepisami. Natomiast na w/w spotkaniu ustalono wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przejściach sugerowanych w ciągu ul. Siennicka – Lenartowicza na wysokości przystanków tramwajowych oraz przed wiaduktem kolejowym.

 • Lenartowicza (teren przy Przedszkolu Nr 20) – uzupełnić dziury w jezdni i pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Sprawdzić kto jest właścicielem oświetlenia ulicznego i podjąć działania zmierzające do jego uruchomienia.

Naprawa nawierzchni jezdni została wykonana w maju br. GZDiZ wystąpił do gestorów sieci o uzupełnienie pokryw na włazach studni rewizyjnych.

Stan techniczny istniejących 3 latarni przy Przedszkolu Nr 20 jest zły. Kablowa linia zasilająca z budynku przy ul. Lenartowicza jest uszkodzona w wielu miejscach. Przywrócenie oświetlenia może zostać zrealizowane jedynie w procesie inwestycyjnym budowy od podstaw nowego oświetlenia, wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. GZDiZ skieruje wniosek do Wydziału Programów Rozwojowych o ujęcie budowy oświetlenia na wskazanym obszarze w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i umieści budowę oświetlenia „łącznika” w programie budowy oświetlenia „Jaśniejszy Gdańsk” na kolejne lata.

 • Lenartowicza (teren pomiędzy budynkami nr 23 i 25 w kierunku ul. Siennickiej) – uzupełnić nawierzchnię jezdni oraz chodnika.

Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu br. ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic.

 • Sienna 33 – ustawić wąską wiatę przystankową. Przygotować pismo do TLK ws. naprawienia drogi zniszczonej podczas remontu mostu kolejowego.

We wskazanej lokalizacji - w ramach projektu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A - nie jest planowany montaż wiaty przystankowej. W ramach GPKM IV A zostaną zakupione 64 nowe wiaty na przystankach na terenie całego miasta. Na chwile obecną jest to lista zamknięta. O nowe wiaty można wnioskować w Budżecie Obywatelskim. Tak postąpiła Rada Dzielnicy Osowa i stworzyła projekt "Wiaty dla Osowian", realizowany w tym roku. Istnieje również możliwość przeznaczenia części budżetu Rady Dzielnicy na nowe wiaty. W celu uruchomienia zadania Rada Dzielnicy powinna podjąć uchwałę i napisać odpowiedni wniosek. Wszystko za pośrednictwem Biura Rady Miasta Gdańska.

GZDiZ nie posiada wiaty użytkowej wąskiej, żeby ją postawić we wskazanej lokalizacji. W kwestii napraw nawierzchni jezdni po przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Siennej w Gdańsku, to inwestycja ta zakończyła się w 2016 r. i wszelkie roboty zostały od wykonawcy odebrane, także nie ma podstaw do roszczenia napraw. W najbliższym czasie zostanie wykonany przegląd przedmiotowej ulicy i w miarę potrzeb naprawy miejscowe nawierzchni. GZDiZ nie przeprowadza wymiany starych wiat na nowe – jest to zadanie inwestycyjne. W przypadku pozyskania zadaszenia (wąskiej wiaty) istniałaby możliwość jej zamontowania przez GZDiZ we skazanej lokalizacji. Jednakże na chwilę obecną GZDiZ nie jest w posiadaniu takiego zadaszenia i wobec powyższego nie  może podać nawet przybliżonego terminu jego montażu.

 • Wydział Środowiska
 • Interweniować ws. pylącej hałdy znajdującej się na terenie Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (likwidacja, przykrycie).

Wydział Środowiska udzielił odpowiedzi radzie dzielnicy Przeróbka odrębnym pismem. W maju br. przeprowadzono wizje lokalne na terenie dwóch firm. W czasie wizji nie stwierdzono pylenia z hałd składowych. W dniach niskiej wilgotności powietrza występować może pylenie z placów manewrowych powodowane przez poruszające się pojazdy ciężarowe. Zgodnie z deklaracją Prezesa firmy teren będzie zraszany wodą w celu ograniczenia pylenia oraz systematycznie sprzątany. W czasie wizji udostępniono także kopię protokołu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadzonej w dniach 21.03 – 3.04.2018 r. Kontrola nie stwierdziła naruszeń przepisów oraz posiadanych decyzji    z zakresu ochrony środowiska. W związku z tym brak jest podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego wynikającego z przepisów ustawy – prawo ochrony środowiska.

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY Przeróbka

15 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Sienna 26 w Gdańsku

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki komunalnej:

 

 • Sienna 12 - mieszkanka prosiła  o interwencję. W jej sąsiedztwie stoi prywatny dom, który przez cały rok jest ogrzewany przez właściciela. Komin tego budynku znajduje się na wysokości drugiego piętra bloku w którym mieszka, a dym wydostaje się z niego przez 365 dni w roku. Pani zaznaczyła, że to nie tylko jej sprawa, ale także sąsiadów. Nie można otwierać okien, bo są narażeni na zadymienie. Ten dym leci wprost do mieszkań, od drugiego do czwartego piętra. Potwierdziło to kilka obecnych na sali osób. Czy były jakieś kontrole i jaki jest plan działania w tej kwestii?

Straż Miejska prowadziła od 18.05 do 13.06.2018 roku codzienne kontrole o różnych porach dnia mające na celu potwierdzenie występowania zadymienia. Przedstawione kontrole  w przypadku ujawnienia nieprawidłowości zezwalają na przeprowadzenie kontroli paleniska pod kątem czy w palenisku są spalane odpady. Obecnie prowadzone są doraźne kontrole wskazanego miejsca. Dzielnicowy przeprowadził rozmowę z właścicielem posesji, który oświadczył, że posiada ogrzewanie na tzw. paliwo stałe w postaci węgla i pochodnych oraz ogrzewanie gazowe, z racji ekonomicznych do ogrzania ciepłej wody używa ogrzewania węglowego. Na wiosnę 2018 roku wymienił piec na bardziej wydajny i ekonomiczny, lecz palenisko wymusza przy rozruchu wydobywanie się większej ilości dymu, jest to niezależne od czynnika ludzkiego oraz paliwa jakiego używa. W poprzednich okresach grzewczych jak również w okresie 2017/2018 Straż Miejska nie odnotowała zgłoszeń o nieprawidłowościach. Dalsze czynności w sprawie będą podejmowane zgodnie z posiadanymi uprawnieniami                             i kompetencjami łącznie z pobraniem próbek popiołu do analizy (uzależnione to jest od Wydziału Środowiska UM Gdańsk).

 • Pastoriusza - mieszkańcy uskarżali się na dym z kominów podczas okresu grzewczego (palenie odpadami) - czy były przeprowadzane kontrole piecy i jakie są ich wyniki?

Straż Miejska w okresie grzewczym 2017/2018 nie odnotowała zgłoszeń, przeprowadzono jedną kontrolę paleniska i miejsca gromadzenia opału pod kątem spalania odpadów (nieprawidłowość zadymienie była ujawniona podczas patrolu przez strażników), która nie potwierdziła spalania odpadów.

 • Mieszkańcy wnioskują o zrobienie ronda przy ZNTK - (przy zjeździe) gdyż jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie?

Pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego utworzenie skrzyżowania typu rondo
na połączeniu ulic Siennicka, Przetoczna, Pastoriusza, Bajki jest niezasadne. Z uwagi na zasady pierwszeństwa poruszania się pojazdów tramwajowych w stosunku do pojazdów samochodowych byłoby to rozwiązanie niebezpieczne. Pojazd jadący po rondzie zobowiązany byłby ustąpić pojazdowi tramwajowemu zjeżdżającemu z ronda,  ale jednocześnie miałby pierwszeństwo przed tramwajem wjeżdżającym na rondo. Analogiczny byłby problem dla pojazdów samochodowych wjeżdżających na rondo w stosunku do poruszających się tramwajów. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana układu skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie jest zasadna z uwagi na znaczne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co wynika ze złożoności w zakresie pierwszeństwa przejazdu.

 • Przejście dla pieszych przy sklepie Odido brak pasów, ale jest strefa 30, czy będą wykonane?

W dniu 11 lipca br. odbyło się spotkanie Komisji ds. bezpieczeństwa
i organizacji ruchu drogowego z Radą Dzielnicy. Uczestniczyła w nim przewodnicząca Rady Dzielnicy. Ustalono, że przejście a właściwie znaki pionowe (poziome starte) zostaną usunięte do końca sierpnia. Natomiast pełnym oznakowaniem zostaną wyznaczone dwa przejścia na ul. Lenartowicza, jedno w okolicy posesji nr 9, a drugie przed wiaduktem (w stronę Stogów).

 • Róg Krynicznej i Bajki zbiera się woda - co z odwodnieniem?

Na skrzyżowaniu ul. Krynicznej z ul. Bajki staraniem spółki Gdańskie Wody zostanie wykonany wpust ściekowy odwadniający przedmiotowy teren.

 • SP Nr 61 rodzice uskarżają się, że nie mają możliwości parkowania rano auta - prośba o ustawienie znaków z zakazem zatrzymywania się z czasem postoju max 15 minut.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców wnosiła o postawienie znaku B-35 z tablicą „obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00 (ponad 15 min)” i taki znak został ustawiony. Ma on na celu umożliwić rodzicom dowożącym i odbierającym dzieci chwilowe zatrzymanie się. Z informacji posiadanych przez GZDiZ obecna organizacja ruchu znacząco poprawiła sytuację rodziców dowożących dzieci do szkoły.

 • Most Siennicki - znak 12 ton - jednak wjeżdżają auta ciężarowe do ZNTK - mieszkańcy wnioskują o postawienie konkretnego znaku na początku tej drogi.

Znak tonażowy ustawiony jest za mostem i obejmuje wjazd do ZNTK, jeżeli kierowcy nie przestrzegają ustanowionej organizacji ruchu to należy powiadamiać odpowiednie służby porządkowe.

 • Mieszkańcy poruszyli kwestię sklepu z alkoholem, który jest otwarty również w niedzielę – prośba o skierowanie większej ilości patroli.

Kontrole były realizowane podczas codziennych patroli strażników  miejskich w tym rejonie. W okresie sezonu letniego niestety wszystkie patrole kierowane są w rejon pasów nadmorskich jako priorytetowe zadanie Straży Miejskiej. Po zakończeniu sezonu letniego wznowione zostaną kontrole prewencyjne okolic powyższego sklepu.

 • Kiedy miasto planuje wyremontować budynek przy ul. Dickensa 2?

Remont budynku planowany jest do wykonania w roku bieżącym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia br.

 

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki gospodarczej:

 • Czy jest w planach poprawa bieżącego stanu drogi dojazdu do Twierdzy Wisłoujście?

GZDiZ dokonał przeglądu stanu technicznego nawierzchni jezdni ulic dojazdowych
do Twierdzy Wisłoujście, tj. ulic: Ku Ujsciu, Pokładowej i Charpendiera. Poza ul. Ku Ujściu, której stan techniczny jest dostateczny, nawierzchnie jezdni na pozostałych ulicach wymagają wymiany. Ich stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników,
lecz z uwagi na znaczne wyeksploatowanie warstwy ścieralnej korzystanie z ulicy powoduje dyskomfort u użytkowników. Remont ul. Pokładowej jest uwzględniony w programie modernizacji ulic w Gdańsku na poz. 164. Tempo modernizacji ulic uwzględnionych w ww. programie jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. W celu złagodzenia występujących problemów komunikacyjnych (do czasu kompleksowej modernizacji ulicy) GZDiZ ujmie w planach remontowych w 2019 roku naprawę polegającą na wymianie warstwy ścieralnej jezdni na ulicach: Pokładowa i Carpendiera w miejscach najbardziej zdegradowanych. Zakres rzeczowy naprawy będzie zależny od wielkości środków finansowych jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć w przyszłorocznym budżecie
na remonty ulic.

 • SP Nr 61 - pytanie o termomodernizację, dodatkowy plac i boisko (kwestia zagospodarowania działki, która znajduje się obok szkoły, od strony przystanku tramwajowego) - jakie są plany ?

W październiku 2017 r. do Wydziału Rozwoju Społecznego wpłynął wniosek dyrektora placówki dotyczący wykonania termomodernizacji obiektu. Powyższe potrzeby nie zostały uwzględnione zarówno podczas realizacji inwestycji w ramach projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a także nie zostały ujęte na liście do dofinansowania mechanizmu ZIT w ramach Działania 10.1. Efektywność Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym propozycje realizacji zadania ujęto w bazie potrzeb placówek oświatowych, na podstawie której opracowywany jest plan modernizacji placówek oświatowych na dany rok.

Nie jest rozstrzygnięty docelowy sposób zagospodarowania terenu przyległego do szkoły ze względu na prawo własności terenu.

Zadanie związane z budową nowego boiska przy SP Nr 61 nie znajduje się na liście rankingowej WRS, w związku z tym nie zostanie wykonane. Natomiast plan finansowy DRMG na 2019 rok obejmuje jedynie wymianę nawierzchni drogi dojazdowej do SP Nr 61 wraz z parkingiem.

Edyta Damszel - Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska:

 • Mieszkanka zgłosiła, że ul. Sienna była remontowana, ale nie ma odwodnienia. Czy będzie wykonane?

Remont ul. Siennej przewidywał poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni i budowę jednostronnie chodnika bez budowy kanalizacji deszczowej. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spływ wody opadowej do przyległych rowów, gdzie następuje jej wchłanianie
do gruntu lub odparowanie. Przy intensywnych opadach atmosferycznych (z uwagi
na ograniczoną chłonność gruntu) ten proces ulega wydłużeniu i okresowo na jezdni w strefie przykrawężnikowej mogą pojawiać się zastoiny wody. Aktualnie Miasto nie planuje budowy kanalizacji na przedmiotowym odcinku ulicy.

 • Bajki 12 – mieszkanka zapytała o przekształcenie gruntu (wykup gruntu z bonifikatą przez mieszkańców)

W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Bajki 12 w dniu 12.06.2018 r.  Wydział Skarbu wystąpił do Wojewody Pomorskiego o udzielenie 90% bonifikaty dla Gminy Gdańsk od opłaty za przekształcenie. Mieszkańcy zostali o tym poinformowani. Bez bonifikaty opłata za przekształcenie wyniesie ok. 350 - 500 tys. zł. Wydział Skarbu oczekuje na odpowiedź Wojewody.

 • Czy w tym roku będzie kontynuacja budowy/remontu nabrzeża oraz czy będzie robione nabrzeże po drugiej stronie?

Nabrzeża przy ul. Siennej wykonywane były przez Urząd Morski w Gdyni. Obecnie jedynym odcinkiem nabrzeża, branym pod uwagę do modernizacji w przyszłości jest nabrzeże na Wyspie Stogi od ul. Tamka do Steczka. Aktualnie trwa procedura pozyskania decyzji środowiskowej dla tego zadania. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Urzędem Morskim w Gdyni w ramach dofinansowania unijnego w perspektywie do 2023 r. Jeśli na obecnie prowadzonym przez Urząd Morski projekcie unijnym powstaną oszczędności istnieje duża szansa na realizację tego odcinka nabrzeża w tej perspektywie.

 

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej:

W trakcie spotkanie poruszano temat organizacji przyjmowania wniosków do programu rządowego „wyprawka dla ucznia 300plus”.

 

 

Waldemar Nowak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Komunikacji Społecznej
***