Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zakres obowiązków

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 lutego 2017 r.

Sekretarzowi Miasta Gdańska Danucie Janczarek powierza się do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, następujący zakres spraw:

 1. kierowanie Urzędem Miejskim,
 2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
 3. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy, z wyłączeniem pracowników zatrudnianych na podstawie powołania, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
 4. wprowadzanie zmian do struktury wewnętrznej i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu,
 6. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendów,
 7. zapewnienie warunków techniczno - organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,
 8. kreowanie procesów rozwoju zawodowego pracowników i szkoleń,
 9. kształtowanie systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji,
 10. zapewnienie sprawnej obsługi klientów Urzędu,
 11. koordynowanie i nadzorowanie spraw w zakresie skarg, wniosków i postulatów klientów Urzędu,
 12. nadzór nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich,
 13. nadzór nad rejestracją i ewidencją kierowców oraz pojazdów,
 14. przyjmowanie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego,
 15. koordynowanie zdarzeń stanu cywilnego,
 16. zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie,
 17. zapewnienie prawidłowej obsługi prawnej w Urzędzie,
 18. współpraca z Radami Dzielnic,
 19. nadzór nad przeprowadzaniem kontroli komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
 20. nadzór i koordynowanie przestrzegania w Urzędzie zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych,
 21. nadzorowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście,
 22. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 23. współdziałanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej w zakresie utrzymania czystości w Mieście, tworzenia miejsc parkingowych oraz samowolnego zajęcia nieruchomości Miasta na prowadzenie działalności handlowej,
 24. współpraca z Radą Miasta, Prezydium Rady, Klubami Radnych oraz Komisjami Rady Miasta,
 25. nadzorowanie spraw realizowanych przez:
  • Wydział Kadr i Organizacji,
  • Wydział Obsługi Mieszkańców,
  • Wydział Spraw Obywatelskich,
  • Biuro Rady Miasta Gdańska,
  • Biuro Audytu i Kontroli - dotyczących kontroli,
  • Koordynatora Radców Prawnych,
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z wyłączeniem Referatu Planowania Cywilnego,
  • Biuro Zamówień Publicznych.

***

Sekretarz Miasta reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi wyżej.