Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Piecki-Migowo - Raport końcowy

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2015 r.Data publikacji: 17 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo

Piąte w tym roku spotkanie obywatelskie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” odbyło się 9 września w dzielnicy Piecki-Migowo. Spotkanie to poprzedziły warsztaty z liderami lokalnej społeczności oraz wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w dzielnicy. Rozbudowana formuła obywatelskich spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami pozwala lepiej poznać najważniejsze sprawy mieszkańców poszczególnych dzielnic.

WARSZTATY

W warsztatach udział wzięli Radni Dzielnicy Piecki-Migowo, przedstawiciele LWSM „Morena” oraz wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Myśliwskiej, dyrektorzy: XX LO, ZKPiG nr 20, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 oraz dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek miejskich.

Inwestycja przy ul. Powstania Styczniowego (zwana „Sielską Dolinką”). Chodzi o budowę trzech budynków, z których każdy będzie miał sześć kondygnacji mieszkalnych oraz trzy podziemne kondygnacje hal z miejscami postojowymi i naziemnymi miejscami wokół budynków. Wycinka drzew związana z inwestycją budzi obawy że bezprawnie jest niszczone środowisko (znajdujący się w dolince lasek). Jednocześnie istnieją obawy mieszkańców dot. wpływu inwestycji na konstrukcję budynków znajdujących się na skarpie przy ul. Powstania Styczniowego.

Mieszkańcy obawiają się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko dotyczącego hałasu i spalin. Wentylacja mechaniczna w budynkach będzie hałasować, a spaliny z samochodów wjeżdżających do podziemnych hal będą szkodziły okolicznym mieszkańcom i wpływały na degradację lasku. Dodatkowo, według uznania mieszkańców zabetonowanie dolinki spowoduje, dewastację środowiska wodnego.

Wydział Środowiska UMG prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia prowadzonego na ty  terenie przez dewelopera. Po przeanalizowaniu dokumentacji, w tym uwag mieszkańców stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Obecnie Wydział Środowiska UMG oczekuje na przedłożenie przez inwestora raportu na temat oceny oddziaływania na środowisko. Po wpływie raportu Urząd poinformuje strony oraz społeczeństwo o możliwościach zapoznania się z jego treścią i składania ewentualnych uwag i wniosków. Raport zostanie przesłany do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Po otrzymaniu stosownych uzgodnień Wydział Środowiska UMG wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w których określone będą: warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich a także wskaże wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W kwestii wycinki drzew, deweloper oraz spółdzielnia „Morena” otrzymali  w lutym i marcu br. zezwolenie. Tak więc wycinka drzew obyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Na skarpie pomiędzy ul. Warneńską, a ul. Belgradzką ma powstać nowe osiedle, gdzie powstaną co najmniej dwa 30-metrowe wysokościowce, które będą zamieszkane przez kilkaset rodzin, co z całą pewnością zwiększy ruch dojazdowy do budowanych nieruchomości. Mieszkańcy ul. Warneńskiej nie chcą zgodzić się na tak wysokie budynki. Dodatkowo droga prowadząca na nowe osiedle miałaby biec na tyłach bloku nr 16, przeciwko czemu protestują mieszkańcy oraz przedstawiciele spółdzielni "Morena".

Dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (nr 2010), który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska w 2008 roku. W planie tym 0,28 ha z 1,93 ha całości terenu zostało przeznaczone na wyższą zabudowę (maksymalnie 35 m t.j. około 11 kondygnacji) Projektant planu szacował, że możliwe jest wybudowanie dwóch takich budynków. Najmniejsza dopuszczona w planie odległość od tych budynków do istniejącej zabudowy to 50 m. Możliwość zabudowy o maksymalnej wysokości 19 m t.j. 6 kondygnacji, ograniczono do terenu o powierzchni około 0,97 ha. Plan nie dopuszcza zabudowy na samej skarpie. W planie ustalono, że powierzchnia nowych budynków nie może przekroczyć 30% powierzchni całego terenu.

W kwestii dojazdu w planie dopuszczono dwie możliwości dojazdu do planowanego osiedla. Od strony ul. Warneńskiej – dojazd ten wymaga uzyskania zgody właściciela (LWSM „Morena”) terenów znajdujących się pomiędzy ul. Warneńską, a terenem rozważanego osiedla. W celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie takiej zgody albo zaprojektowanie dojazdu od ul. Belgradzkiej wraz z zastosowaniem rozwiązań technicznych, stabilizujących część skarpy.

Nie wszystkie bloki posiadają dojazdowe drogi pożarowe. LWSM „Morena” złożyła do Wydziału Urbanistyki i Architektury wnioski o zgodę na wykonanie dróg zgodnie z dyspozycją straży pożarnej. Spółdzielni zależy na przyspieszeniu procesu decyzyjnego i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd.

Wydział Urbanistyki i Architektury wydał na początku września decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie dróg wewnętrznych osiedlowych- pełniących równocześnie funkcję dróg pożarowych – wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową miejsc parkingowych odpowiednio przy ul. Marusarzówny, Burgaskiej, Kruczkowskiego. Jednak do 7 października br. wpłynął jedynie wniosek
o udzielenie pozwolenia na budowę ul. Kruczkowskiej.

Dziurawe drogi w dzielnicy -  każda miejska droga naprawiana jest sukcesywnie, w kolejności stanu nawierzchni zaczynając od tych będących w najgorszym stanie.  

Mieszkańcy nie zgadzają się na budowę 34 m masztu przez firmę P4, która to złożyła do Urzędu Miejskiego w Gdańsku stosowny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Podczas spotkania z mieszkańcami dzielnicy 9.09.br. Pan Prezydent poinformował, że w wyniku rozmów, inwestor nie będzie się starał o budowę masztu telefonii komórkowej przy
ul. Myśliwskiej. Ponadto Biuro Rozwoju Gdańska do końca przyszłego roku opracuje we współpracy z operatorami sieci komórkowych analizę potencjalnie dogodnych lokalizacji obiektów typu maszty przekaźnikowe telefonii komórkowej.

Problemem są bardzo wąskie drogi dojazdowe do budynków wybudowane przez deweloperów oraz brak dróg pożarowych. Budowa i kształt dróg osiedlowych budowanych przez deweloperów zależy wyłącznie od inwestora, mieszkańcy mają prawo kierować swoje  sugestie dot. istnienia dróg pożarowych do dewelopera.

Mieszkańcy negatywnie oceniają zmiany w komunikacji miejskiej związane z budową linii tramwajowej z uwagi m.in. na likwidację linii 142 i ograniczenie kursowania linii 129 – nowy system działa od kilku tygodni, sytuacja jest monitorowana i analizowana na bieżąco jednak na rzetelną ocenę sytuacji potrzeba więcej czasu.

 

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Kolejnym etapem przygotowań do spotkania była wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w dzielnicy Piecki-Migowo. Towarzyszyli mu urzędnicy i przedstawiciele Rady Dzielnicy Piecki-Migowo oraz Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej LWSM Morena pan Aleksander Nowaczek.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności:

 • 9 września br. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku załatał dziury w ciągu
  ul. Piekarniczej.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przeprowadzi modernizację niewyremontowanego fragmentu ulicy Piecewskiej.
 • Brak oświetlenia na ul. Wołkowyjskiej. Wydział Programów Rozwojowych przygotuje dokumentację, tak by w 2016 roku można było zrealizować oświetlenie.
 • Brak oświetlenia ul. Myśliwskiej od skrzyżowania z ul. Piekarniczą/Wiewiórczą. Wydział Programów Rozwojowych przygotuje dokumentację, tak by w 2016 roku można było zrealizować oświetlenie ulicy.
 • Brak oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Bulońska/ul. Myśliwska
  (w pobliżu budynku ul. Bulońska 44).
  Wydział Programów Rozwojowych przygotuje dokumentację, aby w 2016 roku można było zrealizować oświetlenie.
 • Do Programu Chodnikowego na 2017 rok zostały dopisane chodniki przy
  ul. Piekarniczej od nr 2 do nr 26 (przy hurtowni) i przy ul. Bulońskiej.

 

SPOTKANIE PREZYDENTA ADAMOWICZA NA PIECKACH-MIGOWIE

Spotkanie odbyło się 9 września w XX Liceum Ogólnokształcącym
w Gdańsku. Na początku spotkania prezydent Paweł Adamowicz poruszył najważniejsze sprawy dzielnicy podczas prezentacji multimedialnej. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane w dzielnicy, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na Pieckach-Migowie. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Prezydent wręczył wyróżnienie dla pani Anny Doroszuk i Anny Szpakowskiej za zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska lokalnego.

W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy dotyczył m.in.:

 • Przy ul. Warneńskiej 4 są stare puste w środku topole, które mogą się przewrócić.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przeprowadził kontrolę terenową, w wyniku której ustalono, że 3 topole rosną w administrowanym przez Zarząd pasie drogowym. Wycinka tych drzew planowana jest w przyszłym roku. Stan pozostałych drzew skontrolowany będzie przez Biuro Obsługi Mieszkańców nr 7 Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

 • Staw przy ul. Piekarniczej został częściowo zagospodarowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014, co z dalszym porządkowaniem terenu.

Dopiero, gdy podjęte zostaną decyzje o procesie inwestycyjnym co do tego terenu Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. zajmie się procesem oczyszczania tego terenu.

 • Czy jest plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu otoczonego ul. Bulońską i Kusocińskiego 4,6,8?

Dla wskazanego terenu nie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 • Czy monitorowany jest stan powietrza w rejonie dzielnicy Piecki-Migowo?

Do tej pory nie było skarg na jakość powietrza na terenie dzielnicy więc pomiary takie nie były wykonywane.

 • Mieszkańcy ul. Migowskiej palą plastiki, czy jest możliwa kontrola?

W przypadku zauważenia lub poczucia zapachu palonego plastiku należy zgłosić to do Straży Miejskiej lub Dyżurnego Inżyniera Miasta. Ponadto Miasto planuje kampanię informacyjną nt. zakazu spalania odpadów.

 • Drogą, którą uczęszczają dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 jeździ ciężki sprzęt, a nie ma tam chodnika . Ponadto pracownicy budowy zajmują parking przy szkole.

Inwestor zapewnił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że ciężki sprzęt wjeżdżający drogą wewnętrzną na budowę pilotowany będzie przez 2 pracowników, a samochody pracowników budowy nie będą parkowane na terenie parkingu szkolnego. Ponadto we wrześniu odbyło się spotkanie w SP nr 1, w którym udział wzięli przedstawiciele miasta, szkoły, rady rodziców. Spotkanie było poświęcone kwestiom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 •  Dlaczego pod mostem PKM w Brętowie jest tylko kilka miejsc parkingowych, a przy parku koło zbiornika retencyjnego (ul. Wileńska) nie ma miejsc parkingowych?

Ponieważ są tam ograniczone możliwości terenowe, a docelowo w tym miejscu będzie funkcjonował tramwaj, w związku z tym dojazd będzie łatwiejszy komunikacją.

 • Czy jest możliwość zrobienia skwerku dla osób starszych w okolicy ul. Warneńskiej obok sklepu Netto? Wspólnota Mieszkaniowa kilkakrotnie wnioskowała o wycięcie topoli przy ul. Warneńskiej 4 i 5.

Miasto nie ma możliwości ingerencji w zagospodarowanie  terenu przy sklepie Netto, ponieważ jest on własnością sklepu. Rada Dzielnicy może zgłosić się do sklepu z prośbą o postawienie małej architektury w postaci ławek w otoczeniu sklepu, z których mogłyby korzystać osoby starsze. Właścicielem terenu między ul. Warneńską 4 i 5 jest gmina więc warto byłoby zgłosić projekt skwerku w tym miejscu do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

 • Czy coś można zrobić z hałasem na strzelnicy?

W związku z wcześniejszymi skargami odbyły się badania poziomu hałasu przy
ul. Magellana 12, jednak poziom hałasu nie był przekroczony, więc Wydział Środowiska UMG nie mógł wystosować do właściciela nakazu ograniczenia hałasu. Właściciel obiektu dokonał dodatkowych nasadzeń zieleni, co ma służyć zmniejszeniu hałasu.

 • Wniosek o likwidację parkingu pod wiaduktem przy ul. Piekarniczej/Rakoczego.

Parking obsługuje budynki sądu, jak również stanowi miejsce, w którym Gmina przetrzymuje pojazdy wywiezione z pasów drogowych i terenów gminnych w trybie administracyjnym. Działalność ta realizowana jest na zlecenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG.

 • W dzielnicy Piecki-Migowo są przepełnione szkoły. Czy są w planach nowe szkoły?

Na dzień dzisiejszy bezpośrednio na Pieckach-Migowie nie, ale w sąsiedniej dzielnicy przy ul. Jabłoniowej, która jest połączona z Pieckami bezpośrednią drogą ma powstać szkoła. 

 • Wielu uczniów przechodzi przez ul. Bulońską, na której jest duży ruch i bywają sytuacje niebezpieczne.

Wydział Rozwoju Społecznego UMG zaplanuje dla uczniów w szkołach dodatkowe ćwiczenia na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

 • Sprzedaż alkoholu w sklepie na ul. Marusarzówny w pobliżu szkoły. Sklep jest całodobowy, więc w nocy jest w okolicy sporo pijanych osób.

Do sklepu zostanie wysłana kontrola Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gmina nie ma narzędzi, które pozwalają na ograniczenie działania sklepu. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości np. okaże się, że sklep sprzedaje alkohol niepełnoletnim, to gmina może odebrać koncesję. Natomiast zakłócanie spokoju należy zgłaszać każdorazowo na policję.

 • Czy w związku z tematem przyjmowania uchodźców w Gdańsku są już jakieś konkretne ustalenia?

Gdańsk co roku przyjmuje 2 rodziny repatrianckie. Poza tym, na chwilę obecną nie ma jeszcze żadnych konkretnych ustaleń. Powołany został zespół, który będzie zajmował się kwestią przyjęcia uchodźców. Praca zespołu będzie relacjonowana na stronie www.gdansk.pl.  W ramach zespołu działa grupa ds. społeczności lokalnych, można przyjść na spotkanie albo dołączyć do grupy wolontariuszy, którzy będą „przewodnikami” uchodźców. Spotkania odbywają się w Europejskim Centrum Solidarności.

 •  Na osiedlu jest kilka boisk ale nie są one w zbyt dobrym stanie.

Boiska są na terenie spółdzielni mieszkaniowej i to ona jest zobowiązana do zapewnienia dobrego stanu użyteczności. Są także boiska przyszkolne, dostępne dla mieszkańców. Każda szkoła posiada animatora sportu, z którym można ustalić terminy korzystania z boisk.

 • W przychodni zlikwidowany został dyżur nocny.

Miasto będzie rozmawiać z NFZ i poprosi o uwzględnienie próśb mieszkańców.

 • Czy jest nowe miejsce dla schroniska „Prometeusz”?

Całość placówki będzie przeniesiona do budynku przy ul. Zakopiańskiej na Siedlcach, gdzie powstanie także Dom Sąsiedzki.

 • W komunikacji miejskiej spożywa się alkohol, pasażerowie boją się zwrócić uwagę. Dlaczego w tramwajach i autobusach nie ma rysunków, że jest zakaz spożywania alkoholu?

We wszystkich pojazdach za kierowcą jest informacja o zasadach korzystania z komunikacji miejskiej. Zasada zakazu spożywania alkoholu w pojazdach publicznych jest powszechnie znana. Kierowcy powinni pasażerów łamiących tę zasadę wypraszać. Jest to również kwestia społeczeństwa obywatelskiego, by wspólnie interweniować i przekazywać na policję albo straż miejską takie informacje.

 • Przystanek Piecki/Wileńska ma tylko jeden autobus, który jeździ co pół godziny. Linia nr 184 jeździ niepunktualnie. Autobusy są przepełnione.

Obecnie linia 184 jeździ w 2 strony i autobus dojeżdża do przystanku PKM, o co wnioskowali mieszkańcy. Nowy system działa od kilku tygodni, po przeanalizowaniu na pewno będzie korygowany. Wszystkie uwagi powinny być zgłaszane przede wszystkim do Rady Dzielnicy, ponieważ często pomysły i wnioski mieszkańców są ze sobą sprzeczne. Rada Dzielnicy uwagi będzie zbierać i konsultować z mieszkańcami, a następnie przekaże je do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

 • Wcześniej autobusem nr 166 można było dojechać z Moreny do Akademii Muzycznej, teraz tylko do dworca.

Zmiany były konsultowane z Radą Dzielnicy i wypracowany był kompromis, polegający na tym, że wydłużono linię nr 130 do linii PKM ale skrócono nr 166 do Dworca.

 • Czy tramwaj nr 9 może dojeżdżać do Moreny?

Nie ma możliwości, żeby w każdej relacji było jedno połączenie.

 • Autobusy nr 142 i 183 zlikwidowano, przez co, w sytuacji awaryjnej tramwaju brak jest alternatywnego transportu dla tramwajowego. Czy można zostawić jedną linię autobusową awaryjnie?

Utrzymywanie dwóch alternatywnych połączeń jest zbyt kosztowne.

 • Czy na ul. Bulońskiej będzie ścieżka rowerowa?

Jest tam dopuszczony ruch rowerowy po chodniku.

 • Na ul. Myśliwskiej nie są widoczne oznaczenia rowerowe.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku odmalował oznaczenia rowerowe w dniu 15 lipca 2015 r., obecnie ruch rowerowy odbywa się ulicą, a nie częścią chodnika, jak było to wcześniej.

 • Tablice informujące o odjazdach komunikacji miejskiej np. przy Careffourze są bardzo słabo widoczne.

Tablice będą wymienione.

 • Ponieważ linie 129 została skrócona, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo proponuje alternatywną trasę: Jasień PKM- Bulońska/Rakoczego- Potokowa-Słowackiego-Wrzeszcz. Zarząd Transportu Miejskiego rozważy tę propozycję i spotka się w tej sprawie z Radą Dzielnicy.
 • Brak jednego biletu na komunikację ZTM i PKM.

Bilet opracowany będzie do końca tego roku.

 • Kiedy będzie można dojechać PKM do Gdyni?

Do 13 grudnia br. będzie skończona linia Gdańsk-Gdynia przez Osowę, więc od tego mementu połączenia będą częstsze.

 • Z Piecków do Wrzeszcza brakuje linii 142, teraz jest tylko 122 i kiedy ucieknie to czeka się godzinę. Linia 122 na wysokości Sopotu zawsze ma opóźnienia 20-30 min. albo całkowicie wypada z rozkładu.

Wszystko jest uzależnione od tego, czy władze Sopotu dadzą większe środki na zwiększenie częstotliwości. Miasto Gdańsk nie może finansować transportu na terenie obcej gminy. 

 • Czy można zrobić szerszy chodnik na ul. Myśliwskiej na wysokości ul. Powstania Styczniowego i Powstania Listopadowego, prowadzący do ul. Bulońskiej.

Poszerzenie istniejącego chodnika jest możliwe jedynie w procesie inwestycyjnym. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku będzie wnioskował o ujęcie zadania w wykazie potrzeb inwestycyjnych Miasta.

 • Obecnie przez Piecki-Migowo tramwaj jedzie wolniej niż samochody, zatrzymuje się na każdym skrzyżowaniu.

Trwają prace nad zieloną falą dla tramwajów, więc sytuacja się poprawi do końca października.

 • Na ścieżce, która jest skrótem od Wiszących Ogrodów do Kiełpina nie ma schodów. Jest sama skarpa, którą trudno jest zejść.

Do końca października planowane jest zakończenie budowy przejścia. Na dzień dzisiejszy możliwe jest przejście po utwardzonej ścieżce.

 • Samoobsługowa wypożyczalnia rowerów.

Przygotowywana jest koncepcja projektu wypożyczalni rowerów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Trwają również w tej sprawie rozmowy z Marszałkiem Województwa.

 • Brak ławek wokół zbiornika retencyjnego Jasień Północ.

Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. planują w najbliższym czasie postawić ławki.

 • Sprawa wydłużenia ul. Myśliwskiej do Wiszących Ogrodów. Do tej pory mieszkańcy jeździli przez poligon, a teraz są tam barierki.

W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: Kiełpinek Wschód rejon Stawu Wróbla i Potoku Jasień oraz Kiełpinek rejon ul. Przytulnej i trasy WZ, przewiduje się powiązanie ulicy Myśliwskiej z ulicą Taneczną przez teren dawnego poligonu.

 •  Utrudniony wjazd i wyjazd z ul. Rakoczego do ul. Warneńskiej.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku opracowuje korekty optymalizujące pracę programów sygnalizacji świetlnych zrealizowanych w ramach budowy tramwaju na Piecki-Migowo. Powyższa korekta przewiduje zastosowanie na skrzyżowaniu Rakoczego/Warneńska czerwonego światła z zieloną strzałką, które sprawdziło się na skrzyżowaniu Bulońska/Marusarzówny.

 •  Ul. Myśliwska od ul. Bulońskiej w stronę poligonu jest uczęszczana przez samochody ciężarowe, które wożą materiały na budowę.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do połowy października  przeanalizuje wariant ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych ul. Myśliwską o strony Bulońskiej na rzecz skierowania ich innym układem drogowym prowadzącym od strony Al. Armii Krajowej poprzez ul. Gronostajową do zachodniej części ul. Myśliwskiej.

 

Raport przygotowała: Anna Sochacka/ Referat Komunikacji Społecznej WPIKS

***