Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Osowa. Raport całościowy

To już 60. obywatelskie spotkanie prezydenta z cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Tym razem Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Osowa.

A
A

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Spacer po dzielnicy to jeden z elementów przygotowań do spotkań prezydenta z mieszkańcami w ramach cyklu i ma on na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Wizyta Prezydenta w dzielnicy Osowa odbyła się 11 kwietnia 2016 r. a towarzyszyli mu m.in.: współpracownicy, Radni Miasta Gdańska oraz Radni Dzielnicy Osowa.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności (realizację ich monitoruje Referat Komunikacji Społecznej).

1. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

1.1.    ul. Niedziałkowskiego (odcinek od ul. Biwakowej do ul. Koziorożca), łącznie z przejściem dla pieszych na zakręcie ul. Niedziałkowskiego w ul. Koziorożca - należy uzupełnić oświetlenie tego odcinka drogi. Do przeanalizowania: przeniesienie przejścia dla pieszych oraz ew. uzupełnienie chodnika w ul. Koziorożca - od skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego do wjazdu na teren Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1.1.1. Przejście dla pieszych zlokalizowane na połączeniu ul. Niedziałkowskiego z ul. Koziorożca zostało wykonane z uwagi na liczne wnioski mieszkańców. Jego usytuowanie wynika z uwarunkowań terenowych, niemniej jest zlokalizowane mniej więcej we wnioskowanym przez mieszkańców miejscu. Na chwilę obecną, brak ciągu pieszego po jednej stronie ul. Koziorożca wyklucza możliwość przesunięcia analizowanego przejścia dla pieszych. Natomiast potrzeba oświetlenia ul. Niedziałkowskiego jest ujęta w wykazie potrzeb budowy oświetlenia w Gdańsku na kolejne lata.

1.2.    Skrzyżowanie ul. Nowy Świat/Planetarna/Barniewicka (rejon przejazdu przez tory) - teren należący do PKP - wykonanie chodnika i przejść dla pieszych (pozyskanie/dzierżawa gruntu od PKP).

1.2.1. Ewentualne wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Nowy Świat, Barniewicka, Planetarna uwarunkowane jest konicznością utworzenia ciągów pieszych w tym rejonie. Chodnik na ww. odcinku zostanie wykonany w miesiącu czerwcu bieżącego roku.

1.3.    ul. Kielnieńska (odcinek od granicy Gdańska z Gminą Żukowo) - utworzenie w 2017 r. chodnika na jak najdłuższym odcinku ul. Kielnieńskiej.

1.3.1. W roku bieżącym został wykonany fragment chodnika od granic miasta Gdańska do ul. Krajeńskiej. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ujmie w planie remontów na rok 2017 kolejny odcinek budowy chodnika przy ul. Kielnieńskiej (od ul. Krajeńskiej w kierunku wiaduktu nad torami) ca 150 mb w kierunku ul. Chełmińskiej. Pozostały zakres ca 150 mb będzie kontynuowany w następnym roku budżetowym.

1.4.    ul. Nowa - wpisać do planu remontów na 2018 r. (ustalanie kolejności remontów ulic w Osowej w porozumieniu z Radą Dzielnicy).

1.4.1. Ulica Nowa zostanie ujęta w planie remontów w  roku 2018 po ustaleniu kolejności remontów z Radą Dzielnicy Osowa.

 

2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

2.1.    ul. Wodnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Galaktyczną do skrzyżowania z ul. Junony) - należy wykonać tymczasowy chodnik.

2.1.1. Brak inwestycji w programie chodnikowym na rok 2016 i 2017. Temat zostanie przedstawiony do edycji 2018 w połowie br.

2.2.    Brak oświetlenia m.in. ul. Junony, ul. Zeusa - w ciągu 2-3 lat należy zaplanować i określić zasady, kryteria i kolejność wykonywania oświetlenia wszystkich ulic Gdańska (ustalanie kolejności oświetlenia ulic w Osowej w porozumieniu z Radą Dzielnicy).

2.2.1. Brak inwestycji w programie chodnikowym na rok 2016 i 2017. Temat zostanie przedstawiony do edycji 2018. W rankingu oświetlenia ul. Junony została umieszczona na pozycji 84, a ul. Zeusa na 83.

2.3.    Oświetlenie ul. Nowy Świat (odcinek od hurtowni leków Farmakol w kierunku ul. Barniewickiej) - do realizacji prawdopodobnie w 2017 roku.

2.3.1. W rankingu oświetlenia ul. Nowy Świat, na wyżej wymienionym odcinku, znajduje się na pozycji 30.

3. Biuro Rozwoju Gdańska:

3.1.    ul. Wodnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Galaktyczną do skrzyżowania z ul. Junony) - obecnie teren należy do PKP - konieczność uregulowania kwestii związanych z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co da podstawy do uregulowań własnościowych powyższego obszaru.

3.1.1. Ulica Wodnika na ww. odcinku objęta jest czterema obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

 • (nr planu 2102) Barniewice wschodnie Owczarnia uchwała RMG NR XLIX/605/97 z dnia 22.05.1997r.
 • (nr planu 2112) Osowa i Barniewice rejon linii wysokiego napięcia uchwała RMG NR LIII/1628/2002 z dnia 26.09.2002r.
 • (nr planu 2131) Barniewice odcinek ul. tzw. Nowy Świat  uchwała RMG NR XXIV/686/08 z dnia 26.06.2008r.
 • (nr planu 2132) Osowa rejon ulic Jutrzenki i Wodnika  uchwała RMG NR XXIX/805/08 z dnia 30.10.2008r.

W związku z powyższym ustalona jest już rezerwa drogowa dla ulicy Wodnika i nie ma przeszkód z punktu widzenia planistycznego do uregulowania kwestii własnościowych. W ramach pasa drogowego, na tym odcinku występują zarówno grunty we władaniu Skarbu Państwa, PKP, jak i grunty gminne.


4. Wydział Skarbu: 

4.1.    ul. Wodnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Galaktyczną do skrzyżowania z ul. Junony) - uregulować kwestie własnościowe. Dodatkowo teren jaru wzdłuż powyższego odcinka - przeanalizować możliwość pozyskania gruntu od PKP z przeznaczeniem na funkcje spacerowo-rowerowe.

4.1.1.  Wydział Skarbu UMG prowadzi negocjacje w sprawie możliwości pozyskania gruntu od PKP.

 

WARSZTATY

Każdorazowo przed głównym spotkaniem organizowane są warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. W dzielnicy Osowa odbyły się one w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14. Udział w spotkaniu wzięli liderzy społeczności lokalnej, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, przedstawiciele Rady Dzielnicy Osowa oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów przedstawiają się następująco:

 • Pozytywne zmiany w dzielnicy Osowa - podczas spotkania wskazano wiele pozytywnych zmian, które miały miejsce w dzielnicy. Wśród nich pojawiły się: nadbudowa piętra Szkoły Podstawowej nr 81, modernizacja szkolnych obiektów sportowych oraz budynku socjalnego. Sporo pozytywnych emocji budzi również fakt budowanego basenu, którego uroczyste otwarcie zaplanowano na 14 października, jednakże uczniowie i mieszkańcy będą mogli korzystać z pływalni już od września 2016 r. Powstał również „OKRĄGŁY STÓŁ” - inicjatywa lokalnych organizacji pozarządowych. Celem projektu jest integracja środowiska lokalnego poprzez ujednolicenie i wzajemne uzupełnianie ofert społecznych. Dzięki niemu powstała bogata sieć zintegrowanych działań skierowanych do mieszkańców i sympatyków dzielnicy Osowa. Regularnie organizowane są spotkania i zajęcia dla seniorów.

 • Problem braku odpowiedniego zabezpieczenia kabli znajdujących się nad terenem Przedszkola nr 87–może wiązać się to z ogromnym niebezpieczeństwem przede wszystkim dla dzieci znajdujących się w placówce.
  • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej skanalizowania linii napowietrznej na terenie Przedszkola 87 przy ul. Komandorskiej 77. Wykonawca na sporządzenie projektu ma czas do 30.06.2016 r. Po wykonaniu projektu technicznego i uzyskaniu wiedzy o kosztach nastąpią dalsze decyzje dotyczące terminu realizacji zadania.

 • Zaniedbany teren się przy Jeziorze Wysockim - według mieszkańców Osowy wspomniany obszar, należący do Skarbu Państwa, posiada duży potencjał rekreacyjny. Obecnie miejsce to jest zaniedbane, niemniej jednak Rada Dzielnicy Osowa będzie starała się o przejęcie terenu w celu jego zagospodarowania.

 

SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA
Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY OSOWA

 

Spotkanie odbyło się 21 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 81. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Osowa w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienia otrzymali: Pani Aneta Baczyńska-Rostowska i Pani Iwona Karpińska ze Stowarzyszenia „INNE Jest Piękne”, Pani Beata Pawlik – Prezes Stowarzyszenia Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” oraz Pan Grzegorz Grochowski - Prezes Fundacji ”Wiem i umiem”.

W trakcie spotkania został poruszony temat budynku byłego dworca kolejowego w dzielnicy Osowa. Na chwilę obecną są prowadzone rozmowy z PKP mające na celu ewentualne przejęcie terenu przez Miasto Gdańsk. W związku z licznymi pytaniami na temat wykorzystania budynku na cele społeczne ustalono, że:

Wydział Rozwoju Społecznego UMG do czerwca br. zorganizował 3 spotkania warsztatowe z mieszkańcami, podczas których urzędnicy wspólnie z mieszkańcami podejmowali próbę wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania budynku po dworcu PKP. Prowadzone rozmowy zmierzały w kierunku utworzenia Domu Sąsiedzkiego, ale nie w pełnej formule, z uwagi na to, że budynek nie daje takich możliwości. Pomimo krążących  pogłosek na temat utworzenia tam przedszkola, informujemy, że raczej nie ma takiej możliwości, przede wszystkim z uwagi na ograniczoną powierzchnię i rozkład budynku (brak miejsca na oddziały przedszkolne, a tym bardziej na węzeł żywieniowy). Istnieje jednak możlwiość utworzenia w ramach Domu Sąsiedzkiego na przykład punktu przedszkolnego, jednakże jego prowadzenie będzie leżało w gestii operatora tego budynku. Należy jednak nadmienić, że bez przejęcia budynku przez Miasto, nie będzie możliwości ogłoszenia konkursu na koncepcję i użyczenie tej przestrzeni dla wybranego partnerstwa organizacji pozarządowych.

 

W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy u poszczególnych Zastępców Prezydenta

1.       Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Andrzej Duch (wz. Wiesława Bielawskiego - Z-cy Prezydenta ds. polityki przestrzennej):

1.1.    Czy miasto przejęło od PKP teren ulicy Letniskowej?

1.1.1. Przedmiotowa ulica częściowo jest własnością miasta, a częściowo PKP. Prowadzone są działania w celu przejęcia nieruchomości. Po zakończeniu procedur mających na celu wygaszenie użytkowanie wieczyste tego terenu przez PKP, grunt stanie się własnością skarbu państwa. Wówczas możliwe jest pozyskanie go od skarbu państwa na działalność budowlaną. Z uwagi na problemy formalne trwają liczne procesy sądowe prowadzone przez Prokuraturę Generalną. Takie działania wymagają czasu.

1.2.    Czy pomimo tego, że ten teren nadal należy do PKP miasto będzie mogło w kresie wiosennym utwardzić drogę?

1.2.1. Co do zasady, jeśli grunt nie należy do miasta, niemożliwej jest inwestowanie środków publicznych w danym obszarze.

1.3.    Kiedy będzie budowany zbiornik retencyjny na rogu ulic Nowy Świat i Koziorożca? Ulica Nowy Świat, kiedy będzie budowana  i ile potrwa ta inwestycja?

1.3.1. W dniu 1 marca 2016 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej”. Inwestycja będzie etapowana:

 • Etap I –  kanalizacja deszczowa w ul. Keplera;
 • Etap II – zbiornik retencyjny Osowa II;
 • Etap III – kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Wodnika do ul. Zeusa);
 • Etap IV – kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa (od ul. Nowy Świat do ul. Junony);
 • Etap V – kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca (od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca);

Etap III, IV i V obejmować będą również docelowe zagospodarowanie pasa drogowego ulic. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Keplera planuje się w latach 2016/2017. Po jej zakończeniu będą realizowane kolejne etapy, w miarę posiadanych przez Miasto Gdańsk środków finansowych

1.3.2. Ulica Nowy Świat znajduje się na 317 pozycji w Programie Modernizacji Ulic w Gdańsku, który aktualnie liczy ok. 520 pozycji. Jest to lista tworzona przez służby miejskie, zhierarchizowana pod kątem najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych. Szacowany koszt jezdni i chodnika wynosi 6 451 760,00 zł. Ulice ujęte w wykazie będą sukcesywnie modernizowane w tempie zależnym od posiadanych środków finansowych. Do tego czasu - staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - wykonywane będą miejscowe naprawy nawierzchni jezdni/chodników w ramach bieżącego utrzymania.

1.4.    Mieszkańcy ulic Bocznej i Jednorożca zgłaszają problem podchodzenia pod nieruchomości wody gruntowej, po zasypaniu stawu do około 3/4 objętości. Mieszkańcy złożyli w ciągu 14 dni zażalenie, co do rodzaju wykonanych prac, stanowczo protestują też przed planowanym postawieniem na tym podłożu budynków mieszkalnych.

1.4.1. Plan zagospodarowania przestrzennego wykazuje, że teren omawianego stawu przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniową. Właściciel tego obszaru złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Wydziału Środowiska, który w swojej dokumentacji posiada wszystkie uwagi mieszkańców i do chwili obecnej je rozpatruje. Z projektu budowy wynika, że w nowym budynku nie ma możliwości odprowadzania wód deszczowych. Postępowanie wymaga dalszego czasu, z uwagi na konieczność sprawdzenia wszystkich dokumentów i  pozwoleń dotyczących odprowadzania wód deszczowych od budynków przy ul. Bocznej i Jednorożca. Jeśli dokumentacja potwierdzi, że wody deszczowe z wyżej wymienionych nieruchomości miały być odprowadzane do stawu, Wydział Środowiska UMG prawdopodobnie rozpocznie postępowanie mające na celu wyjaśnienie zasadności zasypania stawu.

1.5.    Problem tarasowania przez samochody chodnika przy ul. Nike. Kto wydał inwestorowi decyzję i zgodę na wybudowanie domu równo z granicą działki, którą jest ul. Nike - dom stoi dokładnie na granicy ulicy.

1.5.1. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 47 pkt. 2) kierowca samochodu osobowego może zatrzymać się częściowo na chodniku pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra. Jeśli kierowca nie zastosuje się do tego przepisu, należy interweniować u Straży Miejskiej. W kwestii inwestycji na granicy ulicy, zgodnie z obowiązującym prawem możliwa jest budowa domu na granicy działki wyłącznie w przypadku, gdy na parterze tej nieruchomości będzie prowadzona działalność usługowa.

1.6.    Czy planowana jest budowa/modernizacja boiska sportowego np. na Olimpii Osowa?

1.6.1. Przy szkole będą prowadzone prace modernizacyjne. Utworzone zostanie duże boisko z trybunami na ok. 300 miejsc. Zgonie z wiedzą Biura Rozwoju Gdańska projekt jest już zatwierdzony i zostało wydane pozwolenie na budowę. Niestety z uwagi na zmianę przepisów PZPN (powiększenie terenu boiska o 8 metrów) projekt jest na dzień dzisiejszy nieaktualny. Obecnie boisko jest w fazie przeprojektowywania. W chwili obecnej nie wiadomo, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana. Biuro Rozwoju Gdańska cały czas zabiega o to, żeby umożliwić tę inwestycję. Modernizacja będzie zabezpieczona w planie, który jest aktualnie opracowywany. Bieżące informacje na ten temat są przekazywane dyrekcji szkoły i Panu Karolowi Ważnemu - Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Osowa, który osobiście angażował się realizację tej inwestycji.

1.7.    Czy informacja o tym, że na obszarze pomiędzy Osową, a lotniskiem planowany jest cmentarz jest aktualna?

1.7.1. Zgodnie z MPZP jest to teren z przeznaczeniem pod cmentarz. Przeprowadzono jednak analizy pod kątem potrzeb całego Gdańska, które potwierdziły, że zasadniejsze jest rozwijanie już istniejących cmentarzy. Tam gdzie jest możliwość  prowadzone są prace rozbudowujące. Zgodnie z tą polityką teren cmentarza Srebrzysko zostanie powiększony o 20 hektarów, będzie to tzw. Srebrzysko 2.


2.       Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej - Andrzej Bojanowski:

2.1.    Jakie są plany związane z ulicą Letniskową? Ponadto rokrocznie pojawia się problem związany z odśnieżaniem tego miejsca?

2.1.1. Prowadzone są rozmowy z PKP – właścicielem terenu, który jest zainteresowany przekazaniem tego gruntu, pod warunkiem przekazania również nieruchomości z mieszkaniami pracowniczymi i komunalnymi. W chwili obecnej miasto rozważa takie przejęcie. W momencie nabycia przez miasto terenów przy ul. Letniskowej planowane jest utwardzenie ulicy oraz poszerzenie jej płytami. W kwestii odśnieżania zgodnie z zapisem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 3, art. 53, pkt. 1, §4) uprzątnięcie m.in. śniegu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości leży w gestii właściciela nieruchomości/terenu.

2.2.    Jakie są plany, co do ulicy Cerery?

2.2.1. Jest to strefa dojścia i dojazdu do węzła Osowa. Za kwotę 55 mln zł. w ciągu 4 lat zostaną zrealizowane: kolektory deszczowe Keplera, odwodnienia i utwardzenia wyżej wymienionej drogi.

2.3.    Dlaczego na Osowej jest tak duży deficyt dróg asfaltowych?

2.3.1. Ulice na Osowej są lokalnymi drogami, na które nie ma dotacji ze środków UE. Ponadto jest to dzielnica z licznymi zabudowaniami, gdzie nie ma odwodnienia. W związku z tym w pierwszej kolejności musi zostać zrealizowana inwestycja dotycząca budowy kolektorów deszczowych i odwodnienia, żeby w następnym etapie zaplanować budowę dróg docelowych.

2.4.    Czy jest szansa na wybudowanie drugiej szkoły podstawowej w dzielnicy?

2.4.1. Nie ma planów budowy szkoły w dzielnicy Osowa przez najbliższe cztery lata. Do UMG wpłynęły dwa wnioski od stowarzyszeń na realizację zadań szkoły publicznej prowadzoną przez podmiot niepubliczny, niestety oba stowarzyszenia się wycofały.

2.5.    Czy jest planowane położenie płyt jumbo na ul. Woźnicy?

2.5.1. Z uwagi na zaplanowane już działania do końca roku 2018 nie ma takiej możliwości. Jedynym sposobem może być inicjatywa lokalna we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku (mieszkańcy kupują materiał, ZDiZ wykonuje prace drogowe).

2.6.    Czy ul. Letniskowa jest w kompetencji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - temat obumarłych drzew?

2.6.1. Ulica Letniskowa nie jest w kompetencji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Teren ten leży w gestii PKP PLK. Usunięcie obumarłych drzew, tak jak prace związane np. z odśnieżaniem, są w obowiązku właściciela terenu, czyli PKP.

2.7.    Jakie są plany dotyczące ul. Ateny? Czy projektowana kanalizacja deszczowa obejmie również Dom Spokojnej Starości (ok. 30 osób) i domek jednorodzinny?

2.7.1. Zgodnie z projektem utworzona kanalizacja deszczowa w ul. Ateny będzie obsługiwała również powyższe nieruchomości.

2.8.    Brak toalet miejskich i poidełka.

2.8.1. Budowa toalet miejskich (tak jak w pasie nadmorskim) nie stanowi problemu. Problem pojawia się w kontekście utrzymania i sprzątania (koszty). Jeśli Rada Dzielnicy w porozumieniu z mieszkańcami znajdzie rozwiązanie dla tej sytuacji temat budowy toalet miejskich w dzielnicy Osowa zostanie powtórnie przeanalizowany. W tej kwestii należy złożyć stosowny wniosek do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej.

 

3.       Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej – Piotr Grzelak:

3.1.    Przed zjazdem na obwodnicę jest pas wyłączony z ruchu. Czy można w tym miejscu wykonać „prawoskręt”? Czy można utworzyć przejście dla pieszych na ulicy Niedziałkowskiego? Brak „koniczynki” na wysokości sklepu Castorama.

3.1.1.  Wiadukt nad obwodnicą wraz z całym węzłem Osowa jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  W zawiązku z tym zasadne wydaje się być zorganizowanie za pośrednictwem  Rady Dzielnicy spotkania z GDDKiA, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, podczas którego możliwe byłoby przedstawienie pomysłów mieszkańców i ewentualne wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu. W całym Gdańsku wprowadzany jest program ograniczający prędkość do 30 km/h. Strefa tempo 30 – będzie również funkcjonowała w dzielnicy Osowa. Natomiast „koniczynka”, czyli najczęściej spotykana forma węzła drogowego, jest elementem przebudowy węzła w ramach budowy tunelu pod Pachołkiem.

3.2.    Problem dzików na działkach. Zwierzęta niszczą nasadzenia wykonane przez działkowców.

3.2.1. Dyżurny Inżynier Miasta przyjmuje i realizuje zgłoszenia mieszańców i innych służb odnośnie martwych dzikich zwierząt . Bezpośrednio po zgłoszeniu niezwłocznie przekazuje zgłoszenie do firmy Unipol, która zgodnie z umową w ciągu do 3 godzin zabiera martwe zwierzę i następnie przekazuje do utylizacji (mowa tu tylko o terenie miasta Gdańska). Informacja o rannych i żywych dzikich zwierzętach, która wpływa do Dyżurnego Inżyniera Miasta jest niezwłocznie przekazywana do dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego UMG (tel. 58 778 60 00), który posiada swoje procedury działania. Dyżurny Inżynier Miasta nie współpracuje bezpośrednio z myśliwym i nie podejmuje żadnych innych działań w przypadku żywych lub rannych dzikich zwierząt. Na stronie www.gdansk.pl w zakładce „PROCEDURY” pod hasłem: „Dzikie Zwierzęta” jest opisany cały proces działania odnośnie dzikich zwierząt (również w załączeniu). Pracownik, który zajmuje się tym zagadnieniem i nadzoruje bezpośrednio w tym zakresie wpływające zgłoszenia do dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego UMG jest p. Mirosław Redak z Referatu Obrony Cywilnej (tel. 58 778 60 41).

Postępowanie z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska
Postępowanie z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska
UMG


3.3.    Rondo Nowy Świat – Barniewicka, brak przejścia dla pieszych. Czy można utworzyć tam bezpieczne zatoczki dla pieszych?

3.3.1. W obrębie ronda Nowy Świat – Barniewicka zostanie wykonany fragment chodnika w kierunku przystanku autobusowego. Po zrealizowaniu ww. chodnika w lipcu br., zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych w obrębie ronda przy ul. Nowy Świat i Barniewickiej.

3.4.    Czy faktycznie planowane jest utworzenie skrzyżowania/ronda ulic Jednorożca i Wodnika?

3.4.1. Projekt tego skrzyżowania został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2017. Został on skonsultowany z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku i wyceniony na kwotę 238 000 PLN.

3.5.    Czy jest planowana ścieżka rowerowa w ciągu ul. Kościerskiej? Czy ewentualnie dotychczasowa linia kolejowa PLK jest przeznaczona do likwidacji i czy jest możliwa utworzenie w jej miejscu drogi rowerowej?

3.5.1. W kwestii linii kolejowej, nie będzie ona likwidowana – planowane jest tam przywrócenie przejazdu linii towarowej.

3.5.2. Projekt budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Kościerskiej prowadzony jest przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Prace nad projektem zostały  wstrzymane z uwagi na trwające działania z zakresu ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowywanego przez Biuro Rozwoju Gdańska. Po zakończeniu ww. prac i uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prace nad projektem drogi rowerowej zostaną wznowione.

3.6.    Brak wystarczającego oświetlenia na ul. Syriusza - 2/3 ulicy jest oświetlona, przy 1/3 długości tej ulicy nie ma żadnej lampy. Czy można postawić na tym odcinku 2-3 lampy?

3.6.1. Potrzeba oświetlenia ul. Syriusza jest ujęta w wykazie potrzeb budowy oświetlenia w Gdańsku na kolejne lata.

3.7.    Czy jest możliwe utworzenie nowej małej linii autobusowej (osiedlowej) oraz wydłużenie linii 179? Koncepcję utworzenia nowej linii przekazała do Zarządu Transportu Miejskiego Rada Dzielnicy Osowa.

3.7.1. Koncepcja została przekazana do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i został wdrożony pierwszy jej etap, tj. zmiana trasy linii 269 (tak, aby objęła większe obszary dzielnicy) oraz wydłużenie jej trasy na os. Kukawka. Radni Dzielnicy zostali poinformowani, że jakiekolwiek zmiany rozszerzające ofertę (np. uruchomienie nowej linii minibusowej, wydłużenie trasy linii 179) mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku wskazania przez Radnych możliwości redukcji oferty na innych liniach w Osowej, tak, aby zmieścić się w istniejącym budżecie. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zadeklarował chęć pomocy Radnym Dzielnicy w wykonaniu badania marketingowego w reprezentatywnym okresie (wrzesień-październik). Dopiero wtedy będą mogły zostać zaprezentowane ewentualne rozwiązania.

3.7.2. Przygotowywany jest projekt Miejskiego Roweru Metropolitalnego. Studium możliwości  wykazało, że dla dzielnicy Osowa będzie potrzebny odrębny system, który zaspokoi potrzeby znacznej części mieszkańców. Projekt możliwy jest do wdrożenia 2017 - 2018 r. w momencie pozyskania odpowiednich funduszy z UE.

3.8.    Kiedy zostanie wprowadzony bilet metropolitalny? Czy planowane jest zastąpienie biletu papierowego biletem elektronicznym?

3.8.1. Miasto cały czas prowadzi rozmowy z MZKZG w celu polepszenia dostępności tego biletu dla mieszkańców, jak również prowadzone są działania mające na celu propagowanie zakupu biletu tandemowego (140 PLN). Planowane było utworzenie tzw. „Związku Metropolitalnego”, który rozwiązałby problem integracji biletów w jeden (ustawa taka został podpisana przez Prezydenta RP w 2015 r) , ale niestety Ministerstwo Rozwoju wycofuje się z tego rodzaju projektów w skali globalnej. Prawdopodobnie pilotażowy program wprowadzony zostanie na Śląsku. Bilet elektroniczny jest projektem informatycznym, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie plastikowej karty – zastępującej kilka innych biletów. Jednakże wprowadzenie karty nie rozwiąże problemu dodatkowego opłacania przejazdów liniami SKM.

3.9.    Problem samochodów dowożących drewno do tartaku. Samochody poruszające się ul. Planetarną, stwarzają zagrożenie dla pieszych. Czy możliwe byłoby skierowanie samochodów z dłużycą na trasę: Meteorytowa – Keplera – Wenus?

3.9.1.  Gdańskie Inwestycje Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. zleciły opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Platynowej. Zgodnie z planem prace projektowe potrwają do końca 2016 roku. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadania zlecone przez Wydział Programów Rozwojowych UMG, uwzględnione w planie finansowym DRMG oraz w strategii miasta. Realizacja inwestycji nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

3.9.2. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wystąpi z wnioskiem do Wydziału Programów Rozwojowych UMG o uwzględnienie przebudowy ul. Keplera w procesie inwestycyjnym.

3.10.Czy jest możliwe postawienie toalet publicznych w Gdańsku np. w parkach?

3.10.1.    W pasie nadmorskim jest wytypowanych 5 lokalizacji – sprawa jest aktualnie procedowana. Największym problemem budowania toalet publicznych jest koszt ich utrzymania, najbardziej są one eksploatowane w okresie letnim, a poza sezonem raczej nie funkcjonują. Obecnie rozpatrywane jest rozwiązanie mające na celu połączenie toalety publicznej z jakąś inną funkcją np.: mikrobarem, restauracją itp.

3.11.Czy można postawić sezonowo Toi-Toi w parku Chirona?

3.11.1.    Zgodnie z poleceniem Pana Prezydenta kabina sanitarna zostanie ustawiona w parku Chirona do końca lipca 2016 r. Ze względu na utrudniony wjazd do parku konieczne jest ustalenie lokalizacji toalety.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***