Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty przed spotkaniem z mieszkańcami

A
A

22 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 w ramach warsztatów spotkali się przedstawiciele Rady Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce, wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta. Warsztaty miały na celu omówienie wspólnych propozycji rozwiązań problemów z którymi borykają się mieszkańcy dzielnicy. Warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami gdańskich dzielnic w ramach cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”.

Dzielnica położona jest na południowym krańcu miasta pomiędzy Opływem Motławy, Motławą, Czarną Łachą, Radunią i Kanałem Raduni. Część dzielnicy na wschód od Kanału Raduni położona jest na Żuławach Gdańskich natomiast zachodnia na Pojezierzu Kaszubskim.

Przedstawiciele Rady Dzielnicy zwrócili uwagę na konieczność kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy. Wspomniano również o programie "Rewitalizacji Oruni w Gdańsku" w ramach którego wykonane zostaną prace remontowe i adaptacyjne dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Gościnnej i parku przy ul. Związkowej. Jednocześnie odbędzie się rewaloryzacja "Rynku Oruńskiego" wraz z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja i przebudowa elementów budynków komunalnych wraz z otoczeniem.

W temacie dotyczącym zaplecza drogowego poruszono kwestie utwardzenia ulic: Zawiejskiej, Raduńskiej (wzdłuż Potoku Oruńskiego), a także remontu ulic: Głuchej, Nowiny, Sandomierskiej (odcinek Równa – Trakt Św. Wojciecha), Przy Torze, Wschodniej, Żuławskiej, Dworcowej i Smoleńskiej. Oprócz remontu tych ulic mieszkańcy zgłosili konieczność budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami Żuławską i Wschodnią/Równą.

Problematyczną kwestią jest brak bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe.  Komunikację ułatwiłaby budowa tunelu lub wiaduktu.

W tematach dotyczących transportu zbiorowego poruszono kwestie wydłużenia linii 123 do przystanku na ul. Związkowej, poprawy oferty linii 113,  pozostawienia autobusu nr 210 kursującego przez Orunię, jak również instalacji tablic SIP na głównych przystankach autobusowych – Gościnna i Sandomierska.

W wyniku wspólnego działania Rady Dzielnicy, Straży Miejskiej i mieszkańców usunięto z terenu dzielnicy wiele wraków samochodowych. Organizowana jest pomoc dla osób bezdomnych. Udało się również zaaranżować dla młodzieży szkolnej cykl spotkań pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

Działają tu liczne podmioty realizujące działania o charakterze społecznym, które aktywizują mieszkańców. Na uwagę zasługuje chociażby organizowany wielki lokalny festyn "Gwiazdka na Oruni" czy obchody Dnia Dziecka. Gdańska Fundacja Inicjatyw Społecznych prowadzi też dom sąsiedzki Gościnna Przystań, który od lat angażuje do współpracy lokalną społeczność. W dzielnicy działa również Stacja Orunia – dom kultury prowadzony przez Gdański Archipelag Kultury. W maju 2018 r. przewidziane jest ukończenie budowy basenu  przy szkole na ulicy Smoleńskiej, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy oraz ukończenie budowy mostu nad Kanałem Raduni (ul Starogardzka). W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na terenie dzielnicy realizowane są także różne projekty. Mają one na celu wspieranie rodzin w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, projekty aktywizujące społecznie i zawodowo osoby bezrobotne i bierne zawodowo, a także wzmacniające  młode osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych oraz zajęciach z psychologiem, w zakresie podniesienia kompetencji społecznych czy organizacja wypoczynku letniego dla dzieci.

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. od godz. 17 w Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Ubocze 3, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Waldemar Nowak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***