Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 września 2018 r.Data publikacji: 17 września 2018 r.

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

Spacer badawczy po dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce – 3 kwietnia 2018 r.

1) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

 • Stroma:

- przeanalizować możliwość budowy chodnika przy ulicy po stronie Szkoły Podstawowej nr 40, jednocześnie należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami ws. ew. wprowadzenia jednokierunkowego ruchu kołowego.

Z uwagi na szerokość pasa drogowego, nie ma możliwości dobudowy chodnika w pasie drogowym. Jednocześnie ze względu na zagospodarowanie terenów przyległych nie ma możliwości zlokalizowania chodnika poza pasem drogowym. Budowa chodnika po stronie SP nr 40, jak i na całej długości ul. Stromej byłaby możliwa jedynie kosztem szerokości istniejącej jezdni i pod warunkiem wprowadzenia na tym odcinku ruchu jednokierunkowego. Natomiast wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Stromej wiązałoby się z poprowadzeniem długich objazdów ulicami: Batalionów Chłopskich oraz ewentualnie ul. Rzeczną (ok. 2km) Parametry techniczne obu tych ulic odbiegają od standardów. Objazd byłby poprowadzony ulicami, przy których chodniki również nie występują.

- uzupełnić narzędzia w punkcie naprawy rowerów – „Zdrowy Rower – BO2017” wraz z ich solidnym przymocowaniem (za pomocą łańcucha, grubej metalowej linki)

Narzędzia zostaną uzupełnione w najbliższym możliwym terminie.

 • wykonać tymczasowy spowalniacz w drodze przy zejściu ze schodów z wału Raduni (vis a’vis posesji Trakt Św. Wojciecha nr 457). Docelowo rozważyć możliwość wykonania przebudowy tego fragmentu ulicy. Uprzątnięcie schodów ze śmieci i oczyszczenie ich z piachu.

Progi zwalniające wyspowe  wraz z mini azylem przy zejściu po schodach z wału Kanału Raduni vis a vis posesji nr 457 na ul. Trakt Św. Wojciecha wykonane zostaną do 6 lipca 2018 r. Po zamontowaniu progów zwalniających wyspowych Gdański Zarząd przeprowadzi analizę ruchu w tej części ulicy wraz z pomiarami ruchu wskazującymi strukturę rodzajową pojazdów oraz ich prędkość. Na podstawie analizy oraz otrzymanych wyników, we współpracy z Zespołem ds. zarządzania ruchem podjęte zostaną dalsze czynności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w analizowanym miejscu (np. azyl dla pieszych, miejscowe zawężenie szerokości pasa ruchu, odgięcie toru jazdy itp.)

 • Przeanalizować możliwość instalacji kamery mobilnej na wysokości Kościoła Rzymskokatolickiego Pw. Św. Wojciecha – Trakt Św. Wojciecha 435.

GZDiZ wystąpił do Energii Oświetlenie z zapytaniem o możliwość montażu oraz zasilenia kamery z ich infrastruktury. Sprawa jest w trakcie rozpatrywania.

 • Przeanalizować możliwość oczyszczenia/odświeżenia Witaczy Gdańskich Lwów znajdujących się przy wjeździe do miasta od strony Pruszcza Gdańskiego.

Z uwagi na wysokie koszty całkowitego remontu Witaczy Gdańskich Lwów oraz niewystarczające środki finansowe jakimi dysponuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w tym roku, odnowienie przedmiotowych Witaczy zostanie zrealizowane do końca września br.w ograniczonym zakresie.

 • Trakt św. Wojciecha na wysokości nr 320 - powyżej kanału Raduni (Przedszkole nr 24) - Pielęgnacyjne cięcie drzew na terenie przedszkola.

GZDiZ rozpoznał stan techniczny drzew oraz zrealizował konieczne do wykonania prace pielęgnacyjne.

 • Przystanek autobusowy Lipce-Niegowska (kierunek Pruszcz Gd.):

- ustawienie wąskiej wiaty przystankowej (z odzysku) – termin realizacji 2018 r.

Brak możliwości realizacji postulatu z uwagi na to, że wiata musiałby być posadowiona na stopie wału kanału Raduni. W związku z koniecznością posadowienia fundamentu wiaty na stopie wału dla takiego zadania należy przeprowadzić pełen proces inwestycyjny polegający na: opracowaniu dokumentacji projektowej, uzgodnieniu jej z Gdańskimi Wodami, uzyskaniu odstępstwa od Marszałka Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z ustaleniami z Wydziałem Programów Rozwojowych,  GZDiZ miał zbierać lokalizacje do wyposażenia w wiaty w ramach kolejnych zadań programu inwestycyjnego „Wiata dla Mieszkańca” i taka lokalizacja miała być ujęta w kolejnym etapie tego programu.

Decyzją WPR program „Wiata dla Mieszkańca” nie będzie kontynuowany i nie będzie kolejnych zadań związanych z wyposażeniem w wiaty przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska. GZDiZ nie posiada wiaty użytkowej, którą można by zamontować na przedmiotowym przystanku.

- budowa schodów na wał kanału Raduni

Budowa  schodów na wał Raduni (na wysokości przystanku autobusowego Lipce-Niegowo) może być zrealizowana na podstawie projektu wykonawczego w oparciu o pozwolenie wodno - prawne i pozwolenie na budowę. Zadanie zrealizuje GZDiZ w ramach utrzymania bieżącego.

- ustawienie sygnalizacji świetlnej (na przycisk/na życzenie) przy przejściu dla pieszych w 2019 r.

Zespół ds. Zarządzania Ruchem poinformował, że na bazie dotychczasowych doświadczeń wypracowanych w trakcie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa ruchu budowa sygnalizacji świetlnej na w/w przejściu dla pieszych nie jest korzystnym rozwiązaniem. Z uwagi na istniejący azyl na przejściu dla pieszych, szerokość pojedynczego przejścia wynosi 3,5m. Pieszy, mając tak małą odległość do pokonania, bardzo często po naciśnięciu detektora przyciskowego nie czeka na sygnał zielony, tylko niestety wkracza na jezdnię, aby dojść do wysepki azylu. Natomiast kierowcy, mając przed sobą sygnał zielony, nie tylko nie zwalniają, lecz bardzo często przyśpieszają chcąc w ten sposób zdążyć przejechać sygnalizację przed zmianą sekwencji świateł. Ten problem między innymi jest powodem zdarzeń, które wykazują, że w Gdańsku na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną ginie ok. 25 % spośród wszystkich zabitych w wypadkach drogowych.  W przypadku rannych ten udział jest jeszcze większy i wynosi ok. 35%. Dlatego też, w ocenie zarządzającego ruchem drogowym, sygnalizacja świetlna w w/w lokalizacji nie poprawi bezpieczeństwa pieszych. W statystykach Policji na lata 2014-2016 na w/w przejściu nie zostały odnotowane zdarzenia z udziałem pieszych. Natomiast należy jednoznacznie wskazać, że występują tu bardzo często negatywne zachowania kierowców, które mogą być przyczyną wypadków. Chodzi o omijanie autobusu, wysadzającego pasażerów na przystanku, przez powierzchnię wyłączoną z ruchu w osi jezdni. Dlatego też, w trybie pilnym, powierzchnia wyłączona z ruchu zostanie uzupełniona separatorami ograniczającymi możliwość przejazdu przez nią. Termin realizacji – po odtworzeniu oznakowania poziomego ul. Trakt Św. Wojciecha tj. lipiec br. W układzie docelowym – przebudowanie powierzchni wyłączonej z ruchu do postaci wyniesionej wyspy połączonej z istniejącym azylem dla pieszych, z jednoczesnym zawężeniem pasów ruchu do 3m. Takie rozwiązanie spowoduje konieczność ograniczenia prędkości oraz wyeliminuje niebezpieczne manewry omijania autobusu. W związku z powyższym GZDiZ zorganizuje spotkanie z Radą Dzielnicy celem ponownego omówienia problemu.

 • Bieżące łatanie dziur na pętli autobusowej Smętna.

Naprawa nawierzchni jezdni we wskazanej lokalizacji została wykonana w kwietniu br.

 • Tereny dojazdów do budynków przy ul. Głuchej 21b,c i d - przejąć w zarząd i wykonać remont nawierzchni.

GZDiZ od dnia 02.05.2018 r. objął trwałym zarządem dz. nr 63 obręb 0111. W pierwszej kolejności po przejęciu w zarząd GZDiZ dokonał miejscowej naprawy miejsc potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Remont nawierzchni jezdni ulicy dojazdowej do budynków przy ul. Głuchej 21 b, c i d zostanie uwzględniony w planach remontowych GZDiZ na kolejne lata budżetowe.

 • Ulica Głucha (odcinek z kostką brukową) – rozważyć możliwość wykonania wylewki bitumicznej w jednym lub w dwóch etapach.

GZDiZ dokona rozpoznania zamierzeń gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego, jak też uwarunkowań ze stanowiska konserwatora zabytków w kwestii zastąpienia istniejącej nawierzchni brukowej nawierzchnią bitumiczną. W przypadku braku przeciwwskazań do zrealizowania ww. zakresu robót uwzględni realizację zadania w planie remontowym GZDiZ w 2019 roku. Realizacja całego zakresu robót w 2019 roku lub jej etapowanie (z podziałem na realizację w latach 2019 i 2020) będzie zależna od wielkości środków finansowych jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć na remonty ulic w kolejnych latach budżetowych.

2) Gdańskie Wody:

 • Stroma przeanalizować możliwość budowy kanalizacji deszczowej wraz z wyceną w celu rozwiązania problemu cieku wodnego.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Stromej jest jak najbardziej zasadna. Gdańskie Wody są w posiadaniu projektu technicznego, który został kilka lat temu zlecony przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Inwestycje należałoby przeprowadzić wraz z odtworzeniem nawierzchni (na odcinku 400 metrów). Szacunkowy koszt prac to około 750 000 zł.

 • Oczyścić rów melioracyjny znajdujący się za budynkiem przy ul. Ubocze 26.

Pierwszy etap czyszczenia rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Ubocze został zakończony. Prace polegały na oczyszczeniu ze śmieci komunalnych. Drugi etap prac czyli koszenie i hakowanie spółka Gdańskie Wody kontynuowała w czerwcu.

3) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

- Trakt św. Wojciecha na wysokości nr 320 - powyżej kanału Raduni:

 • Rozważyć możliwość wykonania w najbliższym czasie termomodernizacji Przedszkola nr 24 przy ul. Trakt św. Wojciecha 320. Doposażenie placu zabaw i podwyższenie płotu przy przedszkolu od strony posesji nr 314.

Budynek Przedszkola nr 24 objęty jest nadzorem konserwatora zabytków, wobec czego wykonanie termomodernizacji budynku winno być poprzedzone uzyskaniem warunków konserwatorskich. DRMG wystąpiło do Miejskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o określenie wymagań dotyczących zakresu możliwej do wykonania termomodernizacji niniejszego budynku. DRMG przeprowadziła wizję lokalną placu zabaw na terenie przedszkola, z której wynika, iż szacunkowy koszt doposażenia placu to 100 000,00 zł brutto. DRMG jest jednostką dysponującą środkami finansowymi o określonej wysokości przyznanej przez Gminę Miasta Gdańska i w ramach tych środków nie ma możliwości realizacji wszystkich zgłaszanych prac. W celu realizacji przedmiotowego zakresu konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków finansowych do planu na rok 2018.

4) Wydział Programów Rozwojowych

 • Przeanalizować możliwość budowy przejazdu dla samochodów pod torami u zbiegu ulic Równa/Wschodnia/Smętna.

Gmina Miasta Gdańska zleciła opracowanie koncepcji projektowej dla budowy wiaduktu kolejowego (przejazdu pod torami) w śladzie ul. Równej. Koncepcja projektowa gotowa będzie w połowie roku. Ponadto opracowywana jest koncepcja wraz z dokumentacją projektową dla budowy bezkolizyjnego przejazdu (wiaduktu drogowego) nad główną magistralą kolejową w śladzie planowanej ul. Nowej Podmiejskiej. Dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi pozwoleniami umożliwiającymi realizację inwestycji będzie gotowa w XII.2019 roku. Trwają również negocjacje z PKP PLK dotyczące wspólnej realizacji obu inwestycji.

 • Budowa łącznika pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Głuchą i Ubocze (dojście dzieci do Szkoły Podstawowej nr 16).

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku znajduje się przy ulicy Ubocze, która jest oświetlona. Wniosek dotyczy propozycji budowy nowego połączenia ulic Głuchej i Ubocze. Dla omawianego rejonu brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Działka nr 37 obręb 111, na której mieszkańcy utworzyli tzw. przedept prowadzący od ul. Głuchej do ul. Ubocze stanowi faktycznie własność Gminy Miasta Gdańska. Jest to jednak działka budowlana w pełni uzbrojona. Mieszczący się tam wcześniej budynek został wyburzony ze względu na zły stan techniczny. Istniejący przedept powstał w wyniku braku ogrodzenia na obecnie niezabudowanej działce. Na chwilę obecną Miasto nie planuje wykonania tymczasowego przejścia pomiędzy ul. Głuchą i ul. Ubocze, jako zadania inwestycyjnego. Ponadto zarządcą terenu na którym miałoby być wykonane utwardzone przejście są Gdańskie Nieruchomości, które nie są w stanie wykonać utwardzonego przejścia ze względu na brak środków finansowych.

 

5) Gdańskie Nieruchomości

 • Uchronić dom przy ul. Smętnej 12 i 13 przed jego zniszczeniem lub wyburzeniem

Stan budynku przy ul. Smętnej został określony jako dostateczny. Gdańskie Nieruchomości na bieżąco monitorują stan techniczny. Wykonywane będą niezbędne prace konserwacyjne.

 • Teren między ulicami Rejtana, Serbską i Ubocze – całkowite wycięcie krzaków oraz wywiezienie śmieci w tym wielkogabarytowych. Pilnie uprzątnąć ze śmieci teren całej Oruni – zaangażować osoby odpracowujące zadłużenie w innych dzielnicach

Teren dzielnicy został uporządkowany. Zostało wywiezionych 48 kontenerów śmieci: 1 kontener = 1 200 kg. Łącznie wywieziono ok. 60 ton śmieci. Teren dzielnicy będzie na bieżąco sprzątany w ramach działań porządkowych Działu Utrzymania Porządku i Czystości Gdańskich Nieruchomości SZB.

6) Wydział Skarbu:

 • Budynek przy ul. Rejtana 12 – sprawdzić dokładnie kwestie własnościowe oraz księgi wieczyste jak również umowę najmu ze Zrzeszeniem Właścicieli i Zarządców Domów.

Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Rejtana 12 i 13 w ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdańska jako działka nr 12 z obrębu nr 111, zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr GD1G/00003312/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ  w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych stanowi współwłasność osób fizycznych. W wyniku przeprowadzonej analizy akt w/w księgi wieczystej ustalono, iż „pierwotną” podstawą wpisu prawa własności było postanowienie Sądu Grodzkiego w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 1946 r., sygn. akt Co 179/46, na podstawie którego przywrócono posiadanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz osoby fizycznej. Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Rejtana 12 i 13 nie znajduje się w zasobach Gdańskich Nieruchomości. Pomimo podjętych wielokrotnych prób skontaktowania się w przedmiotowej sprawie z Zrzeszeniem Właścicieli i Zarządców Domów w Gdańsku nie udało się nawiązać kontaktu. Przedmiotowa nieruchomość nie jest i nie była objęta wnioskiem rewindykacyjnym/reprywatyzacyjnym.

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY – ORUNIA – Św. WOJCIECH – LIPCE

 11 kwietnia 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Ubocze 3 w Gdańsku

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki komunalnej:

 

 • Trakt Św. Wojciecha 52 - budynek  nie nadaje się zakwaterowania, nie jest zabezpieczony - co z nim dalej będzie, jakie są plany ?

Budynek przy Trakcie św. Wojciecha 52 należy do Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez „Arkada Zarządzanie Nieruchomościami”. Wolne lokale gminne są zabezpieczone przed działaniem osób trzecich i czynników zewnętrznych. W budynku pozostał tylko jeden zasiedlony lokal gminny, którego użytkownik czeka na ofertę z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Z informacji od Zarządcy budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 52 wynika, że budynek formalnie nie jest przeznaczony do rozbiórki, ponieważ zarządca nie posiada żadnego nakazu z PINB. Jednocześnie w ostatnim rocznym przeglądzie budowlanym budynku, inspektor stwierdził, że nie nadaje się on do dalszego użytkowania. Protokół zarządca przekazał do PINB, który to odpisał, że budynek należy wyremontować. Na rocznym zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Trakt św. Wojciecha 52 sprawa ta została przedstawiona właścicielom lokali – remont lub rozbiórka, którzy mieli się określić do kwietnia br., jaką podejmują decyzję. Pismo w tej sprawie zostało również przekazane do Gdańskich Nieruchomości.  Do dzisiaj żaden z właścicieli nie podjął decyzji w powyższej sprawie. Lokale wykupione są zasiedlone.

 • Trakt Św. Wojciecha 81 – (nie remontowana klatka schodowa, zniszczone drzwi, podrzucane śmieci do śmietników(niesortowane) – kiedy zostanie wykonany remont, co z wiatą śmietnikową ?

Wszystkie remonty będą wykonywane zgodnie z harmonogramem. Tymczasem w budynku wykonywane są, w miarę posiadanych środków finansowych, drobne prace remontowe.W związku z tym, iż miejsce gromadzenia odpadów znajduje się przy ulicy i jest ogólnie dostępne, trudno jest ustrzec się od podrzucania śmieci. W ramach pilotażowego programu zagospodarowania gminnych podwórek Gdańskie Nieruchomości planują budowę zamykanej wiaty śmietnikowej między innymi dla mieszkańców przedmiotowego budynku, co wyeliminuje dotychczasową sytuację.

 • Ubocze 24 - klatka C - okopcona (prawdopodobnie podpalono wózek) - czy będzie remontowana?

W klatce C w/w budynku w roku w 2017 był pożar. Budynek ze względu na dużą dewastację części wspólnych w szczególności klatki oraz instalacji elektrycznej wymaga w pierwszej kolejności wymiany instalacji elektrycznej. Dopiero po jej wymianie Dział Utrzymania Technicznego i Remontów przystąpi do odmalowania klatki.

 • Przy Torze 7 w zimę zamarzają toalety na klatce, zalewa sąsiadów - czy budynek będzie remontowany czy do rozbiórki ?

Budynek jest przeznaczony do rozbiórki ze względu na jego zły stan techniczny. Od dłuższego czasu trwa systematyczne wykwaterowywanie zamieszkałych tam najemców. 

 • Linia autobusowa 123 mieszkańcy wnioskują o zmianę częstotliwości  kursowania - czy jest to możliwe ?

Małe napełnienia linii 123 nie wskazują na potrzebę zwiększenia częstotliwości liczby kursów. Rozkład jazdy nie ulegnie zmianie.

 • Brak lub fatalny stan techniczny „miejskich” wiat śmietnikowych. Nieprzemyślane lokalizacje punktów gromadzenia odpadów - czy Miasto zamierza coś z tym robić ?

Na obszarze dzielnicy nie stwierdzono, aby gminne wiaty śmietnikowe były w fatalnym stanie technicznym. Kilkukrotnie zgłaszano do BOM 4 fakt, że niektóre wiaty śmietnikowe są w niewłaściwym stanie technicznym, ale po analizie okazało się, że każde takie zgłoszenie dotyczyło wiat śmietnikowych „Wspólnot Mieszkaniowych”. Zgłaszany był incydentalnie fakt przepełnienia pojemników, ale każda taka informacja była przekazywana bez zbędnej zwłoki do firmy SUEZ. Nie odnotowano również zgłoszeń od mieszkańców do BOM 4 o niewłaściwych lokalizacjach punktów gromadzenia odpadów. Jeżeli takie zgłoszenia pojawiłyby się, BOM 4 rozpatrzyłby takie wnioski, a w przypadku ich uzasadnienia podjąłby właściwe działania. Gdańskie Nieruchomości wdrażają pilotażowy program zagospodarowania gminnych podwórek, w ramach którego realizowana będzie budowa wiat śmietnikowych dla budynków gminnych, między innymi na Oruni.

 • Podwórka, place i zieleńce w zarządzie GZNK (problemy z bieżącym sprzątaniem, odśnieżaniem, itp., koszenie tylko raz lub dwa razy w roku). Czy zmieni się to  w najbliższym czasie ?

Gdańskie Nieruchomości rozpoczęły proces koszenia na terenie Oruni, planowane jest co najmniej dwukrotne koszenie. W kwietniu br. Dział Utrzymania Porządku i Czystości Gdańskich Nieruchomości uprzątnął teren całej dzielnicy, który został objęty szczególnym nadzorem pod względem czystości.

 • kiedy planowany jest remont ul. Głuchej(czy konserwator zgodził się na nakładkę bitumiczną)?
 • Remont ulicy jest uwzględniony w Programie modernizacji ulic w Gdańsku na poz. 94 na łączną ilość 443 ulic uwzględnionych w programie. Tempo modernizacji ulic jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. Ponadto GZDiZ uzyskał pozytywną informację od konserwatora o możliwości zmiany rodzaju nawierzchni jezdni.
 • Sandomierska 10, 21 a,b,c,d – czy będzie remont?

Remont chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Sandomierskiej (na odcinku od    ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu kolejowego) jest uwzględniony w Programie modernizacji chodników – edycja 2018. Tempo modernizacji chodników uwzględnionych w ww. programie jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta.

 • Ramułta- remont chodnika

Remont nie został do tej pory wykonany z uwagi na konieczność wymiany sieci wodociągowej zlokalizowanej pod chodnikiem. Według oświadczenia GIWK wymiana sieci wodociągowej jest planowana w III kw. 2018 roku. Po modernizacji sieci wodociągowej zostanie wyremontowany chodnik.

 

 • Mieszkańcy ul. Ramułta 6,7,8 dzierżawią teren na śmietnik, przy parku przy Związkowej, a mieszkańcy z całej okolicy wysypują tam śmieci. Czy miasto nie mogłoby wybudować wiaty śmietnikowej w ramach rewitalizacji, która zdaniem mieszkańców rozwiązałaby ten problem.

Budynki przy ul. Ramułta 6, 7, 8 to budynki Wspólnot Mieszkaniowych administrowane przez zarządcę „Nasza Wspólnota”. Z informacji uzyskanych od zarządcy wynika, że wiata śmietnikowa dla w/w wspólnot ma powstać przy budynku nr 7 dlatego też Gdańskie Nieruchomości w styczniu 2018 roku wypowiedziały umowy najmu ogrodów przydomowych mieszkańcom budynku nr 7. Protokolarne przejęcie terenu po byłych ogrodach przez Gdańskie Nieruchomości nastąpi do dnia 31.10.2018 r., gdyż z tym dniem upływa termin wypowiedzenia.

 • Czy jest planowana poprawa oferty linii 113?

Przygotowywana jest oferta polegająca na wykonaniu zajazdów linii 113 na osiedle Orunia Górna – o to wnioskują mieszkańcy tego osiedla oraz SM Orunia Górna. Projekt zostanie przedstawiony wszystkim zainteresowanym i dopiero po akceptacji zostanie wdrożony. Nie przewiduje się wzrostu częstotliwości kursów.

 • Mieszkańcy wnioskują o bezwzględne pozostawienie linii 210 na Oruni

Na chwilę obecną nie ma projektu wycofania linii 210 z Oruni.

 • Mieszkańcy nie kryją niezadowolenia z likwidacji linii nr 151 na rzecz linii 132

 Nie przewiduje się zmian, ponieważ nowa linia 132 to nic innego niż linia 151, tylko że na wydłużonej trasie. Linia 151 nie została zlikwidowana, tylko funkcjonuje teraz pod nowym numerem i na dłuższej trasie.

 •  Mieszkańcy wnioskują o wydłużenie linii 123 do ul. Związkowej (po zrealizowaniu Nowej Przyjemnej)

 Dopiero w momencie gdy docelowy układ drogowy pozwoli na kursowanie autobusów,  będzie można zająć się tym tematem.

 •  Dwór Oruński (Przedszkole nr 9) –termomodernizacja budynku

 W 2018 r. w ramach modernizacji obiektów oświatowych zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji, określi ona m.in. koszty inwestycji; planowany termin pozyskania dokumentacji - grudzień 2018. Zadanie zostanie zamieszczone na liście potrzeb inwestycyjnych na rok 2019.

 •  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 56

 Szkoła Podstawowa Nr 56 (ZKPiG nr 5) ul. Małomiejska 8 – w ramach umowy
o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim w dniu 26 lipca 2017r. dla projektu pt: „G1 -Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” ujęto 29 obiektów oświatowych, w tym obiekt Szkoły Podstawowej Nr 56. W latach 2019-2020 nastąpi wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz na wymianie okien.

 • Remont/termomodernizacja Przedszkola Nr 11(ul. Raduńska 54)

Brak zaplanowanych robót w ramach modernizacji obiektów oświatowych, brak zgłoszeń w zakresie potrzeb remontowych, placówka nie zgłoszona w projekcie G1 -Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020

 • Rozbudowa SP Nr 16 o skrzydło dla najstarszych klas, rozbudowa sali gimnastycznej

Wydział Rozwoju Społecznego wspólnie z dyrekcją placówki dokona analizy zasadności rozbudowy budynku szkoły, a także wystąpi do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
o sprawdzenie warunków technicznych umożliwiających realizację inwestycji na nieruchomości zajmowanej przez placówkę. Plan finansowy na 2018 nie obejmuje zadania inwestycyjnego.

 • Powstanie Żłobka w dzielnicy

Termin utworzenia żłobka przy Publicznym Pozytywnym Przedszkolu Nr 3 planowany jest na wrzesień 2019 r. Organ założycielski dalszą procedurę dotyczącą rozpoczęcia funkcjonowania placówki uzależnia od właściciela nieruchomości, który w drodze najmu przeznaczył część budynku jako siedzibę przyszłej placówki. Właściciel przygotowuje się do rozpoczęcia budowy siedziby swojej firmy w nowej lokalizacji. Po zmianie lokalizacji przez właściciela nieruchomości zostanie uwolniona przestrzeń w której planowane jest powstanie żłobka. W przypadku możliwości uwolnienia przestrzeni lokalowej do końca I kwartału 2019 roku, możliwe będzie przygotowanie budynku do funkcji żłobka. Docelowo projekt zakłada utworzenie placówki liczącej około 40 miejsc dla dzieci. Ponadto należy przypomnieć,
że istnieje również możliwość skorzystania z usług placówek niepublicznych znajdujących się w rejonie dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce prowadzonych przez podmioty prywatne.

 • Przedszkole Nr 24: budowa nowego placu zabaw (obecny jest mocno zamortyzowany), podwyższenie płotu

- brak zaplanowanych robót w ramach modernizacji obiektów oświatowych w 2018;

- modernizacja placu zabaw wskazana przez WRS do weryfikacji DRMG i ujęcia
w propozycji planu na lata następne (szacunkowy koszt realizacji około 100 tys. zł);

- realizacja zadania zostanie umieszczona na liście potrzeb inwestycyjnych w roku 2019;

Budynek oraz teren Przedszkola objęty jest ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków i jakiekolwiek prace wykonywane w obrębie budynku muszą być uzgadniane z BMKZ. Ewentualna przebudowa ogrodzenia wymaga opracowania dokumentacji projektowej.

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 40 o moduł dla klas 0-3

Wydział Rozwoju Społecznego wspólnie z dyrekcją placówki dokona analizy zasadności rozbudowy budynku szkoły, a także wystąpi do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
o sprawdzenie warunków technicznych umożliwiających realizację inwestycji
na nieruchomości zajmowanej przez placówkę. Plan finansowy na rok 2018 nie obejmuje zadania inwestycyjnego.

 • Zabezpieczenie istnienia funkcji Domu Sąsiedzkiego w obszarze ul. Gościnnej

Realizacja zadania objęta projektem rewitalizacji realizowanym w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w czterech obszarach Dolnego Miasta, Oruni, Biskupiej Górki i Nowego Portu. Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego z dnia 09.04.2018r., wyłączono z zakresu realizacji dwóch budynków (w tym jednego planowanego do budowy) przy ul. Gościnnej 4 mających spełniać funkcje społeczne (Dom Sąsiedzki, Placówka Wsparcia Podwórkowego) i zastąpienie ich jedną nowo wybudowaną placówką łączącą obie funkcje w nowej lokalizacji. Zmiany będą dotyczyły zaprojektowania i wybudowania zgodnie z MPZP budynku zlokalizowanego na działce przy ul. Dworcowej 11, wraz z wyposażeniem nowej placówki dla działań społecznych w której łączona będzie funkcja Domu Sąsiedzkiego z Placówką wsparcia podwórkowego oraz oddanie placówki do użytkowania jako operatorowi obiektu – Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych pod koniec roku 2020.

 • Remont jezdni „starego” Traktu św. Wojciecha i chodników - poprawienie bezpieczeństwa.

Zadanie zostanie wpisane do Programu modernizacji ulic w Gdańsku. Termin realizacji zadania będzie uwarunkowany dostępnością środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. Do czasu realizacji zadania w procesie inwestycyjnym staraniem GZDiZ będą wykonywane naprawy bieżące adekwatnie do potrzeb i wielkości środków finansowych jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć w budżecie na remonty ulic.

 • Stroma - poszerzenie jezdni, budowa chodnika.

Z uwagi na istniejącą szerokość pasa drogowego oraz zagospodarowanie terenów przylegających do ulicy realizacja zadania wymaga wykupu terenów pod realizację wnioskowanego zakres robót. GZDiZ złoży wniosek o wpisanie zadania do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych celem zabezpieczenia środków na pozyskanie niezbędnych terenów i realizację zadania . Zgodnie z obowiązującą procedurą o przyjęciu zadania do realizacji zadecyduje Rada Miasta Gdańska.

 • Trakt św. Wojciecha powyżej kanału Raduni:

- wprowadzenie „strefy zamieszkania” oraz montaż progów zwalniających

W dniu 11.05.2018r. zamiast strefy zamieszkania wprowadzona została strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. W sprawie progów zwalniających - zostaną przeprowadzone pomiary ruchu w celu sprawdzenia z jaką prędkością poruszają się kierowcy. Dopiero na tej podstawie podjęta zostanie decyzja co do konieczności wprowadzenia dalszych uspokojeń ruchu.

- remont i oświetlenie drogi od Przedszkola w kierunku Parku i stadniny

Zadanie możliwe do zrealizowania w procesie inwestycyjnym. GZDiZ złoży wniosek o wpisanie zadania do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych. Zgodnie z obowiązującą procedurą o przyjęciu zadania do realizacji zadecyduje Rada Miasta Gdańska.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił do Energa–Oświetlenie Sp. z o.o. z wnioskiem o wykonanie dodatkowych punktów świetlnych na istniejących słupach oświetleniowych zlokalizowanych przy zjeździe na most (naprzeciw posesji Trakt Św. Wojciecha nr 320), tak aby strumień z dodatkowych opraw był skierowany na pas drogowy w okolicach dojścia do Przedszkola Nr 24.

Wykonanie oświetlenia pozostałego odcinka drogi od Przedszkola Nr 24 w kierunku Ośrodka Sportów Konnych z wykorzystaniem istniejących słupów oświetleniowych zlokalizowanych na Trakcie Św. Wojciecha (główna trasa łącząca Gdańsk z Pruszczem Gdańskim) nie jest możliwe do wykonania z uwagi na znaczną odległość słupów od przedmiotowej drogi. Wymagana jest budowa nowej infrastruktury oświetleniowej (wraz z poprawą stanu nawierzchni drogi i poboczy). Budowa oświetlenia może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa w ramach procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku i po zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta Gdańska na budowę oświetlenia w poszczególnych latach.

Tutejszy Zarząd skieruje wniosek do Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku o ujęcie budowy oświetlenia na wskazanym obszarze
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i umieści przedmiotową budowę oświetlenia w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku tzw. „Jaśniejszy Gdańsk” na kolejne lata.

 • Mieszkaniec ul. Lipce 38 - jest strefa 30 - 3,5t. a jeżdżą po chodnikach z dużymi prędkościami ciężkim sprzętem - czy będzie coś z tym zrobione ? Jakiś konkretny zakaz dla ciężkiego sprzętu ?

Na ul. Lipce obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 t za wyłączeniem służb komunalnych. GZDiZ wystąpi do Policji z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

 • Zawiejska – utwardzenie, dokończenie brakującego fragmentu

Nawierzchnia jezdni ul. Zawiejskiej zlokalizowana na działce będącej geodezyjnie wydzielonym pasem drogowym (na odcinku od ul. Niegowskiej do ul. Raduńskiej) jest utwardzona na całej długości. Nawierzchnia jezdni na odcinkach ulicy jest utwardzona płytami drogowymi, płytami MEBA lub posiada (na niewielkim odcinku) nawierzchnię bitumiczną.

 • Raduńska – wzdłuż Potoku Oruńskiego – utwardzenie

Z uwagi na realizację (w pierwszej kolejności) utwardzenia ulic obsługujących przede wszystkim zabudowę mieszkaniową (przedmiotowa droga stanowi dojazd jedynie do ogrodów działkowych) realizacja wniosku w chwili obecnej jest niemożliwa. GZDiZ uwzględni wniosek o jej utwardzenie po zrealizowaniu innych pilnych potrzeb w tym zakresie.

 • Głucha – remont

Remont ulicy jest uwzględniony w Programie modernizacji ulic w Gdańsku
na poz. 94 na łączną ilość 443 ulic uwzględnionych w programie. Tempo modernizacji ulic jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. Ponadto GZDiZ uzyskał pozytywną informację od konserwatora o możliwości zmiany rodzaju nawierzchni jezdni.

 • Nowiny, Wschodnia, Sandomierska (na odcinku od ul. Równej do ul. Przy Torze), Smoleńska – remonty

Remonty przedmiotowych ulic są uwzględnione w programie modernizacji ulic w Gdańsku odpowiednio na poz. 235 , 23, 216, 328 na łączna ilość 443 ulic uwzględnionych w ww. programie. Tempo modernizacji ulic uwzględnionych w programie będzie zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. Poza tym remont ulic: Dworcowej   i Związkowej zostanie wpisany do Programu modernizacji ulic w Gdańsku. Do czasu ich kompleksowej modernizacji staraniem GZDiZ w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic będą wykonywane naprawy bieżące w zakresie adekwatnym do potrzeb i wielkości środków finansowych jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć rokrocznie na ten cel.

 • Przy Torze – remont

W programie modernizacji chodników w Gdańsku – edycja 2018 na liście zadań rezerwowych został uwzględniony remont chodników wraz z modernizacja jezdni na wskazanej ulicy. Tempo realizacji zadań uwzględnionych w ww. programie jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. Ponadto w ramach Modernizacji Linii Kolejowej L226 Pruszcz Gdański – Gdański Port Północny realizowany staraniem PKP PLK, inwestor w ramach realizacji zadania nie występował do GZDiZ z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w rejonie ul. Przy Torze. Po zakończonej inwestycji został dokonany przegląd dróg dojazdowych wykorzystywanych przez Generalnego Wykonawcę PKP PLK. Spotkanie odbyło się przy udziale GZDiZ PKP PLK oraz Rady Dzielnicy Orunia – Lipce, gdzie nie wniesiono uwag do ul. Przy Torze. W związku z powyższym nie ma możliwości roszczeń względem ewentualnych napraw nawierzchni jezdni ul. Przy Torze przez PKP PLK.

 • Budowa łącznika drogowego pomiędzy Żuławską i Wschodnią/Równą (tzw. Nowa Przyjemna) 

Rejon łącznika nie ma planu zagospodarowania, a prace projektowe, które toczyły się w Biurze Rozwoju Gdańska w obszarach przyległych nigdy nie uwzględniały tego typu zadania.

 • Remont lub budowa chodników: ul. Równa, ul. Sandomierska, ul. Urocza, Związkowa (na wysokości Małego Parku)
 1. Równa - remont chodników został uwzględniony w programie modernizacji chodników w Gdańsku – edycja 2018. Tempo modernizacji chodników uwzględnionych w ww. programie jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta.
 2. Sandomierska – remont chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni
  ul. Sandomierskiej (na odcinku od ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu kolejowego jest uwzględniony w Programie modernizacji chodników –edycja 2018. Tempo modernizacji chodników uwzględnionych w ww. programie jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta.
 3. Urocza - remont chodnika zostanie wpisany do programu modernizacji chodników
  w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż lista zadań zgłoszonych do programu modernizacji chodników i zatwierdzonych do realizacji wyczerpuje już limit środków finansowych przeznaczonych na remonty i budowę chodników do 2020 roku, zadanie może zostać zrealizowane nie wcześniej niż w 2021 r. Aktualnie stan techniczny chodników nie wymaga pilnych napraw interwencyjnych.
 4. Związkowa (na wysokości Małego Parku) – stan techniczny chodników na wskazanym odcinku ulicy jest dostateczny i nie wymaga napraw interwencyjnych. Dla poprawy komfortu użytkowników i estetyki otoczenia remont chodnika zostanie uwzględniony w Programie modernizacji chodników po 2021 r.

 

 Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki gospodarczej:

 • Apel mieszkańców o przeznaczenie większych środków finansowych dla Gdańskich Nieruchomości na wyburzenia budynków, które grożą zawaleniem lub pożarem.

Gdańskie Nieruchomości prowadzą procedury związane z rozbiórką budynków, jednak wymagają one uzyskania pozwolenia od Konserwatora. Często zdarza się, że Konserwator nie wyraża zgody, jak np. w przypadku budynków przy ul. Małomiejskiej. Gdańskie Nieruchomości złożyły wniosek do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku o zabezpieczenie środków finansowych w formie dotacji z przeznaczeniem na rozbiórki budynków.

 •  Równa 17 (firma Top Trans) firma utworzyła wysypisko - czy posiada ona pozwolenie na składowanie śmieci ?

Firma świadczy usługi komunalno – porządkowe wywozu gruzu i śmieci. Podczas wizji lokalnej nie zauważono, aby pod wskazanym adresem było jakiekolwiek wysypisko. Niemniej jednak Gdańskie Nieruchomości będą kontrolować wskazany teren pod kątem porządku i czystości.

 • Trakt Św. Wojciecha od estakady do ul. Nowiny (most Starogardzka) - prośba mieszkańców o budowę drogi i oświetlenia.

Budowa nowego układu drogowego oraz oświetlenia może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa w ramach procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku i po zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta Gdańska na budowę oświetlenia w poszczególnych latach. GZDiZ złoży wniosek o wpisanie zadania do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.

 • Mieszkanka zgłosiła, że świetlice są zatłoczone i zagęszczone, oblegane i za małe dla ilości dzieci, które chciałaby z nich korzystać. Czy miasto planuje coś zmienić w tej kwestii?

Na bieżąco prowadzona jest analiza dotycząca wykorzystania świetlic szkolnych przez uczniów, a także zapotrzebowania w w/w zakresie. Rozpatrywane są wnioski dyrektorów placówek związane z adaptacją dodatkowych przestrzeni z przeznaczeniem na kolejne pomieszczenia. Ponadto na bieżąco prowadzony jest proces analizy zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach.

 • Schody ul. Ptasia / Małomiejska – czy jest możliwość remontu ?

Z informacji uzyskanych od GZDiZ wynika, że przedmiotowe schody we lwiej części zlokalizowane są na działce 601 – obręb 303 należącej do GMG, na której usytuowane są m.in. boiska szkolne i budynek szkoły. Początek schodów od północy (styk z ul. Hebanowskiego) znajduje się na działce nr 599/114 – wł. wspólnoty mieszkaniowej. Na dzień dzisiejszy sytuacja terenowo – prawna powyższych schodów nie uległa zmianie co niestety wyklucza możliwość remontu na terenach nie należących do GMG, zgodnie z opinią prawną przekazaną pismem WPR-II.1 18835.2018.M.S. Z DNIA 29.05.2018 r. W chwili obecnej istnieją dwa możliwe rozwiązania – remont części schodów należących do GMG, albo podpisanie porozumienia ze wspólnotą mieszkaniową o partycypacji w kosztach proporcjonalnie do wielkości własności schodów.

 

 Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki przestrzennej:

 

 • Prezes Ogródków Działkowych Sikorskiego ul. Równa i ul. Żuławska zgłosił, że od kilku lat występują wylewy i wybicia studzienek kanalizacyjnych. Umowa podpisana z Saur Neptun Gdańsk S.A. jednak nic się nie dzieje. Czy te ogródki są przewidziane pod mieszkalnictwo?

Saur Neptun Gdańsk S.A. poinformował, że eksploatacja przewodów kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w sposób prawidłowy, zapewniona jest stała drożność układu. Zgłaszane do SNG z tego rejonu problemy odnoszą się do sytuacji wzmożonych opadów atmosferycznych   i miało to miejsce w okresie letnim (lipiec) w latach 2016 i 2017. Ponadnormatywne jednostkowe opady atmosferyczne mogą prowadzić do przepełnienia się kanału co okresowo może powodować utrudnienia w odprowadzaniu ścieków od odbiorców. Rodzinny Ogród Działkowy „Sikorskiego” jest ogrodem stałym, tytuł prawny ogrodów do gruntu – prawo użytkowania na czas nieoznaczony (Wydział Skarbu). Na obu lokalizacjach brak planu zagospodarowania (Wydział Urbanistyki i Architektury).

 • Mieszkanka zgłosiła - Stare Szkoty ul. Kolonia Anielinki od nr 4 do 8 tam, gdzie zapadła się fosa zapada się teraz ulica, wystają studzienki. W drodze jest instalacja wodno - kanalizacyjna oraz gazowa, a ulica odsuwa się od fosy, mur zaczyna się wybrzuszać.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizowała w tej okolicy przebudowę 20 m sieci wodociągowej wraz z odbudową jezdni. Z uwagi na fakt, że powyższe zadanie jest na gwarancji, niezwłocznie zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego, który mieć będzie na celu oszacowanie stanu inwestycji. DRMG nie realizowało w tym miejscu żadnych prac przy murze oporowym.

 • Wymiana tkanki zabudowy w fatalnym stanie technicznym na nową zabudowę – cykliczne wyburzenia pustostanów, poprawiające estetykę krajobrazu i zwiększające bezpieczeństwo - jakie są plany  w tej kwestii wobec dzielnicy?

W ramach projektu "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadzane będą następujące prace:

1) W ramach zadania nr 5 w/w projektu - Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, przeprowadzony zostanie remont 13 budynków komunalnych w zakresie podanym poniżej:

 • Gościnna 12, Rok budowy budynku - 1895, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
 • Gościnna 14, Rok budowy budynku - 1880, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
 • Gościnna 16, Rok budowy budynku - 1890, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
 • Gościnna 18, Rok budowy budynku - 1890, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
 • Rejtana 18, Rok budowy budynku - 1900, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,
 • Rejtana 20, Rok budowy budynku - 1901, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,
 • Trakt Świętego Wojciecha 81, Rok budowy budynku - 1925, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,
 • Trakt Świętego Wojciecha 83, Rok budowy budynku - 1893, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,
 • Trakt Świętego Wojciecha 85, Rok budowy budynku - 1900, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,
 • Trakt Świętego Wojciecha 101, Rok budowy budynku - 1910, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,
 • Trakt Świętego Wojciecha 103, Rok budowy budynku - 1910, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,
 • Trakt Świętego Wojciecha 109, Rok budowy budynku - 1910, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,
 • Trakt Świętego Wojciecha 111, Rok budowy budynku - 1910, Zakres prac: remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, zagospodarowanie wspólnego podwórka,

2) Dodatkowo w ramach w/w projektu zostaną dofinansowane działania 22 partnerów projektu - Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych polegające na remoncie wybranych cześć wspólnych budynków mieszkalnych.

Dokładną lokalizację wszystkich działań w zakresu rewitalizacji wraz z zakresem poszczególnych zadań można sprawdzić na interaktywnej  mapie rewitalizacji na stronie Biura Rozwoju Gdańska:

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/636-sprawdz-na-mapie-jak-zmienia-sie-gdansk

http://mapa.brg.gda.pl/

Dodatkowo wiele działań na obszarze dzielnicy Orunia- Św. Wojciech - Lipce w przedmiotowym temacie prowadzą Gdańskie Nieruchomości /m.in. program Wspólne Podwórko/ tak więc w kwestii wymiany tkanki zabudowy, wyburzania pustostanów, poprawy estetyki krajobrazu etc.

 • Remont sklepu na Lipcach

Sklep przy ul. Trakt Św. Wojciecha 329 znajduje się na działkach nr 183 i 185, obręb 109 nie znajduje się w zasobach Gdańskich Nieruchomości. Z analizy posiadanej dokumentacji przez GN wynika, że prywatny właściciel odkupił nakłady poniesione na budowę ww. budynku od PPS Społem.

 • Trakt Św. Wojciecha od estakady do ul. Nowiny (most Starogardzka) – zapytanie o właściciela gruntu

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż nieruchomości znajdujące się w pasie - Trakt Św. Wojciecha od estakady do ul. Nowiny (most Starogardzka) stanowią w większości własność osób fizycznych a także Skarbu Państwa, Gminy Miasta Gdańska i osób prawnych. Na podstawie w/w danych nie można jednoznacznie określić prawa własności do nieruchomości, aby móc precyzyjnie udzielić odpowiedzi w przedmiotowym zakresie należałoby podać numery działek i zwrócić się bezpośrednio z zapytaniem do Wydziału Geodezji.

 • Brak miejskiego planu zagospodarowania dla osiedla Parkowego w Św. Wojciechu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Parkowego jest niezasadne z uwagi na brak możliwości realizacyjnych uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną. Nie znany jest termin realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, a przede wszystkim brak obsługi komunikacyjnej. W najbliższym czasie nie przewiduje się realizacji nowej drogi tzw. Pruszczańskiej, która zapewni skomunikowanie tego obszaru z resztą miasta (istniejąca ulica Stroma jest zbyt wąska, aby powiązać teren osiedla z ulicą Trakt Św. Wojciecha). Rezerwa terenowa pod planowaną ulicę została zabezpieczona w obowiązującym planie miejscowym (m.p.z.p. Św. Wojciecha w rejonie ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw. Pruszczańskiej oraz potoków Borkowskiego i Św. Wojciech w mieście Gdańsku z 2007 r.). Dopiero po jej realizacji będzie można podjąć analizy zmierzające do podjęcia prac nad planem miejscowym.

 

 • Zbadanie możliwości wybudowania pierwszych budynków TBS na Oruni

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. poinformowało, że Wydział Urbanistyki i Architektury dokonał analizy możliwości przeznaczenia terenu w rejonie ul. Rejtana i Ubocze pod zabudowę mieszkaniową. W opracowaniu wskazano 6 lokalizacji,  z czego 3 zostały odrzucone ze względu na inne plany zagospodarowania tych przestrzeni. Pozostałe proponowane tereny także okazały się niekorzystne pod kątem inwestycji, przede wszystkim ze względu na brak obowiązującego miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczność wyburzeń i prawdopodobieństwo konieczności odtwarzania budynków, nałożonej przez konserwatora zabytków, oraz niewielkie powierzchnie nieruchomości gruntowych. Materiał nie rekomendował żadnego z tych terenów pod inwestycję dla TBS. Spółka dokonała własnej analizy, która potwierdziła wnioski WUiA. W dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce spółka posiada 3 budynki przy ul. Trakt św. Wojciecha 187, 189, 191. W bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków znajdują się niezabudowane działki, które byłyby dla spółki korzystną lokalizacją kolejnej inwestycji mieszkaniowej. Miasto Gdańsk może wnieść do spółki TBS „Motława” wskazane na poniższej mapie nieruchomości (mała dolna działka)

 

Orunia- teren inwestycyjny

 

Waldemar Nowak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Komunikacji Społecznej
***