***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Olszynka

12 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 59, ul. Modra 2 odbyły się warsztaty, których celem było omówienie najważniejszych spraw dzielnicy Olszynka, problemów i potrzeb, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań. W nowej formule spotkań w ramach cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”, warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Olszynka.

A
A

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta – Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej jak również licznie przybyli Radni dzielnicy Olszynka.

Olszynka to dzielnica Gdańska sąsiadująca ze Śródmieściem, Rudnikami i Orunią. Z uwagi na położenie, teren charakteryzuje się dużą ilością rowów melioracyjnych, które wymagają systematycznego oczyszczania i zabezpieczania przed degradacją (brak inwentaryzacji rowów ul. Gęsia i Błońska). Osobnym tematem jest też zaniedbany opływ Motławy który jest systematycznie zaśmiecany, a to zagraża bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu nie tylko dzielnicy ale i całego Gdańska. Wiele drzew, m.in. topoli, których korzenie wrosły w wały jest mocno osłabionych podmokłym terenem, czego skutkiem jest ich przewracanie się i łamanie. Zauważalny jest brak działań związanych z pielęgnacją zieleni, w tym systematycznego koszenia traw przy Motławie. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę stworzenia kompleksowego planu rekreacyjnego zagospodarowania opływu oraz systematycznego sprzątania i pielęgnacji jego okolic.

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Olszynka
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Olszynka
Angela Dubielska

Na terenie dzielnicy można też znaleźć nielegalne wysypiska śmieci lub spotkać się z problemem ich palenia m.in. na terenach rodzinnych ogródków działkowych. Problem często dotyczy osób, które stale zamieszkują altanki, wiaty czy budynki. Ścieki z ogródków odprowadzane są do sąsiadujących rowów melioracyjnych. Straż Miejska na wniosek podejmuje interwencje wobec osób spożywających alkohol lub palących śmieci nie tylko na terenie ogródków.

Niestety w wielu miejscach dzielnicy nadal brakuje kanalizacji.

Podczas warsztatów wspomniano też o pustostanach rozsianych po dzielnicy (m.in. ul. Olszyńska, Sierpowa i Bluszczowa). Niestety, budynków zakwalifikowanych do rozbiórki nie można już odtworzyć z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Niemniej jednak Miasto zamierza wystąpić do mieszkańców z ofertą dot. umożliwienia wynajmu lokalu komunalnego przy jednoczesnym współudziale w jego wyremontowaniu. Oczywiście, w ramach przetargu publicznego istnieje również możliwość sprzedaży miejskich działek, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Wydział Skarbu UMG i który to udziela wszelkich informacji dot. ww. kwestii.

Rada Dzielnicy zwróciła uwagę na potrzebę zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części rolniczej Olszynki. Obecnie nowe plany są w trakcie opracowywania, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jeszcze przed uzgodnieniami, niemniej jednak wszystkie otrzymywane przez Biuro Rozwoju Gdańska wnioski i uwagi są analizowane. Konieczną w ocenie mieszkańców jest budowa przejazdu/tunelu pod torami (ul. Łanowa) jako zapewnienie dostępności komunikacyjnej dzielnicy, w szczególności dla terenów zlokalizowanych za torem linii 226.

Centrum społecznie aktywnym dzielnicy jest Szkoła Podstawowa nr 59, która organizuje szereg akcji i imprez dla wszystkich mieszkańców. Szkoła boryka się z problemem fatalnego stanu ogrodzenia szkoły co wielokrotnie zgłaszała Miastu, tak samo jak konieczność wykonania termomodernizacji budynku oraz remontu szatni i klatek schodowych, które są w opłakanym stanie.

Plan kolejności remontów wykonywanych w placówkach oświatowych ustala Wydział Rozwoju Społecznego UMG.

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Olszynka
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Olszynka
Angela Dubielska
2