***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Olszynka w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

A
A

Warsztaty dla mieszkańców - 12 kwietnia  2017 r.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta – Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej jak również licznie przybyli Radni dzielnicy Olszynka.

 

PORUSZONE KWESTIE:

 • nielegalne wysypiska śmieci i ich palenia m.in. na terenach rodzinnych ogródków działkowych. Problem często dotyczy osób, które stale zamieszkują altanki, wiaty czy budynki. Ścieki z ogródków odprowadzane są do sąsiadujących rowów melioracyjnych. Straż Miejska na wniosek podejmuje interwencje wobec osób spożywających alkohol lub palących śmieci nie tylko na terenie ogródków.
 • Pustostany rozsiane po dzielnicy (m.in. ul. Olszyńska, Sierpowa i Bluszczowa). Niestety, budynków zakwalifikowanych do rozbiórki nie można już odtworzyć z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Niemniej jednak Miasto zamierza wystąpić do mieszkańców z ofertą dot. umożliwienia wynajmu lokalu komunalnego przy jednoczesnym współudziale w jego wyremontowaniu. W ramach przetargu publicznego istnieje również możliwość sprzedaży miejskich działek, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Wydział Skarbu UMG i który to udziela wszelkich informacji dot. ww. kwestii.
 • Rada Dzielnicy zwróciła uwagę na potrzebę zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części rolniczej Olszynki. Obecnie nowe plany są w trakcie opracowywania, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jeszcze przed uzgodnieniami. Wszystkie otrzymywane przez Biuro Rozwoju Gdańska wnioski i uwagi są analizowane.

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY – w dniu 19.04.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA:

1)     Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku :

 • dziurawa pokrywa studzienki telekomunikacyjnej przy SP 59 - poinformowanie właściciela studzienki o konieczności jej wymiany

Na zlecenie ORANGE (właściciela urządzenia) uszkodzona pokrywa studzienki została wymieniona.

 • odmalowanie pasów przejścia dla pieszych przy SP 59

Wskazane przejście zostało odmalowane

 •  oczyszczenie i remont chodnika przy SP 59

W pierwszej połowie maja br. chodnik we wskazanej lokalizacji został oczyszczony i wyremontowany.

 • ul. Olszyńska - uprzątnięcie chodnika po obu stronach ulicy

Oczyszczono chodnik położony  wzdłuż ul. Olszyńskiej (po obu str. ulicy) w pierwszej połowie maja br.

 • ul. Na Szańcach – bieżące załatanie dziur w jezdni

W pierwszej połowie maja br. została wykonana naprawa nawierzchni jezdni.

 • wymiana wiaty przystankowej „Olszynka-Szkoła”

Wiata „Olszynka-Szkoła” zostanie wymieniona w ramach projektu GPKM IVA, zad. 5. Termin realizacji zadania to IV kwartał 2017 roku.

 • okolice przystanku autobusowego „Olszyńska” – nawierzchnia jezdni i zatoki postojowej do remontu

Zadanie związane z miejscową naprawą nawierzchni jezdni zostało wykonane. Ulice w tym rejonie są na bieżąco monitorowane i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nawierzchni jezdni podejmowane są odpowiednie prace naprawcze. Kompleksowy remont nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku ulicy zostanie uwzględniony w planach remontowych GZDiZ w 2018 roku.

 • opływ Motławy – powalone drzewo do usunięcia

Powalone drzewo zostało usunięte.

2)     Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku / Gdańskie Wody Sp. z o.o.:

przeanalizowanie możliwości i kosztu gruntownego uprzątnięcia opływu Motławy
z zalegających śmieci, roślinności i mułu (odcinek w pobliżu Dworu Olszynka)

 • §  Uprzątnięto zalegające śmieci z międzywala Motławy (nie Opływu Motławy). Utrzymanie tego cieku leży w kompetencjach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

3)     Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

1. Remont szatni szkolnych SP 59, wymiana ogrodzenia szkoły SP 59

 • Szkoła Podstawowa nr 59 ul. Modra – remont szatni – zostało uruchomione postępowanie w celu realizacji zadania. Sporządzenie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja robót budowlanych. Wymiana ogrodzenia – zostało uruchomione postępowanie na wykonanie robót budowlanych. Ponadto został złożony wniosek do Wydziału Programów Rozwojowych o zabezpieczenie środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia.

 2. ul. Łanowa - przeanalizowanie kosztów i możliwości budowy tunelu pod torami kolejowymi

 • uruchomiono postępowanie związane z opracowaniem wielowariantowej koncepcji budowy tunelu pod torami kolejowymi. Koncepcja wskaże koszty oraz uwarunkowania realizacji przedmiotowego tunelu. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.10.2017r.

3.    ul. Modra - kładka nad torami kolejowymi – odtworzenie oświetlenia

 • DRMG zwrócił się do GZDiZ z zapytaniem o możliwości techniczne odtworzenia oświetlenia kładki nad torami kolejowymi w ul. Modrej. GZDiZ poinformował, iż po jego interwencji właściciel przedmiotowej infrastruktury oświetleniowej tj. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. przywróciła sprawność zainstalowanych na kładce opraw oświetleniowych. W latach ubiegłych z uwagi na akty wandalizmu oraz kradzieże kabli zasilających zdecydowano pozostawić tylko część opraw, natomiast zasilanie zrealizowano drogą napowietrzną. Odtworzenie wszystkich opraw wymagałoby realizacji zadania w procesie inwestycyjnym. Jednak z uwagi na własność infrastruktury konieczne byłoby uprzednie przejęcie jej na rzecz miasta, a następnie wprowadzenie takiej inwestycji do Programu oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska "Jaśniejszy Gdańsk" po roku 2025 (dotychczas ul. Modra nie została wytypowana do przedmiotowego Programu, który obejmuje aktualnie ponad 500 lokalizacji ustawionych priorytetowo).

4)   Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

ul. Modra – kładka nad torami kolejowymi - uprzątnięcie terenu wokół z zalegających śmieci

 • Teren został uprzątnięty

ul. Olsztyńska 41 – budynek do rozbiórki

 • W dniu 29.06.2017 r. została zawarta umowa na rozbiórkę budynku mieszkalnego z budynkiem starej pompowni oraz budynku gospodarczego. Prace rozbiórkowe są w toku.


SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY OLSZYNKA

26 kwietnia 2017 r. w SP 59, ul. Modra 2 

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej:

·         Mieszkańcy zgłaszają potrzebę utworzenia przychodni zdrowia w dzielnicy Olszynka Do zadań gminy nie należy prowadzenie przychodni. Miasto przeprowadziło przetarg na budowę i prowadzenie przychodni na działce miejskiej. Niestety jedyny oferent wycofał swoją ofertę. ·         Zdewastowany plac zabaw przy ul. MiodowejBędą prowadzone rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia Zielona Olszynka na temat ich tegorocznych planów dot. umiejscowienia placów zabaw oraz budowy boiska przy SP nr 59, ul. Modra 2 i likwidacji placu zabaw przy ul. Miodowej. Teren placu zabaw zostanie objęty dodatkową kontrolą patroli Straży Miejskiej.  

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej:

Podczas spotkania poruszono temat :

 • bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. Łanowej

DRMG przygotowuje aktualnie wielokryterialną analizę tego przejazdu.

Przedstawiono propozycje, które będą realizowane po kolei :

- wariant 1 (niebieski) poszerzenie ul. Tama Pędzichowska i połączenie z ul. Sucharskiego (realizacja 2017);

- wariant 2 (czerwony) połączenie ul. Zawodzie z Węzłem Michałki znajdującym się na Trasie Sucharskiego (realizacja 2018);

Powyższe propozycje nie są alternatywą dla wariantu 3 docelowego, czyli budowy tunelu bądź wiaduktu w ciągu ulicy Łanowej. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.10.2017 roku.

 • Czy planowane jest  połączenie ul. Michałki z Nową Sandomierską

Układ drogowy Nowa Sandomierska jest elementem szerszej całości. W obecnej chwili brak możliwości realizacji tej inwestycji.

 • Problem stanu technicznego gruntowej drogi serwisowej  na odc. od ul. Michałki do ul. Tama Pędzichowska

Miejscową naprawę nawierzchni przedmiotowej drogi wykonano w  czerwcu b.r.

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej:

Mieszkańcy złożyli pisma, które zostały przekazane do odpowiednich wydziałów merytorycznych, które odpowiedzą im bezpośrednio na poruszone tematy:

 • wniosek o wsparcie Stowarzyszenia „Zielona Kraina” oraz mieszkańców osiedli i podjęcie kroków zmierzających do zmiany formy realizacji budowy linii elektroenergetycznej z napowietrznej na kablową.
 • przedłużenia linii autobusowej nr 131 do końca ul. Zawodzie.
 • nieruchomość przy ulicy Modrej 27

 Poruszono także temat zagospodarowania terenów zielonych, infrastruktury, opracowania koncepcji programowo – przestrzennej w pasie nadwodnym opływu Motławy.

 • Dla terenu zielonego położonego pomiędzy Opływem Motławy a ulicami Pustą i Na Szańcach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1610 oraz 1609  przypisując mu funkcję „teren zieleni urządzonej z prawym wałem przeciwpowodziowym Opływu Motławy”.

Teren jest objęty strefą konserwatorską ochrony archeologicznej oraz położony jest w strefie ekspozycji historycznego śródmieścia, a także podlega przepisom odrębnym wynikającym z:

- położenia w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczne układ urbanistyczny Gdańska

- położenia w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii

- położenia w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako zespół bastionów holenderskich Dolnego Miasta w Gdańsku

- strefa ograniczeń od wału przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

Biorąc pod uwagę tylko przepis dotyczący wału przeciwpowodziowego tj. Prawo wodne, które w art. 88n ust.1 pkt 4 zabrania „wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej” można stwierdzić, że stosując się do tego przepisu zagospodarowanie terenu może polegać jedynie na uporządkowaniu zieleni, polepszeniu nawierzchni istniejących wydeptanych ścieżek, postawienie ławek, koszy. Dla takiego zagospodarowania wykonywanie kosztownej koncepcji programowo – przestrzennej nie jest konieczne.

Estetykę terenu można poprawić również realizując prace porządkowe, jednak budżet miasta boryka się z ciągłym deficytem środków na tego typu prace.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że planowanie zamierzeń inwestycyjnych odbywa się na podstawie dokumentu „Baza Priorytetów Inwestycyjnych” . BPI przyjmowane jest przez Radę Miejską w formie uchwały. Ostatnią aktualizację tego dokumentu przyjęto uchwałą Nr XXXVII/1000/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.03.2017r. Obejmuje ona zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji do roku 2023., jednak nie zawiera przedsięwzięcia, w ramach którego można obecnie wskazać środki finansowe możliwe do wydatkowania w tym celu.

 

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Komunalnej:

Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące w głównej mierze rowów melioracyjnych w kontekście planowanej modernizacji, jak również problemów wyrzucanych i podrzucanych śmieci na terenie dzielnicy, docieplenia budynków w dzielnicy, modernizacji ul. Modrej, Gęsiej, Zawodzie, i Osiedle oraz wykupu lokali komunalnych na terenie dzielnicy. Zostały zgłoszone następujące problemy:

1.   Odśnieżanie okolicy ul. Modrej i  Na Szańcach

 • GZDiZ weźmie pod uwagę zgłoszony temat podczas uaktualniania harmonogramu odśnieżania ulic w Gdańsku

2.   Mieszkanka poprosiła o wydłużenie trasy autobusu linii 178 do ul. Wałowej

 • Temat zostanie przeanalizowany przez ZTM wspólnie z Radą Dzielnicy Olszynka podczas indywidualnych spotkań. Mieszkańcy zostali poproszeni o zgłaszanie sugestii dotyczących kursowania komunikacji miejskiej do swoich Rad Dzielnic, które następnie spotkają się z przedstawicielami ZTM w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.

3.   Mieszkaniec zgłosił problem złego stanu chodnika w ciągu ulicy Modrej

 • W miesiącu maju br. został wyremontowany chodnik na ul. Modrej na odcinku od pętli autobusowej do bramy wjazdowej na teren ogrodów działkowych. Natomiast chodnik wskazany w załączonej dokumentacji fotograficznej zostanie wyremontowany do końca sierpnia br.

4.   Mieszkaniec zgłosił problem bezpieczeństwa i zaśmiecania terenu w okolicy mostka – zasugerował zamontowanie w tej lokalizacji 2 kamer czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców

 • Monitoring na Olszynce jest lokalny, wyłącznie nagrywany, z lokalizacją serwera w szkole. Zasada działania jest post factum, nie ma więc możliwości przekazania obrazu do studia monitoringu. Jedna z kamer posadowiona na terenie szkoły zwrócona jest w stronę kładki w ciągu ul Modrej przez Opływ Motławy. Niestety nie ma żadnej innej infrastruktury sieciowej na terenie Olszynki, więc wszelkie inwestycje są bardzo kosztowne i z finansowego uwarunkowania niemożliwe do realizacji.

5.   Mieszkaniec zgłosił wniosek o ustawienie na ul. Modrej znaku ograniczenia prędkości do 30km/h

 • W dniach 20 - 21.07.2017 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadził pomiary ruchu drogowego na ul. Modrej. Wynik dobowy tj. od godziny 12:00 dnia 20.07.2017 r. do godziny 12:00 dnia 21.07.2017 r. wskazał natężenie pojazdów na poziomie 1158 aut/dobę. Średnia prędkość pojazdów wyniosła 44,9 km/h a kwantyl 85% (85% kierujących poruszało się z prędkością nie większą) wyniósł 57,2%. Pomiary przedstawione zostaną na Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego, której członkami są m.in. przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej, która przedstawi swoją opinię w zakresie ewentualnych koniecznych zmian w organizacji ruchu drogowego.
2