Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Oliwa w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

A
A

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY OLIWA – 9 marca 2017 r. – w warsztatach wzięli udział liderzy społeczności lokalnej, urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz Radny Miasta Gdańska p. Mariusz Andrzejczak.

PORUSZONE KWESTIE:

Radni wskazali na uciążliwość i ogromne utrudnienia związane z uruchomieniem świątecznej iluminacji w Parku Oliwskim. Dzielnica została sparaliżowana przez wzmożony ruch kołowy przybywających zwiedzających. Zostały zdewastowane tereny zielone przez parkujące w każdym wolnym miejscu samochody. Propozycją dla władz Gdańska jest zmiana lokalizacji iluminacji i przeniesienie ich do Parku Reagana lub dojścia do mola w Brzeźnie.

Doprowadzeniem do porządku trawników w Parku Oliwskim zajęła się Fundacja Gdańska. Koszt prac to ok. 77 tys. zł. (na kwotę złożyły się następujące prace: wycięcie starej trawy, uporządkowanie terenu, prace ziemne przygotowujące podłoże pod darninę, ułożenie siatki ochronnej przeciwko kretom i ułożenie rolek z nową trawą). Budowa nowych trawników stała się również okazją do przygotowania instalacji wodnej ze zraszaczami, których do tej pory w Parku Oliwskim nie było. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeznaczył na to dodatkowe 18,5 tys. zł netto. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zostanie zmieniony charakter iluminacji w Parku Oliwskim. Planuje się wprowadzenie ograniczenia iluminacyjne zgodnie z koncepcją członków Rady Parku Oliwskiego, jak również przeniesienie części iluminacji na teren Śródmieścia oraz innych, spacerowych terenów Gdańska. W chwili obecnej Fundacja Gdańska prowadzi rozmowy oraz koordynuje prace projektowe.

Pojawiły się też pytania dotyczące likwidacji pętli tramwajowej Oliwa. Obecnie jest to miejsce na tyle elastyczne, które obsługuje wszystkie kierunki komunikacyjne, że nie ma wskazań do jej likwidacji. Prace w rejonie pętli mogły by polegać wyłącznie na jej modernizacji i podniesieniu walorów estetycznych.

Inwestycji oraz zagospodarowania wymaga Plac Inwalidów Wojennych – będący centralnym placem dzielnicy. Zagospodarowanie placu wymaga jednolitego planu i pomysłu na jego wizualizację. Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało konkurs na propozycje zagospodarowania tego miejsca. Realizacja możliwa jest wyłącznie we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, co może nieco wydłużać cały proces realizacji przedsięwzięcia.

Na terenie Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych znajduje się tzw. Park Ludolfino, który może zostać udostępniony mieszkańcom w zamian za pomoc w pracach pielęgnacyjnych.

Zwrócono również uwagę na problemy z parkowaniem przy wąskich uliczkach Oliwy. Częściowo, dzięki determinacji Rady Dzielnicy problem został rozwiązany poprzez wprowadzenie stref płatnego parkowania. Dodatkowo skutecznym sposobem ograniczenia parkowania m.in. przy ul. Kaplicznej stała się praktyka realizowana przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – ustawianie betonowych gazonów, które pełnią rolę skrzynek z kwiatami zastępując tym samym mało estetyczne słupki drogowe.

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY - 13 marca 2017 r. – spacer Z-cy Prezydent po dzielnicy Oliwa z udziałem współpracowników, Radnych Miasta Gdańska i Radnych Dzielnicy Oliwa.

 ZOBOWIĄZANIA:

 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

 •  ul. Żeromskiego – załatanie dziur w jezdni;
  • Naprawa miejscowa nawierzchni bitumicznej zostały wykonane w marcu br.
 • Teren przy ul. Wąsowicza (odcinek od ZKPiG nr 17 do ul. Wita Stwosza) – przeanalizować możliwości wykonania chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu UG w partnerstwie z Olivia Business Centre;
  • W chwili obecnej OBC deklaruje budowę w układzie docelowym fragmentu ulicy tzw. „Nowej Sudeckiej”, której przebieg będzie się pokrywał z wnioskowaną budową chodnika. Aktualnie GZDiZ prowadzi rozmowy z OBC, które mają na celu określenie uwarunkowań realizacyjnych tego zadania inwestycyjnego w tym terminu realizacyjnego.
 • ul. Wita Stwosza – w 2017 r. załatanie dziur na części ulicy. Stopniowa modernizacja całej ulicy w latach następnych;
  • Naprawa miejscowa nawierzchni bitumicznej („łatanie dziur”) została zakończona do połowy kwietnia br. Natomiast w latach 2018-2019 na wybranych odcinkach, o złym stanie technicznym  zostanie zrealizowana powierzchniowa wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.
 • ul. Orkana – budowa chodnika w 2018 r.;
  • Planowana jest budowa chodnika w ramach Programu budowy i modernizacji chodników – edycja 2018 r.
 • Plac zieleni przy ul. Husa (na wysokości posesji nr 10 i 11) – do rozważenia możliwość przejęcia terenu;
  • We wskazanym miejscu zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci, którym administruje obecnie GZNK (teren opisany w ewidencji jako teren mieszkaniowy). GZDiZ przejmie ww. teren po jego dostosowaniu do aktualnie obowiązujących standardów (ewentualna realizacja placu zabaw, siłowni itp.).
 • ul. Stary Rynek Oliwski 1 – remont chodnika;
  • Miejscowa naprawa została wykonana.
 • ul. Tetmajera – do przeanalizowania remont chodnika;
  • Planowany jest remont chodnika w ramach aktualnie procedowanego Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego w ramach którego planowana jest budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Grottgera (od ul. Bażyńskiego do ul. Orkana); Kasprowicza; Tetmajera i Bażyńskiego (od Polanki do Wita Stwosza). Aktualnie Wydział Programów Rozwojowych wystąpił ze stosownym wnioskiem o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego.
 • ul. Polanki - chodnik na wysokości skrzyżowania ul. Polanki z ul. Tetmajera przy wejściu do lasu – odsłonić płyty chodnikowe z zalegającej ziemi i trawy oraz wykonać pielęgnacyjne cięcie krzewów;
  • Prace porządkowe i pielęgnacyjne zostały wykonane.

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku / Wydział Urbanistyki i Architektury / Miejski Konserwator Zabytków:

 • Teren przy ul. Husa (na wysokości posesji nr 10 i 11) – w porozumieniu z okolicznymi  Wspólnotami Mieszkaniowymi wyznaczyć nową lokalizację ustawienia kontenerów na odpady.
  • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ustawił warunkowo pojemniki ustawione na ul. Husa obsługujące Wspólnoty Mieszkaniowe od nr 13 do 17. Od 2 lat prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie od Zarządców nieruchomości utworzenie na swoim lub wydzierżawionym terenie punktów gromadzenia odpadów (PGO) co wynika z § 10 Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, który zobowiązuje właścicieli nieruchomości do:  wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt PGO z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów. W świetle obowiązujących przepisów został wydzielony po obrysie nieruchomości teren dla Wspólnot Mieszkaniowych, jednakże ich administratorzy twierdzą, że nie posiadają gruntu pod PGO. W chwili obecnej Gmina winna:

a) wydzielić i wydzierżawić pod prawnych przymusem wobec i na rzecz Wspólnot grunty pod PGO na zapleczu podwórkowym będącym w administracji GZNK, lub

b) wydzielić niewielki obszar skweru obr 013 dz. 128/16, na którym można w sposób estetyczny ulokować PGO i odpowiednią roślinnością oraz elementami małej architektury odseparować pozostałej części rekreacyjnej.

Niestety GZDiZ nie posiada żadnych narzędzi do zdyscyplinowania właścicieli nieruchomości a jednocześnie jest zobligowany ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do odbioru odpadów z nieruchomości, co w chwili obecnej realizuje. W trakcie spotkania zaproponowano rozwiązanie polegające na zlokalizowaniu pojemników na odpady w estetycznej altanie na terenie wzmiankowanego w pkt. 2 placu przy ulicy Wąsowicza. Jednakże z posiadanych przez GZDiZ informacji wynika, że temu rozwiązaniu sprzeciwia się Miejski Konserwator Zabytków.

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

 • Dokończenie inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2016 - skwery przy ul. Żeromskiego, Husa i Drzymały – wykonanie 2017 r.
  • Plac zabaw przy ul. Husa – w związku z odmowną decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącą możliwości przesłużenia ważności dokumentacji (projekt z 2013 r.) dla tej inwestycji, zachodzi konieczność pozyskania nowego projektu uwzględniającego wymogi MKZ. Projekt sporządzony zostanie w 2017 r.
  • Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały oraz zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ul. Żeromskiego, Wita Stwosza i Grottgera – 30 marca br. na sesji Rady Miasta Gdańska odtworzone zostały środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania. Na chwilę obecną DRMG przystępuje do ogłoszenia postępowań na realizację robót. Planowane zakończenie prac budowlanych przewidziany jest na koniec III/IV kwartału br.

 

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 • Teren wokół dawnego boiska przy ul. Wąsowicza (naprzeciwko ZKPiG nr 17) - uprzątnięcie terenów zielonych ze śmieci, dodatkowo – cięcia pielęgnacyjne, koszenie;
  • Teren został uprzątnięty, cięcia pielęgnacyjne i koszenie traw zostanie wykonanie do końca maja br.
 • Teren przy ul. Wąsowicza (odcinek od ZKPiG 17 do ul. Wita Stwosza) – rozbiórka pozostałości płotu i fragmentów zbrojenia wystających z ziemi. Uprzątnięcie gruzu i śmieci;
  • Prace porządkowe oraz rozbiórka pozostałości płotu oraz fragmentów uzbrojenia zostanie wykonana do końca kwietnia br.
 • Wejście do lasu przy skrzyżowaniu ul. Polanki z ul. Tetmajera – uprzątnięcie terenu ze śmieci.  Usunięcie betonowych elementów budowlanych;
  • Teren został uprzątnięty, natomiast betonowe elementy zostaną usunięte do końca kwietnia br.
 • Do przeanalizowania możliwość rozbiórki, oczyszczenia i uprzątnięcia elementów niedokończonego budynku;
  • Usunięcie betonowych elementów budowlanych nie jest możliwe, w związku z powyższym otwory zostaną zabetonowane do końca kwietnia br.

 

 • Uprzątnięcie, wyrównanie i wywóz ziemi tzw. „hopków” i pozostawienie wyłącznie dwóch elementów. Uprzątnięcie terenu z zalegających śmieci, szkła i gruzu;
  • GZNK nie ma możliwości wykonania prac wyrównujących teren z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu. Prace zostaną wykonane przez GZDiZ.

 

 SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY WRZESZCZ DOLNY

- 21 marca 2017 r. (ZSAKiUH)

 

PORUSZONE KWESTIE:

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

Podczas spotkania zostały poruszone między innymi kwestie:  pozwolenia na budowę wysokościowca Olivia Star, podmokłych terenów w okolicy ulic: Podhalańskiej, Świerkowej oraz Liczmańskiego i Słonecznej. Ponadto  jedna z mieszkanek poprosiła o ustalenie właściciela terenów: naprzeciwko wspólnoty Słoneczna 2 oraz przy ul. Kwietnej (u wlotu ul. Słonecznej i Kwietnej) - teren jest zaniedbany, brudny, składowane są tam śmieci.

Właścicielem terenu położonego vis a vis nieruchomości przy Słonecznej 2, jest spółka prywatna z siedzibą w Gdańsku. Odnośnie terenu przy ul. Kwietnej 32 (dot. działki nr 162/2 z obrębu 10), na którym uprzednio usytuowany był budynek mieszkalny, właścicielem terenu jest Gmina Miasta Gdańska - uporządkowaniem terenu zajął się Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.


Andrzej Bojanowski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

Podczas spotkania mieszkańcy poruszyli kwestie dotyczące: łącznik między al. Grunwaldzką a ul. Czyżewskiego zniszczoną powierzchnię asfaltową przez korzenie drzew Topoli; zakresu prac na ul. Zajęczej/Sarniej (w tym temacie z inicjatywy Radnego Miasta Gdańska p. Jarosława Goreckiego planowane jest zorganizowane spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami – na dzień dzisiejszy termin jeszcze nie jest wyznaczony); jak również temat zbiornika retencyjnego, który znajdował się na rogu ulic Podhalańskiej i Świerkowej.

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej:

Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące: parkowania samochodów na ul. Czyżewskiego i Wąsowicza; cięć pielęgnacyjnych drzew w okolicy  ul. Polanki 56 do 58; braku miejsc parkingowych obok cmentarza; zaniedbany, brudny teren ul. Opackiej; braku wystarczającej ilości patroli w okolicy ul. Czyżewskiego; problemu przepełnionych punktów gromadzenia odpadów przy ul. Husa i okolicznych – tereny wspólnot mieszkaniowych.

 

 1. Ponadto mieszkanka pytała o dokończenie częściowo wyremontowanego odcinka ulicy i chodnika przy ul. Czyżewskiego – wjazd w ul. Bobrową, ustalono że ul. Czyżewskiego jest ujęta w Planie Modernizacji Ulic na pozycji 148 (łącznie lista zawiera 528 pozycji). Termin (tempo) realizacji zadań uzależniony jest od posiadanych przez Miasto środków finansowych na niniejszy cel.
 2. Został zgłoszony również wniosek o przeanalizowanie możliwości przemalowania pasów przejścia dla pieszych na ul. Spacerowej przy wjeździe z ul. Opackiej.

Po przeanalizowaniu przez GZDiZ ustalono, że na chwilę obecną wniosek nie będzie zrealizowany. Biorąc pod uwagę wnioskowane przez mieszkańca przeniesienie przejścia wymagałoby m.in.: przebudowy chodnika, krawężników, przeniesienia sygnalizacji, co wiąże się z kosztem w granicach 12 000 zł. Przeprowadzona została analiza bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu, która nie wykazała jakiś niepokojących zdarzeń.

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA W DZIELNICY OLIWA – zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska po zakończeniu całego cyklu spotkań w danej dzielnicy sporządzany jest raport podsumowujący. Treść jego prezentuje Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej p. Piotr Grzelak.

Spotkanie podsumowujące działania w dzielnicy Oliwa odbyło się w dniu 19 kwietnia 2017 r. do udziału w nim zostali zaproszeni Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego nr 6 oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy i Przewodniczący Rady Dzielnicy Oliwa.

Podczas spotkania został dodatkowo zgłoszony następujący temat:

Prośba o doprecyzowanie tematu związanego z terenem pomiędzy ulicami: Leśna, Liczmańskiego, Słoneczna, Kwietna i Stary Rynek. Jest to duży obszar terenu, który w dużej mierze zajmują działki komunalne z przeznaczeniem sprzedaży. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa p. Tomasz Strug poinformował, że kierując się obawami mieszkańców co do nowych inwestycji w tej lokalizacji (kiedyś w tym miejscu był staw, później powstały w jego miejscu domy budowane na palach, z uwagi na podmokły teren), mieszkańcy obawiają się, że w sytuacji sprzedaży terenów pod nowe inwestycje ich nieruchomości mogą zostać podtopione. W związku z powyższym została wystosowana prośba o informację na temat planów sprzedaży powyższego.

 

Zgodnie ze zgłoszonymi przez mieszkańców uwagami Wydział Skarbu UMG informuje, że decyzje o sprzedaży nieruchomości w rejonie ulic: Leśna, Liczmańskiego, Słoneczna, Kwietna i Stary Rynek, będą poprzedzone wnikliwą analizą pozwalającą w miarę możliwości doprecyzowanie obowiązków potencjalnego inwestora w zakresie ochrony przed podtopieniem sąsiadujących nieruchomości. Aktualnie, żadna z nieruchomości położonych we wskazanej lokalizacji  nie została stosownym ogłoszeniem Prezydenta Miasta Gdańska przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Powyższe zostało zadeklarowane również przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki przestrzennej p. Wiesława Bielawskiego podczas indywidualnych, merytorycznych spotkań z mieszkańcami w dn. 21 marca br.