Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Nowy Port w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

A
A

Warsztaty dla mieszkańców -  8 czerwca 2017 r.

W ramach warsztatów spotkali się przedstawiciele Rady Dzielnicy Nowy Port oraz wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta.

PORUSZONE KWESTIE:

Szaniec Zachodni – kwestia zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-turystyczne.

Jest to teren skażony po działającej tu bazie paliwowej. Konieczne jest jego dogłębne oczyszczenie z substancji trujących. Obecnie sporządzana jest ekspertyza dla trzech metod remediacji, która do końca listopada określi możliwe sposoby skutecznego oczyszczenia ww. terenu. W grudniu br. zaplanowane jest spotkanie DRMG z Radą Dzielnicy ws. przedstawienia wyników ekspertyzy.

Wskazano potrzebę remontu części chodnika i wewnętrznej drogi ul. Wyzwolenia od bud. nr 33 (bieżące załatanie dziur w jezdni)

W czerwcu br. została   wykonana naprawa  nawierzchni jezdni ulicy  na odcinku od  bud. nr 33 do sklepu Biedronka na części jezdni będącej w administrowaniu GZDiZ tj. od ul. Wyzwolenia  do zespołu  garaży.

Uciążliwość działającego w pobliżu zakładu usługowo-produkcyjnego, którego siedziba znajduje się na dzierżawionym gruncie miejskim. Unosi się stamtąd bardzo nieprzyjemny zapach (szczególnie w czasie ciepłych miesięcy), sąsiedzi dodatkowo narzekają na hałas i duży nieporządek w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.

Obecnie trwają poszukiwania innego terenu dla ww. zakładu.

Radni Dzielnicy zwrócili uwagę, że wśród lokali komunalnych znajdujących się w Nowym Porcie można spotkać wiele wyremontowanych, ale niezasiedlonych.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych remontuje lokale i przekazuje informacje o możliwości ich zasiedlenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który poszukuje przyszłych lokatorów.

Zdaniem mieszkańców dzielnica  jest słabo skomunikowana z Oliwą, stąd wnioski o wydłużenie trasy tramwaju składane wielokrotnie do Zarządu Transportu Miejskiego.

Dane z Gdańskich Badań Ruchu 2016, które wykorzystywane są przy planowaniu sieci obrazują wszystkie dobowe podróże z rejonów transportowych „Nowy Port - Letnica” do innych dzielnic. Bezpośrednio do Oliwy podróżuje jedynie 0,16% mieszkańców Nowego Portu i Letnicy. Pomijając wewnętrzne podróże w dzielnicy, najwięcej mieszkańców podróżuje w kierunku Zaspy, Przymorza i Żabianki. Ci mieszkańcy mają do dyspozycji linię autobusową 148. W oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz wydłużenie trasy okazuje się bezzasadne.

Sporą niedogodnością stał się wzmożony ruch tirów, których kierowcy nie stosują się do ograniczeń prędkości zwłaszcza w okolicach szkół – prośba o zainstalowanie progów zwalniających.

Głównym problemem zgłaszanym w dzielnicy Nowy Port jest prędkość samochodów ciężarowych na ul. Wyzwolenia. Ponieważ ulicą tą poruszają się autobusy komunikacji miejskiej, jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem są progi wyspowe, których zastosowanie nie wpływa na komfort podróży komunikacją autobusową. Obecnie w ciągu ul. Wyzwolenia progi wyspowe zamontowane są w dwóch lokalizacjach. Ponieważ samochody ciężarowe mają podobny rozstaw kół jak autobusy, tego typu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie wpływają niestety na ograniczenie prędkości tzw. TIR’ów. Tym niemniej GZDiZ planuje wprowadzić inne rozwiązanie. W celu ograniczenia prędkości pojazdów na przedmiotowej ulicy został wykonany projekt modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej – zmiana sposobu nadawania sygnałów dla poszczególnych użytkowników drogi. Będzie ona funkcjonować na zasadzie priorytetu dla pieszych, dla których sygnał zielony nadawany będzie w fazie podstawowej. Pojazdy natomiast otrzymywać będą światło zielone z czasowym opóźnieniem tj. po wykryciu ich na pętlach indukcyjnych/detektorach. Pozwoli to wymusić na kierowcach dostosowanie prędkości do ograniczenia obowiązującego na tej ulicy. Jeśli kierujący będzie zbliżał się do przejścia z dozwoloną prędkością, otrzyma sygnał zielony bez konieczności zwalniania lub zatrzymywania się. Natomiast w przypadku jazdy z nadmierną prędkością nadawany sygnał czerwony zmusi kierowcę do znacznego zwolnienia lub zatrzymania. Realizacja ww. zadania planowana jest na pierwszy kwartał 2018 r. Zarówno w ocenie GZDiZ, jak i Zespołu ds. Zarządzania Ruchem, działającego przy Wydziale Gospodarki Komunalnej, rozwiązanie to pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo na analizowanej ulicy, zwłaszcza jego niechronionych uczestników.

Mieszkańcy zwracają uwagę na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, w szczególności w sąsiedztwie boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

Straż Miejska przeprowadza na bieżąco kontrole w tym zakresie.

 

Wizyta Zastępcy Prezydenta ds. polityki gospodarczej Aleksandry Dulkiewicz w dzielnicy Nowy Port – w dniu 12.06.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA:

 1. 1.   Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
  1. a.  ul. Wyzwolenia (droga wewnętrzną od nr 33 do sklepu Biedronka)
 • Sprawdzenie możliwości podłączenia niedziałających lamp ulicznych

Oświetlenie trzeba stworzyć od nowa, co wiąże się z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i zadaniem inwestycyjnym. Oświetlenie zostanie ujęte w programie „Jaśniejszy Gdańsk”

 • Niebezpiecznie przechylona lampa uliczna ul. Wyzwolenia 33.

Przedmiotowy słup nie stanowi zagrożenia. Na słupie znajduje się okablowanie  najprawdopodobniej tv kablowej lub internetowe.

 • Utworzenie zatok postojowych w sąsiedztwie wiaty śmietnikowej przy bud. Wyzwolenia 33. A Z.U.P. Gozeta

Utworzenie  zatok  postojowych  i budowa chodnika  w  sąsiedztwie  wiaty śmietnikowej  przy bud. nr 33  zostały zrealizowane w sierpniu br.

 1. b.   ul. Na Zaspę przy bud. 18 (przy wyjściu z placu zabaw dla dzieci):
 • ustawienie barierki ochronnej

Barierki będą ustawione do końca 2017 r.

 • Ocena zasadności montażu progu zwalniającego 

Pomiary ruchu drogowego zostały wykonane, potwierdziły zasadność wykonania progu. Obecnie rozpoczęła się procedura przetargowa dotycząca realizacji w tej lokalizacji dwóch progów zwalniających - wyspowych. Przewidywany czas wykonania – do 30 listopada 2017 roku.

 • Sprawdzenie możliwości i dokonanie wyceny utwardzenia płytami Yomb parkingu przy Gdańskim Centrum Zdrowia

Parking będzie utwardzony do końca 2017 r.

 1. c.           ul. Wyzwolenia (od Marynarki Polskiej do ul. Starowiślnej) :
 • Pielęgnacyjne cięcie drzew w Parku Jordanowskim

Wykonano prace pielęgnacyjne w sierpniu br.

 • Przedstawienie Radzie Dzielnicy Nowy Port harmonogramu pielęgnacyjnego ciecia drzew w całej dzielnicy

ul. Wolności – usunięcie posuszu w całym ciągu ulicy – wykonano w lipcu br.

ul. Oliwska – usunięcie drzew martwych w pasie drogowym nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków. Interwencyjne prace wykonywane są na bieżąco.

 • Przeanalizowanie możliwości utworzenia drogi jednokierunkowej oraz możliwości parkowania po jednej jej stronie

Utworzenie na odcinku ul. Wyzwolenia ruchu jednokierunkowego i wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w rejonie cmentarza wpłynie negatywnie na warunki ruchu na sąsiadującym układzie drogowym. Poprowadzenie ruchu jednokierunkowego wiązałoby się z koniecznością znacznego nadkładania drogi aby wyjechać z obszaru. Ponadto, w wyniku zmian ruch wyjazdowy przeniósłby się na lokalny układ drogowy co jest niewskazane. Sam deficyt miejsc postojowych występuje głównie w okresie świątecznym, podczas zmożonego ruchu wynikającego z wizyt na cmentarzu. Utworzenie miejsc (dzięki ewentualnemu ruchowi jednokierunkowemu) dawałoby niewspółmiernie mało korzyści w porównaniu do negatywnych skutków wynikających z przeniesienia ruchu oraz długiego objazdu.

 • · Bieżące załatanie dziur w jezdni

W czerwcu br. została wykonana naprawa nawierzchni jezdni

 • Odmalowanie wszystkich oznakowań poziomych w całej dzielnicy Nowy Port znajdujących się poza Strefą Tempo 30

W czerwcu br. poziome znaki drogowe poza Strefą Tempo 30 zostały odnowione. Wprowadzono również zmiany organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Krasickiego – Oliwska - Wyzwolenia w ramach których nastąpiła korekta przebiegu drogi rowerowej. W pełni odnowiono na tym skrzyżowaniu oznakowanie poziome.

 • ·         „Siarkopol” Gdańsk S.A. – bardzo przykry zapach w porze nocnej (zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

W sprawie uciążliwej dla mieszkańców dzielnicy Nowy Port emisji substancji zapachowych, źródłem których jest eksploatacja instalacji zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa "Siarkopol" Gdańsk S.A. przy ul. mjr H. Sucharskiego 12 w Gdańsku, zostało sporządzone i przekazane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pismo do wykorzystania zgodnie z kompetencją tego organu.

 • Uciążliwa dla mieszkańców dzielnicy Nowy Port  działalność gospodarcza prowadzona przez ZUP GOZETA Sp. z o.o. przy ul. Wyzwolenia 35.

19 czerwca 2017 r. pracownicy Wydziału Środowiska przeprowadzili interwencyjne (bez zawiadomienia) terenowe czynności kontrolne pod wskazanym adresem. W trakcie kontroli ustalono, że działalność gospodarcza polegająca na gospodarowaniu odpadami prowadzona jest przez firmę „BROMIX” S.J. Kaszuba Mirosław, Kaszuba Sławomir, a nie firmę ZUP GOZETA Sp. z o.o. Potwierdzono nieprawidłowość polegającą na magazynowaniu kilku kontenerów zbiorczych wypełnionych odpadami pochodzącymi między innymi z czyszczenia plaż, które prawdopodobnie były źródłem uciążliwości zapachowych zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców. Wobec powyższego zobligowano prowadzącego działalność do usunięcia naruszeń poprzez przekazanie zmagazynowanych odpadów do np. Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku - Szadółkach z terminem wykonania do dnia 21 czerwca 2017 r. Rejon ul. Wyzwolenia 35 w Nowym Porcie został objęty dozorem w celu nadzorowania prowadzonych prac związanych z usuwaniem kontenerów z odpadami. 31 sierpnia 2017 r. pracownik Wydziału Środowiska przeprowadził kontrolę sprawdzającą w trakcie której nie stwierdził nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami na terenie nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 35 w Gdańsku Nowy Port.

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY NOWY PORT

21 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte       w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia 8

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Komunalnej:

 • Trasa tramwaju nr 7

Obecnie, ze względu na trwającą budowę Forum Gdańsk i układu drogowego wokół niego, tramwaj ten nie kursuje ul. Jana z Kolna, ale – tymczasowo - al. Zwycięstwa, skręcając przy Operze Bałtyckiej. To rozwiązanie już kilka miesięcy temu przypadło do gustu mieszkańcom. Zarząd Transportu Miejskiego obecnie prowadzi badania obciążenia tej trasy, ponieważ mieszkańcy Łostowic i Ujeściska nie chcą, by tramwaj linii nr 7 jeździł w ten sposób na stałe. Jeśli okaże się, że obłożenie obecnej trasy jest duże, to zostanie ona utrzymana.

 • Plac Wolności – ławki postawione w miejscach, których nie akceptują mieszkańcy

W czerwcu br. ławki przestawiono zgodnie z ustaleniami.

 • Na Zaspę (vis a vis budynku nr 20) - zaśmiecenie gruzem - zidentyfikowanie właściciela z wnioskiem o uprzątnięcie.

Teren położony naprzeciwko posesji przy ul. Na Zaspę 20 został uporządkowany w lipcu br. Pojemniki na odpady ustawiono na utwardzonej części działki nieopodal trzepaka, a gruz wywieziono.

 • Hałas z eksploatacji torów przy wyjeździe z zajezdni (tory na odcinku ul. Wolności do zajezdni tramwajowej)

Tory w przedmiotowej lokalizacji poddawane są stałym przeglądom i ocenie stanu technicznego. W związku z lokalizacją rozjazdów torowych obowiązuje tam ograniczenie prędkości dla pojazdów szynowych do15 km/h, a w ramach napraw bieżących likwidowane są usterki stwierdzone w torze tj. pęknięcia szyn i uszkodzone złącza najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Remont infrastruktury tramwajowej w przedmiotowym rejonie jest uwzględniony w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV zadania inwestycyjnego współfinansowanego z funduszy UE. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków UE.

 

 • Funkcjonowanie programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia – Wolności – Góreckiego

 

W chwili obecnej Zespół ds. Zarządzania Ruchem analizuje możliwość wyłączenia przedmiotowej sygnalizacji świetlnej z jednoczesnym zastosowaniem elementów uspokajających ruch, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zależności od możliwości zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wyłączeniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.

 

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej:

 • Zmniejszenie hałasu na ul. Wyzwolenia

GZDiZ poinformował, że przygotowany został projekt dotyczący modernizacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku Wyzwolenia 51. Projekt
na przedmiotowym przejściu zakłada utworzenie programów sygnalizacji świetlnej, których celem nadrzędnym będzie priorytet dla pieszych, co jednocześnie wpłynie
na brak możliwości rozwijania dużych prędkości na przedmiotowej ulicy oraz pośrednio na hałas tych pojazdów. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie jest możliwe, w chwili obecnej, określenie dokładnego terminu realizacji ww. zmian.

 • Mieszkanka postulowała o stworzenie przeprawy promowej z Nowego Portu na Westerplatte lub do Twierdzy Wisłoujście. Zgłoszono także zbyt małą ilość połączeń komunikacją miejską, szczególnie weekendowych zarówno do centrum miasta jak i na Westerplatte.

GZDiZ poinformował, że Prom Wisłoujście zapewniał przeprawę przez Martwą Wisłę dla pieszych, rowerzystów, samochodów osobowych i ciężarowych oraz autobusów. Przeprawa działała w porze dziennej (w godz. Od 6:00 do 18:30) w dni robocze, w sezonie również w dni wolne od pracy. Średnia częstotliwość kursowania promu była na poziomie co 30 minut. Po zbudowaniu tunelu pod Martwą Wisłą, łączącego bezpośrednio Trasę Słowackiego z Trasą Sucharskiego, gdy ruch kołowy (samochody osobowe, ciężarowe i autobusy) samoistnie został przekierowany do tunelu pod Martwą Wisłą, nastąpił drastyczny spadek korzystających z przeprawy promowej. Również rowerzyści zaczęli korzystać z linii autobusowych 158 i 258. Wpływ z biletów za korzystanie z promu był znikomy w stosunku do poniesionych kosztów (1,19%). Ostatecznie przeprawa promowa została zlikwidowana z dniem 31 maja 2016 r. Autobusy linii nr 158 kursują do 40 razy dziennie w godzinach od 5:08 do 22:49. Natomiast autobusy linii nr 258 kursują do 27 razy dziennie w godzinach od 6:01 do 18:36. Należy zaznaczyć, że linia autobusowa nr 258 jest dedykowana rowerzystom, funkcjonuje wahadłowo na trasie Stadion Energa Gdańsk – tunel – Węzeł Ku Ujściu we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością dostosowaną do istniejącego zapotrzebowania na utrzymanie ciągłości ruchu pieszo – rowerowego pod Martwą Wisłą. Autobusy obsługujące linię nr 258 są przystosowane do przewozu większej liczby rowerów: 6 zamontowanych na specjalnych wieszakach i dodatkowo opcjonalnie 2 rowery stojące, jeżeli jest wystarczająco miejsca. Ponadto pod koniec maja 2017 r. miejski przewoźnik Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. uruchomił dodatkową ofertę dla rowerzystów chcących przedostać się na drugi brzeg Wisły. Do autobusu obsługującego linię nr 258 doczepiono specjalną przyczepę do transportu 20 rowerów. Ewentualne, ponowne uruchomienie połączenia promowego należy rozpatrywać łącznie z już funkcjonującym połączeniem brzegów Martwej Wisły realizowanym autobusami linii nr 158 i 258.

Roczne koszty funkcjonowania autobusowej linii nr 258 oraz linii nr 158 przez odcinek tunelowy kształtują się na poziomie 900 000 zł netto.

W przypadku uruchomienia pieszo – rowerowego połączenia  promowego z Nowego Portu na półwysep Westerplatte, powyższe wydatki poniesione na komunikację miejską należałoby powiększyć o koszty funkcjonowania promu.

Zakładając, że świadczenie usług żeglugi pasażerskiej w formie przeprawy promowej realizowane będzie przez wybranego w przetargu publicznym wykonawcę należy liczyć się z poniesieniem nakładów finansowych na poziomie od 2 500 zł do 4 000 zł dziennie. Nie mniejsze nakłady finansowe potrzebne będą na uruchomienie przeprawy promowej w zakresie własnym tj. zakup promu pieszo – rowerowego łącznie z pełnymi kosztami jego eksploatacji. W zależności od wartości nowego promu (od 1 do 3 mln. zł) koszty utrzymania przeprawy promowej w tym wariancie oscylować mogą od 2 500 zł do 3 500 zł dziennie. Dodatkowo, miasto Gdańsk poniesie koszty związane z dostosowaniem obecnej infrastruktury przeprawy promowej do cumowania promu o mniejszych gabarytach.

W związku z powyższym aktualnie nie przewiduje się uruchomienia połączenia promowego z Nowego Portu na półwysep Westerplatte czy do Twierdzy Wisłoujście, jako dodatkowy sposób przeprawy przez Wisłę.

Komunikacja miejska realizuje swoje zadania pod kątem transportu zbiorowego, który działa w oparciu o zasady ekonomicznego gospodarowania dostępnymi zasobami (środki finansowe, liczba taboru, poziom dochodowości linii etc.). Z tych względów (w szczególności: brak dostępnego taboru tramwajowego) w najbliższym czasie nie ma możliwości zwiększenia liczby połączeń komunikacją miejską do centrum miasta, jak i na Westerplatte.

 

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej:

 • W Nowym Porcie szkoły słabo wypadły w rankingach zdawalności uczniów z klasy do klasy – czy są dodatkowe programy edukacyjne wspomagające uczniów i czy będą realizowane w szkołach w Nowym Porcie

Podejmowane są następujące działania dotyczące uczniów niepromowanych do następnej klasy:

1.    W bieżącym roku szkolnym w IV LO w Gdańsku  na 299 uczniów było 6 osób powtarzających klasę.
2.    Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/17 wyniosła 93 %.
3.    Osoby które nie odnoszą zadawalających wyników w nauce objęte  są pomocą wychowawcy i pedagoga.
4.    Wszyscy uczniowie mający problemy w nauce korzystają z bezpłatnej systematycznej pomocy nauczyciela matematyki – wolontariusza. Pomoc udzielana jest także w trakcie wakacji aby przygotować ucznia do egzaminu poprawkowego. Pomoc ta oferowana jest nadal w ilości 2 godzin zajęć tygodniowo dla obecnych uczniów.
5.    Dodatkowo wszyscy nauczyciele wyrazili chęć i  realizują  po 2 godziny tygodniowo zajęć dydaktycznych lub wyrównawczych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i indywidualizowania procesu dydaktycznego.
6.    Systematycznie korzystanie z pomocy poradni PPP nr 7 i na terenie szkoły organizowany jest 2 razy w miesiącu dyżur psychologa, z pomocy mogą korzystać zarówno uczniowie jak i rodzice.

W trakcie roku szkolnego w IV LO w Gdańsku podjęto wiele działań innowacyjnych w celu rozwijania umiejętności uczniów i zaspakajania ich potrzeb. Należą do nich następujące projekty:

1.    Projekt unijny „ Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” w ramach którego realizowane są moduły:
•    Koła pierwszej pomocy przedmedycznej – HOPR, w ramach zajęć tworzone jest szkolne koło i uczniowie pozyskują wiedzę na temat pierwszej pomocy (15 os.);
•    Szkolne koło – MEDIA CUBE- projekt w ramach którego uczniowie uczą się podstaw dziennikarstwa;
•    Energia wokół nas- projekt z zakresu fizyki i chemii pogłębiający wiedzę uczniów w tym zakresie (30os.);
2.    Projekt profilaktyczny – Klub Wnęka – trwa nieprzerwanie od 2000r., zajęcia z elementami socjoterapii skierowane do uczniów z różnych grup ryzyka, w ramach zajęć realizowana jest także pomoc bezpłatna  w nauce, w trakcie zajęć uczniowie mogą zjeść posiłek (w ramach współpracy z GCPU) ,(20os);
3.    PassPort – klub młodzieżowy rozwijający zainteresowania uczniów, zajęcia IMPRO z profesjonalnym trenerem, w ubiegłym roku zajęcia filmowe i taneczne z Maciejem Florkiem  ( w ramach współpracy z GCPU), (20os.);
4.    Zajęcia sportowe w ramach współpracy z GOKF – piłka siatkowa, (15os);
5.    Zespół muzyczny GeniusLOci- organizuje występy dla uczniów, rodziców i mieszkańców dzielnicy (10 os);
6.    Ogólnopolski projekt profilaktyczny „ Cyfrowo bezpieczni” skierowany do młodzieży, nauczycieli, rodziców, na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych

(30os);
7.    Wraz ze „Stowarzyszeniem 1800” – stworzono grupę organizacji działających na terenie Nowego Portu na rzecz bezpieczeństwa;
8.    Szkoła realizuje programy i przeprowadza akcje profilaktyczne: akcja honorowego krwiodawstwa ( przyjeżdża do szkoły krwiobus raz w roku), akcje rejestracji dawców szpiku kostnego, profilaktykę raka piersi i raka prostaty

 • Z uwagi na specyfikę szkoły tj. klasy mundurowe i zainteresowania uczniów realizowane są na terenie placówki następujące Innowacje:                                                                                
  1.    Innowacja chemiczna i biologiczna realizowana w klasie SG i ratownictwa medycznego;
  2.    Innowacja ekonomiczna realizowana w klasie celno-podatkowej;
  3.    Innowacja matematyczna i informatyczna realizowana w klasie wojskowej-lotniczej;
  4.    Innowacja geograficzna realizowana w klasie SG;
  5.    Dodatkowo uczniowie realizują po 2 godziny zajęć z funkcjonariuszami patronackich służb, realizują zajęcia musztry, samoobrony, taktyk i technik interwencji.
 • dot. Gimnazjum nr 34 w Gdańsku (ZSO nr 5):
 • W roku szkolnym 2016/2017 decyzją Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 34 w Gdańsku do klasy programowo wyższej nie otrzymało promocji 12 uczniów, co stanowi 9,4% wszystkich spośród 128 uczniów Gimnazjum nr 34, promowanych jest 91%.
  Nadmienić należy, iż normą w naszej placówce jest tworzenie tzw. „rankingu na wejście”, który daje informację na temat dotychczasowych wyników edukacyjnych uczniów, którzy rozpoczynają naukę w tej szkole.
  Wyżej wymienieni uczniowie w poprzednim etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) osiągali bardzo niskie wyniki edukacyjne (usytuowane na poziomie 2 Stanina).
  W Gimnazjum nr 34 podjęto wiele działań wspierających i pomocnych dla uczniów, aby przezwyciężać bariery.
  Uczniowie zostali objęci pomocą pedagoga szkolnego oraz psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7.
  Realizowany był w roku szkolnym 2016/2017 i kontynuowane są w roku bieżącym zajęcia dodatkowe w ramach Europejskiego Projektu RPO województwa pomorskiego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” (m.in. zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki).
  W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu RPO realizowane będą zajęcia terapii pedagogicznej i psychologicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe wyrównujące braki i rozwijające możliwości uczniów z poszczególnych przedmiotów realizowane przez nauczycieli.
  Dodatkowo placówka współpracuje z instytucjami, które w porozumieniu ze szkołą urozmaicają ofertę edukacyjną:
  - regularne, cykliczne zajęcia z musztry paradnej i prewencji realizowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
  – Stowarzyszeniem 1800 , które prowadzi m.in. zajęcia pomocnicze z wielu przedmiotów dla mieszkańców dzielnicy, w tym uczniów Gimnazjum nr 34,
  - Akademią Dynamicznej Tożsamości – zajęcia dla uczniów i nauczycieli,
  - Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień – zajęcia dla uczniów w ramach klubu „Wnęka”,
  - Fundacją LOTTO Milion marzeń dla młodzieży gimnazjalnej – projekt „Kumulacja aktywności”. 
 • Szkoła Podstawowa nr 55 oprócz zajeć programowych prowadzi dla uczniów:

- zajęcia wyrównawcze (klasy I-III),

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- realizacja projektu unijnego (A.Kulik)

 

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej:

·         Poruszono kwestię inwestycji zrealizowanych z Budżetu Obywatelskiego powstałych na terenach placówek oświatowych (ZSO Nr 5), które są udostępniane mieszkańcom najpóźniej do godz. 19:30. Spora część osób chętnie skorzystałaby z tych obiektów wieczorami, po skończonej pracy.

Inwestycje są dostępne dla uczniów i mieszkańców dzielnicy oraz pozostałych chętnych do godziny 22:00. W tym czasie otwarte są również bramy wjazdowe do szkoły oraz dostępne są miejsca parkingowe. Cały obiekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do godziny 16:00 realizowane są zajęcia według planów lekcyjnych klas. Po godzinie 16.00 korzystają z niego dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy dzielnicy. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdańsku jest szkołą, która bardzo wyraźnie pragnie identyfikować się ze swoim środowiskiem lokalnym i chce być postrzegany jako integralna część dzielnicy Nowy Port, dlatego deklaruje dostępność obiektów szkolnych na ich potrzeby.

 

***