Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Młyniska w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Młyniska – to już 65. obywatelskie spotkanie Pana Prezydenta.

A
A

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY – spacer z udziałem Pana Prezydenta po dzielnicy Młyniska z udziałem współpracowników, Radnych Miasta Gdańska i Radnych Dzielnicy Młyniska odbył się w dniu 24 stycznia 2017 r..

PODJĘTE ZOBOWIĄZANIA:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

1. Doświetlenie terenu dojścia do Stadionu Polonia od ul. Twardej (pomiędzy budynkami 2a i 3a).

a. Do ENERGA Oświetlenie zostało skierowane zapytanie o możliwość dowieszenia oprawy oświetleniowej w ciągu ul. Twardej, skierowanej w stronę dojścia do Stadionu. Doświetlenie całego dojścia jest zadaniem inwestycyjnym wymagającym projektu budowlanego i budowy.

2. Przeanalizować organizację ruchu w rejonie budynków przy ul. Marynarki Polskiej 138.

a. Po przeprowadzeniu wizji w rejonie budynku przy ul. Marynarki Polskiej 138 oraz po rozmowie z mieszkańcami dzielnicy Młyniska nie stwierdzono błędów w istniejącej organizacji ruchu. GZDiZ zaobserwował natomiast problem dotyczący widoczności w analizowanym obszarze w postaci znaczącego jego ograniczenia co wpływa na bezpieczeństwo pieszych. W związku z powyższym GZDiZ podjął działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa we wspomnianym rejonie - polegające na poprawie widoczności.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku / Zarząd Transportu Miejskiego

1. Przeanalizować techniczne możliwości uruchomienia tramwaju kursującego do szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez al. Zwycięstwa.

a. Linia tramwajowa w tej relacji została uruchomiona - tramwaj nr 7 (Nowy Port – Letnica – Kliniczna - al. Zwycięstwa – Łostowice), na razie jako linia zastępcza.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku / Gdańskie Wody Sp. z o.o.

1. Przeanalizować możliwość wykonania remontu ul. Chwaszczyńskiej i Okrąg wraz z ich odwodnieniem.

a. Remont przedmiotowych ulic został uwzględniony w Programie Modernizacji Ulic w Gdańsku (odpowiednio na pozycjach nr 520 i 135). Tempo modernizacji ulic uwzględnionych w ww. programie jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w Mieście. Aktualnie (po wykonanym przeglądzie ulic) stwierdzono, iż stan techniczny nawierzchni jezdni przedmiotowych ulic jest dostateczny i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Wiosną br. po ustąpieniu warunków zimowych zostanie wykonany ponowny przegląd tych ulic i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń w nawierzchni jezdni mogących powodować nadmierny dyskomfort użytkowników lub stanowić potencjalne zagrożenie ich bezpieczeństwa zostaną wykonane naprawy. Ponadto ustalono, że ul. Okrąg jest wyposażona w system kanalizacji deszczowej pozwalającej na odbiór wód opadowych podczas normatywnych opadów deszczu. Odwodnienie ul. Chwaszczyńskiej odbywa się poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Twardej.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

1. Uporządkować teren znajdujący się pomiędzy ogrodzeniem Stadionu Polonia, a rurami elektrociepłowni (dojazd od ul. Twardej – pomiędzy budynkami 2a i 3a) ze śmieci i połamanych drzew.

a. Teren został uporządkowany z zalegających śmieci w dniu 01.03.2017 r. Połamane gałęzie zostaną usunięte z przedmiotowego terenu niezwłocznie po podstawieniu zamówionego przez GZNK SZB kontenera na odpady zielone.

Wydział Skarbu

1. ul. M. Reja 36A - sprawdzić stan prawny nieruchomości.

a. Nieruchomość zabudowana - pawilon handlowo–usługowy, w budynku 3 lokale; własność - osoby fizyczne.

  • dz. nr 321/3, pow. 43 m2 obr. 58; KW GD1G/00093552/5.
  • dz. nr 321/2, pow. 46 m2 , obr. 58; KW GD1G/00091110/1.
  • dz. nr 321/1, pow. 91 m2 , obr. 58; KW GD1G/00053912/5.

2. Rejon ul. M. Reja i Marynarki Polskiej (teren pawilonów handlowych i skweru im. Arkadiusza „Arama” Rybickiego) – sprawdzić czy planowana jest sprzedaż lub dzierżawa ww. terenu.

a. W oparciu o Wykaz Prowadzonych Spraw Sprzedaży Lokali Użytkowych na rzecz Najemcy (stan na dzień 31.01.2017 r.) ustalono, że:

  • ul. Marynarki Polskiej 132 - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (pawilon) dz. nr 330/25, pow.605 m2, obr. 58, KW GD1G/0011996/3. Współwłaściciel w udziale 57/100 – GMG. W budynku znajduje się 8 lokali użytkowych o łącznej pow. użytkowej: 519,40 m2 (lokale komunalne : 4 szt.; lokale wykupione: 4 szt.). Wniosek o wykup lokalu złożył najemca lokalu - prowadzący firmę : „RUBEN” Spółka z o.o. z siedzibą w Kamienicy Królewskiej, ul. Królewska 34. W lokalu użytkowym o pow. 76,29 m2 prowadzona jest działalność fryzjersko – kosmetyczna. Pan Prezydent Piotr Grzelak wyraził zgodę na sprzedaż lokalu. Sprawa znajduje się na etapie wydania zaświadczenia o samodzielności – WGK w/m.
  • ul. Mikołaja Reja 34 B –nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (pawilon) dz. nr 330/45, pow. 380 m2, obr. 58, KW GD1G/00097177/0; Właściciel: GMG. W budynku znajdują się 3 lokale użytkowe o łącznej pow. 322,59 m2 , pozostające w zasobach komunalnych GMG. Wniosek o wykup lokalu użytkowego złożyli najemcy, prowadzący działalność usługową: Zakład Zawiesi i Systemów Podnoszenia s.c. Wystąpiono do GZNK z wnioskiem o sporządzenie raportu w zakresie możliwości sprzedaży w/w nieruchomości – lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

3. ul. M. Reja - wystąpić o wpis do księgi wieczystej służebności przejazdu przez drogę należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno i prowadzącą do ZUS Orzecznictwo oraz Szkoły Podstawowej nr 69 – ul. M. Reja została zamknięta na wysokości budynku nr 24.

a. Odnosząc się do kwestii służebności ustanowienia służebności Gmina Gdańsk nie ma podstaw do wystąpienia o ustanowienia służebności drogi koniecznej. Może wystąpić z tym wnioskiem ZUS. Ponadto postępowanie toczyłoby się przeciwko wspólnotom mieszkaniowym i Spółdzielni gdzie byłoby kilkudziesięciu lub nawet kilkuset uczestników i w związku z tym osiągnięcie pozytywnego rezultatu byłoby problematyczne.

Wydział Urbanistyki i Architektury / Biuro Rozwoju Gdańska:

1. Rejon ul. M. Reja i Marynarki Polskiej (teren pawilonów handlowych i skweru m. Arkadiusza „Arama” Rybickiego) – jaki jest MPZP dla ww. terenu oraz czy planowane jest procedowanie ew. zmian.

a. Teren wskazanych pawilonów i skweru objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Młyniska - Letnica, dla którego ustalono w przywołanym planie przeznaczenie usługowe. W harmonogramie prac planistycznych BRG na rok 2017 nie jest ujęte przystąpienie do sporządzania "nowego" planu dla przedmiotowego terenu oraz nie wpłynęły jak dotąd żadne wnioski o zmianę planu. Z rejonu osiedla "Zielony Trójkąt" planowane jest w roku 2017 jedynie przystąpienie do zmiany planu miejscowego dla terenów zieleni wzdłuż potoku Strzyża celem zmiany przeznaczenia z zieleni chronionej niedostępnej dla ludności na dostępną zieleń publiczną.

Wydział Programów Rozwojowych:

1. Przeanalizować możliwość wykonania remontu ul. Twardej w 2018 r. – analiza wariantów wraz z kosztorysem.

a. Wariant I – długość całości odcinka drogi 575 mb, zakres: wymiana nawierzchni asfaltowej z podbudową

Etap I od ul. Marynarki Polskiej do Chwaszczyńskiej - jezdnia + chodnik jednostronny –koszt szacunkowy 656 250,00 zł;

Etap I od ul. Marynarki Polskiej do Chwaszczyńskiej - jezdnia + chodnik obustronny – koszt szacunkowy 750 000,00 zł;

Etap II od ul. Chwaszczyńskiej do Swojskiej - jezdnia + chodnik jednostronny – koszt szacunkowy 853 125,00 zł;

Etap II od ul. Chwaszczyńskiej do Swojskiej - jezdnia + chodnik obustronny – koszt szacunkowy 975 000,00 zł.

Razem Wariant I:

-jezdnia + chodnik jednostronny – koszt szacunkowy 1 509 375,00 zł,

-jezdnia + chodnik obustronny – koszt szacunkowy 1 725 000,00 zł.

Wariant II - długość całości odcinka drogi 575 mb, zakres: wymiana nawierzchni asfaltowej z podbudową i kanalizacją deszczową.

Etap I od ul. Marynarki Polskiej do Chwaszczyńskiej - jezdnia + chodnik jednostronny – koszt szacunkowy 887 250,00 zł;

Etap I od ul. Marynarki Polskiej do Chwaszczyńskiej - jezdnia + chodnik obustronny – koszt szacunkowy 981 000,00 zł;

Etap II od ul. Chwaszczyńskiej do Swojskiej - jezdnia + chodnik jednostronny – koszt szacunkowy 1 153 425,00 zł

Etap II od ul. Chwaszczyńskiej do Swojskiej - jezdnia + chodnik obustronny – koszt szacunkowy 1 275 300,00 zł.

Razem Wariant II:

-jezdnia + chodnik jednostronny + kanalizacja deszczowa – koszt szacunkowy 2 040 675,00 zł,

-jezdnia + chodnik obustronny + kanalizacja deszczowa – koszt szacunkowy 2 256 300,00 zł.

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY MŁYNISKA – odbyły się w dniu 19 stycznia 2017 r. udział w nich wzięli udział liderzy społeczności lokalnej, urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz Radna Miasta Gdańska.

PORUSZONE KWESTIE:

Mieszkańcy zgłosili potrzebę powiększenia parkingu znajdującego się przy Zespole Szkół Energetycznych w kierunku ul. Marynarki Polskiej. GZDiZ przeanalizuje możliwość realizacji tego przedsięwzięcia. Postara się również dostosować częstotliwość odśnieżania zimą m.in. Skweru im. Arama Rybickiego oraz utrzymania zieleni latem. Dodatkowo zostanie przeanalizowana możliwość ustawienia koszy na śmieci w ciągu ul. Reja – od torów kolejowych do ul. Marynarki Polskiej.

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY MŁYNISKA.

Spotkanie odbyło się 1 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Energetycznych. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Młyniska w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego.

Wyróżnienie otrzymała: Pani Iwona Zając - artystka, działaczka społeczna, w swojej twórczości podejmuje problematykę społeczną i feministyczną. Często bohaterem swych prac czyni siebie samą lub swoich przyjaciół. Od 2000 roku zajmuje się malarstwem ściennym. Swoje muralesy pokazywała w Polsce i za granicą. Do najbardziej znanych jej projektów należy „Stocznia” - seria szablonów na zewnętrznych murach Stoczni Gdańskiej, zawierających opowieści stoczniowców związane z ich życiem i pracą. Od lat współpracuje z instytucjami oraz organizacjami społecznymi jako niezależna koordynatorka edukacyjnych projektów artystycznych. W 2008 roku została nominowana na Gdańszczanina Roku. W 2009 roku Program Trzeci Polskiego Radia przyznał jej Trójkowy Znak Jakości, a w 2010 roku nominował w kategorii Kulturysta Roku. Jest wielokrotną laureatką Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz Stypendium dla Twórców Kultury ufundowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była laureatką Sztormów Roku 2010 Trójmiejskiej Gazety Wyborczej jako najlepszy twórca w kategorii sztuki plastyczne, nominowana do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2010.

Po zakończeniu pierwszej części spotkania mieszkańcy zostali zaproszeni na drugą jego część, czyli spotkania z Zastępcami Prezydenta. Każdy z Zastępców odpowiadał na pytania i rozwiewał wątpliwości mieszkańców. Poniżej odpowiedzi na te pytania, na które nie udało się udzielić odpowiedzi podczas wspólnych rozmów.

PORUSZONE KWESTIE:

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

1. Jaki jest plan zabudowy terenu w okolicy bloku nr 4 naprzeciwko Zielonego Trójkąta. Kilka lat temu otrzymaliśmy pismo z informacją o planie wybudowania w tej lokalizacji parkingu wielopoziomowego oraz biurowca.

a. Występował inwestor z takim wnioskiem 5lat temu, ale nie otrzymał zgody.

2. Czy dzielnica Młyniska przewidziana jest w procesie rewitalizacji?

a. Dzielnica Młyniska nie jest przewidziana w procesie rewitalizacji. Gmina Miasta Gdańska po szeregu analiz podjęła uchwałę, która przewiduje, że następujące 4 dzielnice są przewidziane w gdańskim programie rewitalizacji: Nowy Port, Dolne Miasto i Stare Przedmieście, Biskupia Górka i Orunia Dolna. Oprócz tego są jeszcze tak zwane dzielnice zdegradowane, ale nie funkcjonują one w procesie rewitalizacji natomiast mogą w nich być podejmowane różne działania.

Andrzej Bojanowski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

1. Czy istnieje możliwość zmiany planów zagospodarowania przestrzennego?

a. Uchwalony już plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie pozostanie bez zmian. Warto jednak szukać inwestorów, którzy będą chcieli poprawiać rzeczywisty wizerunek tego obszaru. Dobrym przykładem jest ul. Swojska, gdzie firmy partycypowały w kosztach inwestycyjnych. To, że kiedyś w miejscu biurowca była ślizgawka i korty tenisowe to stan nie do odtworzenia. Teraz jest tendencja do łączenia funkcji, aby się nie przemieszczać. Na samym stadionie nic się nie szykuje. Teren jest w gestii Wojewody.

Piotr Grzelak - Z-cy Prezydenta ds. polityki komunalnej:

1. Monitoring w tunelu w okolicy ul. Okrąg - przejście bardzo niebezpieczne. Mieszkańcy od 10 lat starają się o zainstalowanie monitoringu w tym miejscu.

a. Zadanie budowy monitoringu (Pętla Kliniczna - na drogach przejścia do tramwaju) decyzją Prezydenta uzyskało aprobatę na finansowanie w roku 2017, w marcu w ramach zmiany ustawy budżetowej temat zostanie przedstawiony na sesji RMG. WBiZK UMG w najbliższym czasie rozpocznie rozmowy z Radą Dzielnicy Młyniska i z Policją na temat najlepszej lokalizacji kamer na drodze dojścia do przystanków.

2. Brak bezpiecznego dojścia do Zespołu Szkół Energetycznych (chodnik wzdłuż Strzyży od strony szkoły obok Instytutu).

a. GZDiZ analizuje możliwość wykonania chodnika.

3. Brak remontów chodników od wielu lat, czy jest plan ich modernizacji?

a. Temat został poruszony podczas spaceru Prezydenta po dzielnicy. Zgodnie z ustaleniami na wiosnę GZDiZ wspólnie z przedstawicielami Rady Dzielnicy zorganizuje obchód po dzielnicy, podczas którego zostanie przeanalizowana możliwość wyremontowania niektórych chodników.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA W DZIELNICY MŁYNISKA – zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska po zakończeniu całego cyklu spotkań w danej dzielnicy sporządzany jest raport podsumowujący. Treść jego prezentuje Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej p. Piotr Grzelak.

Spotkanie podsumowujące działania w dzielnicy Młyniska odbyło się w dniu 15 marca 2017 r. do udziału w nim zostali zaproszeni Radni Miasta Gdańska z okręgu wyborczego nr 4 oraz Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy i Przewodniczący Rady Dzielnicy Młyniska.

Podczas spotkania zostały zgłoszone następujące wnioski:

1. Utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie budynków przy ul. Marynarki Polskiej 138 – prośba odnosi się do poczynionych analiz ruchu w tym rejonie (Zobowiązania po spacerze PMG – GZDiZ; pkt. 2)

a. Zgodnie z poleceniem Z-cy Prezydenta p. Piotra Grzelaka wniosek zostanie przekazany do realizacji GZDiZ z prośbą o nawiązanie współpracy w tym temacie z Radą Dzielnicy Młyniska oraz z p. Emilią Lodzińską Radną Miasta Gdańska.

2. Wyjaśnienie dlaczego projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 nie został dokończony. Projekt pn.: „Skwer im. Arkadiusza Arama Rybickiego” zakładał poza pracami związanymi z remontem i uświetnieniem terenu również montaż 2 kamer monitoringu. Kamery do dziś nie zostały zamontowane.

a. Zgodnie z poleceniem Z-cy Prezydenta p. Piotra Grzelaka zapytanie zostanie przekazany do DRMG. Odpowiedź zostanie udzielona Radzie Dzielnicy.

Ponadto w związku z przygotowaną przez Wydział Programów Rozwojowych analizą możliwości wykonania remontu ul. Twardej wraz z kosztorysem – Pana Prezydent Grzelak polecił GZDiZ ująć w Programie Modernizacji Dróg powyższy remont. Według szacunkowych informacji ewentualny termin realizacji zadania przypada na lata 2019/2020. Do Programu Modernizacji Chodników zostanie wpisany również ciąg pieszy wzdłuż Strzyży od strony Zespołu Szkół Energetycznych obok Instytutu Energetyki.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***