Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Matarnia w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Matarnia – to już 63. obywatelskie spotkanie Pana Prezydenta.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia 2017 r.Data publikacji: 22 grudnia 2016 r.

WIZYTA Z-CY PREZYDENTA W DZIELNICY - spacer z udziałem Z-ca Prezydenta p. Piotra Grzelaka po dzielnicy Matarnia z udziałem współpracowników przedstawicieli Rady Dzielnicy Matarnia odbył się w dniu 12 października 2016 r.

ZOBOWIĄZANIA:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

1. Wpisać do Programu Modernizacji Chodników na 2019 r. budowę chodnika wzdłuż ul. Radiowej, w tym na wysokości przejścia przez tory kolejowe;

1.1. Ulica Radiowa zostanie uwzględniona w Programie Modernizacji Chodników na 2019 rok.

2. ul. Radarowa/Radiowa –oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz przeanalizować sytuację drogową przy ul. Radarowej 26 (przy Szkole Podstawowej nr 82), zweryfikować możliwość poszerzenia ulicy i utworzenia przejść dla pieszych z azylem;

2.1. W okresie zimowym na ul. Radarowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 82 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przeprowadzi automatyczne pomiary prędkości i natężenia ruchu drogowego wraz z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów. Wyniki badań pozwolą na obiektywna ocenę sytuacji i będą podstawą do podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia zmian w rozwiązaniach uspokojenia ruchu w przedmiotowym rejonie. Po przeprowadzeniu pomiarów zostanie przygotowana koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkoły z uwzględnieniem przejść dla pieszych i przedstawiona zostanie Radzie Dzielnicy Matarnia do zaopiniowania.

3. Budowa chodnika przy ul. Radarowej na odcinku od ul. Astronautów do ul. Słowackiego – wpisana do Programu Modernizacji Chodników na 2019 r.; Zweryfikować drzewostan przy pasie drogowym ul. Radarowej, na odcinku pomiędzy ul. Astronautów, a ul. Zenitową.

3.1. Ulica Radarowa zostanie uwzględniona w Programie Modernizacji Chodników na 2019 rok.

3.2. Drzewostan przyulicznym to: jesiony wyniosłe w wieku do 40 lat - 16 szt., topole euroamerykańskie w wieku ok. 40 lat - 5 szt., śliwa ałycza w wieku ok. 10 lat - 1 szt., lipy drobnolistne w wieku ok. 55 lat - 2 szt. Przedmiotowy drzewostan, jako całość, posiada niską wartość wynikającą ze złego stanu zdrowotnego i technicznego większości tworzących go drzew. Jako drzewo cenne ocenić można tylko jeden z egzemplarzy lipy drobnolistnej. Ewentualne wycięcie przedmiotowych drzew związane z budową chodnika, a nie przebudową ulicy, wymagać będzie uzyskania decyzji administracyjnej na ich usunięcie. Przygotowanie stosownego wniosku możliwe będzie po ostatecznym określeniu przebiegu planowanego chodnika. Nadmienić należy, że wniosek o usunięcie drzew, w związku z planowaną inwestycją, zawierać musi m.in. projekt nasadzeń zastępczych, który powinien być integralną częścią projektu budowy chodnika przy ul. Radarowej.

4. ul. Podchorążych – utworzenie chodnika wraz z wytyczeniem zatok parkingowych w 2019 r. Dodatkowo, do przeanalizowania: utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości boiska sportowego/siłowni zewnętrznej oraz utworzenie prawoskrętu z ul. Podchorążych w ul. Słowackiego (skrzyżowanie z ul. Budowlanych);

4.1. Ulica Podchorążych zostanie uwzględniona w Programie Modernizacji Chodników na 2019 rok wraz z wykonaniem zatok postojowych wzdłuż zmodernizowanego chodnika.

4.2. Wniosek o wyznaczanie przejścia dla pieszych nie może zostać przyjęty do realizacji. Uzasadnienie: ul. Podchorążych jest drogą klasy dojazdowej, służy miejscowym potrzebom, została objęta strefą skrzyżowań równorzędnych i ograniczonej prędkości do 30km/h. Ponadto w ciągu przedmiotowej ulicy zostały zastosowane fizyczne środki uspokojenia ruchu drogowego wymuszające na kierowcach powolną jazdę – 3 progi. Działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, przejścia dla pieszych w miastach powinny być wyznaczane tylko przez jezdnie układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem. Z poczynionych ustaleń w ciągu ostatnich kilku lat Policja nie odnotowała na ul. Podchorążych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Przewidziana jest natomiast przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego – Budowlanych uwzględniająca wyjazd z ulicy Podchorążych jako czwarty wlot skrzyżowania. Dzięki planowanym zmianom natężenie ruchu pojazdów na ul. Podchorążych znacznie się zmniejszy, co korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W analizowanym obszarze występuje liczna zabudowa mieszkaniowa, w efekcie piesi przechodzą w dowolnym miejscu. Utworzenie przejść wiązałoby się z ograniczeniem pieszych do przekraczania ulicy tylko w miejscach wyznaczonych.

4.3. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przygotował projekt przebudowy wyjazdu z ul. Podchorążych na ulicę Słowackiego i widzi zasadność jego realizacji. Opracowanie to uwzględnia wyjazd z ulicy Podchorążych jako czwarty wlot skrzyżowania ulic Słowackiego – Budowlanych – Podchorążych. Planowane zmiany umożliwią pojazdom ze sklepu dyskontowego wyjazd bezpośrednio na ul. Słowackiego z pominięciem ul. Podchorążych, dzięki czemu natężenie ruchu pojazdów na ul. Podchorążych znacznie się zmniejszy. Przebudowa skrzyżowania jest zadaniem inwestycyjnym, które będzie realizowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Przewidywany termin realizacji – rok 2017.

5. Ulica Złota Karczma – do przeanalizowania możliwość przebudowy wyjazdu ze sklepu dyskontowego i utworzenia lewoskrętu;

5.1. Zarząd Dróg i Zieleni widzi zasadność umożliwienia wyjazdu ze sklepu dyskontowego w lewo w kierunku ul. Złota Karczma. Zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza możliwości realizacji przebudowy układu drogowego w tym rejonie, a przygotowana koncepcja zmian zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Matarnia.

6. ul. mjr. M. Słabego 2 (przy Przedszkolu nr 43) – do przeanalizowania wykonanie modernizacji chodnika.

6.1. Modernizacja chodnika zostanie uwzględniona w planach remontowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w 2017 roku.

Wydział Środowiska:

1. Szkoła Podstawowa nr 82 przy ul. Radarowej 26 – sprawdzić możliwość wycinki topoli znajdujących się na terenie szkoły (niebezpieczeństwo przewrócenia się drzew na pobliskie domy), wraz z wykonaniem nowych nasadzeń.

1.1. Dyrekcja szkoły przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku powinna wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela, ewentualne zobowiązanie do wykonania nasadzeń ustali organ wydający decyzję.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna:

1. Osiedle Muzyczne (ul. Lutniowa, Lirowa, Wiolinowa, Harfowa, Cytrowa) – prośba o przygotowanie raportu dot. stanu przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przez Miasto.

1.1. Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Muzycznym (ul. Lutniowa, Lirowa, Wiolinowa, Harfowa, Cytrowa) w 2003 roku zostały przejęte na majątek Miasta Gdańska i przekazane do eksploatacji Saur Neptun Gdańsk przez powołaną przez Wiceprezydenta Gdańska Komisję ds. sieci nieprzejętych. Natomiast w dniu 31.12.2004 r. w/w sieci zostały przekazane aportem do GIWK. Protokół przekazania-przyjęcia jest do wglądu w Referacie Komunikacji Społecznej WPIKS.

1.2. Podczas spotkania podsumowującego Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Matarnia p. Irena Górska poinformowała, że jest w stałym kontakcie zarówno z GIWK, jak i Gdańskimi Melioracjami w temacie zalewania Osiedla Muzycznego.

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY MATARNIA - odbyły się w dniu 13 października 2016 r. udział w nich wzięli liderzy społeczności lokalnej oraz urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta.

PORUSZONE KWESTIE:

 Potrzeba budowy chodników oraz stworzenie dla dzieci bezpiecznych dojść do szkoły - Na szczególną uwagę zasługuje obszar Klukowa (niedaleko Portu Lotniczego) – brak pobocza i chodnika od ul. Radarowej do Galaktycznej (równolegle do obwodnicy Trójmiasta); wąska ulica Radiowa i Telewizyjna po której jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. Wskazane ulice są drogą dojścia wielu dzieci do szkoły. Analogiczna sytuacja ma miejsce na Złotej Karczmie w rejonie Przedszkola nr 43 i Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 przy ul. Słabego. Powyższy temat był szeroko dyskutowany podczas spaceru Zastępcy Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotra Grzelaka po Matarni, gdzie część ze wspomnianych ulic wpisano do Programu Modernizacji Chodników na 2019 r.

 Zaniedbane tereny w częściach należących do miasta, w tym: niesprzątane chodniki, niewywożone śmieci, brak koszenia traw i cięć pielęgnacyjnych roślin. Nieprzycięte krzewy ograniczają widoczność przy wyjeździe z ul. Słabego w ul. Złota Karczma. Wspomniane kwestie związane z utrzymaniem porządku przeanalizują przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni, odpowiedź zostanie udzielona podczas spotkania z Radą Dzielnicy.

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY MATARNIA

Spotkanie odbyło się 3 listopada 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Matarnia w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienie otrzymały: Pani Krystyna Redłowska oraz Pani Maria Czechowska.

PORUSZONE KWESTIE:

1. Andrzej Duch – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury (wz. Wiesława Bielawskiego – Z-cy Prezydenta ds. polityki przestrzennej):

1.1. Została złożona uchwała Rady Dzielnicy w sprawie zmiany zagospodarowania planu przestrzennego działki 139/24 (działka pod lasem) – Rada Dzielnicy wnosi o zmianę planów zagospodarowania z mieszkaniowo-usługowych na cele użyteczności publicznej. Czy powyższy teren ma szansę na uzyskanie statutu rekreacyjnego?

1.1.1. Tego typu wnioski są rozpatrywane cyklicznie, dwa razy do roku (te które wpływają w terminie do końca czerwca i do końca grudnia), najbliższy termin do styczeń 2017 r. Nie ma jednak gwarancji, że konkretnie ten wniosek będzie rozpatrzony. Przygotowane wnioski omawiane są z Prezydentem, który podejmuje decyzję w jakim kierunku dany wniosek jest rozpatrzony. Przeprowadzona będzie również analiza urbanistyczno-przestrzenna dla tego obszaru i zostanie on przedstawiony Prezydentowi. Na chwilę obecną zgodnie z posiadaną wiedzą możemy zapewnić, że omawiana nieruchomość nie jest przygotowana do przetargu w tym roku kalendarzowym czy w ciągu najbliższego czasu.

1.2. Skarga na hałas z obwodnicy.

1.2.1. W najbliższym czasie zostanie wykonania nowa mapa hałasu, w tym również hałasu z obszaru obwodnicy. Po wykonaniu pierwszego wydruk nowej mapy hałasu zostanie ona przekazana Radzie Dzielnicy.

2. Andrzej Bojanowski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

2.1. Problem korkowania się skrzyżowania na ul. Złota Karczma. Przedstawiono propozycję zatoczek autobusowych, które poprawiłaby drożność ww. skrzyżowania.

2.1.1. Wątek zakorkowanego skrzyżowania zostanie przeanalizowany. Zgodnie z przyjętą polityką zatoczki autobusowe są świadomie eliminowane z uwagi na preferencję dla transportu publicznego. Takie działanie ma na celu zachęcenie mieszkańców do jazdy komunikacją miejską.

2.2. Brak ekranów akustycznych przy Obwodnicy.

2.2.1. Droga i jej najbliższe otoczenie nie należy do Miasta. Roszczenie należy zgłosić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk.

2.3. Prośba o skonsultowanie z Radą Dzielnicy kolejności napraw i modernizacji chodników.

2.3.1. Opracowywany jest program chodnikowy, który zainicjowano w 2014 r. zawiera on listę podstawową i rezerwową (w przypadku oszczędności, przeniesienia środków itp). W 2017 r. na listach jest 17 dzielnic (wartość inwestycyjna to 13 mln zł). Zgłosić chodnik do budowy/modernizacji/remontu można w każdej chwili. Obecnie opracowywana jest lista na 2019 r. W razie pytań dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych p. Marcin Dawidowski zaprasza na indywidualne konsultacje.

3. Piotr Grzelak – Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej:

3.1. Dlaczego w programie „Jaśniejszy Gdańska” ulica Złota Karczma została podzielona na dwie części, jedna zostanie zmodernizowana, druga nie?

3.1.1. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku udzieli odpowiedzi bezpośrednio Radzie Dzielnicy.

3.2. Ulica Słabego częściowo jest wyremontowana (od strony nowego osiedla), reszta jest w złym stanie, kiedy zostanie wspomniany odcinek wyremontowany?

3.2.1. Remont pozostałego odcina ulicy Słabego zostanie wpisany do Programu Modernizacji na rok 2019, ewentualnie 2020.

3.3. Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Złota Karczma 5 prosi o pomoc w sfinansowaniu wycinki drzew owocowych – pozostałości po sadzie.

3.3.1. Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych został zobligowany przez Pana Prezydenta do spotkania się z wnioskodawcami oraz pomoc w wycięciu problematycznych drzew.

3.4. Prośba o odmalowanie znaków poziomych na ulicy Podchorążych na wysokości nieruchomości numer 2, 6 i 8 oraz wprowadzenie znaków „Tempo 30” w tym obszarze.

3.4.1. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku zobowiązał się do spotkania z przedstawicielami Rady Dzielnicy o szczegółowego omówienia projektu i możliwych rozwiązań na ulicy Podchorążych.

3.5. Problem wyjazdu z Węzła Kaczmarskiego – kierowcy wyjeżdżają „pod prąd” co spowodowane jest złym oznakowaniem.

3.5.1. Oznakowanie jest prawidłowe, błędy popełniane przez kierowców wynikają z błędnej percepcji. Jednakże, sytuacja zostanie jeszcze raz przeanalizowana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

3.6. Prośba o zmianę nazw przystanków autobusowych w dzielnicy. Obecne nazewnictwo wprowadza w błąd osoby przyjeżdzające komunikacją miejską na Matarnię.

3.6.1. Zarząd Transportu Miejskiego będzie sukcesywnie wprowadzał zmiany w nazewnictwie w porozumieniu z Radą Dzielnicy.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***