Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport z warsztatów w dzielnicy Letnica

A
A
Data publikacji: 17 listopada 2015 r.

Spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami w ramach cyklu pt. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” w dzielnicy Letnica poprzedziły warsztaty, które miały na celu przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowania mieszkańców oraz podsumowanie potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostek miejskich (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska), jak również Radni dzielnicy Letnica oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Morena, Klubu Kultury „GAMA”.

Spotkanie rozpoczęto od podsumowania działań społecznych i inwestycyjnych w dzielnicy Letnica. Członkowie Rady dzielnicy zwrócili uwagę na proces integracji środowiska społecznego przy realizacji zadań o charakterze społecznym w tym: założenie klubu Letnicacy - klub rodziców i zajęć dla dzieci (joga, trener kreatywności, wycieczki).
W opinii Radnych dzielnicy, Letnica zmienia się w pozytywny sposób, poprzez aktywną współpracę i zaangażowanie społeczne m.in. przy inicjatywach projektowych do Budżetu Obywatelskiego.

Jednym z istotniejszych dla mieszkańców przedsięwzięć była rewitalizacja Letnicy, w tym wyremontowanie Domu Otwartego przy ul. Uczniowskiej 22, którego pomieszczenia przeznaczono na potrzeby mieszkańców dzielnicy Letnica, przede wszystkim realizację działań prospołecznych. Przedstawiciele społeczności lokalnej zaapelowali o udostępnienie mieszkańcom większej ilości pomieszczeń będących w zasobach Domu Otwartego oraz ich reorganizację, tak aby ich jak największa ilość służyła potrzebom mieszkańców. Zasugerowano, aby w jednym z pomieszczeń zorganizowano siłownię dostępną dla wszystkich mieszkańców Letnicy.

Poruszaną kwestią była również sytuacja osób bezdomnych. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 9 zaoferowało, że wskaże miejsca w których będą mogły zamieszkać osoby potrzebujące. Istotną jest tu czynna pomoc Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Pomoc jest organizowana na bieżąco i zostanie dostosowana do potrzeb i woli osób bezdomnych.

Radni dzielnicy zgłosili prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na ulicach Letnicy w ciągu dnia, szczególnie przy wiatach śmietnikowych i w zaułkach, gdzie gromadzą się osoby spożywające alkohol.
Każde zgłoszenie zostanie przyjęte przez Straż Miejską i zostanie wysyłany patrol.

Dyskusja dotycząca ul. Niecałej (obecnie jednokierunkowej) dotyczyła wyłącznie potrzeby zlikwidowania słupków energetycznych, bez konieczności zmiany organizacji ruchu na drogę dwukierunkową. Natomiast w sprawie budowanego obecnie przejścia podziemnego, w bliskim sąsiedztwie stadionu PGE Areny, apel dotyczył instalacji monitoringu w tymże tunelu mającego na celu zwiększenia bezpieczeństwa m.in. osób uczestniczących w wydarzeniach masowych organizowanych na stadionie.

Spotkanie warsztatowe zakończyło się trafnym podsumowaniem o konieczności budowy jedności dzielnicowej oraz wielopoziomowej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi i działającymi na rzecz rozwoju dzielnicy Letnica.

Przygotowała: Angela Dubielska /Referat Komunikacji Społecznej WPIKS

***