Gdańskie Centrum Równego Traktowania działa pełną parą

Czujesz się dyskryminowany? W Gdańsku znajdziesz wszechstronną pomoc w sytuacjach przemocy i dyskryminacji, która motywowana jest uprzedzeniami ze względu rasę, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, religię i bezwyznaniowość. 28 czerwca mija pierwsza rocznica uchwalenia Modelu na Rzecz Równego Traktowania.
GCRT przeciwdziała dyskryminacji, udziela wsparcia, towarzyszy w rozwiązaniu problemu i jest otwarte dla wszystkich.
GCRT przeciwdziała dyskryminacji, udziela wsparcia, towarzyszy w rozwiązaniu problemu i jest otwarte dla wszystkich.
Danuta Sowińska / GCRT

Powstanie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT) było jednym z postulatów Modelu na Rzecz Równego Traktowania (MRT), a dokładnie rekomendacji numer 91 "utworzenia kompleksowego centrum lub sieci punktów, wspierających osoby doświadczające dyskryminacji (...)". Działalność GCRT to praktyczna realizacja tej rekomendacji. Centrum zajmuje się udzielaniem wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji, towarzyszy w rozwiązywaniu problemów, a także zajmuje się badaniami nad zjawiskami dyskryminacji i przemocy oraz wypracowaniem konkretnych rekomendacji dla samorządów do ich przeciwdziałania.

GCRT stworzono w formie partnerskiej, czyli skupia pracowników i ekspertów siedmiu organizacji partnerskich, tj. Stowarzyszenie WAGA, Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Centrum Praw Kobiet, PSONI z ogromnym doświadczeniem pracy z niepełnosprawnościami, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z doświadczeniem pracy z migrantami, Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado i Świetlicę Krytyki politycznej w Trójmieście. Jednak nad wspólną misją i celami GCRT pracowało12 partnerskich organizacji.

- W Gdańskim Centrum Równego Traktowania czekają specjaliści z programem kompleksowego wsparcia prawnego i psychologicznego w sytuacjach dyskryminacji, motywowanej uprzedzeniami – wyjaśnia Elżbieta Jachlewska, prezeska GCRT. – Diagnozują, czy osoba, która się zgłosiła doświadczyła dyskryminacji, czy jest to problem innej natury. Jeżeli to nie jest dyskryminacja wówczas szukamy w bazie organizacji, gdzie można taka osobę skierować i udzielić pomocy. Staramy się znaleźć jednostkę miejską. Jeżeli natomiast osoba, która się zgłasza jest dyskryminowana, nasi eksperci ustalają ścieżkę, co jest potrzebne. Kierują do specjalisty i tam realizowany jest program. Nasz ekspert „wypisuje” swego rodzaju „receptę”, jakie kroki osoba dyskryminowana ma podjąć. Jednym słowem wspólnie z partnerskimi organizacjami przygotowujemy wsparcie szyte na miarę.

GCRT stworzono w formie partnerskiej, co oznacza, że skupia pracowników i ekspertów siedmiu organizacji partnerskich.
GCRT stworzono w formie partnerskiej, co oznacza, że skupia pracowników i ekspertów siedmiu organizacji partnerskich.
Danuta Sowińska / GCRT

Osoby, które zgłoszą się do GCRT mogą liczyć na bezpłatne konsultacje, w tym psychologiczne, pomoc w postępowaniach administracyjnych, porady prawne, wsparcie grupowe lub indywidualne. Drogi do skorzystania z pomocy są dwie – bezpośrednio w siedzibie GCRT przy ul. Biskupiej 4 (od 1 lipca) lub w jednej z siedmiu organizacji partnerskich: PSONI, Krytyka Polityczna, CWII, Tolerado, WAGA, FOSA czy Centrum Praw Kobiet. Zgłaszać można się codziennie, także telefonicznie 519 544 485 lub mailowo, pisząc na adres kontakt@gcrt.pl.

Przypomnijmy, że 28 czerwca 2018 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła Model na Rzecz Równego Traktowania. Poparcie dla niego wyraził także Rzecznik Praw Obywatelskich. Sam dokument jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z jej artykułem 32, mówiącym o zakazie dyskryminacji, a także neutralny światopoglądowo. Prace nad dokumentem trwały od września 2017 roku do czerwca 2018. Zainicjowane zostały przez Gdańską Radę ds. Równego Traktowania, w odpowiedzi na prośbę Prezydenta Pawła Adamowicza o sprawdzenie możliwości wdrożenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w Gdańsku.

Podjęta inicjatywa była odpowiedzią na oddolną potrzebę wypracowania polityki równościowej dotyczącej grup, których nie ujmują inne dokumenty strategiczne miasta, a zgłaszaną przez organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Idea dokumentu jest również zgodna ze Strategią Gdańsk 2030 i Programami Operacyjnymi.

Celem rekomendacji i zadań MRT jest wyrównywanie szans grup mniejszościowychw szczególności z przyczyn: płci, wieku, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, religii, wyznania lub światopoglądu i niepełnosprawności.

Jednak nade wszystko chodzi o zbudowanie miasta przyjaznego, bezpiecznego, gdzie każda osoba czuje się szanowana. Ostatecznie, po dwóch turach konsultacji społecznych, liczba rekomendacji wynosi 179 i dotyczą one wszystkich obszarów działania miasta.

Gdańskie Centrum Równego Traktowania