Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza po raz trzeci

Trwa nabór wniosków do Gdańskiej Nagrody Równości. Termin upływa 3 grudnia 2019 roku. Jest to już trzecia edycja plebiscytu. Po raz pierwszy od tego roku dedykowana jest pamięci Pawła Adamowicza, by docenić jego wkład budowania Gdańska otwartego dla wszystkich.

Gdańska Nagroda Równości ma na celu promowanie i uhonorowanie osób, które w szczególny sposób działają na rzecz praw człowieka, a także krzewienia idei równości i różnorodności. Przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska od 2017 roku.

Nominacje do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza przyjmowane są do wtorku, 3 grudnia 2019 roku do godz. 16.00. Wyróżnienie przyznawana jest osobom fizycznym za działalność w czasie ostatniego roku przed jej przyznaniem, m.in. za kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji. Doceniana jest także codzienna praca na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej, a także bohaterski czyn w obronie praw człowieka, zdrowia lub życia.

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. Kandydaturę należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego, który znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w BIP (TUTAJ link do informacji w BIP ).

Po raz pierwszy w tym roku nagrode ustanowiono jest imieniem Pawła Adamowicza, żeby docenić jego wyjątkowe zaangażowanie w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w  Gdańsku.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Wersję papierową natomiast należy złożyć:

  • w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,
  • lub wysłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną, jak i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

Regulamin Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1874 (201.16 KB)