{{item.display}}
Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Istnieje możliwość wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty - w tym celu do 31 stycznia 2022 r. należy złożyć stosowny wniosek.

Uprzejmie przypominamy, że wszystkie osoby fizyczne, będące właścicielami lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na nieruchomościach gruntowych, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020.2040 z 19.11.2020 r.), a które nie skorzystały dotąd z możliwości wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty, będą mogły tego dokonać w terminie pomiędzy 1 a 31 stycznia 2022 r. (decyduje data złożenia bądź data stempla pocztowego), składając do Wydziału Skarbu tut. organu stosowny wniosek.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż poza wyżej wymienionymi warunkami, wnioskodawca nie może posiadać zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska / Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości oraz opłat za wywóz nieczystości - w stosunku do nieruchomości objętej przekształceniem (której dotyczy opłata jednorazowa), a także z tytułu wcześniejszych opłat przekształceniowych za lata minione.

 

Podstawowe informacje:

Okres złożenia wniosku o zamiarze wniesienia opłaty przekształceniowej 1-razowo z bonifikatą: 1 - 31 stycznia.

 1. Skąd pobrać wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowo?
  Druki wniosków znajdują się na naszej stronie pod linkiem: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/komunikaty/Oplata-przeksztalceniowa-jednorazowa-z-zastosowaniem-bonifikaty,a,206246
  Nie ma obowiązku składania wniosku na drukach przygotowanych przez Urząd. Ważne, by we wniosku składanym przez klienta była podana informacja, iż zamierza ona dokonać opłaty przekształceniowej w formie jednorazowej, adres nieruchomości której dotyczy wniosek oraz dane korespondencyjne i podpis wnioskodawcy.
  Wszystkie wnioski powinny być kierowane do Wydziału Skarbu tut. Urzędu.
 2. Jak można złożyć wniosek?
  Obowiązuje standardowa procedura składania wniosków do organu, tj. osobiście, poczta tradycyjną bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (jak pismo ogólne). Złożenie wniosku drogą mailową nie jest skuteczne.
 3. Jak złożyć wniosek za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP:
  Instrukcja znajduje się na naszej stronie pod linkiem: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/ePUAP-elektroniczna-skrzynka-podawcza,a,1558
 4. Jaka bonifikata obowiązuje i jakie są zasady jej udzielenia?
  1. Wysokość bonifikaty: 95%
  2. Bonifikata przysługuje przy łącznym spełnieniu 4 warunków:
  • Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym zostały wydzielone lokale.
  • W przypadku lokalu mieszkalnego, jest dla niego założona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.
  • Wniosek jest złożony w terminie pomiędzy 1 a 31 stycznia danego roku.
  • Właściciel nie posiada zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, przekształceniowych, podatku od nieruchomości oraz opłat za wywóz nieczystości - w stosunku do nieruchomości objętej przekształceniem (której dotyczy opłata jednorazowa)
  Uwaga:
  W przypadku udziałów związanych z garażami / miejscami w halach garażowych znajdujących się w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych bonifikata stosowana jest wyłącznie na gruntach będących własnością Skarbu Państwa. W roku bieżącym wynosi ona 30%. Wniosek w tej sprawie można złożyć przez cały rok. Warunkiem jest wniesienie opłaty jednorazowej nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 5. Kontakt do osób zajmujących się poszczególnymi sprawami dot. przekształcenia:
  Nieruchomości Gminy Miasta Gdańska – od pierwszej litery adresu nieruchomości:
  A, B, L - tel. 583236226
  E, F, Ł, M, N, P, R – tel. 583236278
  S, Ś, W, Z, Ź, Ż – tel. 583236528
  C, D, O, T, U, V – tel. 583236226
  G, H, I, J, K – tel. 583236228
  Nieruchomości na terenach Spółdzielni Mieszkaniowych – tel. 583236663
  Nieruchomości Skarb Państwa – od pierwszej litery adresu nieruchomości:
  B, C, S – tel. 583236275
  G, O, P, R, T, U, W – tel. 583236617
  A, D, E, F, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ś, Z, Ź, Ż – tel. 583236218
  Nieruchomości na terenach Spółdzielni Mieszkaniowych – tel. 583236663
 6. Gdzie klient może sprawdzić saldo swoich kont związanych z opłatami rocznymi na rzecz Gminy?
  Wszystkich informacji w zakresie aktualnego stanu konta klientów udziela Wydział Finansowy.