***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Jasień

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 sierpnia 2016 r.Data publikacji: 05 sierpnia 2016 r.

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Spacer po dzielnicy to jeden z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami w ramach cyklu i ma on na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Wizyta Prezydenta w dzielnicy Jasień odbyła się 5 maja 2016 r. a towarzyszyli mu m.in.: współpracownicy, Radni Miasta Gdańska oraz Radni Dzielnicy Jasień.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności (realizację ich monitoruje Referat Komunikacji Społecznej).

  1. 1.       Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

1.1.    Skrzyżowanie ulic: Kartuskiej, Leszczynowej i Pólnicy:

1.1.1. Przeanalizować sposób poprawienia bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym poprzez utworzenie ronda oraz instalację świateł ostrzegawczych dla nadjeżdżających samochodów przy przejściu dla pieszych.

1.1.1.1.             W ramach koncepcji przebudowy wodociągu wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku przylegającym do skrzyżowania ulic: Kartuska - Pólnicy  - Leszczynowa zostało zaprojektowane małe rondo. Realizacja projektu uzależniona jest od środków finansowych przeznaczonych na tego typu zadania. Doraźnie kwestię bezpieczeństwa rozwiązują progi zwalniające na przejściu dla pieszych przez ul. Kartuską w rejonie przedmiotowego skrzyżowania. Działając w oparciu o ustawowy obowiązek ochrony drogi, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku podpisał umowę o ochronie z inwestorami realizującymi osiedla mieszkaniowe w ciągu ul. Stężyckiej w Gdańsku. Zobowiązując ich tym samym do bieżącego utrzymania użytkowanych odcinków drogi. Ponadto na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zawarł umowę na przebudowę drogi w ramach obsługi komunikacyjnej inwestycji nie drogowej (jeden z inwestorów został zobowiązany do wybudowania chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Stężyckiej od skrzyżowania ul. Potęgowskiej na odcinku 400 mb w kierunku obwodnicy Trójmiasta).

1.1.2. Odmalowanie oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowania ul. Kartuskiej, Leszczynowej
i Pólnicy.

1.1.2.1.             Zadanie zostało  zrealizowane w czerwcu br.

1.2.    Po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - połączenie i utwardzenie płytami ul. Przytulnej z ul. Szczęśliwą. Jednocześnie podjąć dialog z właścicielem działki graniczącej
z ul. Przytulną dot. przyszłego wykonania drogi trwałej.

1.2.1.  Po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wykona utwardzenie nawierzchni gruntowej płytami YOMB.

1.3.    ul. Stężycka – uprzątnięcie chodnika.

1.3.1.  Chodnik został uprzątnięty w maju br.

1.4.    ul. Lubowidzka -  wykonanie / przedłużenie chodnika od Stężyckiej do Jabłoniowej.

1.4.1. Zadanie zostanie  uwzględnione w planach remontowych ZDiZ  w Gdańsku  w 2017 roku.

 

1.5.    Oświetlenie w rejonie ul. Stężyckiej 11 i 13 - do sprawdzenia i uruchomienia.

1.5.1. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane przez firmę Energa Oświetlenie Sp. z o.o., właściciela przedmiotowego oświetlenia. Energa Oświetlenie informuje, że procedura przyłączenia do sieci jest w toku – oczekuje się na umowę o przyłączenie. Po jej zakończeniu oprawy na ul. Stężyckiej zostaną uruchomione.

  1. 2.       Gdańskie Melioracje:

2.1.    Oczko wodne pomiędzy ul. Lubowidzką i Goszyńską – oczyszczenie zbiornika wraz
z umocnieniem brzegów.

2.1.1. Oczko wodne zostało oczyszczone, a skarpy zbiornika wykoszone. Ponadto, podczas prowadzonych prac porządkowych ustalono, że zbiornik nie wymaga umocnień brzegowych, z uwagi na brak pełnienia funkcji retencyjnej oraz dopływu i odpływu wód opadowych.

  1. 3.       Straż Miejska:

3.1.    Teren przy ul. Przytulnej od nr 4 do 10 – ustalenie właściciela działki graniczącej z ww. posesjami oraz spowodowanie całkowitego uprzątnięcia tego terenu z zalegających odpadów.

3.1.1.  Straż Miejska przeprowadziła czynności sprawdzające. Ustalono, iż wskazany teren to niezabudowana działka porośnięta trawą i krzakami należąca do Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. Zanieczyszczenie polega na składowaniu na działce niewielkich ilości odpadów zielonych typu (skoszona trawa, gałęzie itp.). Odpady są w stanie rozkładu, przerośnięte trawą. Sprawcami zanieczyszczeń są prawdopodobnie mieszkańcy okolicznych posesji w związku z tym strażnik rejonowy przeprowadził rozmowy pouczające z mieszkańcami, oraz zobowiązany został do objęcia przedmiotowego rejonu kontrolą prewencyjną. Na dzień dzisiejszy strażnik dzielnicowy  systematycznie kontroluje wskazane miejsce, na działce nie ma śmieci, a ewentualne odpady budowlane porośnięte trawą w pełni będzie można zlokalizować oraz dokonać ich skutecznego wywozu w okresie jesienno-zimowym, kiedy znajdująca się roślinność będzie mniej rozrośnięta.

  1. 4.       Wydział Skarbu/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

4.1.    Wjazd na parking przy parafii rzymskokatolickiej pw. bł. Doroty z Mątów (ul. Kartuska) – uporządkować kwestie własnościowe. Pozyskać niezbędny grunt oraz utworzyć drogę wjazdową na teren Parafii.

4.1.1. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w terminie do 15 lipca 2016r. wykona wjazd na ww. parking w zakresie uzgodnionym podczas spotkania w dniu 24 maja 2016 r. z udziałem Wydziału Programów Rozwojowych UMG i Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska .Ponadto ustalono, że Parafia nie uregulowała stanu prawnego posiadanej przez siebie nieruchomości.

WARSZTATY

Każdorazowo przed głównym spotkaniem organizowane są warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. W dzielnicy Jasień odbyły się one w dniu 9 maja 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 przy ul. Stolema 59. Udział w spotkaniu wzięli liderzy społeczności lokalnej, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, przedstawiciele Rady Dzielnicy Jasień oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Tematy, które zostały poruszone podczas warsztatów przedstawiają się następująco:

  • Ogólnodostępne miejsca rekreacyjne w dzielnicy - dużą potrzebą wśród mieszkańców jest organizacja miejsc ogólnodostępnej rekreacji, pikników sąsiedzkich oraz innych działań na rzecz społeczności lokalnej. Rada Dzielnicy Jasień nie rezygnuje ze starań mających na celu utworzenie miejsca w którym mieszkańcy mogliby się spotykać, działać na rzecz dzielnicy czy rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
  • Budowa ul. Nowej Jabłoniowej  - w niedalekiej przyszłości rozpoczęta zostanie inwestycja dotycząca budowy ul. Nowej Jabłoniowej, gdzie już teraz został ogłoszony przetarg ograniczony na przygotowanie dokumentacji projektowej. W czerwcu 2016 r. zostanie wyłoniony wykonawca, który w ciągu 16 miesięcy przygotuje ww. dokumenty wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji.

 

SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA
Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY JASIEŃ

 

Spotkanie odbyło się 18 maja 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Osowa w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienie otrzymała: Pani Magdalena Nowicka - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jasień.

 

W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy u poszczególnych Zastępców Prezydenta:

 

  1. 1.       Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej – Wiesław Bielawski:

1.1.    Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego budzi niepokój wśród mieszkańców w szczególności przekształcenie ul. Kraśniąt w ulicę przelotową oraz zabetonowanie skarpy.

1.1.1. W chwili obecnej nie zapadły jeszcze żadne decyzje, nadal przeprowadzana jest procedura planistyczna. Zgodnie z założeniami w tym rejonie nie przewiduje się utworzenia drogi tranzytowej. Natomiast celem planowania przestrzennego jest przewidzenie przyszłych sytuacji w celu zapewnienia możliwości realizacji pewnych powiazań, jednakże absolutnie nie było tam założenia by realizować na tym odcinku drogowym powiązanie tranzytowe.

1.1.2. W kwestii zabetonowania skarp i obaw mieszkańców związanych z wodą - wydarzenia będące następstwem powodzi w 2001 r. wywarły bardzo duży wpływ na obecne inwestycje w system retencyjny. Na terenach zabudowanych notowane są wskaźniki opóźniające spływ. Oznaczają one, że inwestor budując na danym terenie, utwardza go poprzez zabudowę, czego konsekwencją jest gromadzenie się wody, którą jest zobowiązany odpowiedniego skupiać (wskaźniki te są do sprawdzenia w projekcie budowy). W przypadku nie dopełnienia przez Inwestora tego warunku, nie otrzyma on pozwolenia na budowę.

1.2.    W jaki sposób Miasto może pomóc w wydzierżawieniu gruntu (np. na boisko) od Wojskowej Agencji Mienia?

1.2.1.  Wydzierżawienie jest możliwe, ale nie oznacza to, że Miasto zostanie posiadaczem tych gruntów. Co do zasady w wypadku chęci realizacji jakiejś inwestycji na takim terenie konieczny jest jego wykup. Planowane są warsztaty dotyczące problemów drogowych w dzielnicy Jasień. Organizator zostanie poproszony o rozszerzenie tematyki, również o kwestię funkcji publicznych (rekreację i wypoczynek). Należy dokładnie przeanalizować mapy własności, również pod względem ewentualnego zaplanowania takiej inwestycji.

1.3.    Jakie są plany Miasta w stosunku do łąk znajdujących się w dzielnicy?

1.3.1. Zgodnie z MPZP są to teren z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną lub ekologiczną – szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl). 

 

  1. 2.       Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej - Andrzej Bojanowski:

2.1.    Czy istnieje możliwość utworzenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym na ulicy Leszczynowej w kierunku ulicy Jabłoniowej?

2.1.1. Ulica Leszczynowa znajduje się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Co do zasady lokalizacji przejść dla pieszych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przejścia należy lokalizować w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego, uznane za trasy z pierwszeństwem; przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych. W świetle przytoczonych zasad lokalizacji przejść dla pieszych, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku nie widzi zasadności jego wyznaczenia we wskazanym miejscu. Doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dowodzą, że wśród krajów Unii Europejskiej  Polska przoduje w liczbie wypadków z udziałem pieszych przy jednocześnie proporcjonalnie najwyższej liczbie wyznaczonych przejść. Zdaniem wielu ekspertów wynika to m. in. z nierozważnego lokowania przejść dla pieszych poza układem drogowym wymagającym wyznaczania tego typu miejsc. Skutkuje to spowszednieniem tego elementu organizacji ruchu, a w konsekwencji brakiem właściwej reakcji kierowców (brak ograniczenia prędkości, brak szczególnej uwagi na otoczenie jezdni) w tego typu lokalizacjach. Potwierdzają to również publikowane badania różnych polskich jednostek badawczych.

2.2.    Treść znajdująca się na wyświetlaczach komunikacji miejskiej jest bardzo słabo widoczna – czy można poprawić w jakiś sposób tę kwestię?

2.2.1. Miasto przygotowuje się do sukcesywnej wymiany tablic we wszystkich pojazdach. Zastosowane zostaną tablice z punktowymi diodami, ich wymiana rozpocznie się na początku 2017 r.

2.3.    Braku odwodnienia ul. Cyprysowej oraz zły stan nawierzchni drogi. Ulica jest wyłożona płytami, które obecnie są połamane, a w niektórych miejscach zapadnięte.

2.3.1. Wykonany zostanie przegląd stanu ul. Cyprysowej. Budowa brakującego odcinka kanalizacji w ul. Cyprysowej zostanie wykonana w ciągu dwóch lat.

 

  1. 3.       Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Barbara Majewska (wz. Piotra Grzelaka - Z-cy Prezydenta ds. polityki komunalnej):

3.1.    Autobus linii 164 jeździ na trasie Wrzeszcz PKP – Kiełpinek PKM. Rada Dzielnicy Jasień zwróciła się z prośbą o utworzenie dodatkowego przystanku „na żądanie” pomiędzy przystankiem Szczęśliwa (Decathlon), a Kiełpinek PKM.

3.1.1. Wniosek wpłynął do Zarządu Transportu Miejskiego i został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu ZDiZ. Termin realizacji zadania to koniec lipca 2016 r.

3.2.    Brak przejścia dla pieszych przy ul Szczęśliwej 18. Po przebudowie ulicy nie odtworzono przejścia. Obecnie są one zamalowane na czarno.

3.2.1.  Zasady lokalizacji przejść dla pieszych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przejścia należy lokalizować w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego, uznane za trasy z pierwszeństwem; przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych. W świetle przytoczonych zasad lokalizacji przejść dla pieszych, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku nie widzi zasadności jego wyznaczenia we wskazanym miejscu. Doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dowodzą, że wśród krajów Unii Europejskiej  Polska przoduje w liczba wypadków z udziałem pieszych przy jednocześnie proporcjonalnie najwyższej liczbie wyznaczonych przejść. Zdaniem wielu ekspertów wynika to m. in. z nierozważnego lokowania przejść dla pieszych poza układem drogowym wymagającym wyznaczania tego typu miejsc. Skutkuje to spowszednieniem tego elementu organizacji ruchu, a w konsekwencji brakiem właściwej reakcji kierowców (brak ograniczenia prędkości, brak szczególnej uwagi na otoczenie jezdni) w tego typu lokalizacjach. Potwierdzają to również publikowane badania różnych polskich jednostek badawczych. Informujemy, iż ulica Szczęśliwa znajduje się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h, wykonane zostały w jej ciągu elementy uspokojenia ruchu w postaci wyspowych progów zwalniających.

3.3.    Remont drogi (ul. Kartuska 351) – odcinek od kościoła do przychodni zdrowia.

3.3.1.  Remont zostanie wykonany do końca 2016 r. Obecnie są prowadzone prace wodociągowe, po ich zakańczaniu zostanie wykonana nawierzchnia drogi.

  1. 4.       Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka (wz. Piotra Kowalczuka - Z-cy Prezydenta ds. polityki społecznej):

4.1.    Kwestia rejonizacji uczniów klas 6 uczęszczających obecnie do Pozytywnej Szkoły Podstawowej.

4.1.1. W związku z zaistniałą sytuacją i licznymi prośbami rodziców uczniów klas 6 Pozytywnej Szkoły Podstawowej  ustalono, że w Gimnazjum nr 48 zostaną utworzone 2 dodatkowe oddziały (dla 56 uczniów). Jednakże uczniowie będą musieli wziąć udział w rekrutacji do szkoły, gdyż nie jest ona ich szkołą rejonową.

4.2.    Kwestia Przedszkoli przy ul. Damroki i przy ul. Dąbka.

4.2.1. Przedszkole przy ul. Damroki - zostało zaprojektowane w systemie modułowym, który umożliwi w przyszłości jego kształtowanie w zależności od potrzeb, jak również zminimalizuje czas realizacji inwestycji oraz zoptymalizuje jej koszty. Nowy obiekt z dwoma przedszkolami składać się będzie z 10 modułów (każde przedszkole po pięć modułów) przeznaczonych na sale dydaktyczne dla 250 dzieci oraz dodatkowo z 2 modułów mieszczących salę wielofunkcyjną do wykorzystywania rotacyjnie przez wszystkie grupy, bądź do organizacji zajęć sportowych i uroczystości. Do dyspozycji dzieci w każdym oddziale będzie sala zajęć, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sali oddziału sanitariat. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdować się będą także pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne. 31 grudnia 2015 r. w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zawarta została umowa na budowę nowoczesnego przedszkola przy ul. Damroki. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska, które zgodnie z podpisanym dokumentem, najpierw opracuje dokumentację projektową, a po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wybuduje obiekt. Roboty budowlane zgodnie z planem powinny zakończyć się w sierpniu 2016 r., tak aby przedszkole na dzień 1 września było gotowe na przyjęcie dzieci. W dniu 7 kwietnia br., w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, którego celem było zaprezentowanie obiektu przedszkolnego, który ma powstać tuż za szkołą przy ul. Damroki. W czasie spotkania przedstawiona została prezentacja na temat planowanej realizacji. Mieszkańcy mieli również możliwość zadawania pytań. Dyskusję zdominował temat dróg dojazdowych do projektowanego przedszkola. Głos zabrali również rodzice, którzy słyszeli o złożonym odwołaniu przez 6 mieszkańców Jasienia do pozyskanej decyzji lokalizacyjnej (ostatecznie tylko jeden z mieszkańców zaprotestował przeciwko budowie tego obiektu). Rodzice głównie  pytali o możliwy termin zakończenia budowy przedszkola. Wykonawca zapewniał, że jest w stanie zrealizować inwestycję w ciągu 4,5 miesiąca po uzyskaniu prawomocnych decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych. Z uwagi na złożony przez mieszkańca dzielnicy Jasień protest w sprawie budowy przedszkola sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W dniu 29 czerwca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska otrzymała decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w sprawie zaskarżenia decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przedszkola przy ul. Damroki. Zgodnie z podjętą w dniu 13 czerwca decyzją SKO, złożone przez mieszkańców zaskarżenie zostało uchylone. Jednocześnie decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego skierowana została przez SKO do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (czyli Wydział Urbanistyki i Architektury UMG). Konieczność skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia, wydłuża rozpoczęcie prac o okres ok. 2 -3 miesięcy. W związku z powyższym budowa przedszkola będzie mogła rozpocząć się najwcześniej w połowie września, a planowane zakończenie robót przypadać będzie na koniec I kwartału 2017 r.

Wydział Rozwoju Społecznego przeprowadził indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte w drodze rekrutacji do przedszkola przy ul. Damroki. Zgodnie z ustaleniami wszystkie dzieci zostaną tymczasowo umieszczone w przedszkolach zastępczych, a po oddaniu do użytku przedszkola przy ul. Damroki zostaną do niego przeniesione.

4.2.2. Przedszkole przy ul. Dąbka - budynek został zaprojektowany i będzie wybudowany w systemie modułowym. Składał się będzie z 7 modułów przeznaczonych na sale dydaktyczne dla 175 dzieci oraz dodatkowo z 2 modułów mieszczących salę wielofunkcyjną do wykorzystywania rotacyjnie przez wszystkie grupy. Do dyspozycji dzieci w każdym oddziale będzie sala zajęć, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sali oddziału sanitariat. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdować się będą także pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne. Obiekt będzie zaprojektowany bez barier architektonicznych. Realizacja obejmuje także zagospodarowanie terenu w plac zabaw, miejsca postojowe, zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą. 3 czerwca w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska podpisana została umowa na realizację budowy przedszkola. Przetarg wygrało konsorcjum firm: Ekoinbud, Firma Budowlana Ekoinbud i Firma Ogólnobudowlana Arat. Zgodnie z podpisanym dokumentem wykonawca na wykonanie zadania ma czas do końca września br. Rekrutacja do placówki ogłoszona zostanie po zakończeniu inwestycji.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***