Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie - Hucisko
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie - Hucisko

Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie - Hucisko
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie - Hucisko

I. Dane dotyczące Projektu (wg Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 10.10.2005 r.)

Beneficjent Projektu :

Gmina Miasta Gdańska

Nr Projektu:

SPOT/2.2/138/05

Wartość całkowita projektu: 34 368 135,36 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 22 743 670,81 PLN (75% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Sektorowy Program Operacyjny - Transport na lata 2004 - 2006
Działanie: 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu
Okres realizacji: 01.01.2004 - 31.12.2007 r.
Jednostka realizująca Projekt: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku


II. Opis projektu powiązania z innymi przedsięwzięciami

a. Zarys historyczny

Odcinek drogowy objęty Projektem leży w ciągu drogi krajowej nr 1 (korytarz transportowy TEN nr VI) oraz w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 7 (TEN nr IA). Ciąg ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie stanowi fragment głównej osi komunikacyjnej aglomeracji trójmiejskiej. W związku z tym narażony jest na przenoszenie natężonego ruchu kołowego, w tym ciężkiego ruchu tranzytowego, prowadzącego do dzielnic przemysłowych oraz do portu gdańskiego po zachodniej stronie Martwej Wisły.
Głównym problemem przebudowywanego odcinka był nieodpowiedni stan nawierzchni ulic (klasa "D"), zagrażający bezpieczeństwu ruchu, a także zły stan techniczny obiektów inżynierskich. Wobec ogromnych kosztów realizacji tras obwodowych oraz czasu potrzebnego na ich budowę, w perspektywie najbliższych lat "Główny Ciąg" nadal będzie zasadniczym ogniwem układu komunikacyjnego w Gdańsku.

b. Opis projektu

 
  Nowa nawierzchnia chodników i jezdni 08.2007 r.
 
  Wzmacniany tunel 08.2006 r.
 
  Ścieżka rowerowa 06.2007 r.

Grupę docelową Projektu stanowili mieszkańcy Aglomeracji Trójmiejskiej oraz turyści i podróżni, korzystający z transportu samochodowego i komunikacji zbiorowej Gdańska, jak również przedsiębiorstwa i odbiorcy ich usług.

Inwestycja dotyczyła działań obejmujących:

 • kompleksową przebudowę ulic Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie (odcinek Wały Piastowskie-Hucisko),
 • remont mostu drogowo-tramwajowego przez Kanał Raduni w ciągu ulic Wały Jagiellońskie-Hucisko.

W wyniku realizacji Projektu otrzymano:

 • nową nawierzchnię jezdni i chodników (na odcinku 800 m),
 • przebudowaną infrastrukturę techniczną w niezbędnym zakresie,
 • przebudowane dwa skrzyżowania ulic oraz jeden przejazd przez tory tramwajowe,
 • wybudowane ścieżki rowerowe po obu stronach jezdni (1680 m),
 • przebudowane i nowe zatoki autobusowe (pow. 1280 m2),
 • wybudowane dodatkowe lewoskręty na dwóch skrzyżowaniach oraz dodatkowy jeden pas ruchu dla autobusów,
 • przebudowany most drogowo-tramwajowy nad Kanałem Raduni,
 • wzmocniony tunel dla pieszych prowadzący do Dworca PKP,
 • wymienioną nawierzchnię torową wraz podtorzem (305,60 m),
 • przebudowane cztery przystanki tramwajowe z peronami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powstanie w/w produktów spowodowało podniesienie nośności nawierzchni drogi do obciążeń 115 kN/oś, a także podniesienie nośności mostu drogowo-tramwajowego nad Kanałem Raduni oraz tunelu dla pieszych do klasy "A".
Projekt był jednym z zadań, które postawiło sobie Miasto Gdańsk, w celu poprawy przejezdności układu komunikacyjnego oraz usprawnienia powiązań transportowych miasta.

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące cele bezpośrednie:

 • usprawnienie przejazdu przez Miasto,
 • dostosowanie odcinka do występujących obciążeń ruchu drogowego,
 • skrócenie czasu podróży na analizowanym odcinku,
 • podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • usprawnienie dostępu do terenów przemysłowych miasta (w tym do Portu Morskiego Gdańsk),
 • kompleksowe zagospodarowanie terenu celem wkomponowania go w otaczającą zabudowę zabytkowego Śródmieścia.


Przebudowa ulic Podwale Grodzkie-Wały Jagiellońskie przyczyniła się do osiągnięcia celu ogólnego projektu, jakim było zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Polski w układzie Unii Europejskiej.

W wyniku realizacji Projektu nastąpiła także poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez zmniejszenie liczby wypadków. Poprawa płynności ruchu pojazdów przyczyniła się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych i ograniczenia poziomu hałasu.

Odczucia użytkowników są pozytywne i wskazują na poprawę komfortu podróżowania ciągiem ulic Podwale Grodzkie-Wały Jagiellońskie w Gdańsku, zarówno komunikacją zbiorową, jak i indywidualną.

Projekt jest zakończony pod wględem rzeczowym i finansowym. Rozliczono również Umowę o dofinansowanie.