Gdański projekt wodno-ściekowy etap II
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański projekt wodno-ściekowy etap II

Gdański projekt wodno-ściekowy etap II
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo GIWK stare
 

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Gdański projekt wodno-ściekowy etap II
Beneficjent: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Partner: nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie: nr POIS.01.01.00-00-162/09-00 z dnia 15.11.2011 r., Aneks nr 4 z dnia 27.07.2015 r.
Całkowita wartość Projektu: 292 267 187,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 220 649 486,79 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 71 617 700,21 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 130 836 319,68 zł
Poziom dofinansowania: 59,3% wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków od 01.01.2007 do 31.12.2015
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: I. Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju)
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2007-2015

Cele projektu "Gdański projekt wodno-ściekowy etap II" realizowanego w latach 2007-2016:
- poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w wodę,
- zwiększenie stopnia skanalizowania miasta,
- poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej,
- zmniejszenie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska,
- poprawa przepustowości sieci kanalizacji sanitarnej,
- stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych w długookresowej perspektywie,
- poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE,
- poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego), likwidację nieszczelnych kanałów ściekowych,
- stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki.

Zakres rzeczowy:

Inwestycje wodociągowe liniowe – razem:
- sieć i magistrala nowobudowana – ok. 15,5 km,
- sieć przebudowywana – ok. 1,0 km.
Łącznie inwestycje w sieć wodociągową obejmą infrastrukturę liniową o długości ok.16,5 km. Podana długość zawiera również długości przyłączy wodociągowych.

          Autor: Wytwórnia Filmów Kalina s.c.

Inwestycje wodociągowe punktowe – razem:
- zbiornik wieżowy wody – 1 szt,
- uszczelnienie zbiornika wody – 2 szt.

          Autor: Wytwórnia Filmów Kalina s.c.

Inwestycje kanalizacyjne liniowe – razem:
- sieć nowobudowana (grawitacyjna i tłoczna) – ok. 28,5 km,
- sieć przebudowywana (grawitacyjna i tłoczna) – ok. 6,7 km.
Łącznie inwestycje w sieć kanalizacji sanitarnej obejmują infrastrukturę liniową o długości ok. 35,2 km. Podane długości zawierają również długości przyłączy wod.-kan.

          Autor: Wytwórnia Filmów Kalina s.c.

Inwestycje kanalizacyjne punktowe – razem:
- przepompownie ścieków nowobudowane – 11 szt,
- przepompownie ścieków likwidowane – 5 szt,
- przepompownie ścieków modernizowane – 2 szt,
- Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) – 1 szt,
- uszczelnienie bioreaktora – 2 szt.

          Autor: Wytwórnia Filmów Kalina s.c.

Efekty projektu:
- w wyniku GPWŚ II około 3 tys. mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej uzyskało dostęp do wody pitnej z ujęcia głębinowego Lipce. Po zakończeniu tej inwestycji, od 2013 roku, 100 % gdańskiej wody spełnia krajowe i unijne normy jakościowe. Łącznie, w ramach GPWŚ II wybudowano około 15,5 km nowej sieci wodociągowej oraz wieżowy zbiornik wody na Wyspie Sobieszewskiej (stabilizujący ciśnienie),

- efektem realizacji projektu będzie zwiększenie skanalizowania miasta do poziomu 99, 4%. W trakcie prowadzenia prac stosowane są ekonomiczne i ekologiczne technologie (np. metoda crackingu). W ramach GPWŚ II do nowej kanalizacji przyłączonych zostanie około 2900 nowych użytkowników. Powstanie około 28,5 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej,

- w ramach projektu, na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód, wybudowano Instalację Termicznego Przekształcania Osadów, która wyeliminowała problem zagospodarowania osadów ściekowych, których składowanie negatywnie wpływało na środowisko naturalne.

Więcej informacji o projekcie: Inwestycje GIWK


Projekt dofinansowany jest ze środków
Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.