Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III C
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III C

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III C
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

logo rpo

Projekt był częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” już od roku 2003, kiedy to ruszyły prace związane z I etapem przedsięwzięcia (diagnostyka stanu transportu zbiorowego, przebudowa infrastruktury torowej w 5 lokalizacjach układu komunikacyjnego Gdańska). W ramach II etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej wybudowano nową linię tramwajową łączącą centrum Miasta z dzielnicą Chełm, przebudowano infrastrukturę torowo-trakcyjną na łącznym odcinku ok. 20 km torowisk oraz urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej. 

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III A objął swoim zakresem wydłużenie linii tramwajowej z dzielnicy Chełm do nowej pętli tramwajowej na skrzyżowaniu al. Havla i ul. Świętokrzyskiej w dzielnicy Gdańsk Południe, modernizację 12 odcinków istniejących torowisk, o łącznej długości 12,06 km, budowę i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych zasilających trakcję tramwajową, przebudowę zajezdni tramwajowej Wrzeszcz oraz zakup taboru tramwajowego – 35 nowoczesnych składów tramwajowych firmy PESA. W ramach projektu został również wybudowany na pętli Świętokrzyska parking samochodowy „park & ride” na ok. 200 pojazdów oraz parking rowerowy „bike & ride” na ok. 270 pojazdów.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B był kolejnym przedsięwzięciem, służącym poprawie dostępności i jakości transportu publicznego w Gdańsku. Najważniejszym elementem projektu była budowa nowej linii tramwajowej Siedlce – przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Brętowo z odgałęzieniem w ul. Bulońską. Bezpośrednim efektem realizacji projektu była integracja podsystemów komunikacji publicznej funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitarnego. Przede wszystkim zaś zintegrowane ze sobą zostały systemy transportowe Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku.

Realizacja projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C” ze względu na szeroki zakres została podzielona na dwa zadania inwestycyjne:
- Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM),
- Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza do ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego.

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III C
Beneficjent: Gdańsk – miasto na prawach powiatu
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie: nr UDA-RPPM.03.01.00-001/13-00 z dnia 28 maja 2014 r.
Aneks nr 4 UDA-RPPM.03.01.00-001/13-04 z dnia 16 lutego 2016 r.
Całkowita wartość Projektu: 124 533 184,30 zł
Wydatki kwalifikowalne: 107 146 532,37 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 17 386 651,93 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 75 002 572,63 zł
Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 3. Funkcje Miejskie i Metropolitalne
Działanie: 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: 1 lutego 2014 r. - 30 października 2015 r.

Zakres GPKM - etap III C

Zadanie nr 1 pn. "Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" obejmuje:

• Budowa dojazdów do przystanków:
Zadanie 1.1. Dojazd do przystanku Jasień,
Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpinek (ul. Szczęśliwa, odcinek I: Auchan – PKM),
Zadanie 1.3. Dojazd do przystanku Kiełpinek (ul. Szczęśliwa, odcinek II: Kartuska – Auchan).

W ramach budowy dojazdu do przystanku Jasień powstało:
- 16 812,0 m2 jezdni,
- 1 652,0 m2 zjazdów i miejsc parkingowych,
- 7 198,0 m2 chodników,
- 886,50 m ścieżek rowerowych,
- 536,0 m2 zatok autobusowych.

W ramach budowy dojazdu do przystanku Kiełpinek powstało:
- 554 m przebudowanej ul. Szczęśliwej,
- 3 682,0 m2 jezdni,
- 1 416,0 m2 chodnika.

• Budowa węzłów integracyjnych i infrastruktury towarzyszącej PKM:
- Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Brętowo”,
- Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Jasień”,
- Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Kiełpinek”,
- Budowa budynku socjalnego oraz toalety publicznej przy pętli PKM Jasień.

W ramach budowy węzła integracyjnego PKM Brętowo powstały:
- parking z 17 miejscami w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
- droga manewrowa o dł. ok. 44 m,
- parking dla rowerów z 32 miejscami,
- pas wyłączenia ok. 90 m.

W ramach budowy węzła integracyjnego PKM Jasień powstała:
- ul. bez nazwy - ok. 140 m,
- parking "Park and Ride" z 80 miejscami parkingowymi w tym 3 miejsca dla os. niepełnosprawnych,
- droga manewrowa ok 275 m,
- pętla autobusowa Jasień - ok 137m,
- zatoka autobusowa,
- parking dla rowerów z 32 miejscami postojowymi zadaszonymi,
- budynek socjalny oraz ogólnodostępna toaleta.

W ramach budowy węzła integracyjnego PKM Kiełpinek powstało:
- droga dojazdowa ok 455m,
- zatoka autobusowa,
- parking dla rowerów z 32 miejscami postojowymi zadaszonymi,
- droga manewrowa ok 160 m,
- pętla autobusowa Kiełpinek ok 113m.

Zadanie nr 2 pn. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza do ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego" obejmowało:

 • przebudowę dwutorowej linii tramwajowej o długości łącznej ok. 4,4 km toru pojedynczego w ulicach: Siennickiej i Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego wraz z pętlą Przeróbka (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów, perony tramwajowe) wraz z wykonaniem odwodnienia torów, sterowania i ogrzewania rozjazdów,
 • przebudowę ulic Siennickiej i Lenartowicza na odcinku od skrzyżowania ul. Siennickiej z ul. Powalną do skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Sucharskiego, wzdłuż przebudowywanej linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą oraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejazdów torowo-ulicznych, przejść dla pieszych, przystanków - w tym typu „Wiedeńskiego”, wjazdów, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych, odwodnienia, budowa wspólnego pasa autobusowo – tramwajowego tzw. PAT) i wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia,
 • remont tunelu przejścia pod torami na przystanku tramwajowym Brama Żuławska,
 • remont wiaduktu drogowego w ul. Siennickiej,
 • remont mostu nad Martwą Wisłą w ul. Siennickiej,
 • remont murów oporowych na dojazdach do mostu nad Martwą Wisłą w ul. Siennickiej,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej,
 • budowę kanalizacji kablowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lenartowicza DN315 i DN400 wraz z osadnikiem, separatorem lamelowym oraz przepompownią wraz z jej zasilaniem,
 • przebudowę sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej,
 • regulację studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę wpustów ulicznych,
 • zabezpieczenie i przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców,
 • wykonanie studium hałasu i pomiarów drgań,
 • wykonanie usług przewozowych autobusową komunikacją zastępczą na odcinku od Węzła Akademia Muzyczna do pętli Stogi Plaża.

 

Źródło: wizualizacje PKM oraz GIK SP. z o.o. - GPKM IIIC

 


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013