Budowa ulicy Nowej Łódzkiej
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

logo rpo

Zrealizowanie inwestycji „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku” spowodowało poprawę warunków ruchu drogowego w południowych dzielnicach Miasta Gdańska. Dzięki unijnemu dofinansowaniu  w diametralny sposób poprawiła się przejezdność dróg w rejonie osiedli położonych przy ulicach: Wilanowskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Jabłoniowej i Świętokrzyskiej, a także dostęp dla pieszych  i rowerzystów do węzła integracyjnego „Nowa Łódzka”.

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie: nr UDA-RPPM.04.01.00-00-008/09-00 z dnia 24 lutego 2010 r.
Aneks nr 3 UDA-RPPM.04.01.00-00-008/09-03 z dnia 3 grudnia 2013 r.
Całkowita wartość Projektu: 70 829 188
Wydatki kwalifikowalne: 57 782 905 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 13 046 283 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 43 337 179 zł
Poziom dofinansowania: 75% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: IV Regionalny system transportowy
Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2010 r. - 2013 r.

Zdjęcia ulicy Nowej Łódzkiej - obecnie alei Vaclava Havla (kwiecień 2014 r.)

          Zdjęcia: WPR UMG, DRMG.

Wybudowana droga,  która na mocy Uchwały Rady Miasta otrzymała nową nazwę Al. Vaclava Havla, została otwarta dla ruchu ulicznego w dniu 23 grudnia 2011 roku przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Zakres inwestycji zrealizowany przez DRMG:
• przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska – Nowa Łostowicka,
• budowa ul. Nowa Łódzka,
• budowa skrzyżowania ul. Nowa Łódzka – Nowa Warszawska (tzw. węzła „Nowa Warszawska”),
• przebudowa skrzyżowań z ul. Wilanowską – ul. Płocką,
• budowa skrzyżowania ul. Nowa Łódzka – ul. Nowa Świętokrzyska wraz ze skrzyżowaniem z nowobudowaną linią tramwajową – (tzw. węzeł „Świętokrzyska”),
• budowa obiektu inżynierskiego tj. przejazdu w Jarze Zakoniczyńskim,
• niezbędna przebudowa odcinka ul. Augustowskiej,
• budowa drogi technologicznej – dojazd do osadnika i separatora w rejonie zbiornika Augustowska,
• budowa elementów ochrony środowiska,
• chodniki, ścieżka rowerowa,
• uzbrojenie i urządzenie terenu oraz usunięcie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

 Zdjęcia ulicy Nowej Łódzkiej - stan przed i po zakończeniu realizacji

         
Zdjęcia: WPR UMG, DRMG.

Inwestycja,  początkowo dotyczyła budowy ulicy Nowej Łódzkiej jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców sąsiadujących z węzłem integracyjnym Nowa Łódzka osiedli, w ramach dodatkowego dofinansowania, inwestycję rozszerzono o kolejne zadania. Pierwsze obejmowało przebudowę ulicy Świętokrzyskiej, natomiast kolejne dotyczyły budowy ciągów pieszo - rowerowych łączących pobliskie osiedla z pętlą tramwajową przy ul. Świętokrzyskiej.

Ciągi pieszo – rowerowe (rozszerzenie projektu)

  Rys. - Materiały WPR

Efekty rozszerzenia projektu są widoczne w postaci skrócenia czasu przejazdu samochodem dla mieszkańców osiedli Gdańska Południe. W wyniku realizacji rozszerzenia projektu można zaobserwować zwiększony odsetek osób z osiedla Moje Marzenie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, a także z okolic ul. Świętokrzyskiej wybierających transport publiczny – nowowybudowaną linię tramwajową dzięki powstaniu dogodnych dojść do węzła integracyjnego Nowa Łódzka.

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej związana była z koniecznością usprawnienia układu komunikacyjnego przy węźle integracyjnym Al. Vaclava Havla, a także z koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej istniejących i planowanych obiektów znajdujących się przy ul. Świętokrzyskiej. Realizacja polegała na rozbudowie skrzyżowania oraz na poprawie stanu technicznego drogi - od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do Al. V. Havla, na odcinku około 0,45 km. Głównym złożeniem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu.

W ramach inwestycji wykonano:
- przebudowę ulicy Świętokrzyskiej (424,41 m),
- przebudowę ulicy Orląt Lwowskich (105,93 m),
- zjazdy oraz schody terenowe,
- ciągi pieszo – rowerowe,
- uzbrojenie i urządzenie terenu.

Zdjęcie przebudowanej ulicy Świętokrzyskiej.

  Zdjęcie: DRMG

Budowa ciągów pieszo-rowerowych obejmowała teren położony w rejonie ulic Świętokrzyskiej i Kampinoskiej wraz z przebiegającym pośrodku pasem drogowym ulicy Augustowskiej. Obszar objęty realizacją graniczy z ul. Kampionoską, z nieurządzonymi terenami przyległymi do ulicy Świętokrzyskiej oraz pętlą tramwajową i terenami dawnych ferm. W pobliżu ciągów znajduje się również zbiornik retencyjny na Potoku Oruńskim, a dalej osiedla Oruni Górnej (w rejonie ulic Bruskiego, Dywizji Wołyńskiej i Sosnkowskiego).

Zdjęcia ciągów pieszo rowerowych – stan po zakończeniu realizacji

Zdjęcia: WPR UMG, DRMG

 

Więcej informacji o Projekcie na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:
Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku w zakresie „Przebudowy ulicy Świętokrzyskiej”

Uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji prowadzonych w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku"

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka

Galeria z realizacji inwestycji:
  galeria z dnia 15.02.2011
  galeria z dnia 05.07.2011
  galeria z dnia 21.09.2011


 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013