PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej

logo rpo

Zrealizowanie inwestycji „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku” spowodowało poprawę warunków ruchu drogowego w południowych dzielnicach Miasta Gdańska. Dzięki unijnemu dofinansowaniu  w diametralny sposób poprawiła się przejezdność dróg w rejonie osiedli położonych przy ulicach: Wilanowskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Jabłoniowej i Świętokrzyskiej, a także dostęp dla pieszych  i rowerzystów do węzła integracyjnego „Nowa Łódzka”.

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie: nr UDA-RPPM.04.01.00-00-008/09-00 z dnia 24 lutego 2010 r.
Aneks nr 3 UDA-RPPM.04.01.00-00-008/09-03 z dnia 3 grudnia 2013 r.
Całkowita wartość Projektu: 70 829 188
Wydatki kwalifikowalne: 57 782 905 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 13 046 283 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 43 337 179 zł
Poziom dofinansowania: 75% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: IV Regionalny system transportowy
Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2010 r. - 2013 r.

Zdjęcia ulicy Nowej Łódzkiej - obecnie alei Vaclava Havla (kwiecień 2014 r.)

          Zdjęcia: WPR UMG, DRMG.

Wybudowana droga,  która na mocy Uchwały Rady Miasta otrzymała nową nazwę Al. Vaclava Havla, została otwarta dla ruchu ulicznego w dniu 23 grudnia 2011 roku przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Zakres inwestycji zrealizowany przez DRMG:
• przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska – Nowa Łostowicka,
• budowa ul. Nowa Łódzka,
• budowa skrzyżowania ul. Nowa Łódzka – Nowa Warszawska (tzw. węzła „Nowa Warszawska”),
• przebudowa skrzyżowań z ul. Wilanowską – ul. Płocką,
• budowa skrzyżowania ul. Nowa Łódzka – ul. Nowa Świętokrzyska wraz ze skrzyżowaniem z nowobudowaną linią tramwajową – (tzw. węzeł „Świętokrzyska”),
• budowa obiektu inżynierskiego tj. przejazdu w Jarze Zakoniczyńskim,
• niezbędna przebudowa odcinka ul. Augustowskiej,
• budowa drogi technologicznej – dojazd do osadnika i separatora w rejonie zbiornika Augustowska,
• budowa elementów ochrony środowiska,
• chodniki, ścieżka rowerowa,
• uzbrojenie i urządzenie terenu oraz usunięcie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

 Zdjęcia ulicy Nowej Łódzkiej - stan przed i po zakończeniu realizacji

         
Zdjęcia: WPR UMG, DRMG.

Inwestycja,  początkowo dotyczyła budowy ulicy Nowej Łódzkiej jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców sąsiadujących z węzłem integracyjnym Nowa Łódzka osiedli, w ramach dodatkowego dofinansowania, inwestycję rozszerzono o kolejne zadania. Pierwsze obejmowało przebudowę ulicy Świętokrzyskiej, natomiast kolejne dotyczyły budowy ciągów pieszo - rowerowych łączących pobliskie osiedla z pętlą tramwajową przy ul. Świętokrzyskiej.

Ciągi pieszo – rowerowe (rozszerzenie projektu)

  Rys. - Materiały WPR

Efekty rozszerzenia projektu są widoczne w postaci skrócenia czasu przejazdu samochodem dla mieszkańców osiedli Gdańska Południe. W wyniku realizacji rozszerzenia projektu można zaobserwować zwiększony odsetek osób z osiedla Moje Marzenie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, a także z okolic ul. Świętokrzyskiej wybierających transport publiczny – nowowybudowaną linię tramwajową dzięki powstaniu dogodnych dojść do węzła integracyjnego Nowa Łódzka.

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej związana była z koniecznością usprawnienia układu komunikacyjnego przy węźle integracyjnym Al. Vaclava Havla, a także z koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej istniejących i planowanych obiektów znajdujących się przy ul. Świętokrzyskiej. Realizacja polegała na rozbudowie skrzyżowania oraz na poprawie stanu technicznego drogi - od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do Al. V. Havla, na odcinku około 0,45 km. Głównym złożeniem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu.

W ramach inwestycji wykonano:
- przebudowę ulicy Świętokrzyskiej (424,41 m),
- przebudowę ulicy Orląt Lwowskich (105,93 m),
- zjazdy oraz schody terenowe,
- ciągi pieszo – rowerowe,
- uzbrojenie i urządzenie terenu.

Zdjęcie przebudowanej ulicy Świętokrzyskiej.

  Zdjęcie: DRMG

Budowa ciągów pieszo-rowerowych obejmowała teren położony w rejonie ulic Świętokrzyskiej i Kampinoskiej wraz z przebiegającym pośrodku pasem drogowym ulicy Augustowskiej. Obszar objęty realizacją graniczy z ul. Kampionoską, z nieurządzonymi terenami przyległymi do ulicy Świętokrzyskiej oraz pętlą tramwajową i terenami dawnych ferm. W pobliżu ciągów znajduje się również zbiornik retencyjny na Potoku Oruńskim, a dalej osiedla Oruni Górnej (w rejonie ulic Bruskiego, Dywizji Wołyńskiej i Sosnkowskiego).

Zdjęcia ciągów pieszo rowerowych – stan po zakończeniu realizacji

Zdjęcia: WPR UMG, DRMG

 

Więcej informacji o Projekcie na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:
Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku w zakresie „Przebudowy ulicy Świętokrzyskiej”

Uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji prowadzonych w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku"

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka

Galeria z realizacji inwestycji:
  galeria z dnia 15.02.2011
  galeria z dnia 05.07.2011
  galeria z dnia 21.09.2011


 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013