Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska.

I. Dane dotyczące Projektu (wg Umowy o dofinansowanie Projektu  z dnia 30 czerwca 2005 r.)

Beneficjent Projektu: Gmina Miasta Gdańska
Nr Projektu:

Z/2.22/I/1.1.1/289/05

Wartość całkowita projektu: 56.105.473,25 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 35.191.799,09 PLN (73% wydatków kwalifikowanych)
Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006
Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
okres realizacji: 01.2006 r. - 04.2008 r.
Jednostka realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdańskaII. Charakterystyka Projektu

Roboty ziemne na Trasie W-Z
Widok na Trasę W-Z
Widok na Wiadukt nad Trasą WZ

a. Zarys historyczny

 
 
 

Budowa Trasy W-Z (wschód-zachód), realizowana sukcesywnie od 1980 r., jest projektem stanowiącym jeden z kluczowych elementów inwestycyjnych Miasta Gdańska. Potrzeba jego realizacji wynikła z braku dogodnego powiązania miejskiego systemu komunikacyjnego z układem istniejących dróg krajowych i regionalnych. Miasto potrzebowało połączenia drogowego umożliwiającego szybkie skomunikowanie rozległych terenów portowo- przemysłowych, znajdujących się na obszarach wschodnich, z Obwodnicą Trójmiasta. W wyniku braku takiego połączenia cały ciężki ruch tranzytowy odbywał się przez intensywnie zabudowane dzielnice mieszkaniowe, w których infrastruktura drogowa nieprzystosowana była do tego typu obciążeń. Skutkowało to szybkim niszczeniem funkcjonującego tam systemu drogowego oraz wpływało negatywnie na warunki życia mieszkańców.

b. Opis Projektu

Docelowo cała inwestycja zakłada budowę Trasy W-Z od ul. Jabłoniowej do ul. Otomińskiej, co umożliwi dogodny dojazd z poszczególnych dzielnic miasta do układu zewnętrznego, tj. dróg krajowych nr 1, 6 i 7. Z uwagi na duży zakres robót, uwarunkowania planistyczne oraz konieczność wykupu gruntów prywatnych, inwestycja została podzielona na etapy.

Pierwszy etap obejmował budowę odcinka od ul. Jabłoniowej do ul. Kartuskiej, a w wyniku jego realizacji powstały następujące produkty:

 • odcinek Trasy W-Z, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową urządzeń infrastrukturalnych,
 • przebudowane lub wybudowane ulice boczne o łącznej dł. 4,2 km,
 • ścieżki rowerowe o dł. 0,71 km ,
 • 1 skrzyżowanie typu rondo,
 • 2 sygnalizacje świetlne,
 • 3 obiekty mostowe,
 • 1,16 km ekranów akustycznych,
 • 0,59 km murów oporowych.

Dzięki realizacji Projektu osiągnięto następujące korzyści:

 • skrócenie czasu podróży na odcinku od ul. Okopowej do włączenia trasy W-Z w ul. Kartuską,
 • odciążenie komunikacyjne pozostałych dróg i ulic na terenie Miasta Gdańska,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców, środowisko naturalne i obiekty kulturowe,
 • zwiększenie atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej poprzez udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych,
 • stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia.

Wybudowany odcinek Trasy W-Z jest kolejnym etapem połączenia drogowego umożliwiającego skomunikowanie wylotu tzw. "warszawskiego" (ul. Podwale Przedmiejskie) oraz rozległych wschodnich terenów portowych z Obwodnicą Trójmiasta i dalej z zewnętrznym układem drogowym. Służy poprawie dostępności komunikacyjnej regionu pomorskiego, sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego.
Zakończona inwestycja jest jednym z wielu zadań, jakie Miasto Gdańsk postawiło sobie w celu poprawienia przepustowości całego miejskiego układu komunikacyjnego. Zakładaną grupę docelową, dla której budowa Trasy W-Z przyniosła największe korzyści w postaci szybkiego i bezkolizyjnego połączenia tzw. "przelotowego wschód- zachód" stanowią:

 • społeczność Aglomeracji Trójmiejskiej i gmin przyległych,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska, w tym korzystający z usług portowych,
 • turyści odwiedzający Trójmiasto.

Inwestycję przekazano do eksploatacji w dniu 21.12.2007r.  Projekt został zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym, łącznie z rozliczeniem Umowy o dofinansowanie.


Pobierz: