Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska)
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska)

Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

logo

Celem projektu było stworzenie szybkiego i bezpośredniego połączenia drogi krajowej S7 (wlotu tzw. „warszawskiego") oraz autostrady A-1 ze Śródmieściem Gdańska.
W ramach projektu zrealizowane zostały dwa odcinki drogi od ul. Kartuskiej do węzła Karczemki oraz od węzła Karczemki do ul. Otomińskiej. Bezkolizyjny węzeł łączący oba budowane przez miasto odcinki w tym samym czasie zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Inwestycja objęła znacznie szerszy zakres prac budowlanych niż tylko budowa dwupasmowej i dwujezdniowej drogi wiodącej do węzła z drogą ekspresową S6. To także szereg inwestycji towarzyszących, które przełożyły się na usprawnienie ruchu lokalnego i poprawę warunków życia w tej części Gdańska.

Obok dwupasmowej i dwujezdniowej trasy powstały m.in. węzły drogowe w rejonie ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej, skrzyżowanie z wyspą centralną z ul. Otomińską, odcinek ul. Kartuskiej Północnej o długości ponad 840 m oraz odcinek ul. Nowej Myśliwskiej o długości 230 m. W ramach Projektu przebudowano ulice boczne na łącznej długości ponad 2 km, wybudowano przejścia dla zwierząt pod Trasą W-Z i pod ul. Kartuską, wybudowano ekrany akustyczne o długości ponad 5 km oraz ścieżki rowerowe o długości 3,14 km.

Wykonawcą robót budowlanych, w ramach inwestycji była, wyłoniona w przetargu, firma SKANSKA S.A.

Informacje ogólne o Projekcie

Tytuł projektu: Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska
Beneficjent: Gdańsk – miasto na prawach powiatu
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie: nr POIS.06.01.00-00-034/10-00 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Aneks nr 2 POIS.06.01.00-00-034/10-02 z dnia 16 lutego 2015 r.
Całkowita wartość Projektu: 138 328 435,25 zł
Wydatki kwalifikowalne: 107 110 325,00 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 31 218 110,25 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 91 043 776,24 zł
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie: 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Okres realizacji rzeczowej projektu: 2010 r. – 2012 r.

 

Zdjęcia z budowy ostatniego odcinka Trasy W-Z (lipiec 2010 r.)

          Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Zdjęcia z wmurowania kamienia węgielnego pod budowę ostaniego odcinka Trasy W-Z i Węzła Karczemki (lipiec 2010 r.)

          Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Zdjęcia z budowy ostatniego odcinka Trasy W-Z (październik 2010 r.)

          Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Zdjęcia z budowy Trasy W-Z (maj 2011 r.)

          Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Zdjęcia Trasy W-Z  (marzec 2012 r.)

          Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

 

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl.

Instytucją Wdrażającą dla VI Priorytetu POIiŚ jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013