Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

 

Informacje ogólne o Projekcie

 

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: Nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do 28.02.2015 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska od 1.03.2015 r.
Umowa o dofinansowanie: nr UDA-RPPM.04.01.00-00-001/14-00 z dnia 03 października 2014 r.
Aneks nr 1 UDA-RPPM.04.01.00-00-001/14-01 z dnia 20.05.2015 r.
Całkowita wartość Projektu: 10 278 840,28 zł
Wydatki kwalifikowalne: 9 835 351,48 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 443 488,80 zł
Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE: 7 376 513,61 zł
Poziom dofinansowania: 75% wydatków kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: IV Regionalny system transportowy
Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Okres realizacji rzeczowej projektu: 10.11.2014 r. – 15.11.2015 r.

 

Zrealizowanie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego” spowoduje poprawę warunków ruchu drogowego w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz. W ramach inwestycji przebudowana i poszerzona zostanie ul. Kilińskiego, wybudowany zostanie też nowy odcinek drogowy ul. Nad Stawem, łączący ul. Kilińskiego z ul. Kościuszki i Trasą Słowackiego.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu poprawi się przejezdność i organizacja dróg oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie.

Realizowane przedsięwzięcie pozwoli na zmodernizowanie sieci drogowej Gdańska w okolicy dworca we Wrzeszczu, który docelowo ma stanowić zintegrowany węzeł komunikacyjny o charakterze regionalnym oraz dostosuje wymienione drogi do występującego obecnie i przewidywanego w przyszłości natężenia ruchu drogowego.

Inwestycja realizowana przez  Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska została podzielona na dwa etapy:

1. Przebudowa ul. Kilińskiego i ul. Nad Stawem

 • przebudowa i budowa jezdni i chodników,
 • budowa skrzyżowań z ul. Nad Stawem i ul. Lelewela;
 • wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, trasy rowerowej, wjazdów i miejsc wydzielonych z ruchu,
 • wykonanie elementów drogowych zabezpieczających oraz oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach;
 • budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa i budowa wodociągu,
 • przebudowa sieci gazowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa kabli elektroenergetycznych,
 • przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
 • usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego występujących w wyniku zmian układu drogowego (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa),
 • gospodarka zielenią i budowa elementów małej architektury.

 2. Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki

 • przebudowa jezdni i chodników,
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Gołębią;
 • wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, trasy rowerowej, wjazdów i miejsc wydzielonych z ruchu,
 • wykonanie elementów drogowych zabezpieczających oraz oznakowania poziomego i pionowego,
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej;
 • przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej;
 • przebudowa sieci gazowej,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa kabli elektroenergetycznych,
 • przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
 • usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego występujących w wyniku zmian układu drogowego (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa),
 • gospodarka zielenią i budowa elementów małej architektury.

 

          fot. Materiał DRMG

Więcej informacji nt. inwestycji oraz zdjęcia na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska: www.drmg.gdansk.pl


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013