PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

O polskich przedsiębiorcach w Wolnym Mieście

O polskich przedsiębiorcach w Wolnym Mieście
„Swój do swego”
 
Fot. Wydawca

„Wydawnictwo, które Państwo trzymają w ręku – pisze we wstępie Jan Daniluk – jest skromną próbą przedstawienia wybranych zagadnień związanych z powstaniem, rozwojem i funkcjonowaniem w Gdańsku do momentu wybuchu II wojny światowej polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim prywatnych. Co jednak niezwykle istotne, nie jest to praca poświęcona historii gospodarczej, ile raczej zbiór tekstów nią inspirowanych. Dzieje poszczególnych firm, ich właścicieli, a także inwestycji czy branż, stanowiły jedynie pretekst dla autorów, by spróbować spojrzeć na historię Polonii gdańskiej od innej, niż dotychczas, strony”.

„Takie założenie – wyjaśnia dalej Jan Daniluk – w dużym stopniu wynikało nie tylko z potrzeby dopisania kolejnych rozdziałów do dziejów gdańskich Polaków, ale też z problemów, które pojawiają się przy tego typu badaniach. Znaczne braki w bazie źródłowej nie pozwalają na chwilę obecną w większości wypadków na szczegółowe opisanie losów poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych. (…) Drugą, niemniej ważną kwestią, jest problem natury metodologicznej związany z definicją »polskiego przedsiębiorcy«. Wobec braku wykazów takich firm, a także niemożliwości zaufania kryterium tylko i wyłącznie nazwiskowego, badaczom na chwilę obecną pozostaje zawierzać wykazom polskich firm z epoki, które były wymieniane w przewodnikach, informatorach czy w prasie. (…) Nie można wreszcie zapomnieć, że autochtoniczna ludność polska w Wolnym Mieście nie należała do zamożnej. Praktycznie brak było wśród niej właścicieli zakładów przemysłowych, dużych przedsiębiorstw handlowych czy finansowych”.

***

„»Swój do swego«. Z dziejów przedsiębiorczości polskiej w Gdańsku okresu Wolnego Miasta (1920-1939). Szkice”, pod redakcją Jana Daniluka, Fundacja Kulturalne Pomorze, Gdynia 2016.

Spis treści: Słowo wstępne (Krzysztof Michniewicz); Wstęp (Jan Daniluk); Z dziejów Drukarni Gdańskiej – największego polskiego przedsiębiorstwa w Wolnym Mieście Gdańsku (Andrzej Romanow); Polscy handlowcy w międzywojennym Gdańsku (Jan Daniluk); Restauracje polskie w międzywojennym Gdańsku (Wojciech Grott); Polskie inwestycje budowlane w Wolnym Mieście Gdańsku – zarys problematyki (Jagoda Załęska-Kaczko); Banki a Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku (Ryszard Kopittke); Spis ilustracji; Podziękowania