Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2017

A
A
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018 r.Data publikacji: 13 grudnia 2016 r.
MG

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2017 roku.

Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Cele operacyjne Programu to:

  • zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów,  placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
  • zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
  • zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
  • zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
  • zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obszary Programu realizowane w 2017 r.:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; dotyczy obiektów wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych; dofinansowaniu podlega część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach, na terenie których brak jest warsztatu terapii zajęciowej;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami Programu są dla:

obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
obszaru D (likwidacja barier transportowych):
placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Termin składania wniosków:

- dla adresatów obszarów B, C, D,  F i G -  do 14.02.2017 r. – decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

- dla adresatów obszarów E - do 30.11.2017 r.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk 

pok. 215, 214 lub 204

tel. (58) 320-53-45, 48, 41

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej TUTAJ

Kierunki działań i warunki brzegowe (46.5 KB)
PROCEDURA (139 KB)
PROGRAM (29.9 KB)
Wniosek dla jednostek Miasta (321.5 KB)
Wniosek dla jednostek nie będących jednostkami Miasta (286.5 KB)
ZASADY (126.5 KB)
Monika Grochulska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku