PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Monitoring realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Monitoring realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

"Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" (pełny tekst na stronie, w zakładce: prawo) ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, możliwości korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności na zasadach równości z innymi obywatelami. Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 roku, a tym samym zobowiązała się do przestrzegania jej zapisów. Przewidywane działania mają bardzo duże znaczenie w zakresie zapewnienia realizacji najistotniejszego celu polityki wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jakim jest ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Miasto Gdańsk zostało wytypowane i wyraziło zgodę na udział w projekcie „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień "Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Od momentu podpisania przez Polskę Konwencji Gdańsk angażował się na rzecz jej ratyfikacji, a potem pełnego wdrażania. Miasto prowadziło szereg kampanii informacyjnych, organizowało konferencje, jak również odnosi się do jej zapisów w swoich strategicznych dokumentach. Bezpośrednie zapisy można znaleźć w Strategii Miasta Gdańska i w Strategii na Rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych. Upowszechnianie zapisów „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” jest wymienione w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pośrednie odniesienie do zapisów Konwencji poprzez właściwą interpretację przepisów krajowych można znaleźć w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 (uchwała RMG nr XV/419/15 z 29 października 2015 r. oraz w Modelu na Rzecz Równego Traktowania  - uchwała RMG nr LV/1566/18 z 28 czerwca 2018 r.).

W ramach monitoringu instytucja monitorująca przygotowała:

Raport wstępny z monitoringu dla Gdańska (122.19 KB)

Raport ostateczny z monitoringu dla Gdańska (122.24 KB)

Raport weryfikacyjny z monitoringu dla Gdańska (69.76 KB)

 

Raporty zawierają rekomendacje krótko i długoterminowe, sugerowane przez instytucję monitorującą do realizacji. Rekomendacje krótkoterminowe zostały zrealizowane. Pozostałe, jak i działania doskonalące, są i będą przy aktywnym zaangażowaniu i partycypacji środowisk osób z niepełnosprawnościami, konsultowane i wdrażane.