Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności

A
A
Ostatnia aktualizacja: 21 września 2010 r.

1
Miejsce do, którego należy się zgłosić to:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ma on swoją siedzibę na ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 Gdańsk, tel. 58 320-22-96. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się orzekaniem niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych.

mapka dyrekcyjna
2
W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności należy skompletować następującą dokumentację (cztery formularze):
  1. Wypełnić wniosek (imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane przedstawiciela ustawowego, cel uzyskania orzeczenia, uzasadnienie wniosku, informacje o tym , czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego, podpis osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego)

    Pobierz i wypełnij:


  2. Złożyć zaświadczenie lekarskie (wypełnione przez lekarza rejonowego lub lekarza specjalistę, który prowadzi leczenie) - zaświadczenie lekarskie ważne jest miesiąc

    Pobierz i wypełnij:


  3. Do Wniosku załączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej + kopię orzeczenia KIZ lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, bądź inne?
3
Kompletną dokumentacje proszę złożyć w
Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  • Stawić się na wezwanie (wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego). O jego terminie jest powiadamiany najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym terminem),
  • w szczególnych sytuacjach posiedzenie może się odbyć bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na jego zły stan zdrowia), jeśli przedłożona dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

UWAGA: Przychodząc na posiedzenie komisji lekarskiej ? proszę przynieść całą dokumentacje lekarską, którą posiadasz (wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie oraz wypisy z pobytu w szpitalach)