Zadania Pełnomocnika
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zadania Pełnomocnika

Zadania Pełnomocnika
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W celu zintensyfikowania i lepszej koordynacji działań na rzecz Seniorów w Gdańsku

Prezydent Miasta Gdańska powołał Zarządzeniem Nr 1323/11 z 30 września 2011 r.

Pełnomocnika ds. Seniorów

 

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) rozpoznawanie potrzeb osób starszych i określanie ich priorytetów, inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb,

2) inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do osób starszych oraz monitorowanie ich realizacji,

3) tworzenie i aktualizacja bazy danych oraz upowszechnianie informacji o inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach adresowanych do osób starszych,

4) doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw osób starszych,

5) podejmowanie interwencji w istotnych sprawach osób starszych będących we właściwości innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska,

6) pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia osób starszych,

7) udział w pracach Gdańskiej Rady Seniorów oraz innych Radach, których praca związana jest z poprawą jakości życia osób starszych,

8) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych, w tym:

a) zgłaszanie problemów i koordynacja ich rozwiązywania,

b) organizowanie spotkań poświęconych sprawom osób starszych, sporządzanie wniosków z tych spotkań i przedkładanie ich odpowiednim adresatom do realizacji,

c) udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych.