Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty przed spotkaniem z mieszkańcami

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2017 r.Data publikacji: 13 grudnia 2017 r.

26 października 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 

w ramach warsztatów spotkali się przedstawiciele Rady Dzielnicy Chełm, wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta, jak również Radni Miasta Gdańska Mateusz Skarbek oraz Adam Nieroda.  Warsztaty miały na celu omówienie najważniejszych spraw, problemów i określenia potrzeb danej dzielnicy, a także wypracowania wspólnych propozycji rozwiązań. W nowej formule spotkań z cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”, warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami gdańskich dzielnic.

 

Dzielnica Chełm położona na północ od Parku Oruńskiego, której tereny zostały prawie w całości zainwestowane oraz bardzo dobrze wyposażone w podstawowe usługi, infrastrukturę społeczną i drogową. Dominuje tu zabudowa wielorodzinna. Dla celów rekreacyjnych zrealizowano i urządzono zbiorniki retencyjne przy ulicach Platynowej, Augustowskiej i Madalińskiego. W planach miejscowych rezerwuje się tereny pod park Jar Sikorskiego oraz rozbudowę parku Jar Wilanowski na co podczas warsztatów zwrócono szczególną uwagę. Realizacja robót związanych z przekopem tunelu pod ul. Wilanowską (łączącego obie części Jaru Wilanowskiego) całkowicie wstrzymają ruch na tym odcinku, stąd apel przedstawicieli Rady Dzielnicy o przeprowadzenie ww. prac w miesiącach wakacyjnych, przy zmniejszonym natężeniu ruchu. Dodatkowo koniecznym jest wyznaczenie alternatywnych dojazdów dla mieszkańców z południowych części do centrum Gdańska.

Ważnym aspektem komunikacyjnym jest również słaba przepustowość ulicy Świętokrzyskiej, gdzie występują korki uliczne w obu kierunkach - od skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z al. Havla do wjazdu na obwodnicę. Uczestnicy warsztatów wskazali na pilną konieczność podjęcia działań zmierzających do udrożnienia w ruchu kołowym ul. Świętokrzyskiej. Według informacji od jednostek miejskich, realizowana jest obecnie dokumentacja projektowa tzw. „Nowej Świętokrzyskiej”, gdzie do 2020 r. najprawdopodobniej prace będą już realizowane.  

Podczas warsztatów Rada Dzielnicy Chełm zwróciła uwagę na tereny zielone znajdujące się w rejonie ul. Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość, Pohulanka i Biskupia. Na wskazanym obszarze wykształciła się zieleń unikalna, ekologiczna. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie, aby ten teren był zagospodarowany na park z pełną infrastrukturą. Miasto zmierza do pozyskania terenów zielonych należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na tereny dostępne dla mieszkańców, ale pozostawione swobodnemu istnieniu przy zachowaniu minimalnej ingerencji tj. wytyczenia ścieżek, ustawienia śmietników i kilku ławek.

W tematach dot. transportu zbiorowego poruszono kwestie związane z urealnieniem czasu przejazdów komunikacji miejskiej między przystankami oraz brakiem połączenia ze szpitalami
i ośrodkami opieki specjalistycznej – GUMed (linia 195 została odtworzona, jednak na okrojonej trasie).

Postulatem zgłoszonym podczas warsztatów, który warto przeanalizować, było wykonanie ścieżki biegowej wzdłuż al. Havla – teren pomiędzy chodnikiem dla pieszych a drogą rowerową.
Osobną kwestią jest również konieczność budowy nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18. Obecna sala nie była nigdy remontowana, jest w złym stanie technicznym oraz mieszczą się na niej dzieci tylko z jednej klasy

Warto wspomnieć że 28 września br. radni miejscy przegłosowali uchwałę dotyczącą zamiaru podziału największej gdańskiej dzielnicy, na dwie mniejsze: Chełm i Orunię Górną. Granica obu dzielnic przebiegać będzie ul. Świętokrzyską. Planowane jest przeprowadzenie pisemnych konsultacji społecznych w terminie od 30 listopada do 30 grudnia. Nie wyklucza się też otwartych spotkań z mieszkańcami. Zmiany związane z wyodrębnieniem nowej dzielnicy wejdą w życie nie wcześniej niż w 2019 r., czyli od nowej kadencji Rady Miasta Gdańska. Następnie będą mogły odbyć się wybory do Rady Dzielnicy Orunia Górna. 

Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***