Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Chełm w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2018 r.Data publikacji: 25 stycznia 2018 r.

Spacer badawczy po dzielnicy Chełm – 6 listopada 2017 r.

1) Wydział Programów Rozwojowych:

 • ul. Madalińskiego – podjąć rozmowy z deweloperem budującym w tym rejonie osiedle w celu wykonania oświetlenia ulicy.

W dniu 15.11.2017r. przesłano pismo do dewelopera GedBud w sprawie wspólnej budowy oświetlenia ul. Madalińskiego.

 • budowa tunelu pod ul. Wilanowską

Zgodnie ze wstępnym uzgodnieniem z GZDiZ prace powinny być prowadzone w okresie wakacyjnym przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów.

 • ul. Wilanowska – podczas budowy tunelu pod ulicą należy zweryfikować możliwość poszerzenia chodnika dla pieszych (na wysokości Jaru Wilanowskiego).

Poszerzenie istniejącego chodnika zlokalizowanego na nasypie ul. Wilanowskiej  wiązałoby się z koniecznością przebudowy istniejącego nasypu w zdecydowanie większym zakresie niż zakłada to dokumentacja projektowa w celu budowy tunelu dla pieszych, łączącego komunikacyjnie obie części Jaru. Dla uzyskania wymaganych ze względów bezpieczeństwa ruchu parametrów (szerokość) korony nasypu należałoby wykonać dodatkowo bardzo dużą ilość robót ziemnych związanych z poszerzeniem korpusu nasypu na całej jego długości. To wiązałoby się z koniecznością poniesienia z tego tytułu dużych kosztów (zakres, specyfika oraz uwarunkowania prowadzenia robót) oraz znacznie wydłużyłoby okres całkowitego zamknięcia dla ruchu ul. Wilanowskiej związany z budową tunelu, co było by bardzo niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania układu komunikacyjnego tej części miasta.  Wymagałoby to także wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, co z kolei spowodowałoby odsunięcie w czasie realizacji samego tunelu.

 

2) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 • ul. Buczka – bieżące łatanie dziur

Nawierzchnia jezdni na przedmiotowej ulicy jest na bieżąco monitorowana
i w przypadku stwierdzenia występowania ubytków będą wykonywane naprawy.

 • utworzenie zatoczek parkingowych przy ul. Worcella (na wysokości Worcella 2,4,6 przy budkach spożywczych) o powierzchni biologicznie czynnej.

Realizacja zadania zostanie uwzględniona w planie remontowym GZDiZ w 2018 roku.

 

 • remont pętli autobusowej przy ul. Więckowskiego w 2018 r. – maksymalne zagospodarowanie przestrzeni (pętla + parking, miejsca postojowe itp.). Prośba o skonsultowanie projektu przyszłej pętli autobusowej z przedstawicielami Rady Dzielnicy.

Realizacja zadania zostanie uwzględniona w planie remontowym GZDiZ w 2018 roku.

 • ul. Cieszyńskiego – remont fragmentu ulicy od Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej do pętli autobusowej przy ul. Więckowskiego

Po rozpoznaniu i szczegółowej analizie GZDiZ stwierdza, że realizacja zadania jest możliwa jedynie w procesie inwestycyjnym. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie infrastruktury bezpośrednio przylegającej do jezdni (nowo wybudowane zatoki postojowe wzdłuż ulicy) nie jest możliwy remont jezdni, polegający jedynie na wykonaniu „nakładki” bitumicznej na istniejącej nawierzchni w ramach środków finansowych będących w dyspozycji GZDiZ przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic. Remont ulicy jest możliwy jedynie poprzez wymianę konstrukcji jezdni z dostosowaniem jej niwelety do istniejącego zagospodarowania przylegającego bezpośrednio do jezdni (bez konieczności przebudowy istniejących zatok postojowych). Z uwagi na  zakres rzeczowy robót i konieczność wydatkowania na ten cel znacznych środków finansowych GZDiZ wnioskuje o przekazanie zadania do realizacji DRMG przy zapewnieniu finansowania zadania ze środków inwestycyjnych. 

Wydział Programów Rozwojowych poinformował, że ul. Cieszyńskiego w planach Miasta na 2018 r. znajduje się w Programie modernizacji chodników w Gdańsku. W ramach realizacji został ujęty remont chodnika o długości 320 mb. (na odcinku od kościoła do budynku nr 32). Natomiast radykalna poprawa stanu technicznego przedmiotowej drogi możliwa jest jedynie poprzez jej przebudowę w  procesie inwestycyjnym. W związku z tym ul. Cieszyńskiego została wytypowana do Programu modernizacji ulic miasta Gdańska na miejscu 197. Obecnie program ten obejmuje ponad 500 pozycji. Ulice, które zostały umieszczone w ww. planie będą sukcesywnie modernizowane w tempie zależnym od posiadanych środków finansowych.

Jednocześnie, do czasu modernizacji ul. Cieszyńskiego w ramach ww. programu staraniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni dokonywane będą miejscowe naprawy nawierzchni jezdni oraz niwelacje powstałych nierówności łagodząc istniejące problemy komunikacyjne związane z jej stanem technicznym.

 

 • ul. Cieszyńskiego – teren zielony przy zakręcie przed budynkiem Apteki Dyżurnej, w pobliżu pojemników do segregacji śmieci – ustawić betonowe zapory

GZDiZ przygotuje projekt organizacji ruchu polegający na ustawieniu słupków blokujących wzdłuż chodnika przy ul. Cieszyńskiego na odcinku od wjazdu na parking przed budynkiem Apteki Dyżurnej do miejsca ustawienia pojemników do segregacji odpadów komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w roku 2018.

 

3) Zarząd Transportu Miejskiego:

 • linia nr 113 – opinia w zakresie możliwości kursowania autobusu przez ul. Kampinoską i Srebrną (w obu kierunkach).

Przedłużenie trasy linii 113 przez ul. Srebrną w obu kierunkach jest planowane, jednak będzie się to wiązało z rozrzedzeniem częstotliwości funkcjonowania z powodu braku taboru. Rozkład jazdy zostanie opracowany i przesłany do Rady Dzielnicy Chełm, Ujeścisko – Łostowice oraz Orunia – Św. Wojciech - Lipce celem konsultacji. Jeżeli nie będzie negatywnej opinii z tych rad, to nowa oferta zostanie wdrożona.

Brak połączenia Chełmu ze szpitalami i ośrodkami opieki specjalistycznej – prośba o zorganizowanie spotkania i przedyskutowanie możliwości utworzenia połączenia komunikacyjnego (uczestnicy: Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, przedstawiciel ZTM oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm Marian Menczykowski).     

Spotkanie odbyło się w grudniu 2017 r. Trasa linii 195 do UCK aktualnie nie zostanie wydłużona.

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY CHEŁM

15 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13

 

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki komunalnej:

 • w godzinach szczytu tramwaje poruszające się na odcinku pomiędzy al. Havla, a Śródmieściem są mocno przeciążone.

Chełm to dzielnica rozwojowa, mocno wzrasta tu obłożenie tramwajów. W ubiegłym roku przeznaczono  dodatkowe dwa miliony złotych, dzięki czemu jest więcej kursów tramwajów. W godzinach szczytu jeżdżą one co dwie minuty. Niestety dziś nie jest to już wystarczające rozwiązanie. Miasto planuje zakupić w przyszłości dłuższe tramwaje, by mogło zmieścić się w nich więcej osób. O kolejnych, dodatkowych kursach nie ma mowy – wykorzystano już maksymalną przepustowość. Rozwiązaniem tej sytuacji będzie też w pewnym stopniu Nowa Bulońska Północna i Nowa Warszawska, które odciążą obecną trasę tramwajową.

 • Mało czytelne tablice informacyjne na przystankach

Kilka lat temu jedna z firm zainstalowała tablice słabej jakości, z których trudno odczytać informacje. To były pierwsze takie urządzenia w Gdańsku. Kolejne, które pojawiały się w następnych latach są już dobrze oświetlone i lepiej widoczne. Stopniowo będą one zastępować w niedalekiej przyszłości wcześniejsze monitory.

 • Czy ul. Lotników Polskich jest ujęta w planach inwestycyjnych?

Remont przedmiotowej ulicy został uwzględniony w Programie modernizacji ulic  w Gdańsku na poz. 199  na łączna ilość 528 ulic  uwzględnionych  do modernizacji w  ww. programie. Tempo modernizacji ulic jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w Mieście.  Zgodnie  z  ustaleniami  z  mieszkańcem (wnioskodawcą) podczas spotkania, do czasu wykonania kompleksowej modernizacji ulicy w procesie inwestycyjnym staraniem GZDiZ zostanie wykonana naprawa doraźna nawierzchni jezdni w ramach posiadanych środków  finansowych   przeznaczonych na bieżące utrzymanie  ulic. Naprawa nawierzchni jezdni  została  wykonana  w grudniu 2017 roku .

 • Brak połączenia rowerowego dzielnicy Chełm ze Śródmieściem – czy jest planowana trasa rowerowa wzdłuż Armii Krajowej?

Trasa rowerowa wzdłuż Armii Krajowej została pozytywnie zaopiniowana przez GZDiZ jednak nie uzyskała odpowiedniej pozycji podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim.

 

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej:

 • Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Serc” poruszyła kwestię potrzeby miejsc w środowiskowych ośrodkach samopomocy dla osób po 25 r.ż. Stowarzyszenie jest w stanie podjąć się takiego zadania, jednak potrzebuje wsparcia Miasta.

Poproszono CPS nr 6 o bezpośredni kontakt i wsparcie Pani Prezes w tej inicjatywie.

 • Plac zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Chałubińskiego 33, 35 i 37 – spotyka się tam młodzież, która hałasuje, dochodzi do bójek, spożywany jest alkohol

Wskazany rejon objęty został nadzorem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązujących norm prawnych w stosunku do osób winnych podjęte zostaną czynności zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

 • Prośba o wsparcie etatem psychologa dziecięcego w SP Nr 8, oraz potrzeba wydłużenia etatu pielęgniarki szkolnej w 2017 i 2018

Wydział Rozwoju Społecznego jest w stałym kontakcie z dyrektorem placówki, na bieżąco reaguje na zgłaszane do nich wnioski.

 • Brak dostępu dla mieszkańców do boisk przy SP Nr 19, ul. Hoene 6

Sprawa ta była już przedmiotem rozmów szkoły z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”, ciągle jednak powraca. Spółdzielnia zwracała się także do WRS i otrzymała odpowiedź. Boiska szkolne wykorzystywane są w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wynajmów oraz zajęć organizowanych przez animatora sportu, z których mogą korzystać mieszkańcy osiedla, zarówno dzieci jak i dorośli. Boiska są czynne w okresie od marca do listopada, a grafik, w którym określone są godziny pracy animatora, umieszczony jest w widocznym miejscu i każdy może wybrać odpowiedni dla niego czas.

 

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki gospodarczej:

 • ul. Zaroślak - po remoncie został tam nieuporządkowany dojazd do dzielnicy Chełm od strony Urzędu Wojewódzkiego (w tym miejscu Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna prowadziła prace remontowe - położenie kolektora)

W dniu 23.11.2017 r. przedstawiciele GIWK przeprowadzili wizję lokalną na terenie ul. Zaroślak, w miejscu, gdzie prowadzono prace remontowe. Nie dostrzeżono żadnych nieuporządkowanych terenów. Inwestycja zakończyła się 1,5 roku temu i teren został wtedy odebrany przez GZDiZ.

 • czy powstanie lodowisko na terenie południowych dzielnic Gdańska

WPR  analizuje możliwości lokalizacyjne związane z wykonaniem całorocznego lodowiska w Gdańsku. Zlecono wykonanie opracowania pod tytułem „Wstępna ocena koncepcji budowy całorocznego lodowiska w Gdańsku”. Zakres tego opracowania będzie obejmował m.in. analizę lokalizacyjną usytuowania całorocznego lodowiska na obszarze miasta Gdańska, w tym również w dzielnicy Chełm. Opracowanie będzie zawierało m.in. ogólne uwarunkowania budowy całorocznego lodowiska, wstępny kosztorys realizacji przedsięwzięcia, koszty całorocznego utrzymania lodowiska. Planowany termin wykonania w/w opracowania do 30 marca 2018 r.  Po przeanalizowaniu wniosków z powyższego opracowania, zostaną podjęte dalsze decyzje w tym zakresie.

 • Jar Wilanowska:

- mieszkańcy są zaniepokojeni planem sprywatyzowania obiektów sportowych i odpłatności za używanie np. boiska sportowego, które powstało w ramach Budżetu Obywatelskiego

Za korzystanie z istniejących obiektów nie będą pobierane żadne opłaty. Nigdy nie było propozycji aby obiekty, które powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego mogły podlegać sprywatyzowaniu.

- brak zejścia (schodów) do Jaru

Zadanie jest obecnie realizowane w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsku etap II”. Zejście zlokalizowane będzie pomiędzy ul. Havla i ul. Wilanowską. Zejście będzie umożliwiało zjazd wózków i rowerów. Planowany termin zakończenia wyżej wymienionego zadania to listopad 2018 r.

 • Kontynuowanie budowy wiaduktu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej z Łostowicką - kiedy nastąpi realizacja budowy wiaduktów dla których istnieją już usypane najazdy ?

Na dzień dzisiejszy w planie Inwestycje 2020 nie umieszczono tego zadania z uwagi na inne priorytety i brak zewnętrznych źródeł finansowania.

 • Mieszkaniec wnioskował o utworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Biegańskiego na miejskiej działce nr 0711.96.

Zgodnie z zapisami obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  teren wskazany  we wniosku   pod parking  jest przeznaczony  pod zabudowę  usługową. Zapis  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  wyklucza tymczasowe  zagospodarowanie  na wskazanym terenie.

 • SP Nr 47 – czy istnieje możliwość połączenia dwóch potrzebnych inwestycji – termomodernizacja budynku oraz rozbudowa sali gimnastycznej

Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę dokumentacji projektowej dla termomodernizacji SP Nr 47 przy ul. Reformackiej w Gdańsku. Wykonanie termomodernizacji obiektu planowane jest do końca 2019 r.

Natomiast możliwość rozbudowy sali gimnastycznej, z uwagi na konfigurację przyległego terenu i wysoki koszt rozbudowy obiektu, najkorzystniejszym rozwiązaniem zapewniającym obsługę sportową jest budowa nowego budynku sali gimnastycznej (na działce od strony południowej), wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Istniejąca sala gimnastyczna mogłaby być użytkowna przez dzieci z klas
0 - IV. Orientacyjny koszt budowy nowej sali sportowej wynosi ok. 3 mln zł. Możliwość realizacji zadania nastąpi po zapewnieniu środków finansowych w budżecie DRMG na ten cel. Decyzja w tej sprawie zależna jest od WRS/WPR.

 

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki przestrzennej:

Podczas spotkania mieszkańcy poruszyli kwestie dotyczące zmiany planu zagospodarowania ul. Anny Jagiellonki (mieszkanka została poinformowana o potrzebie złożenia pisma do BRG w kontakcie z dyr. Edytą Damszel-Turek), jak również temat dofinansowania dla Wspólnoty Mieszkaniowej ze Starego Chełmu (informacji udzieliła Pani Ewa Pielak z BRG) oraz wykoszenie stanowiska Dziewanny Kwiatowej i Mierznicy Czarnej (dyrektor Wydziału Środowiska zapisał kontakt z mieszkańcem, zaproponował użytek ekologiczny).

***