PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Głosowanie

A
A

Jak głosować?

 Głosowanie rozpoczyna się 16 listopada 2020 r. o godz. 0:00 i kończy 30 listopada 2020 r. o godzinie 23:59.

Do 7 grudnia 2020 r. nastąpi  ogłoszenie wyników głosowania.

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;

b) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;

c) posiadania Karty Mieszkańca;

d) w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania. Oświadczenie tutaj

(należy je złożyć osobiście w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w okresie trwania konsultacji, a w okresie głosowania także w punktach konsultacyjnych)

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami nieposiadających numeru PESEL głosowanie możliwe jest w punkach konsultacyjnych po okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Na czas głosowania ustalone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Gdańska, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować. Lista punktów będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Głosowanie w punktach możliwe będzie po okazaniu przez osobę głosująca dokumentu pozwalającego na potwierdzenie tożsamości.

Głosowanie poprzedza losowanie projektów zweryfikowanych pozytywnie, które określa kolejność projektów na listach do głosowania.

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.gdansk.pl.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 5 punktów na projekty dzielnicowe budżetu obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski budżetu obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy zielonego budżetu obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski zielonego budżetu.

Punktami na projekty dzielnicowe budżetu obywatelskiego można dysponować w sposób swobodny przyznając punkty w dowolny sposób aż do ich wyczerpania. W przypadku zielonego budżetu obywatelskiego można oddać 1 punkt na jeden, wybrany projekt w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów

Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości.