PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zasady składania projektów

A
A

Kto może złożyć projekt?

Uprawniony jest każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Jedynym warunkiem jest  mieszkanie na stałe w naszym mieście.

Jak zgłosić projekt?

Projekty składa się w pierwszej kolejności elektronicznie poprzez stronę internetową tutaj. Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy do wydrukować, zebrać podpisy poparcia minimum 1 mieszkańca i przekazać w wersji papierowej wraz z podpisami do Urzędu Miejskiego w Gdańsku do dnia 5.07.2020 r. Można też przesłać pocztą na adres Urzędu – liczy się data stempla pocztowego.

Jakie projekty można zgłaszać ?

1. których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy lub powiatu; lista zadań tutaj

2. realizacja zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców;

3. realizacja spełnia kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki: zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów, wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny, proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów;

4. realizacja możliwa jest w ciągu jednego roku kalendarzowego, przy czym, w uzasadnionych wypadkach projektów o charakterze wydatków majątkowych, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do dwóch lat, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;

5. które są zlokalizowane na terenie niebędącym własnością Miasta. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu określi Prezydent; mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja czynna;

6. projekty dotyczące organizacji wydarzeń, imprez, czy zajęć kulturalnych, sportowych, bądź edukacyjnych muszą wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, terminie jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników.

Ważne!

Miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie.

Skorzystaj z pomocy urzędników - tutaj

Jakich projektów nie można zgłaszać?

1. których szacunkowy koszt realizacji przekracza środki przeznaczone na projekty w poszczególnych dzielnicach lub kwotę przeznaczoną na jeden projekt ogólnomiejski;

2. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście strategiami i programami;

3. są niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

4. są zlokalizowane na terenach planowanych do sprzedaży;

5. nie stanowią kompletnej inwestycji lub całości działania, co oznacza, że realizacja projektów będzie wymagała niezbędnych uzupełnień, czy kolejnych etapów, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach danej edycji budżetu obywatelskiego;

6. są zlokalizowane na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami);

7. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

8. których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej;

9. które dotyczą budowy, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i remontów budynków przeznaczonych na cele, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami), a także budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska, w których prowadzona jest działalność komercyjna, z wyłączeniem rozwiązań, które poprawią dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami;

10. są niewykonalne technicznie.

 

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 8 czerwca – 5 lipca 2020 r.


Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony poprzednich edycjach? 

Tak, jednakże warto pamiętać by na etapie zgłaszania projektu uwzględnić uwagi wniesione podczas weryfikacji projektu, w szczególności w zakresie poprawności kalkulacji kosztów. Projekty z poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie.

Czy obcokrajowiec może złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego?

Tak.

Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jeden projekt?

Tak.

Czy mieszkaniec dzielnicy "X" może składać projekt dotyczący dzielnicy, w której nie mieszka?

Tak, możesz złożyć projekt w dowolnej dzielnicy, niekoniecznie tylko tej, w której mieszkasz.

Czy rady dzielnic, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, szkoły, instytucje publiczne itp. mogą składać projekty?

Jako instytucje nie mogą składać projektów. Projekty mogą składać wyłącznie osoby fizyczne.

Zgłosiłem projekt i co dalej?

Po zgłoszeniu projektu w formie elektronicznej, wnioskodawca otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia projektu. W następnej kolejności będą one podlegały ocenie pod kątem możliwości ich realizacji oraz ocenie formalno-prawnej i gospodarności przez Zespół Konsultacyjny. Jeżeli konieczne będą modyfikacje projektu wnioskodawca zostanie o tym poinformowany. Zmiany będzie można dokonać drogą mailową lub podczas wcześniej ustalonego spotkania.