PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Tegoroczne zmiany

A
A

1. Po raz pierwszy – ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

Zielony budżet funkcjonuje już w kilku miastach, od tego roku również w Gdańsku. Jego celem jest stworzenie atrakcyjnych terenów zielonych, w szczególności parków, zieleńców oraz skwerów. Dzięki temu będą powstawać nowe ogrody deszczowe, łąki kwietne, aleje drzew, czy niekonwencjonalne rozwiązania wzbogacające ekosystem.

Projekty można składać w pięciu obszarach tematycznych.

Więcej szczegółów w zakładce „Zielony Budżet Obywatelski”.

bo

2. Nowy podział środków

- małe dzielnice zyskają większe fundusze (według nowej zasady: 50% środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50% środków jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy).

- na projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego przeznacza się 20% puli środków danej dzielnicy oraz 30 % puli środków na projekty ogólnomiejskie.

3. Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Gdańsk odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Od tego roku mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać projekty, które proponują rozwiązania ułatwiające dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami.

Jest jeden warunek - budynki te muszą być własnością Gminy Miasta Gdańska. Do tej pory wyłączone z BO były wszelkie modernizacje budynków gminnych (na przykład remonty w szkołach: schody, windy itp.). 

4. Dodatkowe punkty przy głosowaniu

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 5 punktów do głosowania na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i jeden punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo, w tym roku przyznano 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

5. Nie mogą być realizowane projekty:

  • które nie stanowią kompletnej inwestycji lub całości zadania;
  • które są niewykonalne technicznie - miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie.

6. Odwołanie od oceny negatywnej wniosku

Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony, uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku odwołania od negatywnej oceny projektu, w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia pozyskania informacji o ocenie negatywnej.

7. Możliwość odstąpienia od realizacji projektu 

W uzasadnionych przypadkach Rada Miasta może, w drodze uchwały, odstąpić od realizacji części lub całości projektu wybranego w głosowaniu. W takiej sytuacji niewykorzystane środki przeznaczone na ten projekt przechodzą do puli środków danej dzielnicy lub puli środków projektów ogólnomiejskich w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.