Zadania Gminy z przykładami

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2016 r.

Składając projekt do budżetu obywatelskiego należy pamiętać by proponwowane zadanie było działaniem, które miesci się w katalagu zadań własnych gmilu lub powiatu (Gdańsk jest miastem na prawach Gminy i Powiatu). Wskazane poniżej przykłady nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych tematów, które można zgłosić.

By upewnić się czy Państwa propozycja jest możliwa do wykonania można skorzystać z pomocy pracowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta. Lista tutaj. Moża też zadzwonić: 58 323 65 75, 323 63 75 lub napisać: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

Zadania własne gminy:

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przykłady:

●   remont, przebudowa budynków będących własnością miasta;

●   budowa nowych obiektów;

● budowa, przebudowa, tworzenie, zagospodarowywanie nowych parków, zieleńców, skwerów, trawników;

2. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Przykłady:

●   remonty, przebudowa, budowa nowych ulic, chodników, dróg rowerowych, placów;

● organizacja ruchu oraz tworzenie infrastruktury związanej z organizacją ruchu: przejścia dla pieszych, znaki drogowe, progi zwalniające;

●   meble miejskie (ławki, stojaki rowerowe);

●   wyznaczanie miejsc parkingowych;

3. Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przykłady:

●  remonty i budowa nowych instalacji energetycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych);

●  utrzymywanie czystości w mieście;

●  utrzymanie wysypisk śmieci;

●  prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;

3a.  Sprawy działalności w zakresie telekomunikacji.

Przykłady:

●  budowa nowych sieci telekomunikacyjnych;

●  tworzenie publicznie dostępnej sieci Wi-Fi);

4. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

Przykłady:

●  tworzenie połączeń autobusowych i tramwajowych;

●  ustalanie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej;

●  remonty taboru;

5. Sprawy ochrony zdrowia.

Przykłady:

● działania zakresu profilaktyki informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży;

● wsparcie i usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

● wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

6. Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Przykłady:

● wspomaganie osób potrzebujących w zakresie schronienia, posiłku, ubrania;

● dożywianie dzieci;

● tworzenie ośrodków pomocy społecznej;

6a.  Sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przykłady:

● finansowanie kwestii związanych z zapewnieniem zastępczej opieki dzieciom i młodzieży;

7. Sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Przykłady:

● budowa oraz utrzymanie mieszkań komunalnych;

● mieszkalnictwo socjalne;

8. Sprawy edukacji publicznej.

Przykłady:

● remonty, budowa nowych, utrzymanie szkół publicznych (w tym szkół specjalnych i integracyjnych);

● finansowanie zajęć pozalekcyjnych;

9. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Przykłady:

● budowa i prowadzenie bibliotek;

● prowadzenie gminnych instytucji kultury oraz finansowanie ich działalności;

● renowacje zabytków;

10. Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przykłady:

● remonty, budowa i utrzymanie obiektów sportowych;

● popularyzowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

● realizacja zadań związanych z turystyką;

11. Sprawy targowisk i hal targowych.

Przykłady:

● budowa i utrzymanie miejsc targowisk i hal targowych;

12. Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Przykłady:

● utrzymanie terenów zielonych;

● zasadzenia nowego drzewostanu;

● tworzenie oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów;

13. Sprawy cmentarzy gminnych

Przykłady:

● budowa i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

14. Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Przykłady:

●  finansowanie działań Straży Miejskiej;

●  współpraca z policją;

● prowadzenie programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.

15. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

Przykłady:

● tworzenie, prowadzenie, finansowanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (boiska, sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia użytkowe);

16. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przykłady:

● udzielanie wsparcia socjalnego;

● prowadzenie miejsc (ośrodków) wspierających rodziców z dziećmi;

● realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży.

17. Sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Przykłady:

● wspieranie działań związanych z inicjatywą lokalną;

● edukacja w zakresie samorządności;

● finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze (osiedla, rady dzielnic);

18. Sprawy promocji gminy.

Przykłady:

● prowadzenie kampanii promocyjnych gminy.

19. Sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykłady:

● finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego;

● działania na rzecz efektywnej współpracy samorządu z organizacjami społecznymi;

20. Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przykłady:

● nawiązywanie partnerstw oraz współpraca z miastami partnerskimi z innych krajów;

 

Dodatkowe przykłady wynikające z zadań powiatu:

1. Wspieranie osób niepełnosprawnych.

Przykłady:

● likwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych;

● realizacja programów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

● dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

● dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

2. Sprawy geodezji, kartografii i katastru.

3. Sprawy gospodarki wodnej.

4. Sprawy ochrony środowiska i przyrody.

Przykłady:

● działania w celu usunięcia przyczyny szkodliwego oddziaływania na środowisko;

5. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Przykłady:

● działania związane z ochroną lasów oraz zwierząt leśnych;

6. Sprawy  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Przykłady:

● zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

7. Sprawy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Przykłady:

● programy aktywizujące oraz doszkalające dla bezrobotnych;

● działania na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy;

8. Sprawy ochrony praw konsumenta.

Przykłady:

● zadania realizowane przez powiatowego rzecznika praw konsumentów (bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna);

● edukacja w zakresie praw konsumenckich;

9. Sprawy obronności.

Przykłady:

● edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności cywilnej. 

Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej