***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Brzeźno w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

A
A

Spacer badawczy po dzielnicy Brzeźno – 19 lutego 2018 r.

 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:
 • chodnik prowadzący od przystanku tramwajowego "Gdańska" do pawilonów handlowo-usługowych w kierunku ul. Dworskiej 27 – sprawdzić możliwość uruchomienia lamp oświetleniowych

Istniejąca infrastruktura oświetleniowa ul. Dworskiej nie znajduje się w eksploatacji GZDiZ.
Z uwagi na jej zły stan techniczny GZDiZ podjął decyzję o umieszczeniu budowy nowego oświetlenia na przedmiotowym łączniku od przystanku tramwajowego "Gdańska"
do ul. Dworskiej (Gdańska nr 28 a, b oraz Dworska nr 33, 35) w programie „Jaśniejszy Gdańsk”. GZDiZ jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na wykonanie nowego oświetlenia dla przedmiotowego łącznika oraz sąsiedniego zieleńca u zbiegu ulic Gdańskiej
i Dworskiej. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie przeprowadzony również demontaż starych słupów. 29.03.2018 r.  DRMG ogłosiło przetarg min. na wykonanie ww. zakresu. Planowany w przetargu termin wykonania i uruchomienia nowego oświetlenia:
do 14.09.2018r. Remont chodnika zostanie wykonany przez Dział Utrzymania Technicznego i Remontów GZNK SZB rozpoczęcie prac 26.05.2018r.

 • Mazurska

- naprawa ubytków w płytach

W miesiącu marcu br. na zlecenie GZDiZ dokonano naprawy nawierzchni jezdni w miejscach mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.

- wymiana istniejących płyt na płyty ażurowe – termin realizacji 2018 r.

Wymiana istniejących płyt na płyty ażurowe zostanie zrealizowana ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic w terminie do końca III kwartału br. Zakres robót zostanie uzgodniony z Radą Dzielnicy Brzeżno.

 • Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/ Wydział Skarbu/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (Miejski Inżynier Ruchu)

 

 • Dojście do szkoły Gedanensis przy ul. Dworskiej 34a oraz budynków ul. Chodkiewicza 17, Dworska 30/32) - sprawdzić na czyim gruncie stoją garaże (2 szt.). Przeanalizować możliwość wykonania objazdu – WS, GZNK, GZDiZ (Miejski Inżynier Ruchu - sprawdzić organizację ruchu dla alternatywnego objazdu)

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

Całość terenu obejmującego drogę do szkoły Gedanensis oraz wzdłuż jej posesji do garaży na przedłużeniu ul. Chodkiewicza jest w zarządzaniu GZNK. Jest możliwość rozwiązania tematu bez wywłaszczania garaży. Można wykonać jeden kierunek do szkoły, a następnie wzdłuż posesji i wykonać drogę wyjazdową np. wzdłuż budynku Chodkiewicza 17 lub Dworskiej 17. Obecnie wzdłuż tych budynków prowadzą ślepe uliczki wąskie i gruntowe służące do parkowania. Nie wiadomo co na to powiedzieliby mieszkańcy wymienionych budynków, dziś jest tam spokój, według tego pomysłu byłby tam ruch wszystkich, którzy obecnie na teren wjeżdżają drogą dojazdową. Analizowano jeszcze przejazd od szkoły do ulicy Gdańskiej. Tam jednak jest teren prywatny, który należałoby przeciąć, a dodatkowo wyjazd na ul. Gdańską prowadzi bezpośrednio przez torowisko, więc nie byłoby to bezpieczne.

Wydział Skarbu potwierdza powyższe stanowisko.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

Garaże stojące od ul. Dworskiej 34A, Chodkiewicza 17 Dworska 30/32 stoją na gruntach osób fizycznych.

 • Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

 • Utworzenie zieleńca przy ul. Dworska 27- zagospodarowanie terenu, utworzenie chodnika

-  przygotować kosztorys na podstawie koncepcji Biura Rozwoju Gdańska - DRMG

Szacunkowy koszt " Utworzenia zieleńca przy ul. Dworskiej 27 - zagospodarowanie terenu, utworzenie chodnika" to 799.500,00 zł brutto. Powyższa kwota określona została na podstawie koncepcji Biura Rozwoju Gdańska i przewiduje m.in.:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej,
 2. Wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni bitumicznej,
 3. Wykonanie deptaków o nawierzchni z kostki kamiennej,
 4. Wykonanie trawników,
 5. Wycinka istniejących drzew wraz z nasadzeniami zastępczymi,
 6. Rozebranie "budynku handlowego",
 7. Likwidacja/ przestawienie stacji trafo,
 8. Likwidacja naziemnej linii telefonicznej,
 9. Dostosowanie wejścia i naświetli istniejącego budynku do nowej koncepcji,
 10. Mała architektura.

- pielęgnacyjne cięcie drzew, gruntowne sprzątanie i higienizacja miejsca – termin wiosna br.

Drzewa rosnące na terenie przy ul. Dworskiej 27 rosną na zapleczu budynku PCK 10 – teren objęty dzierżawą przez Wspólnotę Mieszkaniową. Teren został uprzątnięty w miesiącu marcu br.

 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni /Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

 

 • Utworzenie zieleńca przy ul. Hallera 233 (za pawilonami handlowymi) od strony ul. Chodkiewicza
  -  uprzątnięcie terenu – termin realizacji wiosna 2018 r.

Teren został uprzątnięty w marcu br. przez Dział Utrzymania Porządku i Czystości GZNK.

- remont chodnika okalającego, montaż słupków parkingowych (zaparkowane samochody blokują chodnik) – realizacja 2018/2019  - GZDiZ

Zadanie zostanie uwzględnione przy remoncie nawierzchni chodników realizowanym
w ramach Programu modernizacji chodników w Gdańsku. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018/2019. Realizacja zadania została powierzona Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

- bieżące łatanie dziur na ul. Chodkiewicza – termin realizacji wiosna 2018 r.

Naprawy wykonywane na zlecenie GZDiZ na „bieżąco” w zakresie niezbędnym
dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania ulicy. Kompleksowy remont nawierzchni jezdni przewidziany jest do realizacji w Programie modernizacji chodników w Gdańsku.

 • Przeanalizować możliwość upublicznienia drogi pomiędzy budynkami na ul. Chodkiewicza 18, a 20.

Przedmiotowa droga znajduje się na terenie mieszkaniowym Gminy Miasta Gdańska
w zarządzie GZNK (działka nr 352/35 obręb 34) i do niego należy „upublicznienie drogi”.

GZNK: Przedmiotowy odcinek drogi nie jest zamknięty dla ruchu publicznego pomimo, że jest to droga wewnętrzna. W najbliższym czasie nie ma planów zamykania wskazanego odcinka dla ruchu kołowego, ani pieszego.

Wydział Urbanistyki i  Architektury opracował koncepcję podziału przedmiotowej działki, która nie uwzględnia wydzielenia przedmiotowej drogi i która została zaopiniowana pozytywnie przez GZDiZ. W przypadku zmiany wspomnianej koncepcji skutkującej wydzieleniem drogi, zmianą użytku gruntowego na drogowy oraz pozytywną ocenę stanu technicznego umożliwiającego jej przejęcie – GZDiZ rozpatrzy taką możliwość, obejmując nowo wydzieloną działkę drogową trwałym zarządem.

 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Skarbu/ Wydział Urbanistyki i Architektury

 

 • E.Plater 50- przeanalizować możliwość wykupu części działki w celu wykonania drogi stanowiącej dojazd do skrzyżowania

- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

Wykup działek prowadzony jest przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- Wydział Urbanistyki i Architektury:

Zgodnie z ewidencją gruntów nie ma posesji przy ul. Emilii Plater 50. Jest budynek bliźniaczy 49-51, ale założono, że nie o tę nieruchomość chodzi. Cała ulica Emilii Plater jest poza obowiązywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ul. E. Plater niemal na całym przebiegu stanowi własność Gminy Miasta Gdańska. Prywatny odcinek (chodnik oraz część jezdni) stanowi jedynie działka 288, obręb 034 na wysokości posesji E. Plater 10 i 12. Założono, że pisząc o wykupie działki w celu wykonania drogi stanowiącej dojazd do skrzyżowania była mowa o skrzyżowaniu ul. Emilii Plater z ul. Dworską.  Istniejące skrzyżowanie daje możliwość skrętu z ul. Dworskiej jedynie we wschodnią część ul. E. Plater. Skrzyżowanie wymaga przeprojektowania. Działka nr 247/2, obręb 034 jest własnością Gminy Miasta Gdańska, a więc nie ma potrzeby wykupu gruntu. Wobec braku planu miejscowego o tym, czy skrzyżowanie da się zaprojektować na działce gminnej, czy wymaga ingerencji w działkę 238/2 oraz w działkę 248/2 zadecydować powinien szczegółowy projekt drogowy.

Wydział Skarbu potwierdza stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury.

 

 

brzeźno
 • Wydział Rozwoju Społecznego

 

 • Mazurska - remont ogrodzenia okalającego ogródki przed blokami – uzupełnienie i malowanie płotu w ramach wolontariatu pracowniczego UMG

Zadanie zostało przekazane GZNK do realizacji w 2018 r. w ramach wolontariatu pracowniczego.

 

 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Skarbu/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Straż Miejska w Gdańsku

 

 • Dom Zdrojowyi teren Hali Plażowej

- naprawa ogrodzenia przez właściciela działki terenu Hali Plażowej (ogrodzenie z blachy stanowi zagrożenie) – ustalić właściciela działki i zobowiązać do naprawy ogrodzenia. W przypadku niewywiązania się przez właściciela z naprawy ogrodzenia Miasto ma wykonać naprawę najpóźniej do końca czerwca br.

W dniu 01.03.2018 r. GZDIZ przekazał pismo do Straży Miejskiej w Gdańsku dotyczące złego stanu technicznego ogrodzenia terenu sąsiadującego bezpośrednio z Parkiem Brzeźnieńskim. W odpowiedzi Straż Miejska w dniu 19.03.2018 r. przekazała do GZDIZ pismo, w którym informuje, iż w przedmiotowej sprawie prowadzi postępowanie w celu skierowania wniosku do Sądu o ukaranie prezesa spółki zarządzającej terenem, tym samym wyczerpując swoje możliwości prawne ukarania podmiotu odpowiedzialnego. Prezes w odpowiedzi
na wezwanie do zabezpieczenia terenu oświadczył, iż nie wykona tego z powodów finansowych. O problemie został również poinformowany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który oświadczył, iż w związku z wygaśnięciem pozwolenia na budowę i nie zlokalizowanie na przedmiotowym terenie obiektów budowlanych, PINB nie ma kompetencji w tej kwestii. W związku z powyższym GZDIZ poinformował, iż wyczerpane zostały kompetencje tutejszego Zarządu w tej sprawie oraz, że nie ma w kompetencji naprawy przedmiotowego ogrodzenia.

 

Wydział Skarbu: toczy się postępowanie pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a właścicielem nieruchomości „Dom Zdrojowy” i terenu Hali Plażowej o rozwiązanie użytkowania wieczystego.

 

- remont pergoli i bramy przy wejściu od Parku Brzeźnieńskiego – termin wykonania 2018 r.

GZDIZ planuje w 2018 r. remont bramy wraz z pergolą i kolumnadą. Do dnia 25.04.2018 r. powstanie dokumentacja projektowa dotycząca remontu obiektów małej architektury
w parku, mająca na celu określenie zakresu robót, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. 

Po odbiorze dokumentacji tutejszy Zarząd zleci rozpoczęcie remontu w maju/czerwcu br.

 • Krasickiego/Gałczyńskiego (na pograniczu działki nr 70 obręb 045 i działki 69/56 obręb 045)

- podjąć rozmowy z właścicielami działki w celu wykonania wiaty śmietnikowej – GZNK

W dniu 08.03.2018 r. odbyło się spotkanie z udziałem Zarządcy Gałczyńskiego 4 wraz z przedstawicielami zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, administratora BOM-9, Straży Miejskiej oraz przedstawicielami UM Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zarządca wspólnoty Gałczyńskiego 4 podjął decyzję o indywidualnym sposobie odbioru odpadów komunalnych przez poszczególnych właścicieli lokali użytkowych do czasu wyznaczenia terenu i podpisania z GZNK umowy dzierżawy pod PGO. 

- pielęgnacyjne cięcie drzew, uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych – termin wiosna 2018 r.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

Cięcia pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych na działce gminnej, będącej w administracji GZNK, zostały zlecone firmie zewnętrznej, świadczącej przedmiotowe usługi na rzecz Zakładu. Termin realizacji czerwiec br. Kwestia uzupełnienia płyt chodnikowych, zadanie zostało wpisane do harmonogramu zadań remontowych Działu Utrzymania Technicznego i Remontów GZNK i zostanie zrealizowane do końca I półrocza br.

- montaż ławek w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy – termin do czerwca 2018 r. – GZDiZ

Realizacja prac związanych z montażem ławek na terenie działki GZNK czy prywatnej nie jest w kompetencji GZDiZ, który będzie realizował przetarg na dostawę i montaż ławek na terenach administrowanych przez GZDiZ. W przypadku gdyby Rada Dzielnicy przekazała Uchwałą środki finansowe na realizację dostawy i montażu ławek, a GZNK wyraził zgodę na ustawienie ich na terenie gminnym działki 69/56 obręb 045 i zobowiązał się do ich konserwacji GZDiZ może ująć potrzebną ilość ławek w przetargu, który planowany jest na maj/czerwiec. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB wyraził zgodę na ustawienie ławek przez GZDiZ na terenie gminnym działki 69/56 obręb 045 i zobowiązał się do ich konserwacji.

 

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 • Park Brzeźnieński im. Haffnera - przeanalizować możliwość wykonania monitoringu zewnętrznego przy głównych wejściach do Parku

Przy głównych wejściach do parku istnieją już kamery, które wybudowano w 2015 roku. Pierwszy punkt kamerowy w oparciu o kamerę obrotową (patrolową) utworzony został w 2010 roku obserwujący pętlę tramwajową, okolice skrzyżowania ul. Krasickiego i Zdrojowej oraz główny deptak – dojście do plaży. W 2015 r. po nieszczęśliwych wydarzeniach w Parku, Prezydent przeznaczył dodatkowe środki na rozbudowę monitoringu. Na spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji wytypowane zostały punkty, gdzie powstały kamery (łącznie 11). System oparty jest głównie o kamery stałopozycyjne obserwuje ruch pieszy oraz rowerowy. Kamery obserwują m.in. dojście: od Domu Zdrojowego, zejście z plaży, przystanku tramwajowego oraz przy Wolnym Obszarze Celnym, zatem główne drogi wejścia do Parku są już objęte monitoringiem.

 

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY BRZEŻNO

7 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 62 ul. Kępna 38 w Gdańsku

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki komunalnej:

 • Łozy 17 - Mieszkaniec apelował o wycięcie suchego kasztanowca, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców

Usunięcie kasztanowca przy ul. Łozy  wymaga decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków o którą Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił w 2017 roku. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji drzewo zostanie niezwłocznie usunięte.

 • Park Brzeźnieński im. Haffnera - błoto spływa na drogę, sztorm wymył słupki, brak napraw, kiedy interwencja GZDiZ?

23.03.2018 r. odbył się przegląd techniczny w wyniku którego stwierdzono, że wymienione usterki  dotyczące nawierzchni powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania. Ścieżka jest rozjeżdżana przez samochody pomimo tego , że jest to ciąg pieszy, a nie pieszo-jezdny. W związku z powyższym wymieniona usterka nie podlega gwarancji. Zniszczenia posztormowe pod barierkami również nie są usterką gwarancyjną, jednak będą naprawiane przez użytkownika (Gdański Ośrodek Sportu) we własnym zakresie.

 • Łozy - ok 80m chodnika w fatalnym stanie

Remont chodnika na przedmiotowym odcinku ulicy  zostanie uwzględniony w planach remontowych GZDiZ w 2019 roku.

 • Dunikowskiego - fatalny stan chodników, jezdni. Kiedy planowany remont?

Remont chodników zostanie zgłoszony do Programu modernizacji chodników w Gdańsku. Zakres  robót będzie uwzględniał również   wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni. Z uwagi  na  fakt,  iż  uwzględnione w programie  remonty chodników  wyczerpują  już limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel do 2020 roku zadanie może być zrealizowane  najwcześniej w 2021 roku. Do tego  czasu  w ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic na zlecenie GZDiZ będą wykonywane naprawy bieżące polegające na  usuwaniu  ubytków w nawierzchni jezdni i chodników  adekwatnie do potrzeb i wielkości środków finansowych jakie Miasto będzie mogło przeznaczać na remonty ulic.

 • Kiedy zostanie zmodernizowany przystanek na ul. Sterniczej?

Modernizacja infrastruktury tramwajowej w ul. Gdańskiej została zaplanowana w ramach zadania inwestycyjnego Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IV. W ramach modernizacji została zaplanowana przebudowa infrastruktury torowej, elektroenergetyki trakcyjnej wraz z infrastrukturą przystankową w tym przystankiem Sternicza.

 • Kobieli 41 - mieszkańcy uważają, że są wykluczeni przez Miasto (nie odśnieżana ulica, trawa nie koszona, brak chodnika, fatalna droga, brak oświetlenia) - Kiedy planowany jest remont ulicy i chodników?

Jezdnia ul. Kobieli na odcinku do nr 41 objęta jest stałym zimowym utrzymaniem.
Prace w zakresie oczyszczania  realizowane są w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Ul. Kobieli, na wniosek mieszkańców, została w ubiegłym roku dwukrotnie wykoszona z traw i chwastów. Z uwagi na charakter drogi, jest to droga wewnętrzna III kategorii, w tym roku przewiduje się trzykrotne wykaszanie traw. Remont ulicy został uwzględniony w Programie modernizacji ulic  w  Gdańsku   na poz. 348  na łączną  ilość  528 ulic uwzględnionych  w  ww. programie. Tempo realizacji  zadań uwzględnionych w programie  jest  zależne  od dostępności środków  inwestycyjnych w budżecie Miasta. Do czasu  modernizacji ulicy  w procesie inwestycyjnym  staraniem GZDiZ  będą wykonywane naprawy bieżące  nawierzchni jezdni  w  zakresie adekwatnym  do potrzeb i wielkości środków  jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć na bieżące utrzymanie ulic. Celem poprawy  komfortu  i bezpieczeństwa   pieszych  GZDiZ  uwzględni wniosek o  budowę  chodnika  w ciągu ul. Kobieli w Programie  modernizacji chodników w Gdańsku.  Z uwagi  na  fakt,  iż  uwzględnione w programie  remonty chodników  wyczerpują  już limit środków finansowych  przeznaczonych na ten cel do  2020 roku  zadanie może  być  zrealizowane  najwcześniej w 2021 roku.

 

 • Po lewej stronie ul. Hallera na wysokości pętli - wycinka drzew - jaki jest jej powód ?

Wydział Środowiska w dniu 16 marca 2018 roku, na skutek informacji od zaniepokojonych mieszkańców w zakresie planów wycinki drzew rosnących na terenie byłego cmentarza (dz. nr 30/1 obr. 22) w Gdańsku przy Al. Hallera przeprowadził oględziny  przy udziale właściciela terenu. W czasie oględzin ustalono, że na ww. terenie pośród zdrowych drzew z gatunku sosna (których posiadacz nie ma zamiaru usuwać) znajdują się wywroty, złomy oraz drzewa w 100% obumarłe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 16 kwietnia 2018 (Dz.U.2018, poz. 142) właściciel złożył wniosek 20 marca 2018 o usunięcie tychże obumarłych drzew oraz zgłosił wywroty i złomy do usunięcia, na które nie jest wymagane zezwolenie prezydenta. Drzewa takie stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa, w tym dla spacerujących po tym terenie okolicznych mieszkańców. W ramach rekompensaty przyrodniczej na wnioskodawcę nałożono obowiązek wykonania nasadzeń zamiennych na tym samym terenie.

 

 • Dworska - Hallera - kwestia uspokojenia ruchu - prośba o przeanalizowanie przez ZDiZ (zgłoszono problem m.in. z wjazdem z ul. Dworskiej w al. Hallera, co bywa utrudnione ze względu na duży ruch kołowy na tej drugiej, a także z wyjazdem z ul. Chodkiewicza)

GZDiZ oraz Zespół ds. Zarządzania Ruchem zgadzają się ze stanowiskiem, że w rejonie przedmiotowego skrzyżowania zasadne jest uspokojenie ruchu drogowego i wyeliminowanie sytuacji, w których kierujący z pasa do skrętu w prawo  z al. Hallera w ul. Dworską jadą na wprost. W ramach inwestycji budowy drogi rowerowej R10 planowana jest budowa azylu/zawężenia na przejściu dla pieszych przez al. Hallera, w relacji do plaży, za skrzyżowanie z ul. Dworską do jednego pasa ruchu. Tym samym fizycznie wykluczona zostanie możliwość przejazdu na wprost z ww. pasa do skrętu w prawo. Ponadto GZDiZ przeanalizuje dla kierunku przeciwnego w ciągu al. Hallera przeznaczenie jednego pasa ruchu wyłącznie do skrętu w lewo w ul. Dworską. Rozwiązanie to pozwoli lepiej skanalizować ruch na przedmiotowym skrzyżowani oraz umożliwi sprawniejszy wyjazd w lewo z ul. Dworskiej w al. Hallera.

 

 • Pułaskiego 13 - zapadnięty chodnik, kałuże kiedy remont, odwodnienie ulicy?

Remont  chodników  na ulicy został uwzględniony  w Programie modernizacji chodników w Gdańsku. Zakres robót  będzie uwzględniał również  remont  nawierzchni jezdni. Realizacja zadania została powierzona  Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska . Zadanie  jest planowane do realizacji  w  latach 2018-2019.

 

 • Lewoskręt z Czarnego Dworu w stronę Hallera (w stronę plaży) ciasno - czy można zlikwidować wysepkę na tym skrzyżowaniu?

Likwidacja samej wyspy, a tym samym zwiększenie powierzchni kumulacji aut w rejonie wyspy może być trudna, a wręcz niemożliwa w realizacji – wynika to z liczby urządzeń na samej wyspie oraz koniecznych do zachowania skrajni. Tym niemniej GZDiZ przeanalizuje natężenia ruchu, strukturę kierunkową pojazdów oraz funkcjonujące programy sygnalizacji świetlnej na analizowanym skrzyżowaniu i jeśli będzie to możliwe oraz zasadne poprawi warunki ruchu dla relacji skrętnej w lewo z ul. Czarny Dwór w al. Hallera.

 • Portowców - nie sprzątane tereny, nie wycinane trawy, gałęzie

Pas drogowy ulicy Portowców nie posiada zieleni urządzonej, która znajdowałaby się w utrzymaniu GZDiZ, jest objęty umową na oczyszczanie i zimowe utrzymanie. Prace w zakresie oczyszczania  realizowane są w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

 • Gałczyńskiego 3 -(wysypisko butelek, śmieci, zbierają się ludzie, załatwiają swoje potrzeby) - prośba o więcej patroli Straży Miejskiej

 

Wskazany teren objęty został nadzorem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązujących norm prawnych w stosunku do osób winnych podjęte zostaną czynności zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

 • Brzeźnieńska 5 - czy będzie przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej (jeśli tak to kiedy)?

Istnieje taka możliwość. Budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej, więc termin zależy od decyzji wspólnoty.

 • Czy jest możliwość pozostawienia na stałe tramwaju nr 63 (nie tylko sezonowo)?

Nie ma w planach pozostawienia na stałe linii nr 63 - linia ta – w przeciwieństwie do linii 3 i 5 – pomija centralną część Brzeźna. Poza sezonem nie pełniłaby swojej funkcji, a do jej obsługi trzeba by wyłączyć pojazdy z linii 3 i 5. W konsekwencji zmniejszyłaby się częstotliwość kursów na liniach 3 i 5, a więc znaczna część mieszkańców Brzeźna odczułaby pogorszenie obsługi komunikacyjnej.

 • Informacje (tablice autobusowe) kończą się na ul. Kościuszki - czy są planowane następne? Jeśli tak to kiedy?

Na pętli w Brzeźnie przy ul. Gdańskiej oraz na przystanku tramwajowym „Dworska” będą ustawione tablice elektronicznego systemu informacji pasażerskiej. Przewidywany termin realizacji: koniec tego roku.

 • Mazurska - prośba mieszkańców o przyjrzenie się rozkładowi jazdy tramwajów oraz zwrócenie się z apelem do motorniczych o ostrożniejszą jazdę i nie przekraczanie prędkości.

Zarząd Transportu Miejskiego zwrócił się z taką prośbą/apelem do swojego operatora - Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

 • Kobieli – blaszane garaże – kiedy miasto zamierza coś zrobić, porządkować ten teren?

Teren został uporządkowany przez Dział Utrzymania Czystości i Porządku GZNK. W trakcie kontroli kilka dni po uprzątnięciu terenu stwierdzono, że na zapleczu garaży są: opony, butelki plastikowe po płynach, wyraźnie widać, że są to rzeczy użytkowników garaży. Teren został uprzątnięty ponownie oraz zostanie objęty szczególnym nadzorem pod względem czystości.

 

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych:

 

 • Gałczyńskiego, ul. Krasickiego - potrzebny remont chodników, likwidacja barier architektonicznych

Remont chodnika  na ul. Gałczyńskiego (na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Portowców) został uwzględniony w Programie modernizacji chodników  w Gdańsku. Realizacja zadania została powierzona Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Zadanie jest planowane do realizacji  w  latach 2018-2019. Remont  chodnika  w ciągu ul. Krasickiego (na odcinku od bud. nr 4  do ul. Wyzwolenia) zostanie zgłoszony do Programu modernizacji chodników w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż uwzględnione w programie remonty chodników wyczerpują już limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel do 2019 roku zadanie może być zrealizowane  najwcześniej w 2020 roku. Przy modernizacji chodników zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne (między innymi zostaną obniżone krawężniki  na przejściach  dla pieszych)  celem  ułatwienia  poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową).

 • Dunikowskiego - stan prawny umowy z deweloperem - (deweloper buduje bloki - kwestia tego czy nie została zawarta umowa o ochronie dróg, czy nie powinien po zakończeniu budowy wyremontować drogi)

Umowa z Deweloperem (Invest Komfort S.A.) w części dotyczącej ulicy Dunikowskiego zawiera:

 • odbudowę chodnika wzdłuż ulicy Dunikowskiego,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych,
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Dunikowskiego.

Wszystkie w/w prace w terenie bezpośrednio przylegającym do prowadzonej inwestycji na działce numer 544 obręb 45. Do celów inwestycyjnych zostały wytyczone dwa tymczasowe wjazdy od ulicy Krasickiego.

 • śmietnik przy ZSO nr 10 (naprzeciwko Dunikowskiego 17) kwestia wiaty śmietnikowej

Budynek przy ul. Dunikowskiego 17 jest budynkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno, ul. Korzeniowskiego 22. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych nie odpowiada za stan techniczny oraz utrzymanie czystości wokół wiaty śmietnikowej. Nie mniej jednak GZNK wystąpił z pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej o rozważenie możliwości zmiany lokalizacji wiaty śmietnikowej oraz utrzymanie należytego stanu porządkowego wokół niej. 

 • Gałczyńskiego 3 - plac zabaw - zniszczony, wyrwy w chodnikach prowadzących do placu zabaw i dojście do wieży.

GZNK: BOM-9 przeprowadził wizję lokalną placu – zgodnie z oględzinami stan placu jest dobry. Brak elementów zagrażających zdrowiu bawiących się, lub elementów stwarzających inne niebezpieczeństwa. Równoważnia wymaga dokręcenia (lub wymiany śruby), nie zauważono innych nieprawidłowości. Bezpośrednie dojścia do placu są w stanie dobrym.

WPR: W 2018 roku będzie realizowana modernizacja istniejących chodników w ul. Gałczyńskiego w Gdańsku. Obecnie miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. Pomiędzy kwietniem, a czerwcem planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy z wykonawcą. W czerwcu planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, zakończenie w listopadzie 2018 roku.

 • Broniewskiego kanalizacja burzowa - na wysokości ul. Portowców 4b gromadzi się ogromna ilość wody - Dyrektor M. Dawidowski obiecał sprawdzić sytuację oraz ustalić czy w najbliższym czasie są jakieś plany dotyczące kanalizacji burzowej i czy nie ma konieczności jej czyszczenia

Na wysokości posesji nr 4b przy ul. Portowców nie ma kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy. Kanalizacja taka istnieje przy skrzyżowaniu ul. Portowców z ul. Łozy oraz w ul. Portowców pomiędzy posesjami nr 10, a nr 18. Miasto nie planuje działań inwestycyjnych odnośnie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Portowców. Gdańskie Wody nie otrzymywały sygnałów od mieszkańców dot. podtopień w rejonie ul. Portowców. W przypadku sytuacji awaryjnych należy zgłaszać się do służb eksploatacyjnych Gdańskich Wód.

 • Korzeniowskiego  - kiedy będzie kanalizacja deszczowa, czy jest w planach budowa?

Ulica jest ujęta na 245 pozycji programu modernizacji ulic i nie jest ujęta w programie jaśniejszy Gdańsk. W roku 2017 zakończone natomiast zostały prace związane z modernizacją istniejących chodników o łącznej długości 340 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni 170 mb na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Chodkiewicza. Budowa kanalizacja deszczowej wymagałaby jednak utworzenia osobnego zadania inwestycyjnego, co nie jest planowane przez Miasto w najbliższych latach.

 • Pułaskiego - mieszkaniec poruszył kwestię synchronizacji inwestycji miejskiej z inwestycją ciepłowniczą (GPEC). Czy będzie to brane pod uwagę podczas prac?

Ulica nie jest ujęta w Programie Modernizacji Ulic (PMU), ani Programie Jaśniejszy Gdańsk (PJG). Trwa natomiast modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni na długości 300 mb. W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa, w 2018 kontynuowane będą roboty.

Edyta Damszel - Turek – Dyrektor Biuro Rozwoju Gdańska:

 • Teren przy ul. Gdańskiej/Sterniczej/PCK - jaki jest plan zagospodarowania tego terenu ? Poruszono również kwestię planowanej inwestycji w miejscu Supersamu przy ul. Gałczyńskiego 1.

Na terenie położonym przy ul. PCK, Sterniczej i Gdańskiej oraz przy ul. Gałczyńskiego 1 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Firma LC Corp SA otrzymało decyzję o warunkach zabudowy na działkę nr 391 obr 34 tj. na teren położony przy ul. PCK, Sterniczej i Gdańskiej, na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami i podziemnymi halami garażowymi. Od decyzji wpłynęło odwołanie do SKO - sprawa w dniu 24.01.2018 r. została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Parametry ustalone w zaskarżonej  decyzji :

- wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki 0,31

- wysokość zabudowy od PCK 18 m - 5 kondygnacji, od Gdańskiej 14 m - IV kondygnacje i od Sterniczej 10 m - III kondygnacje

- dach płaski

W dniu 23.01.2018 r. została przeniesiona na rzecz LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. inna  decyzja (wydana w 2016 r. na osobę fizyczną) o warunkach zabudowy na w/w teren. Parametry ustalone w decyzji :

- wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki 0,30

- wysokość zabudowy od PCK 18 m - 5 kondygnacji, od Gdańskiej 14 m - IV kondygnacje i od Sterniczej 10 m - III kondygnacje

- dach płaski

W dniu 29.12.2017 r. wystąpiono z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalno-usługowego w Brzeźnie przy ul. Gałczyńskiego 1 (teren Samu). Inwestycja zakłada wysokość 8 kondygnacji tj. 26 m. Postępowanie jest w toku i w chwili obecnej zbierane są opinie dotyczące przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na kontrowersje, w tym szeroki sprzeciw społeczny, analiza urbanistyczno-architektoniczna wykonana zostanie bardzo wnikliwie.

 

 • Mieszkaniec zapytał o inwestycje Invest Komfortu ( Hallera) na terenie byłego cmentarza i ujęcia wody Zaspa Czarny Dwór – jakie są plany ?

Mieszkańcy oczekiwali, że tereny sąsiadujące z ich mieszkaniami nie będą zagospodarowywane,  nie akceptowali faktu, że w związku z budową usunięte będą drzewa, które kolidują z inwestycją. Ustalono, że planowana na tym terenie wycinka drzew podyktowana jest kolizją z projektem budynków mieszkalnych oraz stanem sanitarnym drzew. Plan miejscowy przewiduje w tym rejonie zabudowę mieszkaniową.

W ostatnim czasie do Wydziału Środowiska wpłynął wniosek na wycinkę drzew złożony przez dewelopera, który jest w trakcie rozpatrywania (nie obejmuje terenów zabytkowego "cmentarza", w tym terenów oznaczonych w ewidencji gruntów jako las. Planowana przez właściciela terenu wycinka drzew wynika z ostatecznej wersji projektu inwestycji, przekazanego do zatwierdzenia przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz z wydanej na jego podstawie decyzji - pozwolenia na budowę. Do wniosku dołączone zostało pozwolenie na budowę, jeżeli będą spełnione wszystkie wymagania formalne zostanie wydana zgoda na usunięcie wnioskowanych przez inwestora drzew.

Wydział Środowiska w dniu 15 marca 2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚ.I.6220.II.80D.2015.TB.WŚ.168643 dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy
ul. Hallera w Gdańsku, działki nr 30/1, 22/2 obręb 0022”. W toku postępowania stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Od wydanej decyzji strony postępowania wniosły odwołania, po rozpatrzeniu których Samorządowe Kolegium Odwoławcze, utrzymało w mocy zaskarżona decyzję – decyzja SKO sygn. akt SKO Gd/1830/16 z dnia 23.11.2016 r.

Stanowisko Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej w zakresie ochrony ujęć wody Zaspa i Czarny Dwór:

Realizacja Zespołu zabudowy mieszkaniowej Nadmorski Dwór 3 wraz z infrastrukturą techniczną przy al. gen. J. Hallera, działka nr 30/1, obr. 22 w Gdańsku zlokalizowana jest w strefie ochronnej ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” i „Zaspa” wyznaczonej na mocy Rozporządzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30.06.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960) oraz zmieniającego Rozporządzenia Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 2572). W 2017 r. GIWK Sp.  o.o. uzgodnił projekt budowlany zagospodarowania terenu ww. działki w zakresie jej lokalizacji w strefie ochronnej określając wymogi dla przedmiotowej inwestycji wynikające z zapisów cytowanych wyżej Rozporządzeń.

Waldemar Nowak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Komunikacji Społecznej
***