***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Brętowo, Dolne Miasto, Orunia. Porozmawiaj na temat miejscowych planów zagospodarowania

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na trzy dyskusje publiczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w Brętowie, Oruni i Dolnym Mieście. Dyskusje odbędą się o godz. 17.00 we wtorek (17 lipca) i czwartek (19 lipca) w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24.

A
A

We wtorek, 17 lipca, zaplanowano dwie dyskusje: dotyczącą planu Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo oraz Orunia – rejon ulicy Nowiny 63a. 19 lipca odbędzie się natomiast dyskusja na temat projektu planu Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej.


Brętowo

Plan dotyczący Brętowa
Plan dotyczący Brętowa
BRG/gdansk.ukosne.pl

Plan Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo obejmuje obszar niezabudowany, porośnięty zielenią, położony w sąsiedztwie węzła integracyjnego Brętowo (przystanku PKM, autobusowego i tramwajowego). Obecnie na tym terenie brakuje punktów usługowych. Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie zmian zgodnych z polityką miasta w zakresie intensyfikacji zabudowy w rejonie przystanków PKM. W planie ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową o ograniczonej wysokości.

Teren został podzielony na dwie podstrefy; w części południowej przewiduje się obniżenie wysokości zabudowy. Ma to pozwolić na wyeksponowanie przystanku PKM Brętowo, stanowiącego zamknięcie kompozycyjne ulicy Rakoczego. Południowa część obszaru objętego planem została przeznaczona na powiększenie parkingu przy przystanku PKM, natomiast w części północnej przewiduje się lokalizację ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rakoczego z ciągiem zlokalizowanym wzdłuż terenów kolejowych.


Orunia

Plan dotyczący Oruni
Plan dotyczący Oruni
BRG/gdansk.ukosne.pl

Obszar objęty planem Orunia rejon ulicy Nowiny 63a jest częściowo zabudowany. W jego wschodniej części znajduje się dom mieszkalny oraz zespół budynków magazynowych i produkcyjnych związanych z przetwórstwem warzyw. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy gospodarstwa. Dla jego dalszego rozwoju niezbędna jest budowa magazynów spełniających restrykcyjne wymagania sanitarne.

Projekt planu umożliwia realizację powyższego zamierzenia budowlanego. Rozwój funkcji związanej z przetwórstwem i magazynowaniem warzyw i owoców ustalono jedynie w kierunku zachodnim, a zabudowę mieszkaniową – w ciągu ul. Nowiny. W celu ochrony naturalnie ukształtowanego stromego zbocza teren porośnięty drzewami został całkowicie wyłączony spod możliwości zabudowy.


Dolne Miasto

Plan Dolnego Miasta w okolicach Akademii Muzycznej
Plan Dolnego Miasta w okolicach Akademii Muzycznej
BRG/gdansk.ukosne.pl

Na terenie, którego dotyczy projekt planu Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej, mieści się kompleks budynków Akademii Muzycznej (w części zachodniej), zielony skwer (pomiędzy ulicami Podwale Przedmiejskie, Łąkową i Sadową) oraz budynek dawnych koszar (w części wschodniej). Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy kampusu Akademii Muzycznej oraz realizacji najważniejszych potrzeb uczelni. Będzie to możliwe dzięki zmianie przeznaczenia terenu z usług nauki na szeroko rozumiane usługi, zwiększeniu parametrów zabudowy oraz ustaleniu wskaźnika maksymalnej liczby miejsc parkingowych.

Dla terenu dawnych koszar planuje się zniesienie strefy specjalnej w związku z likwidacją terenów zamkniętych (wojskowych), zmianę parametrów zabudowy (jej powierzchni i wysokości) oraz ustalenie wskaźników parkingowych jak dla strefy ograniczonego parkowania B. Umożliwi to modernizację i rozbudowę obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych.


Wyłożenie planów do 31 lipca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00.


Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej BRG

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
***