***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Aniołki w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2017 r.Data publikacji: 13 grudnia 2017 r.

Spacer badawczy po dzielnicy Aniołki - 22 sierpnia 2017 r.

1)      Wydział Programów Rozwojowych:

 • ul. Cygańska Góra – sprawdzić możliwość wykonania chodników wzdłuż ulicy na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Powstańców Warszawskich

Aktualne urządzenie ul. Cygańska Góra (na odcinku od ul. Smoluchowskiego do                         ul. Powstańców Warszawskich) wykorzystuje ok. 1/3 terenu przeznaczonego w MPZP na pas drogowy. W związku z tym jest możliwe poprowadzenie w terenie gminnym chodnika po stronie południowej ul. Cygańska Góra, aż do rurociągów ciepłowniczych i następnie przejście z ciągiem pieszym na stronę północną i poprowadzenia go aż do ul. Smoluchowskiego. Przybliżony koszt robót to ok. 90 000 zł. Obecnie urządzenie ul. Cygańska Góra - na wskazanym odcinku - wydaje się mieć charakter tymczasowy (ulica jest bardzo wąska). Ewentualna przyszła rozbudowa drogi wymagała będzie rozebrania wybudowanego chodnika po stronie północnej i ponowne jego ułożenie po wybudowaniu drugiej nitki drogowej. Na chwilę obecną brak jest jednak w planach inwestycyjnych Miasta docelowej przebudowy tej drogi.

 

 • Wykonanie nowych schodów prowadzących na teren punktu widokowego w lasku na Wroniej Górce

DRMG wykonało dokumentację projektową wraz z oszacowaniem kosztów 1200 000 zł. Termin realizacji 2019 – 2020 r. (podana kwota dotyczy kosztów całego zagospodarowania Wroniej Górki, objętego dokumentacją projektową)

 

2)      Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

 • ul. Smoluchowskiego - utworzenie zatoczek parkingowych na odcinku od ul. Cygańska Góra do ul. Jarowej (po prawej stronie jezdni jadąc w kierunku GUMedu)

Zadanie jest na etapie realizacji. Inwestycja prowadzona jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw wykonuje projekt a następnie przystępuje do realizacji prac budowlanych. Zakończenie inwestycji zgodnie z podpisaną umową przewidywano na listopad br. jednak w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, nie udało się uzyskać zgody na zabezpieczenie istniejącej w pasie drogowym sieci energetycznej (własność Energa Operator). W związku z tym w oparciu o art. 39 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, zaistniała konieczność wystąpienia do właściciela sieci z prośbą o usunięcie lub zabezpieczenie kolidującego kabla. Ze względu na czas potrzebny na usunięcie kolizji przez Energę, wykonawca prac związanych z budową miejsc parkingowych wystąpił z prośbą do DRMG o aneksowanie terminu realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania został wydłużony do kwietnia 2018 roku.

 • ul. Orzeszkowej – remont jezdni i chodnika (w ramach Programu Modernizacja i budowa chodników edycja na rok 2017)

Zadanie jest aktualnie na etapie realizacji. Prace prowadzone są etapowo, termin zakończenia realizacji do końca grudnia br.

 

3) Wydział Skarbu

 • budynek mieszkalny na ul. Wroniej 14 – pozyskać partnera prywatnego, który zaadaptuje budynek z zachowaniem jego historycznego wyglądu

Na chwilę obecną nieruchomość przy ul. Wroniej 14 objęta jest postępowaniem sądowym z pozwu osoby fizycznej o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnej (powódka uważa że to ona jest właścicielem nieruchomości, a nie Gmina Miasta Gdańska). Termin zakończenia postępowania jest nieznany, a tym samym nie jest znany termin dysponowania budynkiem przy ulicy Wroniej.

 

4) Miejski Konserwator Zabytków

 • Willa przy ul. Orzeszkowej 2 – podjąć działania mające na celu zmobilizowanie właściciela do odbudowy niszczejącego budynku

W dniu 15.09.2017 r., została wydana decyzja pozwalająca prywatnemu inwestorowi na tymczasowe zabezpieczenie połaci dachowych wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych oraz miejscowe wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, wykonanie tymczasowego zadaszenia tarasu w elewacji wschodniej, wykonanie zabezpieczenia lukarn w dachu, murków attykowych i ryzalitów, zaślepienia i zabezpieczenia wodochronnego otworów okiennych pozbawionych szyb w przedmiotowym budynku. Termin ważności pozwolenia: do 31.12.2018 r.

 

5) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 • Ustawienie barierki ochronnej przy przejściu dla pieszych od strony placu zabaw dla dzieci na wysokości ul. Płowce

Ustawienie bariery w chodniku spowodowałoby zawężenie chodnika poniżej dopuszczalnej
dla niego minimalnej szerokości, w związku z powyższym wniosek nie może zostać zrealizowany.

 • ul. Powstańców Warszawskich–utworzenie 3 azyli dla pieszych

Jeden azyl został wybudowany pod koniec września br. przy ul. Focha, montaż dwóch pozostałych azyli planowany jest na rok 2018.

 • skrzyżowanie ul. Smoluchowskiego/Cygańska Góra – sprawdzić możliwość utworzenia miejsc parkingowych oraz montażu spowalniacza

Prowadzone na terenie Gdańska pomiary natężeń i prędkości pojazdów wykazują wiele bardziej niebezpiecznych miejsc, w których w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, należy podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
i uspokojenia ruchu. W związku z powyższym w najbliższym czasie nie przewiduje się montażu progu zwalniającego w proponowanej lokalizacji.

Możliwość utworzenia miejsc postojowych w obrębie skrzyżowania
ul. Smoluchowskiego i Cygańska Góra
- zgodnie z obowiązującymi przepisami parkowanie w rejonie skrzyżowania jest zabronione. W związku z powyższym nie ma możliwości wyznaczenia w ww. miejscu stanowisk postojowych.

 

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY ANIOŁKI

6 września 2017 r. w budynku Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury przy ul. Powstańców Warszawskich 25

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Komunalnej:

 • Zwiększenie częstotliwości kursów autobusu 283 (zwłaszcza w godz. porannych 7-8 i popołudniowych 14-16)
 • Ul. Chodowieckiego kiedy zostanie wykonany remont i jakie są plany dotyczące ronda w okolicy ul. Kopernika?

W 2017 r. uruchomiono linię autobusową nr 115 przez rejon UCK i Aniołki, a to spowodowało mniejsze zainteresowanie linią 283. Stąd nie przewiduje się aktualnie zwiększenia częstotliwości funkcjonowania tej linii. W listopadzie br. została wydłużona trasa linii autobusowej nr 283 od al. Hallera przez ul. Kliniczną, Letnicę aż do Nowego Portu.

Remont przedmiotowej ulicy został uwzględniony w Programie modernizacji ulic w Gdańsku
na pozycji 155 na łączną ilość 528 ulic uwzględnionych w ww. programie. Tempo modernizacji ulic jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta.

 • Ul. Giełguda – duży ruch, brak oświetlenia, brak chodników. Największe problemy występują w okresie zimowym. Brak odpowiedniego oznakowania, kierowcy w godzinach szczytu skracają sobie przejazd przez ul. Giełguda do ul. Focha i Dąbrowskiego. Mieszkańcy występowali do GZDiZ o oznakowanie i usprawnienie tej ulicy. Kiedy przewidywany jest remont lub modernizacja ul. Giełguda?

W 2018 roku planowany jest remont nawierzchni kamiennej jezdni wraz z budową jednostronnie chodnika na odcinku od cmentarza do ul. Świdnickiej. Realizacja zadania będzie zależna od wielkości środków finansowych, jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć w przyszłorocznym budżecie Miasta na remonty ulic.

Wizja lokalna nie potwierdza braku oświetlenia przedmiotowej ulicy Giełguda. Na całej długości ulicy Giełguda od ul. 3 Maja do ul. Focha istnieje oświetlenie uliczne zamontowane na słupach linii napowietrznej. Przedmiotowe oświetlenie stanowi własność ENERGA Oświetlenie w Sopocie.

Mieszkańcy wnioskowali początkowo o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
na przedmiotowej ulicy, jednakże na spotkaniu zorganizowanym przez Spółdzielnię Akademicką ostatecznie sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu. Jednocześnie analizowano pomysł dopuszczenia ruchu wyłącznie dla mieszkańców, jednak z uwagi na fakt, że jest to droga publiczna nie można wprowadzić takiego rozwiązania.

 • Wrak samochodu marki Renault Megane od 2014 r. parkuje przy ul. Focha 4, mimo kilkukrotnych interwencji mieszkańców jak i Administratora Firmy „Tempo” z Gdyni. Mieszkańcy borykają się z brakiem miejsc parkingowych, płacą za ten teren w czynszu, miasto pobiera opłatę roczną od każdego mieszkańca, a służby odpowiedzialne za to od 4 lat nie potrafią doprowadzić do usunięcia wraku.

W październiku br. odbyła się wizja lokalna w terenie, celem sporządzenia dokumentacji fotograficznej i podjęcia działań dotyczących wraku. Pod wskazanym adresem nie odnotowano pojazdu, w związku z czym procedura usunięcia nie została wszczęta.

 • Sprawa ustawienia koszy na śmieci na przystankach przy ul. Focha – kosz zrzucony ze skarpy

Kosz zalegający na skarpie został przywrócony na przystanek autobusowy przy ul. Powstańców Warszawskich

 • Zanieczyszczone tereny skarp przy ul. Powstańców Warszawskich

Teren został uprzątnięty w październiku 2017 r.

 • Oznakowanie skrzyżowania ul. Tuwima – Dębinki (problem z prędkością, skrzyżowanie równorzędne)

Skrzyżowanie ul. Tuwima z ul. Dębinki, zlokalizowane w strefie skrzyżowań równorzędnych, zostanie oznakowane za pomocą „linii warunkowego zatrzymania” zgodnie z harmonogramem prac, do końca bieżącego roku.

 • Kiedy zostaną zamontowane spowalniacze na ul. Płowce ?

Komisja do spraw bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, w której biorą udział między innymi przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej nie uznała zasadności wprowadzenia na ul. Płowce urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci progów zwalniających. W trakcie analizy wzięto pod uwagę geometrię drogi, możliwość parkowania pojazdów oraz fakt, iż ulica znajduje się w strefie „tempo 30”.

 • Sklep warzywniczy przy ul. Powstańców Warszawskich nie funkcjonuje od 3 lat. Teren nie uporządkowany, zdewastowany budynek. Czy miasto jest w stanie zobowiązać właściciela do rozbiórki budynku i uprzątnięcia terenu?

Po ponownych wezwaniach, właściciel sklepu warzywniczego przy ul. Powstańców Warszawskich zobowiązał się do rozbiórki zabudowy oraz uporządkowania terenu do końca września br. Po przeprowadzonej wizji stwierdzono brak realizacji ustaleń. W związku z powyższym wręczono pisemne ostateczne wezwanie do uporządkowanie terenu oraz rozbiórki zabudowy z terminem realizacji do 15.12.2017r. W przypadku niewywiązania się właściciela sklepu do wskazanego w wezwaniu terminu GZNK SZB skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej:

 • Mieszkanka zgłosiła trudną sytuację finansową swojej rodziny

Przedstawiciele MOPR i CPS nr 9 udzielili informacji o możliwych świadczeniach i zaprosili na spotkanie do CPS w celu omówienia szczegółów.

 • Fundacja Akademia Walki z Rakiem zgłosiła brak miejsca do ćwiczeń

Prezydent Kowalczuk zaproponował nieodpłatanie salę w SP nr 15

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej:

 • Jakie są plany dotyczące punktu widokowego przy ul. Legnickiej – na terenie Cmentarza Francuskiego i co z drogą dojazdową do niego?

Punkt widokowy, w rejonie ulicy Legnickiej, zaplanowany jest na działce gminnej nr 101/2 obr. 79. Jest to sąsiedztwo Cmentarza Francuskiego, a nie jego teren. Działka ta położona jest w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ulicy Legnickiej w mieście Gdańsku (uchwała nr XLVI/1598/05 Rady Miasta Gdańska z 22 grudnia 2005 r.). W karcie terenu 001-M23 o przeznaczeniu mieszkaniowym, na obszarze zieleni do zachowania, wprowadzenia i pielęgnacji zalecono lokalizację punktu widokowego. Przewidziana jest dostępność drogowa od ulicy Legnickiej. Osie widokowe z tego punktu (w kierunku Głównego Miasta) zostały również uwzględnione w sąsiednim planie miejscowym Siedlce - rejon ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej w mieście Gdańsku (uchwała nr XXII/603/16 z 28.04.2016 r.). Przedmiotowy punkt widokowy jest również wskazany w  wyłożonym aktualnie do publicznego wglądu - projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Jednak ani plan miejscowy, ani studium nie ustalają terminu jego realizacji. Otwarcie tego punktu widokowego jest przewidziane w ramach projektu "Spojrzenie na Gdańsk"  - realizowanego przez p. Witolda Pawła Burkiewicza z GZDiZ.

 • Zły stan ulic: Śniadeckich, Dębinki, Płowce, Wronia – kiedy przewidywane są remonty?

W programie modernizacji ulic w Gdańsku, odpowiednio na pozycjach: ul. Śniadeckich 210, Dębinki 214, Płowce 234 na łączną ilość  528 ulic, uwzględniono ww. ulice. Tempo modernizacji ulic jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta. Remont ul. Wroniej zostanie wpisany do Programu Modernizacji Ulic w Gdańsku.

 • Wielka Aleja Lipowa – co z rekultywacją terenu, dosadzeniem drzew, sianiem trawy?

Ewentualne nowe nasadzenia realizowane będą zgodnie z zalecaniami powołanej Rady Programowej, która rozpocząć ma swą działalność w najbliższym czasie. Nasadzenia wykonywane będą zgodnie z kompleksowym i docelowym programem rewitalizacji Alei.

 • Remont elewacji w Szkole Podstawowej nr 15

W potrzebach remontowych SP nr 15 przy ul. Smoluchowskigo 13 znajduje się wymiana stolarki okiennej budynku A i B wraz z elewacją budynku A i remontem fragmentu drogi.

DRMG dysponuje dokumentacja oraz pozwoleniem na budowę, a koszt realizacji określono na  1.500.000 zł. Przy uzgadnianiu zakresu rzeczowego do projektu planu modernizacji, ww roboty nie znalazły się wśród zadań rekomendowanych przez WRS do realizacji w 2018 roku, ani wśród zadań rekomendowanych przez DRMG. W projekcie planu modernizacji do realizacji w 2018 r. w tej placówce przewidziano poniżej wymienione roboty związane z reformą edukacji, ich wartość oszacowano na 800.000 zł

 • Budynek A
  1. Utworzenie pracowni specjalistycznych

a) pracownia chemiczno - fizyczna na poddaszu, do przystosowania 2 pomieszczenia
b) pracownia techniczno - plastyczna na poddaszu, do przystosowania 2 pomieszczenia
c) pracownia geograficzo - przyrodnicza, 1 pomieszczenie do przystosowania
d) pracownia informatyczna, 1 pomieszczenie do przystosowania

2. Biblioteka z czytelnią, 2 pomieszczenia

Ad. 1d i 2 parkiety do wymiany ze względu na prawdopodobieństwo występowania toksycznych materiałów klejących deszczułki

3. Szatnia w suterenie do przebudowy na szatnie typu teatralnego

4. Sanitariaty w piwnicy
a) dla chłopców
b) dla dziewcząt- sanitariaty wyłączone z użytkowania

Budynek „B” - Sanitariaty w suterenie – wymiana misek ustępowych typu kompakt na niższe
Świetlica na I piętrze - w zakresie podłóg w 4 pomieszczeniach o pow. 56,6 m2

 

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej:

 • Mieszkaniec zgłosił, że od 2008 roku nie może zmienić granic działek, aby wybudować wiatę śmietnikową. Sprawa dotyczy wytyczenia nowych granic na tyle bloku z ul. Powstańców Warszawskich 36/38/40, a budynkiem na ul. Płowce 41/43

W celu zażegnania wieloletniego sporu dotyczącego korzystania z obecnej altany śmietnikowej na skutek prowadzonych konsultacji z właścicielami lokali z budynków przy ul. Powstańców Warszawskich 40,38,36 oraz z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Płowce 43/47 ABC podjęto decyzję, że na działce 627, obręb 067 nakładem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych zostanie wybudowana wspólna wiata śmietnikowa o pow. 22,15 m² oraz przedzielona na dwie części. Wspólnoty będą władały gruntem pod altaną na podstawie zawartych umów dzierżawy. Dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich 36/38/40 procedowana jest współdzierżawa terenu dodatkowego o pow. 14 m², tj. części działki nr 627 obręb 067 na podstawie Zarządzenia nr 1659/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 24.10.2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Natomiast Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Płowce 43/47 posiada już zawartą umowę dzierżawy terenu przyległego, tj. części działki nr 627 obr. 067. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zawarł w dniu 23.08.2017 r. umowę nr TP – 16 – BOM8/2017 na przebudowę i rozbudowę istniejącej wiaty śmietnikowej. Roboty wskazane w umowie zakończono w listopadzie br.