PORTAL MIASTA GDAŃSKA

O projekcie

O projekcie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miasto Gdańsk wraz organizacjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności serdecznie zaprasza do udziału w projektach aktywizacyjnych realizowanych w ramach Metropolitarnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT Działanie 6.1 „Aktywna integracja” oraz Podziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 30.09.2022 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom oferujemy Państwu wsparcie w postaci m.in.: doradztwa, szkoleń, staży, stypendiów oraz opieki nad osobami zależnymi. Ofertę adresujemy do wszystkich mieszkańców miasta, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu ale nie wiedzą od czego zacząć lub potrzebują wsparcia, do którego sami nie są w stanie dotrzeć. Mogą Państwo skorzystać z różnych form pomocy, wystarczy tylko wykonać pierwszy krok i wybrać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i predyspozycji.

Gwarantujemy, że każdy z uczestników zostanie objęty indywidualnie dobraną ścieżką wsparcia, która poprowadzi wprost do sukcesu!

Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa ma na celu wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT i komplementarny do Gdańskiego Programu Rewitalizacji. Projekt adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo ( w tym niepełnosprawnych) oraz ich otoczenia. Zakładamy min. 80% efektywności społeczno-zatrudnieniowej i min. 30% efektywności zatrudnieniowej. Min. 40% uczestników nabędzie kwalifikacje zawodowe.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 460 712,28 zł, z czego 11 441 605,44 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Poddziałanie 6.2.1 Usługi społeczne ma na celu zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku przez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS), zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, osoby przebywające oraz opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne, niepełnosprawne i ich opiekunowie. W pierwszej kolejności uczestnikami projektu mogą być osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Centra Aktywizacji Społecznej mimo lokalizacji w obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego oferują usługi wszystkim gdańszczanom.

Lokalizacja Centrów Aktywizacji Społecznej: Gdańsk - Orunia; Gdańsk - Nowy Port;

Gdańsk -Stogi; Gdańsk – Dolne Miasto; Gdańsk – Biskupia Górka.

Projekt adresowany jest do seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, opiekunów osób zależnych, kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dzieci i młodzieży, wychowanków pieczy zastępczej oraz rodzin z problemami wychowawczo – opiekuńczymi. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 25 trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. W ramach projektu 64 osoby będą poszukiwały pracy uczestniczyły w kształceniu, szkoleniu, będą zdobywały  kwalifikacje oraz podejmą pracę po zakończeniu projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 233 322,00 zł, z czego 5 298 323,7 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.