Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki postępowań nie związanych z publikacją ogłoszeń » Biuletyn Zamówień Publicznych » Dostawy A A A
...
QR Code

Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9

 
 

 

Gdańsk: Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9
Numer ogłoszenia: 58010 - 2010; data zamieszczenia: 03.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3236129, faks 58 3236529.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja nr 9..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gdańskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ( z siedzibą w Gdańsku ), ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 155000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 155000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 155000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 


Ostania modyfikacja: 24.03.2011 09:37
wiecej informacji »
 
 
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych
   
  © Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
  Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
  ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk