Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2001

1. Tekst Studium 63 MB

2. Aneksy 26 MB

3. Rysunki stanowiące:

4. Rysunki promocyjne:

5. Szkice poglądowe: