16.4 ºC
61.5 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code
Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Dyrektor: Jolanta Ostaszewska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 267
nr wew. 6 277
tel.: 58 323 6 277
fax: 58 323 6 567
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Trojanowska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 234
tel.: 58 323 6 277
fax: 58 323 6 567

Wydziałowi podlega:

 • Referat Rachunkowości Budżetu Miasta
 • Referat Wymiaru Podatków
 • Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych
 • Referat Planowania Budżetowego
 • Referat Egzekucji


Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego

Referat Rachunkowości Budżetu Miasta:

Kierownik: Agnieszka Janicka
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 240
tel.: +48 58 323 62 40
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta,
 • weryfikacja formalno-rachunkowa sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych:
  • jednostek organizacyjnych z wykonania planowanych dochodów i wydatków,
  • z urzędów skarbowych,
  • z dochodów wydzielonych jednostek budżetowych,
 • weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sprawozdania finansowego Miasta, w tym:
  • łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
  • łącznego rachunku zysków i strat,
  • łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,
  • bilansu z wykonania budżetu,
 • gromadzenie dochodów pobranych przez jednostki budżetowe, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami,
 • przekazywanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
 • wypłata pożyczek, monitorowanie spłat zgodnie z harmonogramem określonym w umowie i ich windykacja,
 • monitorowanie stanu gotówki i zarządzanie płynnością finansową Miasta,
 • prognozowanie kwoty długu Miasta na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej, monitorowanie i raportowanie stanu zadłużenia oraz analiza i obsługa zadłużenia,
 • obsługa kredytów, pożyczek, obligacji i poręczeń Miasta,
 • lokowanie wolnych środków na rynku pieniężnym,
 • koordynowanie prac związanych z oceną wiarygodności kredytowej Miasta, w tym przygotowywanie materiałów do przetargów,
 • wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na zaciąganie kredytów, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w bankach na terytorium Polski,
 • wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta,
 • pozyskiwanie kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz realizacja zawartych umów,
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji gospodarczych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 • weryfikacja wniosków o przekazanie środków do jednostek budżetowych oraz dowodów źródłowych stanowiących podstawę zapłaty,
 • sporządzanie dziennych harmonogramów środków na wydatki jednostek budżetowych,
 • weryfikacja otrzymanych sprawozdań od jednostek organizacyjnych pod kątem ich zgodności z przekazanymi dochodami i pobranymi środkami na wydatki,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
 • sporządzanie bilansu skonsolidowanego,
 • zwrot dotacji niewykorzystanych do końca danego roku budżetowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:
  • finansowania potrzeb kredytowych,
  • wyboru biegłego rewidenta,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta.


Referat Wymiaru Podatków:

Kierownik: Aleksandra Kowalik
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 248
tel.: +48 58 323 62 48
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

 • dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym dokonywanie przypisów i odpisów ww. podatków,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie ww. podatków,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ww. podatków,
 • w tym wydawanie decyzji,
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych, w tym rejestrów ulg i zwolnień,
 • nadzór nad poborem opłat lokalnych i opłaty skarbowej,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ww. opłat, w tym wydawanie decyzji,
 • zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie ww. podatków i opłat,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty skarbowej,
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta,
 • wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty miejscowej, targowej i skarbowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:

- ustalania stawek podatków i opłat lokalnych,
- zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- inkasa opłat lokalnych i opłaty skarbowej
- wzorów informacji i deklaracji: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania Referatu, w tym sporządzanie bieżących sprawozdań dotyczących udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Referat, w tym o udzielonej pomocy publicznej, o powierzchni gruntów gospodarstw rolnych,
 • sporządzanie zbiorczej informacji dotyczącej skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień do sprawozdania Rb-27S,
 • planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania,
 • przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
 • analizowanie i ustosunkowywanie się do odwołań z zakresu podatków i opłat lokalnych pozostających we właściwości Referatu oraz przekazywanie spraw do właściwego organu.


Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych:

Kierownik: Jolanta Stankiewicz
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 251
tel.: +48 58 323 62 51
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

 • dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisów i odpisów,
 • prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne,
 • dokonywanie czynności sprawdzających składanych informacji podatkowych,
 • zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych, w tym rejestrów ulg i zwolnień,
 • wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania Referatu, w tym sporządzanie bieżących sprawozdań dotyczących udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Referat, w tym o udzielonej pomocy publicznej,
 • sporządzanie informacji dotyczących skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych zwolnień do sprawozdania Rb-27S,
 • planowanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz analiza ich wykonania,
 • rozpatrywanie skarg i odwołań w zakresie zadań realizowanych przez Referat;


Referat Planowania Budżetowego:

Kierownik: Maria Wojnarowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 269
tel.: +48 58 323 62 69
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

 • sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb konstruowania budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
 • sporządzanie zbiorczego projektu budżetu Miasta
 • przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
  • określenia zakresu i formy  informacji o przebiegu wykonania  budżetu Miasta za I półrocze roku budżetowego
  • uchwalenia budżetu Miasta
  • zmian w budżecie
  • przyjęcia  i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach:
  • zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej
  • planu finansowego jednostki Urząd Miejski
  • planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
  • zmian w budżecie
  • przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
 • bieżąca analiza realizacji budżetu,
 • bieżąca analiza realności Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • sporządzenie opisowych sprawozdań o poziomie realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • sporządzanie sprawozdań o zaciągniętych zobowiązaniach przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta w ramach przyznanych limitów,
 • sporządzanie ankiet związanych z realizacją zadań wynikających z zapisów budżetu Miasta,


Referat Egzekucji:

Kierownik: Małgorzata Wojno
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 10
tel.: +48 58 323 71 03
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent, w tym stosowanie środków egzekucyjnych,
 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
 • występowanie do sądu z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej,
 • ustanawianie zastawów skarbowych,
 • orzekanie w sprawach prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
 • rozpatrywanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych,
 • sporządzanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku zobowiązanego,
 • analizowanie i ustosunkowywanie się do skarg przekazywanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • dokonywanie czynności poprzedzających zastosowanie środków egzekucyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbiegami egzekucji administracyjnych oraz zbiegami egzekucji administracyjnej i sądowej.

Ostania modyfikacja: 23.02.2016 09:07
wiecej informacji »

www.gdansk.pl