15.3 ºC
59.5 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code
Zasady rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Strona internetowa www.edu.gdansk.pl dostępna dla rodziców od 2 kwietnia 2014 roku.

Złożenie wniosku w szkole w formie papierowej jest uznawane za równorzędne z rejestracją w Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.

Rekrutacja do szkół podstawowych obejmuje szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk.

NABÓR DO NOWEJ SZKOŁY, ul. Azaliowa 18 w Karczemkach - Operator z chwilą zarejestrowania placówki wystąpi o nadanie obwodu szkole przy ul. Azaliowej 18 w Karczemkach. Do tego czasu rodzice zapisują swoje dzieci zgodnie z obwodem w którym mieszka dziecko lub zgodnie z wyborem szkoły. Wybrany dzierżawca obiektu będzie prowadził od 2.04. punkt informacyjno-konsultacyjny. Informacje o miejscu działania punktu dostępne będą na stronie Miasta od 2.04.

W przypadku podjęcia decyzji o nauce kandydata w szkole podstawowej innej niż prowadzona przez Gminę Miasto Gdańsk, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

1.  Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych objęte są dzieci, które w roku 2014 ukończą:

- 7 lat –urodzone 2007 r.

- 6 lat – urodzone od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

- 6 lat – urodzone od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.- na wniosek rodzica

Dzieci sześcioletnie urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008r., mogą kontynuować edukację przedszkolną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub zgodnie z decyzją rodziców rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

I.Wybór szkół w terminie od 2 kwietnia 2014r. do 16 kwietnia 2014r.

1. SZKOŁA OBWODOWA

Szkoła obwodowa - szkoła w rejonie miejsca zamieszkania kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki.

 1. a.      Deklaracja nauki w I klasie szkoły podstawowej obwodowej
 • należy potwierdzić szkołę obwodową za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej na stronie internetowej www.edu.gdansk.pl lub osobiście złożyć zgłoszenie rekrutacyjne do szkoły podstawowej obwodowej (plik do pobrania w szkole lub na stronie www.edu.gdansk.pl),
 • w przypadku uczniów zamieszkałych pod adresem zameldowania potwierdzenie szkoły jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły podstawowej obwodowej,

w przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania, należy w szkole obwodowej potwierdzić miejsce zamieszkania przez złożenie zgłoszenia rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania z zamiarem stałego pobytu.

 1. b.      Deklaracja nauki w I klasie szkoły podstawowej innej niż obwodowa

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria określone w statucie szkoły. Statut określa też wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz punktację za poszczególne kryteria.

Sposób postępowania rekrutacyjnego:

 • utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I–go wyboru,
 • można wybrać maksymalnie 3 szkoły podstawowe spoza obwodu,
 • wydrukować wniosek i złożyć w terminie do 16 kwietnia 2014r. do godz. 15.00 w szkole I-go wyboru wraz z kompletem dokumentów,
 • kwalifikowanie do szkoły dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
 • kandydat, który nie zostanie przyjęty do jednej z wybranych szkół podstawowych, ma zapewnione miejsce w szkole podstawowej obwodowej.

 

Ważne:

1)      Każda ze szkół podstawowych określa swoje kryteria rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu.

2)      Rodzic kandydata zobowiązany jest zapoznać się z zasadami rekrutacji i kryteriami do szkół podstawowych wybranych na liście preferencji.

3)      Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów z wybranych szkół, muszą być dostarczone do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem rekrutacyjnym.

4)      Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

c. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata do szkoły spoza obwodu od 28 kwietnia 2014r. do 14.05.2014r.  do godz. 17.00

 •  sprawdzić w szkole I-go wyboru lub na stronie www.edu.gdansk.pl, do której szkoły kandydat został zakwalifikowany,
 • rodzic kandydata zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do 14.05.2014r. do godz. 17.00 złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (załącznik Nr 2 do wniosku).

W przypadku, gdy rodzic nie złoży w wymaganym terminie oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Rekrutacja do oddziałów integracyjnych odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziałów ogólnodostępnych.

Dokumentem kwalifikującym do oddziału integracyjnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, złożone z kompletem dokumentów rekrutacyjnych do szkoły I wyboru.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być złożone w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Zmiana decyzji o wyborze szkół

Rodzic ma prawo logując się do systemu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w określonym terminie  od 2 kwietnia 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 zmienić swoje wybory szkół lub ich kolejność na liście preferencji.

Rodzicom dzieci nieprzyjętych do I klasy szkoły podstawowej przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

HARMONOGRAM

LP

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Publikacja oferty

 

02.04.2014 godz. 9.00

16.04.2014 godz. 15.00

2.

Wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców

02.04.2014 godz. 9.00

16.04.2014 godz. 15.00

3.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

25.04.2014 godz. 13.00

 

4.

Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia kandydata do szkoły

28.04.2014

14.05.2014 godz. 17.00

5.

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

16.05.2014 od godz. 13.00

 

6.

Rekrutacja uzupełniająca

19.05.2014

31.08.2014


Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.)

 

 

 


Publikacja: 10.03.2014 15:29

www.gdansk.pl