11.2 ºC
52.2 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

1. DANE TELEADRESOWE

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
tel. 58 341 20 41
fax. 58 52 44 609
email: info@zdiz.gda.pl
www: www.zdiz.gda.pl

REGON: 190030083
NIP: 584-090-00-85

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 15.00
środa w godzinach 7.00 – 16.30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 15.00
środa w godzinach 7.00 – 16.30

Rzecznik Prasowy
tel. 58 52 44 597, e-mail:
rzecznik@zdiz.gda.pl

 


Godziny pracy Biura Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki - 7.00-15.00

środy - 7.00-16.30
INFOLINIA: tel. 58 731 64 64
(czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki - 7.00-15.00
środy - 7.00-16.30)

 

DYŻURNY INŻYNIER MIASTA
Dyżur pełniony całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu:
tel.: 58 52 44 500 (całodobowy)
dim@zdiz.gda.pl

Wykaz infrastruktury obsługiwanej przez dyżurnego inżyniera miasta przedstawia się następująco:

 • Ulice z wyposażeniem (nawierzchnie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery, wygrodzenia)
 • Obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, przepusty, kładki, estakady, tunele)
 • Bramy znakowe nad jezdniami ulic
 • Sygnalizacje świetlne (sygnalizatory, szafki sterujące)
 • Oświetlenie ulic (słupy, oprawy, kable, szafki oświetleniowe)
 • Torowiska tramwajowe (tory, słupy trakcyjne, trakcje, wygrodzenia, przystanki)
 • Oczyszczanie letnie i utrzymanie zimowe ulic i chodników
 • Iluminacje zabytków (projektory, słupy, kable)
 • Płatne parkowanie (parkomaty)
 • Zieleńce, parki, skwery (trawniki, drzewostan, ławki, kosze, mała architektura - murki, schody itp.)
 • Pomniki, rzeźby na terenach miejskich
 • Lasy komunalne (drzewostan, wyposażenie leśne, altana z pomnikiem Gutenberga)
 • Cmentarze komunalne (kaplice, sieć wodociągowa, schody terenowe, drogi, ogrodzenia, drzewostan)

INFOLINIA
w sprawie kursowania promu Nowy Port-Wisłoujście,
tel. obsługi promowej 501 183 4952. FORMA PRAWNA

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku jest jednostką budżetową Miasta Gdańska, powołaną uchwałą Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr VII/168/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, Nr IX/241/2003 z dnia 29 maja 2003 roku, Nr XI/274/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku, Nr LVI/1897/06 z dnia 26 października 2006 roku.

Obecnie obowiązująca treść statutu ustalona została uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej oraz zmienioną uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr XVI/258/11 z dn. 25 sierpnia 2011 r., Nr XXV/511/12 z dn. 23 kwietnia 2012 r., Nr XXIX/598/12 z dn. 30 sierpnia 2012 r., Nr  XXXIX/881/13 z dn. 25 czerwca 2013 r. i Nr IX/203/15 z dn. 30 kwietnia 2015 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.);
 • uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej;
 • innych przepisów szczególnych;
 • statutu.


3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wszelkie informacje na temat prowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku:
www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76029.asp


4. PRACA

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz o wynikach naborów dostępne są na stronie internetowej Zarządu:
www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76206.asp

lub w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.gdansk.pl/praca/Praca-w-jednostce-organizacyjnej-Miasta,a,700


5. PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

Szczegółowy opis procedur dostępny jest na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku www.zdiz.gda.pl w rozdziale „Jak załatwić sprawę” www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76018.asp


6. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Właścicielem majątku pozostającego w gestii ZDiZ jest w całości Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdańska.


7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

schemat organizacyjny [PDF] - schemat organizacyjny (199.23 KB)

1. WYKAZ OSÓB I ICH FUNKCJI WRAZ Z DANYMI KONTAKTOWYMI

ul. Partyzantów 36 - SIEDZIBA

Dyrektor – Mieczysław Kotłowski, tel. 58 52-44-606 lub 607,przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdą środę w godz. 10.00-11.00

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania – Maciej Radowicz, tel. 58 52-44-606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej – Michał Szymański, tel. 58 52-44-606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdą środę w godz. 9.00-10.00

Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury – Vasileios Prombonas, tel. 58 52-44-606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdy poniedziałek w godz. 10.00-11.00

 • Rzecznik Prasowy – Katarzyna Kaczmarek, tel. 58 52-44-597, e-mail: rzecznik@zdiz.gda.pl
 • Główny Księgowy – Monika Głownia, tel. 58 52-44-593;
 • Zespół Radców Prawnych – Anna Leszczyńska, tel. 58 52-44-594,
  Małgorzata Węgrzak, tel. 58 52-44-594,
  Grażyna Niemczyńska-Plichta, tel. 58 52-44-594;
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Monika Piotrowska, tel. 58 52-44-601;
 • Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz, tel. 58 52-44-601,
  • Z-ca Kierownika Działu – Monika Piotrowska, tel. 58 52-44-601;
 • Kierownik Działu Księgowo-Ekonomicznego – Wiesława Bałdowska, tel. 58 52-44-581;
 • Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska, tel. 58 55-89-581;
 • Kierownik Działu Parkowania – Bohdan Sobota, tel. 58 52-44-626;
 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski, tel. 58 52-44-625;
 • Kierownik Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego – Łukasz Podsiadłowski, tel. 58 52-44-511,
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Zajęć Pasa Drogowego – Piotr Kaptur, tel. 58 52-44-511,
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Odbiorów – Jerzy Morawski, tel. 58 52-44-523,
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Obsługi Prawnej – Aneta Kwiatkowska, tel. 58 52-44-512;
 • Główny Specjalista ds. Inwestorskich Umów Drogowych – Agnieszka Flaszyńska, tel. 58 52-44-529;
 • Kierownik Działu Uzgodnień – Aleksandra Rybak-Lemańska, tel. 58 52-44-515,
  • Z-ca Kierownika Działu – Barbara Błaszczykowska, tel. 58 52-44-514;
 • Kierownik Działu Utrzymania Dróg – Stanisław Małachowski, tel. 58 52-44-541,
  • Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Szańca, tel. 58 52-44-541;
 • Kierownik Działu Utrzymania Zieleni – Ewelina Latoszewska, tel. 58 52-44-561,
  • Z-ca Kierownika Działu – Henryk Chorążewicz, tel. 58 52-44-568;
 • Audytor wewnętrzny – Grażyna Kornecka, tel. 58 52-44-629;
 • Sekcja Teleinformatyki – Koordynator – Roman Podobiński, tel. 58 52-44-539; Specjalista – Tomasz Ćwiek, tel. 58 52-44-532;
 • Specjalista ds. BHP, Ochrony p. poż. i OC – Mirosław Utrata, tel. 58 52-44-569;
 • Kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Rafał Jaworski, tel. 58 55-89-511,
  • Z-ca Kierownika Działu – Agnieszka Skolimowska, tel. 58 55-89-538;
 • Kierownik Działu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – Anna Czernielewska, tel. 58 55-89-512;
 • p.o. Kierownika Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej – Małgorzata Kolesińska, tel. 58 52-44-637.

ul. Wyspiańskiego 9A

 • Kierownik Działu Oczyszczania – Anna Bobrowska, tel. 58 55-89-651,
  • Z-ca Kierownika Działu – Barbara Tchórzewska, tel. 58 55-89-651;
 • Kierownik Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich – Władysław Elas, tel. 58 55-89-671;
 • Kierownik Działu Energetycznego – Jacek Wojtczak, tel. 58 55-89-741;
 • Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55-89-811,
  • Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Lewandowski, tel. 58 55-89-812,
  • p.o. Z-cy Kierownika Działu – Radosław Liziński, tel. 58 55-89-817;
 • Kierownik Działu Planowania – Konrad Lewicki, tel. 58 55-89-791,
  • Z-ca Kierownika Działu – Jolanta Rolle, tel. 58 55-89-792;
 • Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej – Paweł Adrian, tel. 58 55-89-721,
  • Z-ca Kierownika Działu – Ryszard Szreiber, tel. 58 55-89-722;
 • Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania – Krzysztof Łutowicz.

Tunel pod Martwą Wisłą

 • p.o. Kierownika Działu Utrzymania Tunelu Drogowego – Michał Adamkiewicz.

2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE I ICH KOMPETENCJE:

Zadania Działu Administracyjno-Osobowego – NA:

Dział Administracyjno-Osobowy posiada następującą strukturę wewnętrzną:
1. Sekcja Obsługi Klienta, do zadań której należy w szczególności:

 • Przyjmowanie, wysyłanie, ewidencjonowanie i wstępna segregacja korespondencji oraz kierowanie jej obiegiem.
 • Administrowanie programem informatycznym obsługującym elektroniczny obieg dokumentów.
 • Obsługa centrali telefonicznej, infolinii i poczty elektronicznej.
 • Udzielanie bezpośrednich informacji o sposobie załatwiania spraw w ZDiZ, w tym w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście.
 • Gromadzenie, przetwarzanie i przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta oraz ZDiZ.
 • Realizacja zadań Dyżurnego Inżyniera Miasta:
  • obsługa zgłoszeń związanych z infrastrukturą komunalną zarządzaną przez ZDiZ, a w szczególności:
   • przyjmowanie zgłoszeń,
   • inicjowanie i monitorowanie działań zabezpieczających lub naprawczych;
  • udzielanie pomocy w przypadku zgłoszeń niezwiązanych z działalnością ZDiZ (porada, wskazanie właściwej instytucji, przekazanie zgłoszenia właściwej instytucji itp.);
  • współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku i innymi instytucjami odpowiednio do rodzaju podejmowanych działań;
  • obsługa całodobowa pogotowia technicznego związanego z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej;
  • obsługa zimowego utrzymania infrastruktury drogowej realizowanego przez ZDiZ w zakresie przyjmowania interwencji, przekazywania ich wykonawcom utrzymania zimowego do załatwienia, monitorowania działań wykonawców, kontroli gotowości wykonawców do realizacji zadań objętych umowami, ostrzegania wykonawców przed nagłymi zmianami warunków atmosferycznych;
  • monitoring mediów w zakresie informacji o zdarzeniach mających wpływ na działalność ZDiZ;
  • przygotowywanie i przekazywanie mediom komunikatów ostrzegających przed skutkami zdarzeń niebezpiecznych, zakłócających funkcjonowanie Miasta

2. Sekcja Kadr, do zadań której należy prowadzenie spraw kadrowych, w tym w szczególności:

 • obsługa w zakresie formalnym właściwym dla pracodawcy osób nawiązujących, rozwiązujących oraz pozostających w stosunku pracy, m.in.:
  • prowadzenie akt osobowych,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym pracowników,
  • kontrola czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji: zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów, kar, nagród i wyróżnień,
  • ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych oraz dodatków za wieloletnią pracę,
  • wydawanie dokumentów kadrowych tj.: świadectw pracy, zaświadczeń, legitymacji służbowych, itp.,
  • prowadzenie kartoteki okresowych badań lekarskich i kontrola terminowości wykonywania tych badań,
  • koordynacja spraw związanych ze szkoleniem pracowników,
  • koordynacja składania oświadczeń majątkowych,
  • organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych oraz przedstawianie Dyrektorowi wniosków w tym zakresie,
 • organizowanie – we współpracy z właściwym kierownikiem działu – rekrutacji na wolne stanowiska,
 • obsługa formalna osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych.

3. Sekcja Organizacyjna, do zadań której należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów prawa miejscowego oraz zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych regulacji wewnętrznych,
 • koordynacja przygotowywania sprawozdań z działalności ZDiZ (z wyłączeniem sprawozdań finansowych) oraz udzielania informacji, odpowiedzi na zapytania, wnioski i interpelacje,
 • obsługa formalna, w tym protokołowanie posiedzeń, narad i innych spotkań z udziałem Dyrektora,
 • obsługa postępowań skargowych oraz kontrolnych we współpracy z właściwą   komórką organizacyjną Miasta,
 • obsługa formalna wniosków kierowanych na kolegium Prezydenta Miasta.

4. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, do zadań której należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z dozorem mienia, utrzymaniem czystości i nadzór nad tą działalnością,
 • nadzór nad obsługą transportową oraz kontrola wydatków związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 • prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów, w tym również obsługa zbiorów archiwalnych zlikwidowanych jednostek, tj. Przedsiębiorstwa Dróg  i Mostów oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni,
 • wykonywanie przeglądów i zlecanie remontów obiektów budowlanych pozostających w gestii ZDiZ,
 • prowadzenie inwentaryzacji,
 • nadzór nad realizacją i rozliczanie umów w zakresie dostawy mediów, robót budowlanych, usług, zaopatrzenia itp.,
 • nadzór nad realizacją wewnętrznego planu finansowego.

 

Zadania Specjalisty ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej  i OC – NB:

1. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w ZDiZ, w tym w szczególności:

 • kontrola stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej, w tym dokonywanie przeglądów warunków pracy,
 • bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 • opracowywanie rocznych planów pracy służby BHP oraz ich realizacja,
 • dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, identyfikowanie źródeł zagrożeń oraz przedkładanie Dyrektorowi informacji w tym zakresie,
 • ustalanie i dokumentowanie przyczyn wypadków, w tym udział  w komisjach powypadkowych,
 • zgłaszanie wypadków do właściwych organów zewnętrznych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej dla pracowników ZDiZ,
 • współudział w tworzeniu i opiniowanie dokumentacji dotyczącej remontów i modernizacji pod kątem spełnienia wymagań BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami ZDiZ,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.

2. Wykonywanie zadań z zakresu OC zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Miasta i planem działań OC.

 

Zadania Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – NG:

Organizacja i koordynacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Gdańska oraz przekazywania ich do Zakładu Utylizacyjnego (RIPOK) celem zagospodarowania, w tym w szczególności:

 1. Planowanie i realizacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska.
 2. Kontrola i rozliczanie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przez firmy wywozowe.
 3. Inwentaryzacja punktów gromadzenia odpadów oraz bieżąca ich aktualizacja.
 4. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku (RIPOK) z tytułu  dostarczanych  odpadów komunalnych.
 5. Kontrola odbieranych odpadów pod względem zgodności ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przepisami oraz ustaleniami wewnętrznymi ZDiZ w zakresie zadań działu.

 

Zadania Audytora Wewnętrznego – NK:

1. Identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w celu ustalenia podstawy do opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego.

2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem oraz zadań zlecanych poza planem poprzez:

 • realizację zadań o charakterze zapewniającym – dokonywanie oceny funkcjonowania ZDiZ w zakresie systemu zarządzania i kontroli zarządczej, celem uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny ich skuteczności i efektywności,
 • realizację zadań o charakterze doradczym – czynności doradcze realizowane na zlecenie Dyrektora, w tym wnioskowanie zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania ZDiZ.

3. Przygotowywanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych zawierających rekomendacje oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu monitorowania wykonania zaleceń poaudytowych.

 

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji – NO:

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada za bezpieczeństwo przetwarzania przez ZDiZ danych osobowych w systemach informatycznych oraz w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych w zakresie zgodności zasad postępowania przy przetwarzaniu danych z przepisami  o ochronie danych osobowych.

2. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 • nadzór nad zasadami zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (tradycyjnie i elektronicznie),
 • prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i oświadczeń w zakresie ochrony danych osobowych,
 • analiza umów zawieranych przez ZDiZ z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych,
 • opracowywanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz nadzór nad weryfikacją i aktualizacją zarejestrowanych zbiorów danych,
 • organizacja szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych oraz informowanie o zmianach w systemie ochrony danych osobowych w ZDiZ,
 • nadzór nad prowadzeniem wymaganej przepisami dokumentacji w zakresie organizacji ochrony danych osobowych,
 • cykliczna analiza i ocena stanu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez ZDiZ.

 

Zadania Zespołu Radców Prawnych – NR:

 1. Udzielanie wyjaśnień i porad prawnych oraz wydawanie opinii prawnych odnośnie stosowania i przestrzegania prawa w zakresie objętym działalnością statutową ZDiZ.
 2. Opiniowanie projektów umów, porozumień oraz innych form prawnych mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań, pod kątem ich zgodności z przepisami i interesem ZDiZ.
 3. Prowadzenie monitoringu zmian w przepisach i ich wpływu na działalność ZDiZ oraz sporządzanie informacji w tym zakresie.
 4. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawa miejscowego, pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora, zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych regulacji wewnętrznych.
 5. Nadzór w zakresie formalno-prawnym nad egzekucją należności.
 6. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, a w razie potrzeby przed organami egzekucyjnymi i administracyjnymi, w sprawach dotyczących działalności ZDiZ.
 7. Uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 8. Realizowanie zadań zgodnie z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego określonymi w ustawie o radcach prawnych.

 

Zadania Głównego Specjalisty ds. Kontaktu z Mediami – NS:

Zapewnienie obsługi medialnej ZDiZ w tym:

 1. Opracowywanie i wdrażanie założeń polityki informacyjnej ZDiZ we współpracy właściwymi komórkami Urzędu Miasta Gdańska.
 2. Kształtowanie wizerunku ZDiZ poprzez właściwą współpracę z mediami.
 3. Obsługa medialna ZDiZ, a w szczególności: sporządzanie materiałów i informacji prasowych, organizowanie konferencji prasowych, spotkań z dziennikarzami, udzielanie informacji do mediów oraz koordynowanie wydarzeń medialnych.
 4. Udzielanie informacji w sprawach publicznych z zakresu działalności ZDiZ, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 5. Przygotowywanie codziennych przeglądów prasy oraz archiwizacja informacji prasowych.
 6. Nadzór i koordynacja przepływu informacji przekazywanych do publicznej wiadomości.

 

Zadania Sekcji Teleinformatyki – NT:

 1. Projektowanie i utrzymywanie infrastruktury informatycznej ZDiZ (sieci WAN i LAN) oraz zarządzanie tymi sieciami.
 2. Projektowanie i utrzymywanie sieci logicznej VLAN oraz Activ Directory.
 3. Obsługa i utrzymanie serwerów Windows Server 2003 i 2008, serwerów technicznych Linux, systemów Oracle i SQL (bazy danych) oraz serwisów stron www.
 4. Zabezpieczenie systemu informatycznego w ZDiZ w zakresie zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ochrony danych osobowych.
 5. Zapewnienie dostępu do sieci dla pracowników w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy oraz dla firm współpracujących.
 6. Wdrażanie nowych technologii, instalacja oprogramowania i jego aktualizacja.
 7. Zarządzanie sprzętem teleinformatycznym, w tym przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
 8. Nadzór nad prawidłową pracą central oraz sieci telefonicznych.

Zadania Działu Zamówień Publicznych – NZ:

Przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych na podstawie danych merytorycznych opracowanych przez działy zlecające, w tym:

 1. Obsługa formalno-prawna postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
 2. Przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań.
 3. Uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych.

 

Zadania Działu Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego – ZA:

 1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zgody na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
 2. Kontrola legalności zajęć pasa drogowego i naliczanie kar w przypadku braku wymaganych zezwoleń.
 3. Przygotowywanie umów dzierżawy lub użyczenia  dotyczących pasa drogowego dróg zarządzanych przez ZDiZ odnośnie jego zajęcia, prowadzenia robót oraz wbudowywania urządzeń uzbrojenia podziemnego.
 4. Przygotowywanie i przekazywanie terenu pasa drogowego na roboty prowadzone w pasie drogowym oraz przejmowanie tego terenu po wykonaniu robót.
 5. Nadzór nad egzekwowaniem realizacji warunków określonych w decyzjach administracyjnych dotyczących wbudowania urządzeń i obiektów w pasie drogowym.
 6. Prowadzenie spraw związanych z umowami na budowę lub przebudowę dróg publicznych oraz spraw dotyczących dróg wewnętrznych.
 7. Nadzór nad przeprowadzaniem odbiorów i przejmowaniem w użytkowanie dróg publicznych i wewnętrznych.
 8. Koordynacja robót prowadzonych w pasach drogowych oraz organizacja prac odbiorowych robót realizowanych przez ZDiZ i udział w komisjach odbiorowych robót prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych.
 9. Nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi.
 10. Egzekwowanie ustaleń zawartych w protokołach odbiorów końcowych i przeglądów gwarancyjnych robót realizowanych przez ZDiZ i inwestorów zewnętrznych, w tym ustaleń dotyczących ochrony środowiska i zapobiegania jego niekorzystnym zmianom.
 11. Prowadzenie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic (KETiMU).
 12. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 13. Organizacja prac Komisji ds. kwalifikowania ulic do kategorii dróg powiatowych i gminnych.
 14. Przygotowywanie i prowadzenie regulacji stanów prawnych pasów drogowych ulic w Mieście.
 15. Uczestnictwo w postępowaniach geodezyjnych, w których ZDiZ jest stroną.
 16. Gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 17. Gospodarowanie nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 16 na potrzeby zarządzania drogami.

 

Zadania Działu Uzgodnień – ZD:

 1. Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznych realizowanych przez inwestorów zewnętrznych oraz naliczanie z tego tytułu opłat.
 2. Opiniowanie w zakresie komunikacji w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o lokalizacji drogi.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z drogi publicznej oraz decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń i obiektów.
 4. Uzgadnianie lokalizacji urządzeń i obiektów w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
 5. Koordynacja merytoryczna spraw dotyczących realizacji inwestycji niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych.

 

Zadania Działu Inżynierii Ruchu – ZI:

Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych na terenie Miasta w zakresie przewidzianym przepisami o ruchu drogowym, w tym w szczególności:

 • Analiza funkcjonowania ruchu drogowego w zakresie przepustowości układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Obsługa wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu drogowego i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
 • Opiniowanie lokalizacji nośników reklamowych, miejsc zastrzeżonego postoju, punktów handlowych i innych elementów znajdujących się w pasach drogowych, mających znaczenie dla bezpieczeństwa i obsługi ruchu drogowego.
 • Przeprowadzanie przeglądów elementów organizacji ruchu drogowego w zakresie stanu technicznego i merytorycznego ich funkcjonowania.
 • Projektowanie oznakowania poziomego.
 • Wykonywanie cyklicznych i doraźnych pomiarów natężenia ruchu drogowego.
 • Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego: docelowych i tymczasowych.
 • Opiniowanie projektów układów drogowych oraz innych projektów mających wpływ na zarządzanie ruchem, a w szczególności na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Weryfikacja analiz komunikacyjnych pod względem wpływu inwestycji na miejski układ drogowy.
 • Przewodniczenie i organizowanie prac:
  • komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
  • komisji ds. zajęć pasa drogowego.
 • Organizowanie i inicjowanie działań Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz realizacja jej postanowień.

 

Zadania Działu Planowania – ZL:

 • Opracowywanie i nadzór merytoryczny nad realizacją projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organu właściwego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przygotowanie wniosków z zakresu drogownictwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział merytoryczny w procesie opracowywania i uzgadniania tych planów.
 • Uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji programowo-przestrzennych z zakresu drogownictwa.
 • Inicjowanie i przygotowywanie materiałów programowych oraz zlecanie wykonania dokumentacji projektowych o charakterze koncepcji programowo-przestrzennych, studiów wykonalności, analiz i ocen środowiskowych w ramach programowania inwestycji komunikacyjnych.
 • Współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji projektowych z zakresu drogownictwa.
 • Przygotowywanie zadań zlecanych, ujętych w zatwierdzonych rocznych planach inwestycyjnych, w zakresie drogownictwa w fazie programowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Udział w procedurach przygotowywania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta:
  • zgłaszanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta dla przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez ZDiZ w ramach zadań statutowych,
  • monitorowanie działań dotyczących procedur Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wdrażania zadań inwestycyjnych dotyczących statutowej działalności ZDiZ.
 • Monitorowanie i opiniowanie rozwoju komunikacji rowerowej w Mieście.

 

Zadania Działu Parkowania – ZP:

Pełnienie funkcji operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku w tym:

 • prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku,
 • nakładanie opłat dodatkowych za postój w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesienia właściwej opłaty,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od nakładanych opłat dodatkowych,
 • obsługa i monitoring prawidłowości działania urządzeń do poboru opłat za parkowanie,
 • kontrola stanu oznakowania i porządku na stanowiskach postojowych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania,
 • wydawanie abonamentów i identyfikatorów uprawniających  do korzystania z miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.


Zadania Głównego Specjalisty ds. Systemów Sterowania – ZS:

1. Koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z eksploatacją systemów informatycznych, automatyki, systemów sterowania i monitorowania użytkowanych przez ZDiZ wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR i Tunelu Pod Martwą Wisłą.

2. Koordynowanie działań związanych z eksploatacją pozostałych systemów sterowania i monitorowania będących w użytkowaniu ZDiZ.

3. Koordynowanie działań związanych z rozbudową systemów teleinformatycznych, sterowania i monitorowania będących w użytkowaniu ZDiZ.

4. Koordynowanie działań w zakresie rozwiązań techniczno-organizacyjnych Centrum Zarządzania w Gdańsku.

5. Nadzór nad eksploatacją infrastruktury ZSZR TRISTAR.

6. Opiniowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie obsługi i eksploatacji ZSZR TRISTAR.

7. Opiniowanie rozwiązań w zakresie systemów informatycznych i teletechnicznych ZDiZ.

8. Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania i zarządzania ruchem.

9. Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie sieci i instalacji teletechnicznych.

10. Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie monitoringu wizyjnego i wind.

11. Udział w określaniu warunków technicznych dla projektowania i warunków technicznych opracowania dokumentacji w zakresie:

 • sygnalizacji świetlnej,
 • systemów i urządzeń zarządzania i sterowania ruchem,
 • systemów sterowania urządzeniami infrastruktury tramwajowej,
 • sieci teletechnicznych,
 • monitoringu wizyjnego,
 • monitoringu wind.

13. Koordynowanie współpracy w zakresie systemów sterowania i monitorowania z innymi jednostki gminy.

14. Koordynowanie współpracy w zakresie systemów sterowania, zarządzania ruchem i monitorowania z innymi zarządcami dróg.

Zadania Głównego Specjalisty ds. Inwestorskich Umów Drogowych – ZZ:

1. Obsługa i przygotowanie umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych.

2. Przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi działami z Pionu Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania, tekstów umów, porozumień i innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych i dróg wewnętrznych znajdujących się w zarządzie ZDiZ.

3. Przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi działami Pionu Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania, tekstów umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.

4. Udział w negocjacjach z inwestorami inwestycji niedrogowych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych oraz umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.

5. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami tj. urzędami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w zakresie przygotowanie umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych oraz umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.

6. Koordynacja zawieranych umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych oraz umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.

 

Zadania Działu Energetycznego – UE:

1. Monitoring stanu technicznego urządzeń:

 • oświetlenia ulic, parków, skwerów i podziemnych przejść dla pieszych,
 • iluminacji obiektów zabytkowych, inżynierskich i pomników,
 • sygnalizacji świetlnych skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • stacji transformatorowych i kabli SN,
 • dźwigów osobowych, w tym dźwigów pochyłych do transportu osób niepełnosprawnych,
 • przepompowni wód w tunelach,
 • zasilania i oświetlenia przeprawy promowej.

2. Planowanie, przygotowywanie i nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta w zakresie:

 • oświetlenia ulic, parków, skwerów i podziemnych przejść dla pieszych,
 • iluminacji obiektów zabytkowych, inżynierskich i pomników,
 • sygnalizacji świetlnych skrzyżowań i przejść dla pieszych.

3. Nadzór nad realizacją umów oraz rozliczanie zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym, w tym prac: projektowych, inwestycyjnych, utrzymaniowych, interwencyjnych i zabezpieczających.

4. Wydawanie warunków technicznych projektowania oświetlenia, iluminacji i sygnalizacji świetlnej oraz opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji realizowanej przez ZDiZ i innych inwestorów w obrębie pasa drogowego.

5. Współpraca z użytkownikami uzbrojenia podziemnego w przypadku prowadzenia przez nich robót mogących naruszyć stan techniczny urządzeń pozostających w gestii działu z uwagi na funkcję.

6. Nadzór nad systemami monitoringu wizyjnego włączonymi do Centrum monitoringu wizyjnego PKS.

7. Uzgodnienia projektów systemów monitoringu wizyjnego dla terenów pozostających w gestii ZDiZ.

8. Nadzór i uzgodnienia projektów sieci światłowodowych projektowanych i przebiegających na terenach pozostających w gestii ZDiZ.

 

Zadania Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich – UM:

1. Wykonywanie czynności przewidzianych w prawie budowlanym dla zarządcy obiektów inżynierskich, w tym w szczególności:

 • wykonywanie przeglądów bieżących obiektów inżynierskich w celu oceny ich stanu technicznego w zakresie i terminach określonych w prawie budowlanym,
 • dbałość o stan techniczny i estetyczny obiektów inżynierskich,
 • przygotowanie planów w zakresie napraw i remontów bieżących obiektów inżynierskich,
 • kwalifikowanie obiektów inżynierskich w zakresie remontów, przebudowy, rozbiórki itp.,
 • sprawowanie ciągłego nadzoru nad obiektami inżynierskimi będącymi w złym stanie technicznym i zapobieganie zagrożeniu bezpieczeństwa,
 • nadzór nad realizacją, udział w odbiorach oraz rozliczanie umów obejmujących prace związane z utrzymaniem obiektów inżynierskich.

2. Przejmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów, w tym udział w komisjach odbiorowych i przeglądach gwarancyjnych.

3. Udział w uzgadnianiu dokumentacji remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektów inżynierskich.

4. Udział w uzgadnianiu trasy przejazdów przez Miasto pojazdów ponadgabarytowych.

5. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.

 

Zadania Działu Utrzymania Tunelu Drogowego – UN:

 1. Utrzymanie instalacji w Tunelu pod Martwą Wisłą.
 2. Utrzymanie agregatów prądotwórczych i przepompowni wód deszczowych będących własnością ZDiZ.
 3. Planowanie i przeprowadzanie ćwiczeń z udziałem służb ratowniczych w Tunelu pod Martwą Wisłą.
 4. 24-godzinny nadzór nad funkcjonowaniem Tunelu pod Martwą Wisłą m.in. za pomocą systemu wizualizacji SCADA.
 5. Realizacja procedur bezpieczeństwa zgodnie z Dokumentacją Bezpieczeństwa Tunelu.
 6. Zarządzanie ruchem w Tunelu pod Martwą Wisłą, współpraca w zakresie organizacji ruchu z systemem TRISTAR.
 7. Nadzorowanie działania oraz kontrola dostępu do instalacji ochrony przeciwpożarowej.


Zadania Działu Utrzymania Dróg – UU:

1. Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inwestora dla zadań polegających na modernizacji lub remontach dróg.

2. Bieżące utrzymanie nawierzchni i oznakowania dróg, chodników oraz urządzeń i elementów zabezpieczenia i kontroli ruchu drogowego, w tym w szczególności:

 • przeprowadzanie okresowych i specjalnych kontroli stanu infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tego stanu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zlecanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie robót, w tym w m.in.: monitoring i rozliczanie umów obejmujących wykonywanie robót utrzymaniowych, interwencyjnych  i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla ruchu drogowego wynikającym ze stanu dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń lub wyłączanie dróg z ruchu oraz wyznaczanie objazdów, w sytuacji występowania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.

3. Udział w uzgadnianiu dokumentacji remontowych i inwestycyjnych dotyczących miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.

4. Udział w uzgadnianiu dokumentacji remontowych i inwestycyjnych dotyczących parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego oraz ich utrzymanie.

5. Obsługa techniczna zgłaszanych szkód wynikających ze złego stanu technicznego infrastruktury drogowej.

6. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, w tym:

 • badania kontrolne poziomu tzw. „hałasu drogowego”,
 • udział w pracach związanych z obniżeniem poziomu hałasu drogowego,
 • wykonywanie doraźnych badań, analiz i oceny tła akustycznego w celu opracowania niezbędnej dokumentacji dla realizacji prac zlecanych kontrahentom zewnętrznym.

7. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.

8. Obsługa przeprawy promowej przez Martwą Wisłę.

 

Zadania Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej – UT:

 1. Planowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, remontami infrastruktury tramwajowej i autobusowej.
 2. Udział w planowaniu rozwoju komunikacji tramwajowej w Gdańsku.
 3. Planowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej i autobusowej.
 4. Opiniowanie koncepcji programowo-przestrzennych, uzgadnianie dokumentacji projektowych, wydawanie warunków technicznych.
 5. Nadzór nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, odbiór wykonanych robót, rozliczanie materiałów rozbiórkowych, rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych, wykonywanie uprawnień wynikających z zawartych umów, z  tytułu rękojmi za wady.
 6. Przeglądy i ocena stanu technicznego infrastruktury tramwajowej (torów tramwajowych,  elektroenergetyki trakcyjnej, wiat przystankowych, oznakowania pionowego przystanków komunikacji miejskiej).
 7. Bieżący nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej zgodnie z zawartymi umowami (prowadzenie rejestru robót, odbiory wykonanych robót, rozliczanie materiałów rozbiórkowych, rozliczenia finansowe).
 8. Wydawanie warunków technicznych dla przewoźników korzystających z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej.
 9. Prowadzenie procedur odszkodowawczych związanych ze zniszczeniem infrastruktury tramwajowej.
 10. Przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów z dzierżawcami nieruchomości gruntowych zabudowanych infrastrukturą tramwajową: torami tramwajowymi, wiatami oraz obiektami handlowymi.

 

Zadania Działu Oczyszczania – PC:

 1. Planowanie i organizowanie działań w zakresie oczyszczania letniego i utrzymania zimowego dróg publicznych, w tym obiektów umieszczonych w koronie dróg, torowisk tramwajowych oraz obiektów inżynierskich.
 2. Nadzór nad realizacją umów na usługi realizowane przez kontrahentów zewnętrznych oraz ich rozliczanie.
 3. Realizacja zastępczego oczyszczania i utrzymania zimowego przystanków tramwajowych i autobusowych.
 4. Monitoring i rozliczanie umów o partycypację w kosztach sprzątania i odśnieżania przystanków tramwajowych i autobusowych z przewoźnikami.
 5. Obsługa interwencji w zakresie oczyszczania i zimowego utrzymania dróg oraz infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.
 6. Planowanie i organizacja pracy służb dyżurnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 7. Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych bez stałego zarządcy.
 8. Obsługa oraz nadzór techniczny nad drogowymi stacjami pogodowymi.
 9. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołów doradczych i opiniujących w zakresie poprawy czystości, ochrony powietrza, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

 

Zadania Działu Estetyzacji – PE: 

 1. Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji reklam, informacji wizualnej w przestrzeni Miasta.
 2. Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji obiektów drobnego handlu i gastronomii w przestrzeni Miasta.
 3. Wydawanie uzgodnień na lokalizację nośników reklamowych, informacji wizualnej, punktów handlowych i ogródków gastronomicznych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i obsługą systemowych nośników informacji wizualnej w postaci tablic kierunkowo-reklamowych w przestrzeni Miasta.
 5. Organizowanie konkursów na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne w wyznaczonych miejscach.
 6. Podejmowanie działań w celu likwidacji obiektów bezprawnie umieszczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.

 

Zadania Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej – PP:

 1. Opracowanie, monitorowanie i aktualizacja zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym zieleni miejskiej, wyposażenia w elementy małej architektury, obiekty drobnego handlu, usług i małej gastronomii.
 2. Opracowywanie strategii i programów urządzania terenów zieleni miejskiej oraz ulicznej a także nadzór nad ich realizacją.
 3. Uzgadnianie i opiniowanie projektów realizowanych w obrębie przestrzeni publicznej.
 4. Opracowywanie projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej.
 5. Organizowanie konkursów i zlecanie opracowań projektowych na zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
 6. Przygotowywanie  i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacje projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym nasadzeń roślinnych.
 7. Nadzór nad utrzymaniem i bieżąca konserwacja gminnych obiektów pomnikowych, w tym zabezpieczanie wystroju podczas uroczystości organizowanych przy tych obiektach.
 8. Zabezpieczanie wystroju Miasta (flagowanie) z okazji świąt państwowych, uroczystości rocznicowych i innych objętych harmonogramem ustalanym przez Prezydenta Miasta.
 9. Koordynowanie działań wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta mających na celu zapewnienie spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej.
 10. Inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej,
 11. stworzenie i aktualizacja katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej, do stosowania na terenie Gdańska.
 12. Współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi.
 13. Kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i architektonicznego miasta.
 14. Organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych oraz badań opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań dotyczących przestrzeni publicznej.
 15. Wnioskowanie o wprowadzanie w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej i zieleni.
 16. Współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni publicznej.

 

Zadania Działu Utrzymania Zieleni – PZ:

1. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi oraz nadzorem i bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej – lasami komunalnymi, parkami, zieleńcami i zielenią w pasach drogowych, a także zadrzewieniami miejskimi:

 • Zarządzanie terenami cmentarzy komunalnych, w tym w szczególności:
  • urządzanie i bieżący nadzór nad eksploatacją cmentarzy komunalnych,
  • nadzór nad stanem technicznym obiektów i urządzeń cmentarnych oraz kontrola prawidłowości wykonania prac związanych z budową grobów i nagrobków,
  • nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych pozostających w gestii ZDiZ,
  • nadzorowanie i prowadzenie działań związanych z administrowaniem, zagospodarowaniem, konserwacją i remontami na terenie cmentarzy komunalnych,
  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg cmentarnych i ewidencji pochówków,
  • określanie potrzeb, sporządzanie planów odnośnie poprawy stanu technicznego infrastruktury cmentarnej i funkcjonowania administracji cmentarzami, a także w zakresie tworzenia elektronicznej ewidencji cmentarzy.
 • Nadzór i bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (lasów komunalnych, parków, zieleńców, zieleni w pasach drogowych i zadrzewień miejskich), w tym w szczególności:
  • monitoring stanu i eksploatacji terenów zieleni miejskiej,
  • prowadzenie działań związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym pielęgnacją i konserwacją zieleni i drzewostanu oraz budową, konserwacją i remontami wyposażenia terenów zieleni, nadzór nad realizacją zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym.
 • Nadzór nad wykorzystywaniem terenów zieleni miejskiej przez jednostki zewnętrzne oraz opiniowanie wniosków dotyczących organizacji imprez, wystaw oraz działań plenerowych na terenach zieleni miejskiej, a także ich zajęcia na inne cele.
 • Wydawanie zezwoleń na poruszanie się pojazdów mechanicznych w obrębie terenów zieleni miejskiej, w rejonach położonych poza pasami drogowymi t.j. lasów komunalnych, parków, zieleńców oraz cmentarzy komunalnych.

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją oraz rozliczanie zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym.

3. Analiza potrzeb w zakresie rozwoju cmentarnictwa.

4. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja wniosków z zakresu branży zieleni i pokrewnych dla potrzeb Wieloletnich Planów Finansowych Miasta oraz wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

5. Opiniowanie wniosków dotyczących zajęcia terenów zieleni i organizacji imprez  na terenach zieleni miejskiej ogólnodostępnej.

6. Obsługa osób fizycznych i prawnych w zakresie spraw związanych  z cmentarnictwem, terenami zieleni miejskiej oraz drzewostanem.

7. Opracowywanie wniosków o finansowanie zadań z zakresu środowiska  i gospodarki wodnej dotyczących pielęgnacji zieleni.

 

Zadania Działu Księgowo-Ekonomicznego – FK:

1.    Prowadzenie rachunkowości ZDiZ zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

 •  organizowanie, realizacja oraz kontrola obiegu dokumentów finansowych w sposób zapewniający:
  • właściwy przebieg operacji księgowych,
  • sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów zadań realizowanych przez ZDiZ,
  • prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
  • rozliczanie zadań realizowanych przez ZDiZ wynikających  z rocznego planu rzeczowo-finansowego,
  • kontrolę wydatków ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym,
 • nadzór nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

2.    Realizacja zadań w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, w tym w szczególności:

 • wstępnej, bieżącej kontroli funkcjonalnej,
 • kontroli kompletności i legalności dokumentów dotyczących planów finansowych,
 • kontroli operacji finansowych ZDiZ stanowiących przedmiot księgowań, w tym w szczególności:
  • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem finansowym i rachunkowym oraz ich dekretacja,
  • sprawdzanie kompletności dokumentacji stanowiących podstawę ewidencji i sprawozdawczości,
  • sprawdzanie prawidłowości rozwiązań metodologicznych przyjętych w rachunku kosztów, pod względem zgodności z przepisami i planem kont,
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz wykonywanie analiz i rozliczanie kosztów działalności,
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i ich umorzeń oraz innych składników majątkowych,
  • bieżąca kontrola wypłat z poszczególnych funduszy,
  • terminowe regulowanie rozliczeń z budżetem Miasta,
  • prawidłowe rozliczanie kosztów z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz innych zdarzeń losowych,
  • prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej w zakresie dokumentacji i rozliczania inwestycji,
  • prowadzenie konta bankowego oraz wszelkich rozliczeń dotyczących wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów,
  • udział w inwentaryzacjach i ich rozliczanie.

3.    Prowadzenie gospodarki finansowej ZDiZ zgodnie z przepisami, w tym w m.in.:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonywania budżetu,
 • prawidłowe gospodarowanie innymi środkami będącymi  w dyspozycji budżetu,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
 • terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz terminowe regulowanie zobowiązań,
 • analiza prawidłowości wykorzystania środków będących w dyspozycji ZDiZ,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki kasowej w tym:
  • pełna kontrola obrotu gotówkowego,
  • bieżące prowadzenie raportów i rejestrów,
  • dekretacja dowodów kasowych.
 • organizowanie i przeprowadzanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych, 
 • analiza potrzeb w zakresie funduszu płac oraz kontrola rozliczeń z pracownikami,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego,
 • bieżąca kontrola cen i stawek w zakresie prowadzonej działalności przez ZDiZ,
 • prowadzenie rejestru umów oraz kontrola ich rozliczeń,
 • opracowywanie planów finansowych wycinkowych, zbiorczych, okresowych i innych stosownie do potrzeb,
 • przygotowywanie do zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego,
 • bieżący monitoring realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz dokonywanie okresowych analiz niezbędnych do podejmowania bieżących decyzji.


Zadania Działu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – FO:

 1. Ewidencja i weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. Określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji oraz prowadzenie postępowań zmierzających do wydania  decyzji  o wysokości opłaty dla poszczególnych nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 3. Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 4. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydawanie zaświadczeń o  udzielonej pomocy publicznej.

 

Zadania Działu Windykacji – FW:

1. Prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku, w tym w szczególności:

 • Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej w sprawach dotyczących opłat dodatkowych.
 • Występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z wnioskami o udostępnienie danych osobowych właścicieli pojazdów, którzy nie uregulowali opłaty dodatkowej.
 • Wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty.
 • Wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich zgodnie z właściwością miejscową do odpowiedniego organu egzekucyjnego.
 • Rozliczanie wpłat z tytułu nieopłaconego parkowania.

2. Prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego w sprawach dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi w tym w szczególności:

 • Wystawienie upomnień.
 • Wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich zgodnie z właściwością miejscową.

3. Prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gdańsku, w tym w szczególności:

 • Informowanie zobowiązanego o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej oraz odsetkach i kosztach egzekucyjnych.
 • Wystawianie upomnień.
 • Wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich zgodnie z właściwością miejscową. 

8. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

I

ZDiZ zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Gdańska, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

1. W ramach obowiązków zarządu drogi, zakres działania ZDiZ obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • gospodarowanie nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami w ramach posiadanego do nich prawa;
 • pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania;
 • utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu i porządku w gminach;
 • budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
 • budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów,
 • budowa, przebudowa, remont i utrzymanie torowiska tramwajowego.

2. ZDiZ jako zarząd drogi uprawniony jest ponadto do:

 • wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;
 • urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;
 • ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
 • zatrzymania pojazdu;
 • legitymowania uczestników ruchu drogowego i wydawania im poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub pojazdu;
 • sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu;
 • sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów oraz masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
 • używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących w szczególności do badania pojazdu, określania jego wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska;
 • uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub nacisk osi albo uszkadzającym lub niszczącym drogę.

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 4)–9) osoby upoważnione działające w imieniu zarządcy drogi wykonują w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

 

II

ZDiZ zarządza drogami wewnętrznymi, o których mowa w art. 8 ustawy, znajdującymi się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, posiadających wydzielony geodezyjnie pas drogowy, przekazanymi ZDiZ w trwały zarząd.

1. W ramach obowiązków zarządcy dróg wewnętrznych zakres działania ZDiZ obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • opiniowanie lub uzgadnianie dokumentacji na drogach wewnętrznych;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • oddawanie w drodze umowy pasa drogowego dróg wewnętrznych w szczególności w najem, dzierżawę lub użyczenie;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

III

Cele związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych w Gdańsku w zakresie określonym przepisami prawa ZDiZ realizuje w szczególności przez:

 • sporządzanie projektów organizacji ruchu,
 • przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,
 • wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej i bezpieczeństwa ruchu
 • wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Prezydenta Miasta Gdańska.

IV

1. ZDiZ zarządza cmentarzami komunalnymi, lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i zadrzewieniem miejskim.

2. W ramach obowiązków zarządzającego zielenią i cmentarzami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, zakres działania ZDiZ obejmuje w szczególności:

 • bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych jeżeli czynności dozoru nie powierzono zrzeszeniom i organizacjom społecznym, w rozumieniu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych;
 • prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych;
 • gospodarowanie i administrowanie powierzonymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi;
 • określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania i remontów nieruchomości będących przedmiotem zarządzania na terenach wymienionych w ust.1;

3. W ramach obowiązków zarządzającego zielenią i cmentarzami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, zakres działania ZDiZ obejmuje ponadto:

 • urządzanie, eksploatację i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdujących się na ich terenie;
 • wskazywanie potrzeb rozwoju cmentarnictwa i uczestniczenie w opracowaniu programów zakładania nowych cmentarzy komunalnych, rozbudowy istniejących obiektów, ścisłą współpracę w realizacji tych zadań z wykonawcami robót;
 • zawieranie umów na prowadzenie inwestycji cmentarnych oraz pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego lub zastępczego;
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami zieleni na terenach cmentarzy komunalnych;
 • kontrolę nad terminowym, jakościowym przebiegiem nadzorowanych robót w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych;
 • prowadzenie racjonalnej polityki terenami cmentarnymi - przygotowanie kwater grzebalnych do pochowań i budów, z wyznaczeniem miejsc pod groby ziemne i murowane, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza;
 • nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym i użytkowym obiektów i urządzeń cmentarnych;
 • opracowanie projektów regulaminów odnośnie zasad korzystania z obiektów, urządzeń i terenów cmentarzy komunalnych;
 • prowadzenie ksiąg cmentarnych;
 • prowadzenie ewidencji pochówków;
 • nadzór techniczny nad prawidłowym wykonaniem budowanych grobów i nagrobków, nadzór nad właściwym prowadzeniem prac oraz stosowanie sankcji w stosunku do tych, którzy nie przestrzegają ustaleń regulaminowych i obowiązujących przepisów.

V

ZDiZ prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegającą na organizacji i nadzorowaniu odbioru, transportu oraz przekazywania odpadów komunalnych do zagospodarowania, a także pobiera opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach określonych przez Radę Miasta Gdańska.

 

VI

ZDiZ prowadzi działania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej w szczególności poprzez wydawanie uzgodnień na czasową lokalizację punktów handlowych i ogródków gastronomicznych.

 

VII

Zakres działania ZDiZ obejmuje ponadto:

 • zarządzanie infrastrukturą tramwajową i autobusową, w tym torami tramwajowymi, elektroenergetyką trakcyjną, przystankami komunikacji miejskiej, wiatami;
 • budowę i utrzymanie systemu informacji miejskiej;
 • budowę i utrzymanie oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów zieleni;
 • budowę i utrzymanie iluminacji obiektów zabytkowych, budynków i pomników;
 • opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym w przepisach szczególnych;
 • prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia komunalnego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przyjmowanie całodobowo zgłoszeń dotyczących uszkodzenia, awarii, nieprawidłowości występujących w elementach zarządzanej infrastruktury komunalnej, uruchamianie działań zabezpieczających i naprawczych oraz ich monitorowanie;
 • pobieranie opłat za korzystanie z miejsc parkingowych zlokalizowanych na zorganizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku parkingach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska poza pasami drogowymi dróg publicznych;
 • zawieranie umów w szczególności dzierżawy, najmu i użyczenia w zakresie zarządzanego mienia będącego przedmiotem działania ZDiZ.
 • w zakresie obsługi pasów drogowych dróg publicznych oraz wewnętrznych, prace geodezyjne związane z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, wznowień punktów granicznych oraz zmian użytków gruntowych realizowanych przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • pobieranie opłat za korzystanie z przepraw promowych;
 • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, a także ochroną ładu przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją i organizacją targowisk miejskich.


9. MAJĄTEK

Grupa KŚT

Nazwa grupy

Wartość na 31-12-2014 r.

0

Grunty

138 748 589,44

1

Budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

20 085 108,20

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 239 104 230,23

4

Maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania

6 646 241,07

5

Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty

4 023,57

6

Urządzenia techniczne

23 519 231,73

7

Środki transportu

882 195,18

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

8 740 642,28

 

razem:

3 437 730 261,70

WNiP

Wartości niematerialne i prawne

2 354 149,71

 

ogółem:

3 440 084 411,41


10. EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA, KSIĘGI

1. Ewidencja:

 • dróg,
 • obiektów inżynierskich,
 • iluminacji oraz sygnalizacji świetlnych,
 • oznakowania pionowego i poziomego
 • zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 • parków i zieleńców,
 • cmentarzy,
 • budynków zarządzanych przez ZDiZ,

2. Rejestry:

 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • umów,
 • wydawanych decyzji administracyjnych,
 • wydawanych uzgodnień,
 • zamówień publicznych.

3. Archiwa po zlikwidowanych zakładach:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni,
 • Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów.

4. Księgi zmarłych

Wszelkie informacje stanowiące informację publiczną są udostępniane na wniosek osób zainteresowanych w siedzibie ZDiZ w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 36, po złożeniu wniosku w Kancelarii, w budynku A, pokój nr 2.Ostania modyfikacja: 04.04.2016 10:02
wiecej informacji »

www.gdansk.pl