12.3 ºC
54.1 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code
Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli

Strona internetowa dla rodziców dostępna od dnia 8 kwietnia 2009 r.:

Rejestracja:   www.przedszkola-gdansk.silvermedia.pl

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA: O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Przebieg rekrutacji:

Etap wstępny - informator

Od dnia 8 kwietnia 2009 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Gdańsk. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ GDAŃSK

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Gdańsk jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do gdańskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Gdańska.

Rekrutacja dzieci spoza Gminy Gdańsk możliwa będzie od dnia 15 czerwca do 30 września 2009 r. w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Gdańsk wypełnioną Kartę Zgłoszenia dziecka do placówki składają wyłącznie w URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU - w WYDZIALE EDUKACJI, ul. 3 Maja 9, pok. 304.

 

Wypełnianie Kart Zapisu dziecka do placówki

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 8 do 21 kwietnia 2009 r. do godz. 20.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Kart Zapisu dziecka do przedszkola.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Karty Zapisu dziecka  do placówki. W Karcie Zapisu rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie.

 

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

a)    Rodzic może wypełnić Kartę Zapisu elektronicznie poprzez powyższą stronę internetową, a następnie wydrukować wypełnioną Kartę Zapisu. Wypełnione podanie należy podpisać, a następnie udać się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Karty Zapisu.  Kartę Zapisu rodzic składa jedynie w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Karty Zapisu w pozostałych placówkach.

W przypadku braku dostępu do komputera i Internetu na terenie Miasta Gdańska można skorzystać z bezpłatnych „Furtek internetowych", które znajdują się w niżej wymienionych miejscach:

- Powiatowy Urząd Pracy - Parter - pokój nr 24 - ul. 3 Maja 9

- Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 - ul. Partyzantów 74

- siedziba Rady Osiedla Strzyża - ul. Ks. Sychty 12/1

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna:

  • Filia nr 6 „Dolina Muminków" - ul. Pilotów 3, Gdańsk-Zaspa,
  • Filia nr 9 - ul. Jagiellońska 8 Gdańsk-Przymorze
  • Filia nr 57 - ul. Kryniczna 20, Gdańsk-Przeróbka

b)    Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z żadnego komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową Kartę Zapisu (można ją otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się jedynie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu potwierdzenia Karty.

 

Potwierdzanie podania przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru

Jeśli rodzic wypełnił podanie za pośrednictwem strony internetowej, to jego podanie zostało zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową podania musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Kartę Zapisu najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2009 r. do godz. 12.00. Po zatwierdzeniu podania przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania podania przez Internet,  jednakże bez możliwości jego edycji - prawdziwość danych została już przecież potwierdzona.

 

W przypadku, gdy rodzic wypełnia podanie własnoręcznie, podanie do systemu wprowadza         przedszkole pierwszego wyboru. Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie - wynik rekrutacji.

 

Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w karcie zapisu, które z kryteriów spełnia ich dziecko). Wyniki rekrutacji będą dostępne w dniu 13 maja 2009 r. o godz. 12.00 w przedszkolach. Rodzic za pośrednictwem strony internetowej ma także możliwość sprawdzenia czy jego dziecko zostało przydzielone do któregoś z przedszkoli znajdujących się w karcie zapisu dziecka.

 

Kryteria naboru dzieci do placówek obowiązujące na terenie miasta Gdańsk:

Kryteria główne (zgodne z przepisami prawa oświatowego)

(1)   Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

(2)   Dziecko pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

(3)   Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (Przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną),

(4)   Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

(5)   Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

 

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie miasta Gdańsk)

(1)   Dziecko kontynuujące edukację w przedszkolu pierwszego wyboru,

(2)   Dziecko posiadające rodzeństwo w tym przedszkolu,

(3)   Dziecko, które w roku rekrutacji ma ukończone nie mniej niż 3 lata,

(4)   Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących (w wymiarze pełnego etatu)/rodziców studiujących/uczących się (w systemie dziennym),

(5)   Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),

(6)   Dziecko z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).

 

Listy dzieci przyjętych do placówek

W dniu 13 maja 2009 r. o godz. 12.00 placówki ogłaszają listy dzieci przyjętych. Rodzic wyniki rekrutacji może sprawdzić trzema metodami:

  • w placówce
  • wiadomością e-mail
  • logując się na stronie internetowej dla rodziców

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola, to rodzic w terminie od dnia 14 do 27 maja 2009 r. musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy.

 

Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli mogą złożyć Kartę Zapisu w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 29 maja 2009 r. od godz. 14.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach. Od dnia 1 czerwca do 30 września 2009 r. placówki (w przypadku wolnych miejsc) przyjmują dzieci nigdzie nie przyjęte zamieszkałe w Gdańsku, a od dnia 15 czerwca do 30 września 2009 r. dzieci spoza Gminy Gdańsk.


Drodzy Rodzice,

od pierwszego września najmłodsze dzieci pójdą do szkół i przedszkoli na innych zasadach, niż to się dzieje obecnie. Do 2012 roku rodzice sześciolatków będą mogli wybrać, czy dziecko będzie uczęszczać do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Aby uczęszczało do pierwszej klasy, konieczne jest roczne przygotowanie przedszkolne - w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole (dzisiejsze „zerówki"). Jeżeli dziecko sześcioletnie chciałoby pójść od razu do szkoły, nie realizując wcześniej przez rok przygotowania przedszkolnego, konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który powie, czy dziecko jest na tyle dojrzałe, by rozpocząć naukę w szkole.

Zachęcam gorąco Rodziców, by korzystali z przygotowania przedszkolnego swoich dzieci w bardzo dobrze przygotowanych gdańskich „zerówkach" szkolnych. W ten sposób w przedszkolach będzie więcej miejsc dla dzieci młodszych. Zwracam też uwagę, że dzieci uczęszczające do „zerówek" szkolnych płacą tylko za posiłki.

Rodzice dzieci pięcioletnich, którzy chcieliby, aby zaczęły pierwszą klasę w szóstym roku życia, powinni już teraz zadbać o ich przygotowanie w przedszkolnej lub szkolnej „zerówce".

Jeżeli mają Państwo pytania i wątpliwości, zapraszamy na spotkania ze specjalistami w szkołach (terminy w zakładce „Edukacja na stronie Miasta) lub do zgłaszania pytań na stronie MEN: www.6latki.men.gov.pl

Także w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku odpowiedzi udzieli Marzena Kocik pod numerem telefonu 058 323 67 63, e-mail:edukacja@gdansk.gda.pl


Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 


Publikacja: 24.03.2009 15:16

www.gdansk.pl