13.9 ºC
57.0 ºF
zachmurzenie średnie, opadów brak
A A A
...
QR Code

Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście GdańskuW dniu 25 sierpnia 2011 roku został uchwalony przez Radę Miasta Gdańska Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku.

W Programie tym wskazano kolejność realizacji poszczególnych elementów układu, którego struktura przestrzenna i funkcjonalna zostały przesądzone w dokumentach planistycznych i administracyjnych.


CEL

Celem Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Południe w Gdańsku na lata 2014-2020 jest zapewnienie płynnej komunikacji do i z centrum miasta oraz udrożnienie układu drogowego.


OBSZAR

Zasięg terytorialny programu to północna część dzielnicy Południe, w której obserwuje się największy proces przyrostu zasobów mieszkaniowych. W skład obszaru opracowania wchodzą: Chełm, Zakoniczyn – Łostowice, Jasień – Szadółki bez fragmentu na północ od byłej linii kolejowej do Kokoszek oraz północno-zachodnia cześć jednostki Maćkowy.

Obszar ten jest ograniczony:

  • od wschodu ul. Trakt św. Wojciecha
  • od północy ul. Armii Krajowej z wyłączeniem Biskupiej Górki, następnie ul. Nowolipie i Rakoczego do Sądu Rejonowego włącznie, dalej podnóżem skarpy na Morenie i ul. Myśliwską, zachodnią granicą osiedli przy ul. Zacnej i Szczodrej i dawną trasą kolei do Kokoszek
  • od południa granicą administracyjną miasta, osiedlem Kolorowym, Doliną Potoku Oruńskiego do Traktu św. Wojciecha
  • od zachodu Obwodnicą Trójmiasta i granicą administracją miasta


RAMY CZASOWE

  • Zakres programu obejmuje 7 lat, lata 2014-2020
  • Kolejnym okresem rozliczeniowym dofinansowania ze środków unijnych będą lata 2014-2020

Przygotowanie już obecnie programu działań inwestycyjnych w zakresie transportu dla następnego okresu jest warunkiem racjonalizacji i przyspieszenia wstępnych, żmudnych i długotrwałych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych, a także stworzy warunki do dobrego wykorzystania środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020.


PROGRAM – NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA

  • Strategicznymi elementami transportowymi analizowanymi w Studium będą planowane ulice główne, zbiorcze i ważniejsze lokalne o znaczeniu układowym z węzłami i skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą dla transportu zbiorowego autobusowego i tramwajowego, a także rowerowego. Analiza nie obejmuje ulic dojazdowych i lokalnych, bezpośrednio obsługujących tereny inwestycyjne. Te ulice w większym stopniu, a nawet całkowicie powinny być finansowane przez deweloperów.
  • W analizach dotyczących Programu ujęto tylko optymalizację budowy układu uliczno-drogowego bez analizowania systemu transportu zbiorowego. Wyjątkowo, w przypadku identyfikacji miejsc problemowych, zaproponowane zostaną niezbędne weryfikacje rozwiązań – również przestrzennych, wychodzących poza ustalony zakres programu.

Analizowane rozwiazania komunikacyjne (42.4 KB)


WYTYPOWANE PROJEKTY DROGOWE

W ramach Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 zostały wybrane odcinki uliczno-drogowe do realizacji w pierwszej kolejności:

1. Nowa Bulońska Północna – koszt 219 mln zł

2. Nowa Jabłoniowa – koszt 94 mln zł

3. Ciąg Nowa Małomiejska – Nowa Podmiejska – koszt 372 mln zł

Razem 685 mln zł (z torowiskami)

4. Nowa Świętokrzyska – koszt 220 mln zł

5. Nowa Warszawska – koszt 76 mln zł

6. Unruga – koszt 37 mln zł

Razem 333 mln zł

Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku część 1 (25.75 MB)

Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku część 2 (37.04 MB)

Uchwala w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku (66.07 KB)


Ostania modyfikacja: 12.12.2011 14:37
wiecej informacji »
www.gdansk.pl