15.3 ºC
59.5 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk
tel. sekretariat: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57, e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

A A A
...
QR Code
Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 w Gdańsku

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2013/2014 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu vEdukacja Nabór: www.nabor-pomorze.edu.com.pl

Przydatny słowniczek dla gimnazjalisty:

 • Punkt Naboru – każda szkoła ponadgimnazjalna na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.
 • Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.
 • Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadgimnazjalna, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

KORZYŚCI DLA GIMNAZJALISTÓW

 1. stały i łatwy dostęp do aktualnych informacji o ofercie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych,
 2. łatwe porównywanie ofert poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych,
 3. ograniczenie do minimum liczby kontaktów ze szkołą ponadgimnazjalną,
 4. likwidacja zjawiska blokowania kilku miejsc przez jednego kandydata,
 5. natychmiastowa informacja o wynikach naboru.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY

 1. W terminie do 15 maja br. kandydat/gimnazjalista z placówki objętej systemem, ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej otrzyma konto umożliwiające rejestrację w systemie.
 2. Kandydat/gimnazjalista z placówki nieobjętej systemem samodzielnie zakłada swoje konto w Systemie.
 3. Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.
 4. Rejestracja w systemie polega na dokonaniu przez kandydata wyboru trzech szkół oraz ustalenia własnej listy preferencji poprzez uporządkowanie dowolnej liczby oddziałów w wybranych szkołach (w terminie od 16 maja do 24 czerwca 2013 r. do godz. 16.00).

  UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach trzech szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!
 5. Wydrukowany formularz zgłoszeniowy, podpisuje kandydat oraz jego rodzice/prawni opiekunowie. Kandydat składa podanie do szkoły pierwszego wyboru (w terminie od 16 maja do 24 czerwca 2013 r. do godz. 16.00).
 6. W kolejnym etapie następuje wprowadzenie do systemu danych kandydata o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.
 7. Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (w terminie od 28 czerwca do 02 lipca 2013 r. do godz.12.00).
 8. Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły (w terminie od 25 czerwca do 27 czerwca 2013 r. do godz.12.00).
 9. Kandydaci zapoznają się z wynikami przydziału do klas za pośrednictwem swoich indywidualnych kont, a szkoły ponadgimnazjalne pobierają z systemu listy przyjętych uczniów, drukują je i podają do publicznej wiadomości (04 lipca 2013 r., godz.12.00).
 10. Po zapoznaniu się z wynikami naboru uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został przyjęty poprzez dostarczenie (do 08 lipca 2013 r., do godz.12.00):
  • oryginału świadectwa,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole.
 11. Wywieszenie list uczniów przyjętych (09 lipca 2013 r., godz.12.00) lub możliwość sprawdzenia w internecie.
 12. W dniu 09 lipca 2013 r. od godz.12.00 w systemie pojawi się informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych.
 13. W trakcie rekrutacji wszystkie informacje dotyczące sytuacji kandydata będą umieszczane na stronie głównej osobistego konta.

Uczniów klas III gimnazjów i ich rodziców zapraszamy do zapoznania się z elektronicznym systemem naboru, który dostępny jest na stroni internetowej: www.nabor-pomorze.edu.com.pl
Ponadto wszelkich informacji na temat elektronicznego naboru udzielają gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz Wydział Edukacji, tel. 58-323-67-05.

Gimnazjalistom życzymy udanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Wydział Edukacji UM Gdańsk

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla kandydatów z gimnazjów objętych Systemem vEdukacja Nabór
w roku szkolnym 2013/2014

Harmonogram działań gimnazjalisty

Okres

Działania

15 maja 2013

Gimnazjum przekazuje kandydatowi login i hasło do jego konta.

od 16 maja 2013 do 24 czerwca 2013

Kandydat loguje się na swoje konto i wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do których chce

kandydować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

od 16 maja 2013 do 24 czerwca 2013 godz. 16:00

Kandydat drukuje podanie z Systemu.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:

 • zasadniczych szkół zawodowych oraz techników - potwierdzają w tych szkołach prawidłowość zaświadczenia lekarskiego,
 • szkół sportowych - potwierdzają w tych szkołach prawidłowość dokumentów wymaganych w danej szkole sportowej,
 • oddziałów integracyjnych – jeżeli mają orzeczenie do kształcenia integracyjnego potwierdzają w tych szkołach zgodność orzeczenia z charakterem oddziału.

Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych szkołach zaświadczenia i dokumenty, kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

od 25 czerwca 2013 do 27 czerwca 2013
godz. 12:00

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły.

od 28 czerwca 2013 do 02 lipca 2013
godz. 12:00


Kandydat składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole pierwszego wyboru.

Kandydat może sprawdzić na swoich stronach w Systemie poprawność wprowadzonych i zaakceptowanych danych. W przypadku zauważenia niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.

od 04 lipca 2013 godz. 12:00 do 08 lipca 2013 godz. 12:00

Kandydat sprawdza w Internecie, gdzie został przydzielony i składa oryginał świadectwa w szkole prowadzącej ten oddział.

Uwaga!

Niezłożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach od 09 lipca 2013 (godz.12:00) do 11 lipca 2013 (godz.15:00).

09 lipca 2013 godz. 12:00

Kandydat sprawdza w internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla kandydatów z gimnazjów nieobjętych Systemem vEdukacja Nabór
w roku szkolnym 2013/2014

Harmonogram działań gimnazjalisty

Okres

Działania

16 maja 2013

Kandydat zakłada swoje konto w Systemie.

Kandydat wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do których chce kandydować w kolejności od

najbardziej do najmniej preferowanego.

od 16 maja 2013 do 24 czerwca 2013

Kandydat drukuje podanie z Systemu.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:

 • zasadniczych szkół zawodowych oraz techników - potwierdzają w tych szkołach prawidłowość zaświadczenia lekarskiego,
 • szkół sportowych - potwierdzają w tych szkołach prawidłowość dokumentów wymaganych w danej szkole sportowej,
 • oddziałów integracyjnych – jeżeli mają orzeczenie do kształcenia integracyjnego potwierdzają w tych szkołach zgodność orzeczenia z charakterem oddziału.

Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych szkołach zaświadczenia i dokumenty, kandydat zanosi do szkoły,

w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

od 25 czerwca 2013 do 27 czerwca 2013
godz. 12:00

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły.

od 27 czerwca 2013 do 02 lipca 2013
godz. 12:00

Kandydat wprowadza swoje oceny i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie do Systemu.

Kandydat składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Kandydat musi złożyć tyle kopii tych dokumentów, ile szkół wybrał.

Kandydat może sprawdzić na swoich stronach w Systemie poprawność wprowadzonych i zaakceptowanych danych. W przypadku zauważenia niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.

od 04 lipca 2013 godz. 12:00 do 08 lipca 2013 godz. 12:00

Kandydat sprawdza w Internecie, gdzie został przydzielony i składa oryginał świadectwa w szkole prowadzącej ten oddział.

Uwaga! Niezłożenie orygnału świadectwa w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach od 09 lipca 2013 (godz.12:00) do 11 lipca 2013 (godz.15:00).

09 lipca 2013 godz. 12:00

Kandydat sprawdza w internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty.


Ostania modyfikacja: 03.01.2014 11:45
wiecej informacji »

www.gdansk.pl